دکتر محمدابراهیم بنی حبیب

دکتر محمدابراهیم بنی حبیب گروه مهندسی آبیاری و زهکشی دانشگاه تهران

دکتر محمدابراهیم بنی حبیب

Dr. Mohamad Ebrahim Bani habib

گروه مهندسی آبیاری و زهکشی دانشگاه تهران

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 ارائه یک رابطه تجربی برای تخمین غلظت رسوبات سیلاب واریزه ای (مطالعه موردی: حوضه آبریز جیان جیا واقع در چین) (دریافت مقاله) پژوهشنامه مدیریت حوزه آبخیز دوره: 9، شماره: 18
2 ارزیابی اثر بخشی بهبود بهره برداری از منابع آب سطحی در کاهش برداشت آب از آبخوان (مطالعه موردی: شبکه آبیاری قزوین) (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات منابع آب ایران دوره: 14، شماره: 4
3 ارزیابی اثر تغییر اقلیم بر جریان ورودی به مخزن سد شاهچراغی (دریافت مقاله) فصلنامه آب و خاک دوره: 30، شماره: 1
4 ارزیابی اثر عملیات آبخیزداری بر زمان پیش هشدار حوزه آبخیز گلابدره - دربند (دریافت مقاله) فصلنامه علوم و تکنولوژی محیط زیست دوره: 12، شماره: 1
5 ارزیابی اثر متغیرهای تاثیرگذار بر پیش بینی سیلاب واریزه ای با استفاده از مدل شبکه بیزین (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات منابع آب ایران دوره: 16، شماره: 3
6 ارزیابی اثربخشی سناریوهای احیای آبخوان توسط شاخص های پایداری و بهره برداری منابع آب، مطالعه موردی: آبخوان شهرکرد (دریافت مقاله) فصلنامه آب و خاک دوره: 32، شماره: 2
7 ارزیابی اجتماعی سناریوهای حکمرانی آب زیرزمینی (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت آب و آبیاری دوره: 9، شماره: 2
8 ارزیابی عملکرد سامانه تحویل و توزیع آب کشاورزی از دیدگاه کفایت، راندمان و عدالت توزیع آب (مطالعه موردی: شبکه آبیاری رودشت اصفهان) (دریافت مقاله) فصلنامه علوم آب و خاک دوره: 24، شماره: 3
9 ارزیابی عملکرد سامانه های کنترل خودکار در بهبود عدالت توزیع آب در کانال اصلی آبیاری متاثر از نوسانات ورودی (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات مهندسی سازه های آبیاری و زهکشی دوره: 20، شماره: 74
10 ارزیابی عملکرد مدل WRF در شبیه سازی بارش های سنگین (دریافت مقاله) پژوهش های حفاظت آب و خاک دوره: 25، شماره: 1
11 ارزیابی کارایی سامانه همادی چندگانه برای بهبود مهارت پیش بینی مدل های عددی بارش (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت آب و آبیاری دوره: 13، شماره: 1
12 ارزیابی مطلوبیت سبد غذایی گیاهی از منظر ابعاد زیست محیطی و مقایسه آن با سبد غذایی رایج جامعه ایرانی (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت آب و آبیاری دوره: 11، شماره: 2
13 ارزیابی نظریه های بازی و ورشکستگی جهت تامین حقابه زیست محیطی هورالهویزه (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات منابع آب ایران دوره: 14، شماره: 2
14 ارزیابی و مقایسه عملکرد سامانه های جهانی پیش بینی در پیش بینی همادی بارش های سنگین؛ ۸ بارش موردی در حوضه آبریز رودخانه کن (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های جغرافیای طبیعی دوره: 50، شماره: 1
15 ارزیابی ویژگیهای حکمرانی سنتی آبخوان با استفاده از اصول حکمرانی موثر آب زیرزمینی (دریافت مقاله) دوفصلنامه دانش بومی ایران دوره: 6، شماره: 12
16 استفاده از مدل برنامه ریزی توافقی در تصمیم گیری بهینه مدیریت سیلاب (دریافت مقاله) مجله پژوهش آب ایران دوره: 9، شماره: 3
