دکتر علیرضا سیروس مهر

دکتر علیرضا سیروس مهر گروه زراعت، دانشکده کشاورزی، دانشگاه زابل، زابل، ایران

دکتر علیرضا سیروس مهر

Dr. Alireza Sirousmehr

گروه زراعت، دانشکده کشاورزی، دانشگاه زابل، زابل، ایران

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 اثر آبیاری با پساب و محلول پاشی کود کامل بر عملکرد و اجزای عملکرد علوفه ارزن دم روباهی (Setaria italica (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشهای زراعی ایران دوره: 11، شماره: 1
2 اثر پساب تصفیه شده، همراه با محلول پاشی کود کامل بر برخی خصوصیات کمی و کیفی علوفه ارزن دم روباهی (Setaria italica) (دریافت مقاله) فصلنامه آب و خاک دوره: 26، شماره: 3
3 اثر تلفیق کود شیمیایی و دامی بر برخی ویژگی های زراعی و کیفیت روغن دانه آفتابگردان در سیستم های مختلف خاک ورزی (دریافت مقاله) فصلنامه به زراعی کشاورزی دوره: 24، شماره: 3
4 اثر تنش خشکی در مراحل مختلف رشد بر انتقال مجدد مواد ذخیره‌ای در ژنوتیپ‌های سورگوم دانه‌ای (دریافت مقاله) دوفصلنامه تحقیقات علوم زراعی در مناطق خشک دوره: 2، شماره: 2
5 اثر تنش خشکی در مراحل مختلف رشد بر عملکرد و اجزاء عملکرد، پایداری غشای سلول و محتوای نسبی آب برگ ژنوتیپ های سورگم دانه ای (Sorghum bicolor L. Moench) (دریافت مقاله) فصلنامه تنش های محیطی در علوم زراعی دوره: 9، شماره: 3
6 اثر تنش خشکی و اسید هیومیک بر برخی ویژگی های فیزیولوژیک چای ترش ( Hibiscus sabdarifa ) (دریافت مقاله) فصلنامه به زراعی کشاورزی دوره: 17، شماره: 2
7 اثر تنش خشکی و اسید هیومیک بر صفات مورفولوژیک، عملکرد و میزان آنتوسیانین چای ترش (Hibiscus sabdarifa L.) (دریافت مقاله) فصلنامه بوم شناسی کشاورزی دوره: 8، شماره: 3
8 اثر دور آبیاری و محلولپاشی کیتوزان بر برخی خصوصیات فیزیولوژیکی و میزان فعالیت آنزیم‌های آنتی اکسیدانی پنیرک معمولی (Malva sylvestris) (دریافت مقاله) نشریه زیست شناسی گیاهی ایران دوره: 11، شماره: 2
9 اثر رژیم های آبیاری و محلول پاشی هیومیک اسید بر برخی ویژگی های مورفولوژیک و فیزیولوژیک گیاه دارویی مرزه (Satureia hortensis) (دریافت مقاله) نشریه زیست شناسی گیاهی ایران دوره: 9، شماره: 4
10 اثر زمان کاشت بر عملکرد و شاخص های سودمندی و رقابتی زنیان (Carum copticum L.) و اسفرزه (Plantago ovate Forsk.) در کشت مخلوط (دریافت مقاله) فصلنامه علوم زراعی ایران دوره: 17، شماره: 2
11 اثر فاضلاب تصفیه شده شهری همراه با محلول پاشی عناصر ریز مغذی بر رشد و جذب عناصر غذایی در منطقه زابل (دریافت مقاله) فصلنامه علوم آب و خاک دوره: 16، شماره: 62
12 اثر کمپوست زباله شهری بر عملکرد، درصد اسانس و برخی ویژگی های فیزیولوژیکی سیاه دانه تحت شرایط تنش خشکی (دریافت مقاله) فصلنامه به زراعی کشاورزی دوره: 19، شماره: 1
13 اثر محلول پاشی سطوح مختلف اسید هیومیک بر برخی خصوصیات مورفوفیزیولوژیکی و بیوشیمیایی خرفه ( Portulaca oleracea) تحت تاثیر تنش خشکی (دریافت مقاله) فصلنامه تنش های محیطی در علوم زراعی دوره: 15، شماره: 3
14 اثر مقادیر مختلف کود نیتروژن بر برخی شاخصهای فیزیولوژیک رشد و رنگیزه-های فتوسنتزی هیبریدهای دیررس، میان رس و زودرس ذرت (Zea mays L.) (دریافت مقاله) مجله فرآیند و کارکرد گیاهی دوره: 8، شماره: 30
15 اثرات کاربرد کودهای نانو زیستی و NPK بر عملکرد و ویژگی های فیزیولوژیکی گاوزبان اروپایی تحت تنش خشکی (دریافت مقاله) دوفصلنامه تغذیه گیاهان باغی دوره: 5، شماره: 1
