دکتر حمیدرضا آیت اللهی

دکتر حمیدرضا آیت اللهی استاد (بازنشسته) گروه فلسفه دانشگاه علامه طباطبایی

دکتر حمیدرضا آیت اللهی

Dr. hamidreza ayatollahi

استاد (بازنشسته) گروه فلسفه دانشگاه علامه طباطبایی

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 ارزیابی دیدگاه لوئیس در مسئله تمایز روابط علی از غیر علی (دریافت مقاله) فصلنامه حکمت و فلسفه دوره: 15، شماره: 59
2 اسلامی سازی علم؛ بررسی و تحلیل دیدگاه های ضیاء الدین سردار (دریافت مقاله) فصلنامه فلسفه دین دوره: 7، شماره: 6
3 الزامات یک نظریه علم دینی موثر و موفق و راهکاری برای تحقق آن (دریافت مقاله) دوفصلنامه پژوهش های علم و دین دوره: 12، شماره: 1
4 امکان پذیری وجود خدا در برهان های وجودی مدرن (دریافت مقاله) دوفصلنامه جستارهای فلسفه دین دوره: 2، شماره: 4
5 امکانات جدید برون گرایی معرفت شناختی برای فلسفه دین و مواجهه با چالش تنوع ادیان (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشهای فلسفی کلامی دوره: 24، شماره: 2
6 Coronavirus Crisis and Philosophizing (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های فلسفی دوره: 15، شماره: 36
7 بررسی دو قول به ظاهر متناقض درباب حمل های اولی ذاتی و شایع صناعی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشهای فلسفی کلامی دوره: 6، شماره: 24
8 بررسی انتقادات مک گراث به دیدگاه علمگرایانه (تکاملی) و الحادی داوکینز (دریافت مقاله) فصلنامه فلسفه دین دوره: 6، شماره: 1
9 بررسی انتقادی نظریه زایتگایست اخلاقی داوکینز (دریافت مقاله) دوفصلنامه جستارهای فلسفه دین دوره: 5، شماره: 2
10 بررسی تطبیقی دیدگاه های هیوم، لوئیس، و مکی در باب علیت (دریافت مقاله) دو فصلنامه پژوهش های هستی شناختی دوره: 8، شماره: 16
11 بررسی دیدگاه آیت الله جوادی آملی درباره براهین اثبات وجود خداوند (دریافت مقاله) دوفصلنامه حکمت اسرا دوره: 9، شماره: 1
12 بررسی مفهوم زمان نااصیل مبتذل در هستیشناسی بنیادین هایدگر و ناکامی وی در فراروی از فهم مابعدالطبیعی (دریافت مقاله) دو فصلنامه پژوهش های هستی شناختی دوره: 4، شماره: 7
13 بررسی و تحلیل برنامه فلسفه برای کودکان و نوجوانان با نظر به میزان ابتنای آن بر پراگماتیسم دیویی (دریافت مقاله) دوفصلنامه تفکر و کودک دوره: 2، شماره: 4
14 بررسی و نقد دیدگاه پلنتینگا دربارۀ داروینیسم (دریافت مقاله) دوفصلنامه پژوهش های علم و دین دوره: 4، شماره: 8
15 بررسی و نقد رابطه خدا و جهان آفرینش در آرای مقدم ویتگنشتاین (دریافت مقاله) دوفصلنامه جستارهای فلسفه دین دوره: 2، شماره: 2
16 برنامه تعاملات دینداری برای دانشجویان: ساخت و روایی یابی (دریافت مقاله) پژوهشنامه روانشناسی مثبت دوره: 4، شماره: 4
17 برهان تنظیم دقیق: بررسی مواجهه سوبر و مدافعان برهان (دریافت مقاله) دوفصلنامه جستارهای فلسفه دین دوره: 3، شماره: 2
18 تبیین دیدگاههای عمده درباره معنای زندگی از نظر تدئوس متز و ارزیابی آنها و ارائه نظریه ای جدید درباره زندگی معنادار (دریافت مقاله) دوفصلنامه جستارهای فلسفه دین دوره: 11، شماره: 1
19 تحلیل انتقادی جایگاه شکاف تبیینی در نظریه چالمرز (دریافت مقاله) دوفصلنامه هستی و شناخت دوره: 0، شماره: 15
20 سیر و تطور مفهوم خدا در فلسفه غرب از نظر سه فیلسوف دکارتی: مالبرانش، لایب نیتس و اسپینوزا (دریافت مقاله) دوفصلنامه هستی و شناخت دوره: 0، شماره: 12
21 طبی سازی به مثابه تکنولوژی تبیین و نقد با توجه به آرای هایدگر، برگمان، و فینبرگ در باب فلسفه تکنولوژی (دریافت مقاله) دوفصلنامه فلسفه علم دوره: 3، شماره: 6
22 عقلانیت به مثابه حفظ «گزاره های ثابت» و جایگزینی «گزاره های سیال» (دریافت مقاله) دوفصلنامه فلسفه علم دوره: 1، شماره: 2
23 مباحث وجود خدا طی سال های ۱۹۶۵-۱۹۸۰ در غرب (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشهای فلسفی کلامی دوره: 3، شماره: 11
24 مرامنامه اخلاقی در علوم: چیستی، چرایی و روش تهیه (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشهای فلسفی کلامی دوره: 19، شماره: 74
25 مساهمت گادامر در فلسفه علوم انسانی (دریافت مقاله) فصلنامه حکمت و فلسفه دوره: 9، شماره: 33
26 مغالطه وجودی (Existential Fallacy) و کاستی منطق قدیم (دریافت مقاله) فصلنامه متن پژوهی ادبی دوره: 4، شماره: 7
27 مقایسه دیدگاه ویلیام جیمز و جان بیشاپ در زمینه توجیه باور دینی (دریافت مقاله) دوفصلنامه جستارهای فلسفه دین دوره: 5، شماره: 1
28 مقایسه شک در اندیشه دکارت و بوریدان (دریافت مقاله) دوفصلنامه غرب شناسی بنیادی دوره: 4، شماره: 2
29 موجه بودن باور متداول به خداوند بر اساس معرفت شناسی مبتنی بر شنیده های اطمینان یافته (دریافت مقاله) پژوهشنامه فلسفه دین دوره: 19، شماره: 1
30 نگرش فلسفی- اسلامی به مساله معناداری زبان دین (دریافت مقاله) دوفصلنامه زبان و زبان شناسی دوره: 1، شماره: 2
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 بررسی ضعفها و راهکارهای برنامه ای و متنی فلسفه و کلام (دریافت مقاله) همایش بررسی متون و منابع حوزه های فلسفه، کلام، ادیان و عرفان