17 استفاده از مدل شباهت به گزینه ایده آل اصلاحی جهت ارزیابی گزینه های مدیریت سیلاب (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت آب و آبیاری دوره: 3، شماره: 1
18 اصل بهره برداری معقول از منابع آب در حقوق بین الملل آب و رویه مورد عمل در ایران (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات حقوق عمومی دوره: 48، شماره: 3
19 امکان سنجی بکارگیری روش های غیرسازه ای و خودکارسازی در ارتقا بهره برداری از سامانه های توزیع آب (مطالعه موردی: شبکه آبیاری رودشت) (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت آب و آبیاری دوره: 9، شماره: 1
20 بررسی آزمایشگاهی ضربه های دانه های رسوب بر حوضچه آرامش سدها (دریافت مقاله) مهندسی آبیاری و آب ایران دوره: 1، شماره: 4
21 بررسی اثر تخلیه سریع بر روی ضریب اطمینان پایداری‎ ‎شیروانی بالادست سدهای خاکی غیر همگن،‎ ‎مطالعه موردی: سد بالا رود (دریافت مقاله) فصلنامه مهندسی و مدیریت آبخیز دوره: 2، شماره: 3
22 بررسی راندمان تله اندازی رسوب در سدهای تاخیری با استفاده از مدل فیزیکی (دریافت مقاله) مجله آب و فاضلاب دوره: 13، شماره: 1
23 بهینه سازی بهره‎برداری از مخزن برای تامین آب کشاورزی با استفاده از الگوریتم کرم شب تاب (دریافت مقاله) فصلنامه حفاظت منابع آب و خاک دوره: 3، شماره: 4
24 بهینه سازی تبادل آب مجازی در شرایط مختلف کشش قیمتی محصولات کشاورزی (مطالعه موردی: حوضه دریاچه ارومیه) (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات منابع آب ایران دوره: 15، شماره: 4
25 پایش سطح برف حوضه سد شاه چراغی با استفاده از تصاویر NOAA-AVHRR (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های جغرافیای طبیعی دوره: 45، شماره: 3
26 پیش بینی سطح آب زیرزمینی با استفاده از مدل شبکه های بیزین پویا مبتنی بر تحلیل حساسیت (مطالعه موردی: دشت بیرجند) (دریافت مقاله) مجله پژوهش آب ایران دوره: 12، شماره: 2
27 تاثیر برخی ویژگی های فیزیکی و شیمیایی بر نفوذپذیری خاک در شرایط مزرعه ای (دریافت مقاله) مهندسی آبیاری و آب ایران دوره: 2، شماره: 4
28 تحلیل پایداری کمی سامانه ی آبخوان (مطالعه موردی: خراسان جنوبی- آبخوان بیرجند) (دریافت مقاله) فصلنامه آب و خاک دوره: 31، شماره: 6
29 تحلیل تخریب حوضچه آرامش سدهای انحرافی در اثر خوردگی ناشی از عبور سیلابهای واریزه ای (دریافت مقاله) مهندسی آبیاری و آب ایران دوره: 1، شماره: 3
30 تحلیل توانایی مدل میانگین متحرک جامع خود همبسته برای پیش بینی دو سال آینده ی جریان روزانه ورودی به مخزن سد دز (دریافت مقاله) مهندسی آبیاری و آب ایران دوره: 2، شماره: 3
31 تدوین مدل برنامه ریزی غیرخطی تخصیص آب و الگوی کشت در شرایط کم آبیاری (بررسی موردی: استان های تهران و البرز) (دریافت مقاله) مجله پژوهش آب ایران دوره: 9، شماره: 4
32 تعادل بخشی آبخوان با روش های برنامه ریزی غیر خطی و برنامه ریزی مثبت ریاضی در دشت قزوین (دریافت مقاله) نشریه آبیاری و زهکشی ایران دوره: 14، شماره: 4
33 تعیین آستانه بارندگی‌های وقوع جریان واریزه‌ای در بخشی از حوضه کوهستانی البرز (دریافت مقاله) فصلنامه مهندسی و مدیریت آبخیز دوره: 11، شماره: 3
34 تعیین راهبرد درازمدت مدیریت منابع آب در مناطق خشک (مطالعه موردی: شهرستان شاهرود) (دریافت مقاله) مجله پژوهش آب ایران دوره: 10، شماره: 4
35 تلفیق مدل های تصمیم گیری چند معیاره جبرانی و غیرجبرانی برای مکان یابی سدهای مخزنی (مطالعه موردی: سد کندوله در استان کرمانشاه) (دریافت مقاله) مجله تحقیقات آب و خاک ایران دوره: 51، شماره: 11