16 اثرنانوذرات تیتانیوم و سطوح مختلف آبیاری بر رنگیزه های فتوسنتزی، پرولین، کربوهیدرات های محلول و پارامترهای رشدی خرفه (دریافت مقاله) فصلنامه اکو فیزیولوژی گیاهی دوره: 9، شماره: 28
17 ارزیابی اثر غلظت های مختلف Cr۳+ در حضور کود دامی بر فعالیت برخی آنزیم های آنتی اکسیدان و انباشت اسمولیت های سازگار در ریحان (دریافت مقاله) فصلنامه روابط خاک و گیاه دوره: 6، شماره: 1
18 ارزیابی اثرات مصرف اسید سالیسیلیک بر رشد، عملکرد و برخی خصوصیات بیوشیمیایی زیره سبز (Cuminum cyminum L.) تحت سه رژیم آبیاری مختلف (دریافت مقاله) فصلنامه تنش های محیطی در علوم زراعی دوره: 10، شماره: 4
19 ارزیابی برخی صفات مورفولوژیکی و فیزیولوژیک گیاه گلرنگ تحت شرایط خشکی و محلول-پاشی کودهای آلی (دریافت مقاله) مجله فرآیند و کارکرد گیاهی دوره: 12، شماره: 54
20 ارزیابی عملکرد و کیفیت الیاف ارقام پنبه در تاریخ های مختلف کاشت در سیستم دو کشتی (دریافت مقاله) مجله فیزیولوژی محیطی گیاهی دوره: 6، شماره: 24
21 ارزیابی و مقایسه محتوای فنل، فلاونوئیدکل و عملکرد آنتی اکسیدانی برگ و میوه در ۱۴ ژنوتیپ مختلف گیاه کنار (Ziziphus mauritiana L.) در جنوب ایران (دریافت مقاله) مجله اکوفیتوشیمی گیاهان دارویی دوره: 4، شماره: 4
22 Effect of Titanium Dioxide Nanoparticles on Essential Oil Quantity and Quality in Thymus vulgaris under Water Deficit (دریافت مقاله) مجله گیاهان دارویی و محصولات فرعی دوره: 7، شماره: 2
23 The Impact of Compost on Seed Yield and Essential Oil of Black Cumin under Drought Stress Conditions (دریافت مقاله) فصلنامه فنون زراعی در گیاهان صنعتی دوره: 1، شماره: 3
24 بررسی اثر تنش خشکی بر زیست فراهمی و قابلیت انباشت زیستی کادمیم، مس و آهن در جو (دریافت مقاله) مجله تحقیقات آب و خاک ایران دوره: 53، شماره: 5
25 بررسی اثر کود نانوبیومیک برعملکرد و برخی صفات چای ترش (Hibiscus sabdariffa) در کشت مخلوط با لوبیا چشم بلبلی (Vigna unguiculata) (دریافت مقاله) مجله تولید گیاهان زراعی دوره: 14، شماره: 4
26 بررسی اثرات محلول پاشی نانوسیلیکون بر برخی پارامترهای فیزیولوژیکی و عملکرد خرفه Portulaca oleracea L در شرایط تنش کم آبی (دریافت مقاله) دوفصلنامه تحقیقات کاربردی اکوفیزیولوژی گیاهی دوره: 3، شماره: 1
27 بررسی تاثیر کودهای آلی، شیمیایی و تلفیقی بر برخی خصوصیات کمی و کیفی سه رقم آفتابگردان (Heliantus annuus L.) (دریافت مقاله) مجله دانش کشاورزی و تولید پایدار دوره: 33، شماره: 3
28 بررسی جنبه‌های اکوفیزیولوژیک و شاخص‌های کیفیت علوفه در کشت مخلوط ذرت (‏Zea mays L.) و لوبیا چشم‌بلبلی (‏Vigna unguiculata L.) (دریافت مقاله) فصلنامه بوم شناسی کشاورزی دوره: 10، شماره: 1
29 بررسی عکس العمل ارقام پنبه (hirsutum L. Gossypium) در سیستم های کشت معمول و دوگانه پس از جو (Hordeum vulgare L.)در شرایط اقلیمی گناباد (دریافت مقاله) فصلنامه بوم شناسی کشاورزی دوره: 5، شماره: 1
30 بررسی عملکرد علوفه و شاخص های رقابتی کشت مخلوط ماشک و جو تحت تاثیر کود زیستی ازتوبارور-۱ و سوپرجاذب (دریافت مقاله) دوفصلنامه تحقیقات علوم زراعی در مناطق خشک دوره: 5، شماره: 2
31 بررسی فیتوشیمیایی اسانس گیاه نوروزک (Salvia leriifolia Benth.) در مراحل مختلف رشد و رویشگاه های طبیعی و گلخانه ای (دریافت مقاله) مجله اکوفیتوشیمی گیاهان دارویی دوره: 4، شماره: 3
