دکتر صفر نصراله زاده

دکتر صفر نصراله زاده دانشیار - دانشگاه تبریز

دکتر صفر نصراله زاده

Dr. Safar Nasrollah- Zadeh

دانشیار - دانشگاه تبریز

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 اثر تداخل سورگوم (Sorghum bicolor L.) بر رشد و عملکرد دانه سویا(Glycine max L.) (دریافت مقاله) فصلنامه علوم زراعی ایران دوره: 9، شماره: 2
2 اثر تنش شوری بر کیفیت بذر نخود (دریافت مقاله) مجله دانش کشاورزی و تولید پایدار دوره: 20، شماره: 2
3 اثر کاربرد منابع مختلف نیتروژن بر خصوصیات کمی و کیفی گیاه مرزه (Satureja hortensis L.) (دریافت مقاله) مجله تحقیقات گیاهان دارویی و معطر ایران دوره: 28، شماره: 2
4 اثر کودهای زیستی و شیمیایی بر عملکرد دانه و ویژگی های برگ ذرت در شرایط آبیاری متفاوت (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های کاربردی زراعی (زراعت سابق) دوره: 29، شماره: 4
5 اثر کودهای زیستی و شیمیایی بر عملکرد و کیفیت دانه ذرت در شرایط آبیاری کامل و تنش خشکی (دریافت مقاله) فصلنامه تنش های محیطی در علوم زراعی دوره: 12، شماره: 3
6 اثر کودهای زیستی، آلی و شیمیایی بر خصوصیات کمی و کیفی گیاه ریحان (Ocimum basilicum L.) (دریافت مقاله) مجله دانش کشاورزی و تولید پایدار دوره: 22، شماره: 1
7 اثرات سایه اندازی روی سرعت و دوام پر شدن دانه و عملکرد ارقام باقلا (دریافت مقاله) مجله دانش کشاورزی و تولید پایدار دوره: 21، شماره: 3
8 ارتباط گلیادین ها و شاخصهای کیفیت نانوایی در ارقام گندم زمستانه و بهاره شمال غرب کشور و مقایسه با ارقام اصلاح شده (دریافت مقاله) فصلنامه علوم گیاهان زراعی ایران دوره: 40، شماره: 4
9 ارزیابی اثر کودهای زیستی و شیمیایی نیتروژن بر رشد، عملکرد و ترکیب اسانس گیاه شوید (Anethum graveolens L.) (دریافت مقاله) مجله دانش کشاورزی و تولید پایدار دوره: 21، شماره: 4
10 ارزیابی اثر محلول پاشی سولفات آهن و روی بر عملکرد گل و غلظت عناصر غذایی در بخش هوایی بابونه آلمانی (دریافت مقاله) مجله دانش کشاورزی و تولید پایدار دوره: 23، شماره: 3
11 ارزیابی اثرات نیتروژن بر دوره‎ی بحرانی تداخل علف های هرز طبیعی مزرعه و عملکرد جو ماکویی (دریافت مقاله) مجله دانش کشاورزی و تولید پایدار دوره: 20، شماره: 3
12 ارزیابی عملکرد و اجزای عملکرد در جمعیت لاین های اینبرد نوترکیب گندم نان حاصل از تلاقی ارقام زاگرس و نورستار (دریافت مقاله) مجله دانش کشاورزی و تولید پایدار دوره: 21، شماره: 4
13 ارزیابی عملکرد و پروتئین دانه جو در واکنش به نیتروژن و تداخل علف های هرز (دریافت مقاله) مجله دانش کشاورزی و تولید پایدار دوره: 25، شماره: 4
14 Effect 0f Plant Density and Weed Interference on Morphological Characteristics and Yield of Corn (Zea Mays L.) (دریافت مقاله) مجله بین المللی تحقیقات پیشرفته زیست شناختی و زیست پزشکی دوره: 2، شماره: 7
15 Effect of intercropping patterns of chickpea and Dragon’s head (Lallemantia iberica Fish. et Mey.) on yield, yield components and morphological traits of Dragon’s head under different weed management (دریافت مقاله) مجله بین المللی تحقیقات پیشرفته زیست شناختی و زیست پزشکی دوره: 2، شماره: 5
16 Evaluation of Yield and Advantage Indices of Maize (Zea Mayz L.) and Faba Bean (Vicia Faba L.) Intercropping Systems (دریافت مقاله) مجله بین المللی تحقیقات پیشرفته زیست شناختی و زیست پزشکی دوره: 3، شماره: 2