36 توسعه رویکرد چندهدفه تلفیقی جهت بازتخصیص بهینه منابع آب در سیستم های کشاورزی، مطالعه موردی: حوضه آبریز زرینه رود (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات منابع آب ایران دوره: 13، شماره: 1
37 توسعه مدل بهینه سازی چند هدفه بهره برداری تلفیقی پساب و آب زیرزمینی در شبکه آبیاری ورامین (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش آب در کشاورزی دوره: 30، شماره: 4
38 جایگاه اصل مشارکت عمومی در مدیریت منابع آب از منظر حقوق داخلی و حقوق بینالملل آب (دریافت مقاله) فصلنامه پایداری توسعه و محیط زیست دوره: 3، شماره: 3
39 چارچوب تعیین راهبرد توسعه پایدار برای احیای یک رودخانه فصلی شهری (دریافت مقاله) فصلنامه مهندسی و مدیریت آبخیز دوره: 11، شماره: 2
40 چارچوبی برای ارزیابی عملکرد سامانه تغذیه مصنوعی در تغذیه آبخوان ها و مدیریت سیلاب مناطق خشک (دریافت مقاله) فصلنامه مهندسی و مدیریت آبخیز دوره: 10، شماره: 4
41 حکمرانی آب در ایران: چالش‌ها و راهکار‌ها (دریافت مقاله) دوفصلنامه مهندسی آب دوره: 7، شماره: 4
42 رتبه بندی راهبردهای مدیریت تقاضای آب کشاورزی مناطق خشک با استفاده از مدل هیبریدی AHP و M-TOPSIS (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش آب در کشاورزی دوره: 29، شماره: 1
43 رتبه بندی رویکردهای مدیریت سیلاب با استفاده از فرآیند تحلیل سلسله مراتبی و ارزیابی داده های ترکیبی (دریافت مقاله) مهندسی آبیاری و آب ایران دوره: 4، شماره: 2
44 شبیه‌سازی هایتوگراف بارش بر اساس روندیابی مخازن متوالی (دریافت مقاله) فصلنامه مهندسی و مدیریت آبخیز دوره: 11، شماره: 1
45 ظرفیت سازی اجتماعی و سیاسی برای دیپلماسی آب و محیط زیست جهت حل معضل ریزگردها (دریافت مقاله) فصلنامه علوم اجتماعی دوره: 24، شماره: 77
46 کاربرد مدل یکپارچه SWAT-MODFLOW جهت مدل سازی هم زمان آب های سطحی و زیرزمینی در راستای بهبود وضعیت سامانه منابع آبی در مقیاس حوضه ای (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات منابع آب ایران دوره: 16، شماره: 1
47 گزارش فنی: مدل شبکه عصبی مصنوعی پرسپترون چند لایه برای پیش بینی دبی روزانه بار معلق رسوب و ارزیابی عوامل موثر در برآورد رسوب (دریافت مقاله) فصلنامه مهندسی و مدیریت آبخیز دوره: 10، شماره: 2
48 مدل ارزیابی اثر بخشی مالچ پاشی در افزایش میزان نفوذ عمقی آب باران در دشت شهرکرد (دریافت مقاله) نشریه پژوهش های خاک دوره: 32، شماره: 2
49 مدل برنامه ریزی خطی فازی برای بهینه سازی الگوی کشت در حوضه ی زرینه رود (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات منابع آب ایران دوره: 14، شماره: 1
50 مدل برنامه ریزی یکپارچه منابع آب برای بررسی و پیش بینی تامین حقابه زیست محیطی هورالهویزه از حوضه های آبریز ترکیه، عراق و ایران (دریافت مقاله) مجله پژوهش آب ایران دوره: 13، شماره: 1
51 مدل بهینه سازی تخصیص منابع آب در بخش های کشاورزی، صنعت و خدمات با استفاده از الگوریتم پیشرفته GAPSO (دریافت مقاله) فصلنامه آب و خاک دوره: 27، شماره: 4
52 مدل بهینه سازی غیرخطی و ازدحام ذرات برای بهره برداری تلفیقی از پساب و آب زیرزمینی در دشت ورامین (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش آب در کشاورزی دوره: 31، شماره: 3
53 مدل تصمیم گیری چندمعیاره ویکور برای ارزیابی گزینه های مدیریت سیلاب (دریافت مقاله) مهندسی آبیاری و آب ایران دوره: 7، شماره: 1