32 بررسی قابلیت انباشت زیستی جو برای سرب و کروم خاک در شرایط تنش خشکی (دریافت مقاله) فصلنامه آب و خاک دوره: 35، شماره: 4
33 پاسخ آنتی اکسیدانی و بیوشیمایی کلزا به تنظیم کننده رشد آلی و کلسیم در شرایط تنش رطوبتی (دریافت مقاله) مجله فرآیند و کارکرد گیاهی دوره: 12، شماره: 53
34 تاثیر اقلیم و نظام‌هاى خاک‌ورزى بر عملکرد گندم و نخود در مناطق دیم لرستان (دریافت مقاله) مجله به زراعی نهال و بذر دوره: 35، شماره: 2
35 تاثیر تلقیح قارچ میکوریزا و کود فسفر بر برخی صفات مرفولوژیک و فیزیولوژیک شنبلیله (Trigonella foenum-graecum L.) در خاک آلوده به آرسنیک (دریافت مقاله) مجله فرآیند و کارکرد گیاهی دوره: 8، شماره: 33
36 تاثیر تنش خشکی و محلولپاشی اسیدسالیسیلیک و کیتوزان بر رنگیزه های فتوسنتزی و آنزیم های آنتی اکسیدانی گلرنگ (دریافت مقاله) فصلنامه به زراعی کشاورزی دوره: 18، شماره: 2
37 تاثیر تنش کم آبی و کود فسفر بر روی برخی از خصوصیات فیزیولوژیک و درصد اسانس ریحان ). )Ocimum basilicum L (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های کاربردی زراعی (زراعت سابق) دوره: 27، شماره: 105
38 تاثیر سطوح تنش خشکی و کمپوست زباله شهری بر خصوصیات کمی و کیفی گیاه دارویی نعناع فلفلی(Mentha piperita L.) (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشهای زراعی ایران دوره: 9، شماره: 4
39 تاثیر سطوح مختلف اسید هیومیک و کود نانو روی بر فعالیت آنزیم‌های آنتی اکسیدان و اسانس گیاه دارویی مرزه (Satureja hortensis L.) (دریافت مقاله) دوفصلنامه تغذیه گیاهان باغی دوره: 3، شماره: 2
40 تاثیر سطوح مختلف کود نیتروژن بر عملکرد و ویژگی های زراعی هیبریدهای مختلف ذرت (Zea mays L.) (دریافت مقاله) دوفصلنامه تولید و فرآوری محصولات زراعی و باغی دوره: 8، شماره: 3
41 تاثیر سطوح نیتروژن و نیتروکسین بر وی ژگی های رشدی و کمی گاوزبان اروپایی در شرایط زابل (دریافت مقاله) فصلنامه به زراعی کشاورزی دوره: 19، شماره: 4
42 تاثیر سیلیکون بر ویژگی های کمی و فیزیولوژیک گاوزبان اروپایی (Borago officinalis L.) تحت رژیم های آبیاری (دریافت مقاله) فصلنامه به زراعی کشاورزی دوره: 24، شماره: 2
43 تاثیر قارچ مایکوریزا بر برخی خصوصیات مورفولوژیکی و فیزیولوژیکی خارمریم (Silybum marianum (L.) Gaertn.) تحت تنش خشکی (دریافت مقاله) مجله تحقیقات گیاهان دارویی و معطر ایران دوره: 33، شماره: 4
44 تاثیر قارچ میکوریز آربوسکولار و کودهای آلی بر عملکرد و اجزای عملکرد دو رقم گندم (دریافت مقاله) فصلنامه آب و خاک دوره: 28، شماره: 4
45 تاثیر کاربرد قارچ میکوریز آربوسکولار و کودهای آلی بر عملکرد و میزان جذب عناصر غذایی دو رقم گندم (دریافت مقاله) فصلنامه روابط خاک و گیاه دوره: 7، شماره: 2
46 تاثیر کود های سبز، شیمیایی و قارچ مایکوریزا بر ویژگی های فیزیولوژیک، عملکرد و اجزای عملکرد گندم تحت تنش کم آبی (دریافت مقاله) فصلنامه اکو فیزیولوژی گیاهی دوره: 12، شماره: 42
47 تاثیر محرک رشد آلی بر عملکرد، اجزای عملکرد، درصد روغن و برخی شاخص های فیزیولوژیکی کلزا تحت شرایط تنش خشکی (دریافت مقاله) فصلنامه به زراعی کشاورزی دوره: 21، شماره: 4
48 تاثیر محلول پاشی سدیم سلنات، تیتانیوم دی اکسید و تنظیم کننده رشدآلی بر برخی صفت های فیزیولوژیکی، عملکرد و درصد روغن گلرنگ (Carthamus tinctorius) در معرض تنش خشکی (دریافت مقاله) نشریه زیست شناسی گیاهی ایران دوره: 12، شماره: 4
