دکتر قاسم بولو

دکتر قاسم بولو استادیار دانشکده مدیریت و حسابداری علامه طباطبائی

دکتر قاسم بولو

Dr. Ghasem Bolu

استادیار دانشکده مدیریت و حسابداری علامه طباطبائی

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 آزمون تجربی مربوط بودن و محتوای اطلاعاتی مدل گزارشگری مالی سرمایه انسانی مبتنی بر سرمایه (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات تجربی حسابداری مالی دوره: 14، شماره: 53
2 اثر گرایش های احساسی سرمایه گذاران بر قیمت سهام با توجه به سطح شفافیت شرکتی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های تجربی حسابداری دوره: 7، شماره: 2
3 ارائه چارچوب گزارشگری پیش بینی سود در بازار سرمایه ایران (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات تجربی حسابداری مالی دوره: 20، شماره: 77
4 ارائه چارچوبی جهت سنجش و پیش بینی ریسک سیستمی با رویکرد ریزش مورد انتظار نهایی (MES) در بازار سرمایه ایران (دریافت مقاله) فصلنامه راهبرد مدیریت مالی دوره: 6، شماره: 3
5 ارائه مدلی برای ارزیابی گزارشگری ریسک شرکتی در ایران (دریافت مقاله) فصلنامه دانش حسابداری دوره: 13، شماره: 2
6 ارتباط میان کیفیت سود، عدم تقارن اطلاعاتی و هزینه حقوق صاحبان سهام (دریافت مقاله) فصلنامه دانش حسابداری دوره: 5، شماره: 17
7 ارزیابی مدل های درخت تصمیم در پیش بینی عملکرد مالی شرکت های بورس اوراق بهادار تهران (دریافت مقاله) مجله چشم انداز مدیریت مالی دوره: 6، شماره: 14
8 ازمون عوامل موثربر تصممیات حسابرسان مستقل در استفاده از راهنمای تصمیم گیری در ارزیابی تقلب مدیریت (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات تجربی حسابداری مالی دوره: 7، شماره: 22
9 الگوی اندازه گیری کیفیت صورتهای مالی (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات تجربی حسابداری مالی دوره: 18، شماره: 72
10 الگوی برآورد بهای خدمات دانشگاهی در ایران (دریافت مقاله) پژوهشهای مدیریت عمومی دوره: 14، شماره: 52
11 الگوی بهبود افشا در گزارشگری مالی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های تجربی حسابداری دوره: 13، شماره: 1
12 الگوی پیشبینی نکول شرکتی در صنایع منتخب فهرستشده در بورس اوراق بهادار تهران پیشبینی نکول شرکتی در صنایع منتخب فهرستشده در بورس اوراق بهادار تهران (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های تجربی حسابداری دوره: 10، شماره: 3
13 الگوی رویکرد حسابداران و حسابرسان به استانداردهای حسابداری و تاثیر آن بر کیفیت اطلاعات حسابداری (دریافت مقاله) پژوهش های حسابداری مالی و حسابرسی دوره: 9، شماره: 33
14 الگوی مفهومی رتبه بندی اوراق به پشتوانه دارایی در بازار سرمایه ایران (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات تجربی حسابداری مالی دوره: 15، شماره: 60
15 الگویی برای ارزیابی خطر تقلب در حسابرسی صورت های مالی (دریافت مقاله) فصلنامه دانش حسابداری دوره: 11، شماره: 4
16 الگویی برای استقرار نظام کنترل های داخلی در بانک های ایران (دریافت مقاله) فصلنامه دانش حسابداری مالی دوره: 8، شماره: 4
17 الگویی برای اندازه گیری میزان پیچیدگی خوانش پذیری افشائیات توضیحی حسابداری (دریافت مقاله) فصلنامه دانش حسابداری دوره: 14، شماره: 1
18 الگویی برای پیش بینی نکول شرکتی در بورس اوراق بهادار تهران (دریافت مقاله) فصلنامه دانش حسابداری دوره: 10، شماره: 1