17 Evaluation of yield and advantage indices of sorghum (Sorghum bicolor L.) and mungbean (Vigna radiate L.) intercropping systems (دریافت مقاله) مجله بین المللی تحقیقات پیشرفته زیست شناختی و زیست پزشکی دوره: 2، شماره: 1
18 بررسی اثر کودهای زیستی و نیتروژنی بر عملکرد و برخی از صفات مورفولوژیکی دو رقم جو بهاره در شرایط دیم (دریافت مقاله) مجله دانش کشاورزی و تولید پایدار دوره: 23، شماره: 1
19 بررسی اثرات سایه اندازی روی برخی از شاخص های رشد و عملکرد دانه باقلا (دریافت مقاله) مجله دانش کشاورزی و تولید پایدار دوره: 21، شماره: 3
20 بررسی تاثیر تداخل علف های هرز طبیعی مزرعه بر عملکرد ذرت دانه ای در تراکم های مختلف کاشت (دریافت مقاله) مجله دانش کشاورزی و تولید پایدار دوره: 23، شماره: 2
21 بررسی عملکرد دانه و برخی ویژگی های گندم و علف های هرز در کشت مخلوط گندم- نخود تحت مدیریت نیتروژن در کشت دیم (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات غلات دوره: 5، شماره: 3
22 تاثیر برخی از ریزوباکتری های محرک رشد و کود نیتروژنی بر ویژگی های مورفولوژیک بابونه آلمانی (Matricaria chamomilla L.) (دریافت مقاله) فصلنامه بوم شناسی کشاورزی دوره: 2، شماره: 4
23 تاثیر ریزوباکتری های محرک رشد گیاه و مقادیر مختلف نیتروژن شیمیایی بر عملکرد گل و اسانس و کارایی مصرف نیتروژن بابونه آلمانی (Matricaria chamomilla L.) (دریافت مقاله) مجله تحقیقات گیاهان دارویی و معطر ایران دوره: 27، شماره: 2
24 تاثیر کاربرد کود های زیستی و شیمیایی بر برخی صفات کمی و کیفی سورگوم علوفه ای (دریافت مقاله) مجله دانش کشاورزی و تولید پایدار دوره: 24، شماره: 1
25 تغییرات صفات مورفوفیزیولوژیکی جو و باقلا تحت تناوب در واکنش به سمیت نیکل و کاربرد کودهای زیستی و شیمیایی (دریافت مقاله) مجله دانش کشاورزی و تولید پایدار دوره: 31، شماره: 2
26 تغییرات عملکرد و اجزای عملکرد جو پاییزه در واکنش به فراهمی نیتروژن و تداخل علف های هرز (دریافت مقاله) فصلنامه علوم گیاهان زراعی ایران دوره: 48، شماره: 4
27 صفات مورفوفیزیولوژیکی، عملکرد دانه و روغن کلزا (Brassica napus L.) تحت تاثیر تنش خشکی و کودهای شیمیایی و زیستی (دریافت مقاله) مجله دانش کشاورزی و تولید پایدار دوره: 30، شماره: 3
28 عملکرد و اجزای عملکرد بالنگوی شهری(Lallemantia iberica Fisch. et Mey) در کشت مخلوط با انیسون(.Pimpinella anisum L) تحت آلودگی علف های هرز (دریافت مقاله) مجله دانش کشاورزی و تولید پایدار دوره: 27، شماره: 2
29 واکنش گلرنگ به کم آبی و محلول پاشی پوترسین و ۲۴-اپی براسینولید (دریافت مقاله) مجله دانش کشاورزی و تولید پایدار دوره: 31، شماره: 2
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 اثر آبیاری محدود بر عملکرد و اجزای عملکرد ارقام باقلا (دریافت مقاله) دهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
2 اثر تراکم بوته و میزان تداخل علفهای هرز برعملکرد و اجزای عملکرد ذرت دانه ای رقم سینگل کراس 704 (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی یافته های نوین در علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست
3 اثر تنش آبی بر برخی صفات فیزیولوژیکی خردل (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی و هفتمین کنفرانس ملی صیانت از منابع طبیعی و محیط زیست به همراه پنجمین همایش ملی جنگل ایران
4 اثر تنش کمبود آب و سطوح مصرف نیتروژن بر عملکرد دانه و برخی خصوصیات زراعیذرت هیبرید سینگل کراس 704 (دریافت مقاله) اولین کنگره ملی توسعه و ترویج مهندسی کشاورزی و علوم خاک ایران
5 اثر تیمارهای مختلف کودی بر عملکرد و ترکیب اسانس گیاه ریحان (Ocimum basilicu L.) (دریافت مقاله) همایش ملی گیاهان دارویی
6 اثر روشهای مدیریت تلفیقی علف های هرز بر جمعیت علف های هرز و عملکرد بالنگوی شهری (دریافت مقاله) نهمین همایش علوم علف های هرز ایران
7 اثر سایه اندازی بر روی رشد دانه و عملکرد ارقام باقلا (دریافت مقاله) دهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
8 اثر کم آبی بر اجزای محصول و محصول دانه گلرنگ (دریافت مقاله) هشتمین کنفرانس ملی پژوهش های کاربردی در علوم کشاورزی غذای سالم از مزرعه تا سفره
9 اثر کود نیتروژنی بر عملکرد و محتوای اسانس بابونه آلمانی در چینهای مختلف (دریافت مقاله) سیزدهمین همایش علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران و سومین همایش علوم و تکنولوژی بذر ایران
10 اثر محلول پاشی پوترسین و براسینولید بر محصول دانه و روغن گلرنگ (دریافت مقاله) هشتمین کنفرانس ملی پژوهش های کاربردی در علوم کشاورزی غذای سالم از مزرعه تا سفره
11 اثر منابع مختلف نیتروژن بر رشد و عملکرد دانه گیاه شوید (Anethum graveolens L) (دریافت مقاله) دومین همایش ملی کشاورزی و توسعه پایدار (فرصتها و چالشهای پیش رو)
12 اثرکودهای بیولوژیکی ونیتروژن برعملکردواجزای عملکرددورقم جو بهاره تحت شرایط دیم (دریافت مقاله) دوازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
13 ارزیابی برخی ازصفات مورفولوژیک و اجزای عملکرد سه رقم سویا درکشت مخلوط با دو هیبرید ذرت (دریافت مقاله) ششمین همایش ملی ایده های نو در کشاورزی
14 ارزیابی صفات مورفولوژیکی بالنگوی شهری (قره زرک) در پاسخ به تاثیر روش های مدیریت تلفیقی علف های هرز (دریافت مقاله) هفدهمین کنگره ملی و سومین کنگره بین المللی علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
15 ارزیابی صفات مورفولوژیکی گیاه بالنگوی (قره شهری زرک) در کشت مخلوط با گلرنگ (دریافت مقاله) چهارمین همایش بین المللی افق های نوین در علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست
16 ارزیابی صفات مورفولوژیکی گیاهان Lallemantia iberica تحت محدودیت آب و کاربرد کودهای زیستی و شیمیایی (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی و هفتمین کنفرانس ملی صیانت از منابع طبیعی و محیط زیست به همراه پنجمین همایش ملی جنگل ایران
17 ارزیابی عملکرد کشت مخلوط دو هیبریدذرت و سه رقم سویا (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی راه کارهای دستیابی به توسعه پایدار ( کشاورزی،منابع طبیعی و محیط زیست)
18 Effect of limited irrigation on potato yield and chlorophyll content (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس ملی و اولین کنفرانس بین المللی کشاورزی ارگانیک و مرسوم
19 بررسی ارتباط بین عملکرد دانه با شاخص کلروفیل برگ و فلورسانسکلروفیل ذرت در شرایط محدودیت آب در مراحل مختلف زایشی توسطتجزیه و تحلیل رگرسیونی پلی نومیال (دریافت مقاله) اولین کنگره ملی توسعه و ترویج مهندسی کشاورزی و علوم خاک ایران