49 تاثیر محلول پاشی سلنیوم و کلسیم بر فعالیت آنزیم های آنتی اکسیدان و برخی صفات بیوشیمیایی گیاه گلرنگ در شرایط تنش خشکی (دریافت مقاله) نشریه زیست شناسی گیاهی ایران دوره: 13، شماره: 4
50 تاثیر محلول پاشی محرک رشد آلی بر عملکرد، اجزای عملکرد، درصد روغن و برخی شاخص های فیزیولوژیکی گلرنگ در شرایط تنش خشکی (دریافت مقاله) فصلنامه به زراعی کشاورزی دوره: 23، شماره: 3
51 تاثیر محلول پاشی محرک رشد آلی بر ویژگی های فیزیولوژیکی، عملکرد و درصد روغن گلرنگ (Carthamus tinctorius L.) تحت سطوح تنش خشکی (دریافت مقاله) مجله فیزیولوژی محیطی گیاهی دوره: 18، شماره: 71
52 تاثیر محلول پاشی هیومیک اسید بر ویژگی های مورفوفیزیولوژیکی و عملکرد گیاه لوبیای سیاه تحت رژیم های مختلف آبیاری (دریافت مقاله) فصلنامه به زراعی کشاورزی دوره: 25، شماره: 1
53 تاثیر هورمون های اکسین و جیبرلین بر برخی ویژگی های زراعی، فیزیولوژیکی و بیوشیمیایی خاکشیر (Descurainia Sophia) تحت سطوح مختلف اسید هیومیک (دریافت مقاله) مجله فیزیولوژی محیطی گیاهی دوره: 17، شماره: 65
54 تاثیرتنش خشکی و کودهای آلی بر فعالیت برخی آنزیم های آنتی اکسیدانی، رنگدانه های فتوسنتزی، پرولین و عملکرد گاوزبان (Borago officinalis) (دریافت مقاله) مجله علوم باغبانی دوره: 28، شماره: 3
55 تغییرات اسانس و برخی ویژگی های کمی گیاه مرزه (Satureja hortensis L.) تحت تاثیر مقادیر مختلف کود نیتروژن و کمپوست زباله شهری (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشهای زراعی ایران دوره: 11، شماره: 1
56 سنجش پایداری بوم نظام های زراعی حاشیه دریاچه ارومیه (مطالعه موردی: شهرستان آذرشهر) (دریافت مقاله) مجله دانش کشاورزی و تولید پایدار دوره: 30، شماره: 2
57 سودمندی کشت مخلوط ارزن دم روباهی (Setaria italica) و ماش (Vigna radiata) در شرایط مصرف سطوح مختلف کود دامی (دریافت مقاله) مجله دانش کشاورزی و تولید پایدار دوره: 24، شماره: 3
58 مطالعه ی پایداری بوم شناختی نظام زراعی گندم در شهرستان تربت جام (دریافت مقاله) مجله دانش کشاورزی و تولید پایدار دوره: 23، شماره: 1
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 اثر اسید هیومیک بر برخی شاخصهای رشد و عملکرد گیاه چای ترش (Hibiscus sabdariffa) در شرایط خشکی (دریافت مقاله) سیزدهمین همایش علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران و سومین همایش علوم و تکنولوژی بذر ایران
2 اثر اسید هیومیک بر غلظت برخی عناصر غذایی در برگ و کاسبرگ چای ترش (Hibiscus sabdariffa) در شرایط خشکی (دریافت مقاله) دومین همایش ملی گیاهان دارویی و کشاورزی پایدار
3 اثر باکتری های محرک رشد،کود نیتروژن و گوگرد بر روی خصوصیات عملکردی گیاه کرچک (.Ricinus communis L) در منطقه سیستان (دریافت مقاله) همایش ملی پدافند غیر عامل در بخش کشاورزی
4 اثر پیش تیمار اسید هیومیک بر شاخصهای جوانه زنی و رشد گیاهچه همیشه بهار(Calendula officinalis) در شرایط تنش شوری (دریافت مقاله) سیزدهمین همایش علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران و سومین همایش علوم و تکنولوژی بذر ایران
5 اثر تاریخ کاشت بر برخی صفات سه رقم طالبی درمنطقه سیستان (دریافت مقاله) دومین همایش ملی پژوهش های کاربردی در علوم کشاورزی
6 اثر تنش خشکی و محلول پاشی اسیدسالیسیلیک بر عملکرد و درصد روغن گلرنگ در منطقه سیستان (دریافت مقاله) سیزدهمین همایش علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران و سومین همایش علوم و تکنولوژی بذر ایران