54 مدل سازی سیستم منابع آب تالاب هورالعظیم/هورالهویزه با رویکرد پویایی سیستم (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات منابع آب ایران دوره: 16، شماره: 2
55 مدل شبکه عصبی مصنوعی برای بررسی همبستگی روزانه بین ایستگاه ها در پیش بینی جریان ورودی به مخزن سد دز (دریافت مقاله) مجله پژوهش آب ایران دوره: 4، شماره: 2
56 مدل شبکه عصبی مصنوعی برای تخمین رسوب دهی حوزه های آبخی‍ز (دریافت مقاله) فصلنامه مهندسی و مدیریت آبخیز دوره: 3، شماره: 1
57 مدل شبکه های بیزین برای بررسی تاثیر بارش پیشین بر پیش بینی وقوع سیلاب واریزه ای در ناحیه البرز ایران (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات منابع آب ایران دوره: 13، شماره: 4
58 مدل مدیریت راهبردی تبادل آب مجازی محصولات کشاورزی و دامی ایران (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت آب و آبیاری دوره: 10، شماره: 1
59 مدل هیبریدی برای مدیریت استراتژیک تقاضای آب کشاورزی مناطق خشک (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات منابع آب ایران دوره: 12، شماره: 4
60 مروری بر روش های پیش بینی و هشدار سیلاب واریزه ای (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت آب و آبیاری دوره: 11، شماره: 3
61 مقایسه مدل های هوشمند در پیش بینی نوسانات تراز سطح آب دریاچه زریوار با درنظرگیری تراز آب زیرزمینی (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات منابع آب ایران دوره: 14، شماره: 3
62 مقایسه مدلهای خودهمبسته شبکه عصبی مصنوعی دینامیک و استاتیک در پیش بینی جریان ماهانه ورودی به مخزن سد دز (دریافت مقاله) فصلنامه علوم و تکنولوژی محیط زیست دوره: 13، شماره: 4
63 مقایسه مدلهای شبکه عصبی مصنوعی دینامیک و همبستگی خطی چند متغیره در پیش بینی آبدهی به کمک داده های سنجش از دور (دریافت مقاله) فصلنامه دانش آب و خاک دوره: 20، شماره: 2
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 احیای رودخانه ها (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی برنامه ریزی و مدیریت محیط زیست
2 ارزیابی اثر سناریوهای مختلف تغییر کاربری اراضی حوضه بر روی زمان پیش هشدار سیلاب شمال تهران (دریافت مقاله) سومین کنفرانس مدیریت منابع آب
3 ارزیابی HEC-HMS در تعیین زمان پیش هشدار حوضه گلابدره - دربند (دریافت مقاله) چهارمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری ایران مدیریت حوزه های آبخیز
4 ارزیابی تغییرشکل افقی و قائم سد پیشین با استفاده از اطلاعات ابزاردقیق (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس ملی پژوهشهای کاربردی در مهندسی عمران، معماری و مدیریت شهری و پنجمین نمایشگاه تخصصی انبوه سازان مسکن و ساختمان استان تهران
5 ارزیابی راهکارهای احیای دریاچه ارومیه برمبنای شاخصهای توسعه پایداربه وسیله مدلهای وزندهی ساده و تحلیل سلسله مراتبی (دریافت مقاله) دومین همایش ملی توسعه پایدارکشاورزی ومحیط زیست سالم
6 ارزیابی محاسبه افت هیدرولیکی درلاترال های آبیاری قطره ای (دریافت مقاله) هفتمین کنفرانس هیدرولیک ایران
7 ارزیابی مدلهای بهینه سازی الگوریتم هوش جمعی PSO و الگوریتم ژنتیک Gaدرمدیریت تخصیص منابع آب (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی مدل سازی غیر خطی و بهینه سازی
8 ارزیابی مقایسه ای شبکه عصبی مصنوعی دینامیک و مدل HEC-HMS در تعیین زمان پیش هشدار سیلاب (دریافت مقاله) هشتمین کنگره بین المللی مهندسی عمران
