علیرضا فرخزاد

 علیرضا فرخزاد دانشیار گروه علوم باغبانی دانشکده کشاورزی دانشگاه ارومیه

علیرضا فرخزاد

دانشیار گروه علوم باغبانی دانشکده کشاورزی دانشگاه ارومیه

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.