7 اثر تنظیم کننده رشد 28- هموبراسینولید در شرایط تنش خشکی بر برخی خصوصیات فیزیولوژیکی گیاه بادرشبی (Dracocephalum moldavica L.) (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی یافته های نوین در علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست
8 اثر رژیم های مختلف آبیاری و تراکم بوته بر برخی صفات فیزیولوژیک سه رقم گلرنگ بهاره (دریافت مقاله) دهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
9 اثر رژیمهای آبیاری و تراک م بوته بر عملکرد دانه و روغن سه رقم گلرنگ بهاره (دریافت مقاله) دهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
10 اثر سطح تنش کم آبی و کمپوست زباله شهری بردرصد، عملکرد اسانس و برخی ترکیبات اسانس سیاه دانه (Nigella Sativa L.) (دریافت مقاله) دومین همایش ملی مهندسی و مدیریت کشاورزی، محیط زیست و منابع طبیعی پایدار
11 اثر سطوح تنش خشکی و انواع کود آلی بر عملکرد و برخی صفات مرفولوژیک ریحان (دریافت مقاله) همایش ملی پدافند غیر عامل در بخش کشاورزی
12 اثر سطوح تنش خشکی و انواع کود آلی بررشد و عملکرد ریحان (دریافت مقاله) همایش ملی پدافند غیر عامل در بخش کشاورزی
13 اثر سیستم های مختلف خاک ورزی و کاربرد تلفیقی کود شیمیایی و دامی بر برخی ویژگی های کمی و کیفی آفتابگردان (دریافت مقاله) هفدهمین کنگره ملی و سومین کنگره بین المللی علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
14 اثر سیستم های مختلف خاکورزی و کاربرد تلفیقی کود شیمیایی و دامی بر برخی ویژگی های کمی و کیفی آفتابگردان (دریافت مقاله) ششمین همایش بین المللی دانش و فناوری علوم کشاورزی ، منابع طبیعی و محیط زیست ایران
15 اثر قارچ میکوریزا آربسکولار و کود فسفره بر برخی خصوصیات گیاه رزماری در شرایط گلخانه (دریافت مقاله) دومین همایش علمی پژوهشی زیست شناسی و علوم باغبانی ایران
16 اثر کمپوست زباله شهری برعملکرد و برخی خصوصیات کمی و کیفی سیاهدانه (Nigella Sativa L) تحت شرایط تنش خشکی (دریافت مقاله) همایش بین المللی پژوهش های کاربردی در کشاورزی
17 اثر کمپوست زباله شهری برعملکرد و برخی ویژگیهای فیزیولوژیک سیاهدانه (Nigella Sativa L.) تحت شرایط تنش خشکی (دریافت مقاله) سیزدهمین همایش علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران و سومین همایش علوم و تکنولوژی بذر ایران
18 اثر کود بیولوژیک نیتروکسین بر عملکرد و اجزاء عملکرد گندم (رقم شیرودی) آلوده به فوزاریوم سنبله (دریافت مقاله) سیزدهمین همایش علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران و سومین همایش علوم و تکنولوژی بذر ایران
19 اثر محلول پاشی روی بر عملکرد و اجزای عملکرد ارزن مرواریدی تحت تنش خشکی در سیستان (دریافت مقاله) کنفرانس ملی پژوهش های نوین در مهندسی کشاورزی، محیط زیست و منابع طبیعی
20 اثر محلولپاشی نانو ذرات دی اکسید تیتانیوم و تنش خشکی روی ویژگیهای فنولوژیک، مرفولوژیک و شاخص کلروفیل در گیاه خرفه (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی توسعه پایدار، راهکارها و چالش ها با محوریت کشاورزی، منابع طبیعی، محیط زیست و گردشگری
21 اثرات اسید سیلیکون برعملکرد و برخی ویژگی های کمی گاوزبان (.Borago officinalis L) تحت تنش خشکی (دریافت مقاله) اولین همایش بین المللی و دومین همایش ملی کشاورزی،محیط زیست و امنیت غذایی
22 اثرات تنش خشکی و نانوکودها بر صفات مورفولوژیکی و فلورسانس کلروفیل گاوزبان اروپایی (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی ایده های نوین در کشاورزی، محیط زیست و گردشگری