19 الگویی برای پیش بینی نکول شرکتی در بورس اوراق بهادار تهران (دریافت مقاله) فصلنامه دانش حسابداری دوره: 10، شماره: 2
20 الگویی برای تاثیر ابعاد منتخب مسئولیت اجتماعی شرکت بر اجتناب و فرار مالیاتی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های حسابداری مالی دوره: 11، شماره: 4
21 انعطاف پذیری مالی و سرعت تعدیل ساختار سرمایه . (دریافت مقاله) فصلنامه دانش حسابداری مالی دوره: 2، شماره: 2
22 Effects of International Barriers and Limitations on Natural Gas Production in Iran (دریافت مقاله) فصلنامه بررسی تجارت نفت دوره: 1، شماره: 1
23 The Relation Between Economic Value Added and Cash Value Added with Tobin’s Q Index (دریافت مقاله) فصلنامه نظریه های نوین حسابداری دوره: 1، شماره: 1
24 بررسی ارتباط غیرخطی میان ساختار مالکیت با انتشار به موقع اطلاعات سود شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران (دریافت مقاله) فصلنامه دانش حسابداری دوره: 7، شماره: 25
25 بررسی تاثیر بیش اطمینانی مدیریت بر هموارسازی سود در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران (دریافت مقاله) فصلنامه دانش حسابداری دوره: 6، شماره: 21
26 بررسی تاثیر گشتاورهای مرتبه بالاتر و نوسانات غیرسیستماتیک بر بازده آتی سهام با استفاده از مدل فاما – مکبث (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات تجربی حسابداری مالی دوره: 14، شماره: 56
27 بررسی رابطه بین دیدگاه مدیریت و چسبندگی هزینه ها (دریافت مقاله) فصلنامه برنامه ریزی و بودجه دوره: 17، شماره: 3
28 بررسی عوامل موثر بر گرایش حسابرسان داخلی به گزارش دهی اقدامات خطاکارانه در ایران (دریافت مقاله) فصلنامه بررسی های حسابداری و حسابرسی دوره: 28، شماره: 4
29 بررسی وضعیت گزارشگری ریسک شرکتی در ایران و ارتباط ارزشی آن با بازده ویژه سهام (دریافت مقاله) فصلنامه حسابداری مالی دوره: 13، شماره: 50
30 پیش بینی قیمت سهام در بورس تهران با استفاده از شبکه عصبی بازگشتی بهینه شده با الگوریتم کلونی زنبور عسل مصنوعی (دریافت مقاله) فصلنامه راهبرد مدیریت مالی دوره: 7، شماره: 2
31 تاثیر ارایه اطلاعات یکپارچه صورت های مالی بر فرآیند قضاوت و تصمیم سرمایه گذاران با استفاده از رویکرد شبه آزمایشی (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات حسابرسی مطهر دوره: 1، شماره: 2
32 تاثیر کیفیت اطلاعات حسابداری بر هزینه حقوق صاحبان سهام شرکت ها با توجه به نقش عدم تقارن اطلاعاتی و قابلیت مقایسه صورتهای مالی (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات تجربی حسابداری مالی دوره: 17، شماره: 68
33 تاثیر گرایش احساسی سرمایه گذاران بر ارتباط ارزشی اطلاعات حسابداری (دریافت مقاله) مجله پیشرفت های حسابداری دوره: 13، شماره: 2
34 تاثیر ویژگیهای اخلاقی فردی حسابرسان بر استفاده از راهنمای تصمیم در کشف تقلب مدیریت (دریافت مقاله) فصلنامه اخلاق در علوم و فناوری دوره: 6، شماره: 1
35 تأثیر استراتژی تصاحب شرکتها بر مدیریت سود (دریافت مقاله) فصلنامه دانش حسابداری دوره: 2، شماره: 7
36 تحلیل پایداری مدل سنجش سرایت مالی مبتنی بر همپوشانی پرتفوی بر اساس شبیه سازی مونت کارلو (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات تجربی حسابداری مالی دوره: 16، شماره: 63
37 تدوین اصول راهبری شرکتی برای بازار سرمایه ایران (دریافت مقاله) مجله چشم انداز مدیریت مالی دوره: 10، شماره: 31