20 بررسی امکان استفاده از ورمی کمپوست و ازتوباکتر به عنوان راهی برای کاهش مصرف کودهای شیمیایی در زراعت ذرت در شرایط آبیاری مطلوب و محدود (دریافت مقاله) سومین همایش ملی راهکارهای دستیابی به توسعه پایدار در علوم کشاورزی و منابع طبیعی ایران
21 بررسی روش های مدیریت تلفیقی علف های هرز بر عملکرد و اجزای عملکرد بالنگوی شهری (قره زرک) (دریافت مقاله) هفدهمین کنگره ملی و سومین کنگره بین المللی علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
22 بررسی سودمندی استفاده اززمین درکشت مخلوط ارقام ذرت و سویا (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
23 بررسی صفات مرتبط با عملکرد دانه در ذرت دانه ای هیبرید سینگل کراس 704با استفاده از تجزیه به عامل ها (دریافت مقاله) اولین کنگره ملی توسعه و ترویج مهندسی کشاورزی و علوم خاک ایران
24 تاثیر استفاده از سطوح مختلف کود نیتروژن بر ارتفاع بوته در شش رقم گندم (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی و ششمین کنفرانس ملی کشاورزی ارگانیک و مرسوم
25 تاثیر پاشش اکسین بر خصوصیات رشد و عملکرد در گیاه دارویی اسفرزه تحت تاثیر شوری (دریافت مقاله) ششمین کنگره علوم باغبانی ایران
26 تاثیر تنش خشکی و سطوح مصرف نیتروژن بر روی شاخص کلروفیل برگ و فلورسانس کلروفیل و برخی صفات موروفولوژیکی در مرحله زایشی ذرت دانه ای رقم سنگل کراس 704 (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی یافته های نوین در علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست
27 تاثیر سطوح مختلف نیتروژن بر زیست توده و فراوانی علف های هرز در کشت مخلوط ریحان و سورگوم (دریافت مقاله) شانزدهمین کنگره ملی علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
28 تاثیر سطوح مختلف نیتروژن و محدودیت آب در مراحل زایشی بر عملکرد و اجزای عملکرد ذرت دانه ای رقم سینگل کراس 704 (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی یافته های نوین در علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست
29 تاثیر محلول پاشی آهن و روی برروی صفات مورفولوژیک و عملکرد گل بابونه آلمانی (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
30 تاثیرکودهای زیستی و شیمیایی برعملکردوبرخی صفات مورفولوژیک سورگوم علوفه ای (دریافت مقاله) دوازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
31 تغییرات عملکرد و محتوای اسانس بابونه تحت سطوح مختلف کود زیستی در چینهای مختلف (دریافت مقاله) سیزدهمین همایش علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران و سومین همایش علوم و تکنولوژی بذر ایران
32 کاهش اثرات منفی تنش خشکی با استفاده از ورمی کمپوست در مزارعذرت (دریافت مقاله) ششمین کنگره بین المللی توسعه کشاورزی، منابع طبیعی، محیط زیست و گردشگری ایران
33 مصرف بابونه آلمانی بررسی تاثیر آهن و روی بر عملکرد گل،اسانس و غلظت عناصر غذایی کم (دریافت مقاله) دوازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
34 واکنش ارقام باقلا به کمبود آب (دریافت مقاله) دهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
35 واکنش اکو فیزیولوژیکی ارقام سیبزمینی به کود زیستی و آبیاری محدود (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس ملی و اولین کنفرانس بین المللی کشاورزی ارگانیک و مرسوم