23 اثرات رژیم آبیاری و تراکم بوته بر عملکردو برخی اجزای عملکرد ارقام گلرنگ بهاره (دریافت مقاله) همایش ملی پدافند غیر عامل در بخش کشاورزی
24 اثرات کودهای نانو و زیستی بر ویژگی های کمی سورگوم علوفهای (هیبرید اسپیدفید) (دریافت مقاله) سومین همایش ملی فناوری نانو از تئوری تا کاربرد
25 اثرسطوح تنش خشکی و کودهای آلی بر عملکرد و درصد موسیلاژ گاوزبان (Borago officinalis) (دریافت مقاله) سیزدهمین همایش علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران و سومین همایش علوم و تکنولوژی بذر ایران
26 اثرسطوح قطع آبیاری و تراکم کاشت بربرخی صفات مورفولوژیک ارقام بهاره گلرنگ (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
27 اثرسطوح مختلف کمپوست بر عملکرد و اجزای عملکرد گاوزبان اروپایی(Borago officinalis L.) (دریافت مقاله) اولین همایش الکترونیکی یافته های نوین در محیط زیست و اکوسیستم های کشاورزی
28 اثرفاضلاب و محلول پاشی روی ومنگنز برعملکرددانه و تعدادی ازخصوصیات رشدی ارزن دم روباهی (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
29 ارتباط میزان آب مصرفی با عملکرد سه رقم گلرنگ در دو تراکم مختلف (دریافت مقاله) نهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
30 اندوزش و تحمل آلودگی کادمیومی و تاثیر تیمار سیلیسیم بر برخی شاخصهای فیزیولوژیک در گیاه خرفه Portulaca oleracea (دریافت مقاله) اولین همایش گیاهان دارویی و داروهای گیاهی
31 Effect of spraying sodium selenate, titanium dioxide and growth regulator on yield and some physiological traits of safflower under drought stress (دریافت مقاله) بیستمین کنگره ملی و هشتمین کنگره بین‌المللی زیست‌شناسی ایران
32 بررسی اثر اسید هیومیک و کود نانوکلات روی بر برخی پارامتر های رشد در گیاه دارویی مرزه (دریافت مقاله) اولین همایش الکترونیکی یافته های نوین در محیط زیست و اکوسیستم های کشاورزی
33 بررسی اثر اسید هیومیک و نانو روی بر برخی صفات مورفولوژیکی، میزان عناصر معدنی وپروتئین گیاه مرزه Satureja hortensis L (دریافت مقاله) سومین همایش ملی فناوری نانو از تئوری تا کاربرد
34 بررسی اثر رژیم های مختلف آبیاری بر عملکرد دانه و برخی صفات مرفوفیزیولوژیکی ارقام امیدبخش آفتابگردان (دریافت مقاله) شانزدهمین کنگره ملی علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
35 بررسی اثر رقم و تاریخ کاشت بر عملکرد و اجزای عملکرد گندم دیم در منطقه اردبیل (دریافت مقاله) دوازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
36 بررسی اثر غلظتهای متفاوت سیلیکون در تخفیف صدمات اکسیداتیو ناشی از تنش خشکی در گیاه رازیانه (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی یافته های نوین در علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست
37 بررسی اثر کودهای بیولوژیک میکوریزا و کود آلی ورمیکمپوست بر عملکرد و اجزای عملکرد گندم (رقم تجن) آلوده به فوزاریوم سنبله (دریافت مقاله) سیزدهمین همایش علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران و سومین همایش علوم و تکنولوژی بذر ایران
38 بررسی اثرآللوپاتی عصاره گیاه قیاق ( Sorghum halepense) برخصوصیات جوانه زنی بذرگیاه دارویی سیاه دانه Nigella sativa (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