38 تعیین مدل ارزیابی عملکرد مالی شرکت های بورس اوراق بهادار تهران بر مبنای داده کاوی (دریافت مقاله) فصلنامه انجمن علوم مدیریت ایران دوره: 12، شماره: 45
39 تغییر حسابرس مستقل و شفافیت اطلاعاتی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران (دریافت مقاله) فصلنامه دانش حسابداری دوره: 1، شماره: 1
40 توانایی مدیریتی و هموارسازی سود (دریافت مقاله) فصلنامه دانش حسابداری دوره: 15، شماره: 1
41 چارچوب ارزیابی عملکرد کمیته حسابرسی با استفاده از روش فراترکیب (دریافت مقاله) پژوهش های حسابداری مالی و حسابرسی دوره: 14، شماره: 56
42 دقت پیش بینی رفتار هزینه ها در پیش بینی سود شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات تجربی حسابداری مالی دوره: 14، شماره: 55
43 رابطه بین انعطاف پذیری مالی و نوع تامین مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های تجربی حسابداری دوره: 6، شماره: 2
44 رابطه بین کیفیت پیش بینی سود با ضریب واکنش سود وتمرکز مالکیت (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات تجربی حسابداری مالی دوره: 8، شماره: 27
45 رابطه بین وجه نقد بیشتر و کمتر از حد بهینه، با عملکرد آینده شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران (دریافت مقاله) فصلنامه دانش حسابداری دوره: 3، شماره: 11
46 رابطه ساختار مالکیت با کیفیت افشا در بورس اوراق بهادار تهران (دریافت مقاله) فصلنامه حسابداری مالی دوره: 3، شماره: 12
47 رابطه کیفیت سود و عدم تقارن اطلاعاتی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های تجربی حسابداری دوره: 4، شماره: 4
48 رابطه محافظه کاری و بازده غیرعادی کوتاه مدت سهامعرضه های عمومی اولیه با تاکید بر نقش مدل های عدم تقارناطلاعاتی (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات تجربی حسابداری مالی دوره: 11، شماره: 39
49 رابطه میزان سهام شناور آزاد و ضریب قیمت به درآمد در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران (دریافت مقاله) فصلنامه راهبرد مدیریت مالی دوره: 1، شماره: 1
50 رشد درآمد و سود پایدار، کیفیت سود و ضریب واکنش سود (دریافت مقاله) فصلنامه حسابداری و منافع اجتماعی دوره: 1، شماره: 3
51 روند تغییرات کیفیت سود در طول زماندر شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات تجربی حسابداری مالی دوره: 9، شماره: 29
52 سرایت مالی مبتنی بر ریسک همپوشانی پرتفوی در گروه های صنعتی بورس اوراق بهادار تهران (دریافت مقاله) فصلنامه راهبرد مدیریت مالی دوره: 9، شماره: 3
53 شناسایی عوامل و شاخص‌های ارزیابی عملکرد سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای کشور (دریافت مقاله) فصلنامه کارافن دوره: 17، شماره: 3
54 شناسایی و رتبه بندی شاخص های حسابداری خلاقانه با استفاده از تکنیک فرآیند تحلیل شبکه ای (دریافت مقاله) فصلنامه حسابداری و منافع اجتماعی دوره: 12، شماره: 1
55 طراحی مدل ارزیابی عملکرد سازمان آموزش فنی وحرفه ای کشور با تاکید بر رویکرد مالی (دریافت مقاله) مجله چشم انداز مدیریت صنعتی دوره: 10، شماره: 4
56 عوامل موثر در تعیین وجه نقد شرکت ها (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های تجربی حسابداری دوره: 1، شماره: 1
57 کیفیت اطلاعات حسابداری، سرمایه گذاری بیش از حد و جریان نقد آزاد (دریافت مقاله) مجله پیشرفت های حسابداری دوره: 3، شماره: 2
58 محدودیت های مالی و نقش آن بر رابطه بین نااطمینانی متغیرهای کلان اقتصادی و اجتناب مالیاتی (دریافت مقاله) فصلنامه دانش حسابداری مالی دوره: 10، شماره: 3
