دکتر احمد تشکینی

دکتر احمد تشکینی دانشیار موسسه مطالعات و پژوهشهای بازرگانی

دکتر احمد تشکینی

Dr. Ahmad Tashkini

دانشیار موسسه مطالعات و پژوهشهای بازرگانی

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 آزمون تاثیرگذاری سیاست مالی بر رشد اقتصادی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشنامه اقتصادی دوره: 6، شماره: 23
2 آیا تورم در ایران یک پدیده پولی است؟ (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات اقتصادی دوره: 39، شماره: 4
3 آیا نااطمینانی تورمی با سطح تورم تغییر می کند؟ (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات اقتصادی دوره: 41، شماره: 2
4 ارتباط متقابل بین حداقل دستمزد و تورم در اقتصاد ایران (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات اقتصادی دوره: 48، شماره: 2
5 الزامات اجرای موفق هدفمند کردن یارانه ها با تاکید بر تجارب مرحله اول و کشورهای موفق (دریافت مقاله) دوماهنامه بررسی های بازرگانی دوره: 13، شماره: 70
6 اندازه گیری تورم پایه در اقتصاد ایران (دریافت مقاله) فصلنامه نظریه های اقتصاد مالی دوره: 1، شماره: 1
7 اندازه گیری تورم پایه در اقتصاد ایران (رویکرد مبتنی بر مدل) (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات اقتصادی دوره: 46، شماره: 1
8 اندازه گیری تورم پایه در اقتصاد ایران مبتنی بر رویکرد آماری (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشنامه اقتصادی دوره: 10، شماره: 38
9 اندازه گیری هزینه های رفاهی عملکرد در صنعت بانکداری ایران رویکرد ناکارایی تخصیصی و ناکارایی x (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات مدلسازی اقتصادی دوره: 1، شماره: 1
10 بررسی تاثیر گسترش فضای رقابتی، ادغام بانک های رقیب و گسترش بانکداری الکترونیک بر کارایی بازار پولی در ایران (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات مدلسازی اقتصادی دوره: 1، شماره: 2
11 بررسی رابطه بلند مدت اندازه دولت و نرخ بیکاری در ایران (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشنامه اقتصادی دوره: 11، شماره: 43
12 بررسی عوامل موثر بر تجارت درون صنعتی ایران با بلوک های منطقه ای (مطالعه بخش کشاورزی (دریافت مقاله) فصلنامه راهبرد اقتصادی دوره: 3، شماره: 11
13 بررسی و ارزیابی کارایی شرک تهای پخش در ایران با استفاده از مدل برنام هریزی ریاضی (دریافت مقاله) پژوهشنامه بازرگانی دوره: 15، شماره: 59
14 تجزیه و تحلیل آثار سیاست اعتباری بر سرمایهگذاری زیربخشهای اقتصاد ایران (دریافت مقاله) پژوهشنامه بازرگانی دوره: 20، شماره: 80
15 تحلیل عوامل موثر بر تجارت درون صنعتی بخش خدمات ایران با بلوک های منطقه ای (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات مدلسازی اقتصادی دوره: 3، شماره: 10
16 تخمین تابع مصرف بخش خصوصی در اقتصاد ایران (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشنامه اقتصادی دوره: 8، شماره: 28
17 عوامل موثر بر تجارت متقابل ایران با بلوک های منطقه ای (دریافت مقاله) پژوهشنامه بازرگانی دوره: 17، شماره: 68