39 بررسی اثرات تنش خشکی بر شاخصهای کمی وکیفی گیاه آفتابگردان (دریافت مقاله) اولین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار
40 بررسی اثرات رژیم آبیاری و تراکم بوته برسرعت رشدمحصول و سرعت رشد نسبی ارقام گلرنگ بهاره (Carthamus tinctorius L (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
41 بررسی اثرات محلول پاشی نانوسیلیکون و تنش خشکی بررنگیزه های فتوسنتزی و پرولین درگیاه خرفه (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی توسعه پایدار، راهکارها و چالش ها با محوریت کشاورزی، منابع طبیعی، محیط زیست و گردشگری
42 بررسی اثرتنش خشکی وکودفسفر برعملکرد و برخی خصوصیات مورفولوژیک ریحان (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
43 بررسی اثرسطوح مختلف کودنانوکلات روی و اسیدهیومیک بررشدواندام هوایی گیاه دارویی مرزه (دریافت مقاله) دومین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار
44 بررسی برخی صفات کمی و کیفی ژنوتیپ های مختلف رازیانه در منطقه سیستان (دریافت مقاله) همایش بین المللی پژوهش های کاربردی در کشاورزی
45 بررسی برخی صفات کمی و کیفی ژنوتیپهای مختلف رازیانه در منطقه سیستان (دریافت مقاله) سیزدهمین همایش علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران و سومین همایش علوم و تکنولوژی بذر ایران
46 بررسی پارامترهای کمی و کیفی نعنافلفلی (.Mentha piperita L) در شرایط تنش آبی و محلول پاشی نانوپتاسیم (دریافت مقاله) دومین همایش ملی گیاهان دارویی دیم ایران
47 بررسی تاثیر کاربرد کودهای بیولوژیک و آلی بر عملکرد و اجزای عملکرد گندم آلوده به فوزاریوم سنبله (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس ملی فیزیولوژی گیاهی ایران
48 بررسی تاثیر کودهای آلی، شیمیایی و تلفیقی بر عملکرد، درصد نیتروژن و رنگدانه های فتوسنتزی ارقام آفتابگردان (Heliantus annuus L.) (دریافت مقاله) شانزدهمین کنگره ملی علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
49 بررسی تنش خشکی و محلول پاشی اسید سیلیکون بر اجزای عملکرد گندم رقم بولانی در منطقه سیستان (دریافت مقاله) همایش ملی الکترونیکی دستاوردهای نوین در علوم مهندسی و پایه
50 بررسی تنش خشکی و محلول پاشی اسیدسالیسیلیک بر وزن هزاردانه و عملکرد کمی گلرنگ در منطقه سیستان (دریافت مقاله) سیزدهمین همایش علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران و سومین همایش علوم و تکنولوژی بذر ایران
51 بررسی تنوع ژنتیکی رازیانه به وسیله نشانگر ISSR (دریافت مقاله) همایش بین المللی پژوهش های کاربردی در کشاورزی
52 بررسی رنگیزههای فتوسنتزی ریحان سبز تحت تأثیر تیمار شوری وسالیسلیک اسید (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی توسعه پایدار، راهکارها و چالش ها با محوریت کشاورزی، منابع طبیعی، محیط زیست و گردشگری
53 بررسی شوری آب آبیاری و کودهای مختلف بر واکنش فیزیولوژیکی و فعالیت آنزیم های آنتی اکسیدانی ریشه زیره سبز (Cuminum cyminum L) (دریافت مقاله) سیزدهمین همایش علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران و سومین همایش علوم و تکنولوژی بذر ایران
54 بررسی عملکرد و اجزای عملکرد سی هیبرید ذرت در شمال خوزستان (دریافت مقاله) سومین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار
55 بررسی فعالیت آنزیم های آنتیاکسیدان گلرنگ تحت تاثیر محلول پاشی تنظیم کننده رشد آلی و کلسیم در شرایط تنش خشکی (دریافت مقاله) هفدهمین کنگره ملی و سومین کنگره بین المللی علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
