دکتر زهرا تنها معافی

دکتر زهرا تنها معافی دانشیار، بخش تحقیقات نماتدشناسی موسسه تحقیقات گیاه پزشکی کشور، تهران، ایران

دکتر زهرا تنها معافی

Dr. Zahra Tanha maafi

دانشیار، بخش تحقیقات نماتدشناسی موسسه تحقیقات گیاه پزشکی کشور، تهران، ایران

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 آلوده شدن شب پره ی مینوز گوجه فرنگی Tuta absoluta توسط جدایه ی بومی Heterorhabditis bacteriophora (دریافت مقاله) دوفصلنامه مهار زیستی در گیاه پزشکی دوره: 2، شماره: 2
2 ارزیابی شماری از رگه های سویا نسبت به نماتد سیستی سویا Heterodera glycines در شرایط کنترل شده و کشتزار (دریافت مقاله) دو فصلنامه دانش گیاه پزشکی ایران دوره: 47، شماره: 1
3 ارزیابی مقاومت تعدادی از ژنوتیپ های گندم بومی ایران به نماتد سیستی گندم (دریافت مقاله) پژوهشنامه اصلاح گیاهان زراعی دوره: 11، شماره: 32
4 Incidence of Cereal Cyst Nematodes (Heterodera avenae type B and H. filipjevi) in southwestern Iran (دریافت مقاله) Journal of Crop Protection دوره: 3، شماره: 1
5 Influence of salicylic acid nano-formulation on expression of peroxidase (۱۱۳-۱۱۴) genes and peroxidase and phenylalanine ammonia lyase in wheat cultivar susceptible to Heterodera filipjevi (دریافت مقاله) Journal of Crop Protection دوره: 7، شماره: 4
6 Isolation and identification of entomopathogenic nematodes and their symbiotic bacteria from Kurdistan province in Iran (دریافت مقاله) Journal of Crop Protection دوره: 5، شماره: 2
7 Virulence of two entomopathogenic nematodes through their interaction with Beauveria bassiana and Bacillus thuringiensis against Pieris brassicae (Lepidoptera: Pieridae) (دریافت مقاله) Journal of Crop Protection دوره: 6، شماره: 2
8 بازدارندگی سودوموناس های فلورسنت علیه گالزایی نماتد Meloidogyne javanica روی گوجه فرنگی در شرایط گلخانه (دریافت مقاله) مجله آفات و بیماریهای گیاهی دوره: 78، شماره: 91
9 بررسی برهمکنش نماتد سیستی سویا Heterodera glycinesو باکتری همزیست Bradyrhizobium japonicum روی رقم حساس و مقاوم سویا (دریافت مقاله) مجله آفات و بیماریهای گیاهی دوره: 80، شماره: 1
10 بررسی چرخه زندگی نماتود سیستی غلات (Heterodera avenae Type B) بر روی گندم بهاره در شرایط مزرعه در استان خوزستان (دریافت مقاله) فصلنامه بیماریهای گیاهی دوره: 52، شماره: 4
11 پراکنش نماتود سیستی غلات، Heterodera filipjevi، در مزارع گندم استان اصفهان بر اساس درونیابی و ارتباط فاکتورهای آب و هوایی با تراکم جمعیت آن (دریافت مقاله) فصلنامه بیماریهای گیاهی دوره: 52، شماره: 3
12 پراکنش و تراکم جمعیت نماتد سیستی غلات در استان اردبیل (دریافت مقاله) دوفصلنامه دانش بیماری شناسی گیاهی دوره: 8، شماره: 2
13 تاثیر دما بر شکسته شدن دیاپوز و تفریخ تخم در نماتد سیستی غلات Heterodera filipjevi (مقاله کوتاه علمی) (دریافت مقاله) مجله آفات و بیماریهای گیاهی دوره: 89، شماره: 1
14 تاثیر دما، مرحله رشدی و زهآب گیاهان میزبان و غیرمیزبان روی میزان تفریخ تخم نماتد سیستی کلم (Heterodera cruciferae) (دریافت مقاله) فصلنامه بیماریهای گیاهی دوره: 51، شماره: 1
