دکتر رضا پورقلی

دکتر رضا پورقلی School of mathematics and computer sienceses, Damghan University, P.O.Box ۳۶۷۱۵-۳۶۴, Damghan, Iran

دکتر رضا پورقلی

Dr. Reza Pourgholi

School of mathematics and computer sienceses, Damghan University, P.O.Box ۳۶۷۱۵-۳۶۴, Damghan, Iran

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.