56 بررسی مزیت اقتصادی کشت مخلوط زنیان (Carum copticum L.) و اسفرزه (Plantago ovate L.) در تاریخهای مختلف کاشت (دریافت مقاله) سیزدهمین همایش علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران و سومین همایش علوم و تکنولوژی بذر ایران
57 تاثیر تنش آرسنیک و تیمار اسید هیومیک بر جوانه زنی و رشد گیاه پنیر باد (Withania coagulans) (دریافت مقاله) سیزدهمین همایش علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران و سومین همایش علوم و تکنولوژی بذر ایران
58 تاثیر تنش خشکی و کمپوست زباله شهری بربرخی صفات مورفولوژیک نعناع فلفلی (Mentha piperita L.) (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
59 تاثیر سطوح مختلف کمپوست زباله شهری بر مقادیر کلروفیل و میزان عناصر سدیم و پتاسیم در نعناع فلفلی تحت تنش خشکی (دریافت مقاله) سیزدهمین همایش علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران و سومین همایش علوم و تکنولوژی بذر ایران
60 تاثیر سطوح مختلف کود نیتروژن بر میزان کارایی های نیتروژن در گیاه ذرت و خاک (دریافت مقاله) پانزدهمین کنگره علوم خاک ایران
61 تاثیر کاربرد انواع قارچ میکوریزا آربسکولار و سطوح مختلف فسفات آمونیوم بر غلظت کلروفیل، اسانس و محتوی نیتروژن گیاه رزماری در شرایط گلخانه (دریافت مقاله) دومین همایش علمی پژوهشی زیست شناسی و علوم باغبانی ایران
62 تاثیر کاربرد کمپوست زباله شهری بر راندمان مصرف آب و برخی خصوصیات مورفولوژیک نعناع فلفلی .(Mentha piperita L.) (دریافت مقاله) پنجمین همایش ملی مدیریت پسماند
63 تاثیر کشت مخلوط ارزن دم روباهی و ماش تحت الگوهای کاشت و سطوح مختلف کود دامی بر عملکرد و تابش های فعال فتوسنتزی (PAR) (دریافت مقاله) اولین کنگره ملی علوم و فناوریهای نوین کشاورزی
64 تاثیر کود زیستی نیتروکسین بر عملکرد و اجزای عملکرد دو رقم گلرنگ تحت سطوح مختلف نیتروژن (دریافت مقاله) سیزدهمین همایش علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران و سومین همایش علوم و تکنولوژی بذر ایران
65 تاثیر کودهای آلی و زیستی بر روی برخی از اجزای عملکرد در گیاه گلرنگ (دریافت مقاله) سیزدهمین همایش علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران و سومین همایش علوم و تکنولوژی بذر ایران
66 تاثیر محلول پاشی کودهای نانو و اسید هیومیک در مراحل مختلف رشدی بر ویژگی های کمی و کیفی گیاه اسفرزهPlantago ovate (دریافت مقاله) اولین همایش ملی یافته های نوین در علوم کشاورزی،محیط زیست و منابع طبیعی پایدار
67 تاثیر مقادیر مختلف کود نیتروژن و تراکم برمیزان اسانس و عملکردگیاه دارویی مرزه Satureja hortensis (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
68 تأثیر محلول پاشی اسید سیلیکون بر عملکرد و اجزای عملکرد گندم رقم هامون در شرایط تنش خشکی (دریافت مقاله) همایش ملی الکترونیکی دستاوردهای نوین در علوم مهندسی و پایه
69 تأثیر محلول پاشی کیتوزان بر آنتی اکسیدان های گلرنگ در شرایط تنش خشکی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی مهندسی ومدیریت کشاورزی، محیط زیست و منابع طبیعی پایدار
70 تأثیر محلول پاشی کیتوزان بر عملکرد و اجزای عملکرد گلرنگ در شرایط تنش خشکی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی مهندسی ومدیریت کشاورزی، محیط زیست و منابع طبیعی پایدار