15 تعیین پاتوتیپ و خصوصیات مولکولی تعدادی از جمعیت های ایرانی نماتد سیستی سیبزمینی (Globodera rostochiensis) و تاثیر ارقام مقاوم و حساس بر تفریخ تخم (دریافت مقاله) فصلنامه بیماریهای گیاهی دوره: 52، شماره: 2
16 تفاوت های دامنه میزبانی، تکثیر و بذربردی جمعیت هایی از نماتود ساقه و پیاز Ditylenchus dipsaci در ایران * (دریافت مقاله) فصلنامه بیماریهای گیاهی دوره: 46، شماره: 2
17 شناسایی برخی افکتورهای مرتبط با بیماری زایی در نماتد سیستی کلم،Heterodera cruciferae, Franklin, ۱۹۴۵ (دریافت مقاله) فصلنامه بیماریهای گیاهی دوره: 53، شماره: 3
18 شناسایی نماتودهای انگل گیاهی مزارع کلزا و پراکنش آنها در استان های اصفهان و فارس (دریافت مقاله) فصلنامه حفاظت گیاهان دوره: 25، شماره: 2
19 مروری بر وضعیت نماتد سیست سویا در ایران (دریافت مقاله) دوفصلنامه دانش بیماری شناسی گیاهی دوره: 4، شماره: 2
20 معرفی چهار گونه نماتود انگل گیاهی از جنسهای Crossonema Mehta & Raski, ۱۹۷۱ و Ogma Southern, ۱۹۱۴ در جنگلهای رامسر (دریافت مقاله) فصلنامه بیماریهای گیاهی دوره: 52، شماره: 3
21 معرفی سه گونه یPratylenchoides magnicauda، Trophurus minnesotensis و Xiphinema basilgoodeyi برای فون نماتدهای ایران از مزارع و باغات دشت اردبیل (دریافت مقاله) مجله آفات و بیماریهای گیاهی دوره: 79، شماره: 93
22 معرفی میزبانهای جدید نماتد سیستی کلم،Heterodera cruciferae Franklin, ۱۹۴۵ در مزارع سبزی اطراف تبریز (دریافت مقاله) فصلنامه بیماریهای گیاهی دوره: 51، شماره: 3
23 مقایسه جمعیتهای مختلف Heterodera schachtii با استفاده از مشخصات مرفولوژیکی و مولکولی (دریافت مقاله) فصلنامه بیماریهای گیاهی دوره: 47، شماره: 4
24 نخستین گزارش از وقوع نماتود ریشهگرهی Meloidogyne javanica روی گیاه مورد (Myrtus communis L.) برای دنیا (دریافت مقاله) فصلنامه بیماریهای گیاهی دوره: 49، شماره: 3
25 نماتدهای انگل گیاهی مزارع لوبیا در استان مرکزی (دریافت مقاله) دو فصلنامه پژوهش های حبوبات ایران دوره: 9، شماره: 2
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 بررسی اثر تلفیقی کود پتاسیم با سموم نماتد کش درکنترل نماتد مولد زخم ریشه چای (دریافت مقاله) ششمین کنگره علوم باغبانی ایران
2 بررسی اثر سموم نماتد کش فسفره بر میزان جمعیت نماتد مولد زخم ریشه چای در استان گیلان (دریافت مقاله) ششمین کنگره علوم باغبانی ایران
3 پراکنش Pratylenchus neglectus نماتد عامل زخم ریشه در مزارع لوبیای استان مرکزی (دریافت مقاله) ششمین همایش ملی حبوبات ایران
4 تعیین استانه اقتصادی خسارت نماتد مولد زخم ریشه چای در ایران (دریافت مقاله) ششمین کنگره علوم باغبانی ایران
5 شناسایی فون نماتدهای انگل گیاهی کلزا در استان کردستان (دریافت مقاله) سومین همایش منطقه ای یافته های پژوهشی کشاورزی و منابع طبیعی (غرب ایران)
6 شناسایی نماتدهای انگل گیاهی مزارع لوبیا در استان مرکزی (دریافت مقاله) ششمین همایش ملی حبوبات ایران
7 شناسایی نماتدهای جنس Helicotylenchus در ریزوسفر ممرز در جنگل های رامسر (دریافت مقاله) سومین همایش ملی سلامت، محیط زیست و توسعه پایدار
8 کنترل بیولوژیک نماتد عامل گال ریشه زیتون با استفاده از باکتریهای جنسPseudomonas (دریافت مقاله) چهارمین کنگره علوم باغبانی
9 مطالعه کارایی مدل سین هورست برای ارزیابی میزان خسارت نماتد مولد زخم ریشه چای در ایران (دریافت مقاله) ششمین کنگره علوم باغبانی ایران