59 مدل ارزیابی عملکرد کمیته حسابرسی: شاخص ها و اهمیت هر کدام (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات تجربی حسابداری مالی دوره: 21، شماره: 81
60 مدل کیفیت اقلام تعهدی با رویکرد الگوریتم مدیریت گروهی داده ها (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات تجربی حسابداری مالی دوره: 19، شماره: 75
61 مقایسه ارتباط ارزشی جریانهای نقدی عملیاتی، اقلام تعهدی جاری و غیرجاری عملیاتی با ارتباط ارزشی رقم کلی سود (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات تجربی حسابداری مالی دوره: 11، شماره: 44
62 مقایسه بازدهی کوتاه و بلندمدت عرضه های عمومی اولیه شرکت های مشمول واگذاری سیاست های اصل ۴۴ قانون اساسی با سایر عرضه های عمومی اولیه و بازدهی بازار (دریافت مقاله) مدیریت دارایی و تامین مالی دوره: 1، شماره: 2
63 ملاحظه محتوای اطلاعاتی اجزای سود توسط مدیران و سرمایه گذاران در پیش بینی سود (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های حسابداری مالی دوره: 4، شماره: 1
64 نسبت های مالی و هزینه سهام عادی (دریافت مقاله) مجله پیشرفت های حسابداری دوره: 4، شماره: 1
65 وضعیت پیاده‌سازی استانداردهای حسابداری مصوب سازمان حسابرسی در نهادهای بخش عمومی جمهوری اسلامی ایران (دریافت مقاله) فصلنامه دانش حسابداری مالی دوره: 6، شماره: 2
66 هزینه حقوق صاحبان سهام و شفافیت سود (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های تجربی حسابداری دوره: 2، شماره: 4
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 اثر پدیده تماشاگری بر گزارش تقلب (دریافت مقاله) اولین همایش ملی حسابرسی و نظارت مالی ایران
2 اهمیت سنجش سرمایه فکری (دریافت مقاله) همایش علوم مدیریت نوین
3 برر سی رابطه سرمایه گذاری در حسابر سی داخلی و ویژگی های حاکمیت شرکتی (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی آزمایشگاه مدیریت و رویکردهای نوآورانه در مدیریت و اقتصاد
4 بررسی آثارتحریم های بین المللی برمیزان استخراج گازطبیعی توسط وزارت نفت ازمیادین گازی درحال بهره برداری کشور 1390-1392 (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی مدیریت و حسابداری
5 بررسی رابطه سرمایه در گردش و ارزش افزوده بازار در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران (دریافت مقاله) اولین همایش بین المللی و سومین همایش ملی پژوهش های مدیریت و علوم انسانی
6 تاثیر سرمایه فکری و سرمایه فیزیکی بر عملکرد مالی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران (دریافت مقاله) همایش ملی ایده های نو در حسابداری و حسابرسی
7 تاثیر کیفیت اطلاعات حسابداری بر هزینه حقوق صاحبان سهام شرکت ها (دریافت مقاله) کنفرانس ملی رهیافت های نوین در مدیریت، اقتصاد و حسابداری
8 تاثیر کیفیت اطلاعات حسابداری بر هزینه حقوق صاحبان سهام شرکت ها با توجه به نقش تعدیلگر قابلیت مقایسه صورت های مالی (دریافت مقاله) کنفرانس ملی رهیافت های نوین در مدیریت، اقتصاد و حسابداری
9 تاثیر مقررات در ارتباط بین ویژگی های کمیته حسابرسی و مدیریت سود (دریافت مقاله) اولین همایش حسابداری،مدیریت و اقتصاد با رویکرد پویایی اقتصاد ملی
10 تاثیر ویژگیهای کیفی کمیته حسابرسی و نسبت اعضای غیرموظف هیئت مدیره بر هزینه حقوق صاحبان سهام شرکتها (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی تحقیقات بنیادین در مدیریت و حسابداری