9 ارزیابی مقایسه ای نحوه رسوب گذاری در مخازن سدهای تاخیری معمولی و شکاف دار با استفاده از مدل GSTARS (دریافت مقاله) هفتمین کنفرانس هیدرولیک ایران
10 ارزیابی مقایسه ای نحوه رسوب گذاری مخازن سدهای شکافدار و سد تاخیری معمولی با استفاده از مدل HEC-RAS (دریافت مقاله) چهارمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری ایران مدیریت حوزه های آبخیز
11 ارزیابی مقایسه‌ای مدل‌های آرما، آریما و مدل خودهمبسته شبکه عصبی مصنوعی در پیش‌بینی جریان ورودی به مخزن سد دز (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی بحران آب
12 ارزیابی و رفتارسنجی میزان نشست سد کبودوال (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی عمران، معماری و مدیریت توسعه شهری در ایران
13 الگوریتمی برای تعیین راهبرد برتر در مدیریت سیلاب (دریافت مقاله) سومین کنفرانس ملی مدیریت و مهندسی سیلاب با رویکرد سیلاب های شهری
14 الگوی کشت بهینه در حوضه ی دریاچه ارومیه (دریافت مقاله) اولین همایش بین المللی و چهارمین همایش ملی پژوهش های محیط زیست و کشاورزی ایران
15 برآورد تبخیر تعرق گیاه مرجع چمن با استفاده از شبکه عصبی مصنوعی (دریافت مقاله) دومین همایش ملی مدیریت شبکه های آبیاری و زهکشی
16 بررسی آزمایشگاهی رسوبگذاری در سدهای تاخیری (دریافت مقاله) هفتمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه
17 بررسی آزمایشگاهی زبری هیدرولیکی جریان واریزه ای در آبراهه های جنگلی (دریافت مقاله) دوازدهمین کنفرانس هیدرولیک ایران
18 بررسی آزمایشگاهی ضربه های دانه های رسوب بر حوضچه آرامش سدها (دریافت مقاله) سومین کنگره ملی مهندسی عمران
19 بررسی آزمایشگاهی ضربههای دانههای رسوب بر حوضچه آرامش سدهای انحرافی و اصلاحی باعمقهای مختلف پایاب (دریافت مقاله) چهارمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری ایران مدیریت حوزه های آبخیز
20 بررسی اثر تغییر اقلیم بر رواناب ورودی به مخزن سد شاهچراغی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی و سومین کنفرانس ملی سد و نیروگاههای برق آبی
21 بررسی اثر زمان آبگیری از رودخانه بر بهینه سازی بهره برداری از مخزن خارج از محور (دریافت مقاله) دهمین سمینار آبیاری و کاهش تبخیر
22 بررسی تاثیر شکل هندسی روزنه بر ضریب آبگذری آن (دریافت مقاله) هفتمین کنفرانس هیدرولیک ایران
23 بررسی تغییرات زمانی پروفیل آبشستگی بستر چسبنده پایاب سرریزهای قائم (دریافت مقاله) هشتمین کنگره بین المللی مهندسی عمران
24 بررسی راهکارهای برون رفت از بحران آب حوضه دریاچه ارومیه (دریافت مقاله) اولین همایش ملی بحران آب
25 بررسی روشهای تصمیم گیری چندمعیاره در اولویت بندی گزینه های مدیریت سیلاب (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس مدیریت منابع آب ایران
26 بررسی صحرایی فاصله بهینه بین آبشکن ها (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی بحران آب
27 بررسی عملکرد مدل SWAT در شبیه سازی جریان سطحی ایستگاه آبسنجی پل دو آب حوضه شازند، مرکزی (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس بین المللی پژوهش های کاربردی در علوم کشاورزی
28 بررسی عوامل بروز گرد و غبار در غرب و جنوب کشور با تمرکز بر دلایل خشک شدن تالاب هورالعظیم و ارائه راهکارهایی برای احیاء آن (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس ملی مدیریت منابع آب ایران
29 بررسی مدل ریاضی سامانه هیدرولیکی آب بند کشتیرانی با دریچه دولیه (دریافت مقاله) هشتمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه
30 بررسی مشکلات پلهای متقاطع با رودخانه در استان گیلان ازدیدگاه سیل (دریافت مقاله) سمینار کاهش اثرات و پیشگیری از سیل
31 بررسی نفوذ شوری در گزینه های مختلف پیشرفت عملیات لایروبی یک رودخانه (دریافت مقاله) سومین همایش بین المللی سواحل، بنادر و سازه های دریایی
32 بررسی و ارزیابی شرایط حاکم بر منابع آب سطحی هورالعظیم با استفاده از مدل WEAP (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی برنامه ریزی و مدیریت محیط زیست
33 برنامه ریزی ومدیریت راهبردی منابع اب حوضه آبریزدریاچه ارومیه مطابق باالگوی توسعه پایدار (دریافت مقاله) دومین همایش ملی توسعه پایدارکشاورزی ومحیط زیست سالم
34 بهبود مدیریت تجارت محصولات کشاورزی برای احیای دریاچه ارومیه (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی پیامدهای جغرافیایی و اثرات زیست محیطی شرایط دریاچه ارومیه
35 بهینه سازی تخصیص آب و الگوی کشت محصولات کشاورزی با استفاده از برنامه ریزی غیرخطی؛ مطالعه موردی استان تهران (دریافت مقاله) سومین همایش ملی مدیریت جامع منابع آب
36 بهینه سازی تخصیص منابع آب توسط الگوریتم بهبود یافته جهش قورباغه SFLA (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی مدل سازی غیر خطی و بهینه سازی
37 بهینه سازی زمانبندی عملیات لایروبی یک رودخانه بمنظور کاهش رسوبگذاری (دریافت مقاله) سومین همایش بین المللی سواحل، بنادر و سازه های دریایی
38 بهینه سازی سامانه تخلیه آببند کشتیرانی بمنظور عبور سریع و مطمئن کشتی ها (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی سواحل و بنادر و سازه های دریایی
39 بهینهسازی الگوی کشت برای کاهش مصرف آب کشاورزی در حوضهی آبریز زرینه رود (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی پیامدهای جغرافیایی و اثرات زیست محیطی شرایط دریاچه ارومیه
40 پایش سطح برف با استفاده از تصاویر NOAA-AVHRR حوضه سد مغان (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی منابع آب با رویکرد منطقه ای
41 پیش بینی آب دهی روزانه ورودی به مخزن سد دز با استفاده ازمدل هیبریدی استاتیک-دینامیک شبکه عصبی مصنوعی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی و سومین کنفرانس ملی سد و نیروگاههای برق آبی
42 پیش بینی بارش شش ماه آینده در استان خوزستان براساس داده های ماه پیشین (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس مدیریت منابع آب ایران
43 پیش بینی جریان روزانه ورودی به مخزن سد دز با استفاده از مدل های سری زمانی (دریافت مقاله) یازدهمین سمینار سراسری آبیاری و کاهش تبخیر
44 پیش بینی نوسانات تراز سطح آب دریاچه زریوار با استفاده از محاسبات نرم (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی برنامه ریزی و مدیریت محیط زیست
45 تأثیر هوا بر میدان جریان، پایین دست دریچه های تحتانی (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس دینامیک شاره ها
46 تحلیل ابعاد آبشستگی ناشی از جت قائم در بسترهای رسی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی منابع آب با رویکرد منطقه ای
47 تحلیل حساسیت مدل بهینه سازی-شبیه سازی سامانه ترکیبی مخازن تاخیری و زهکش های روباز (دریافت مقاله) دومین همایش ملی مدیریت شبکه های آبیاری و زهکشی
48 تحلیل عبور سیلاب واریزه ای از روی سدهای انحرافی و مکانیسم تخریبی آن (دریافت مقاله) سومین کنگره ملی مهندسی عمران
49 تخمین تبخیر و تعرق واقعی با استفاده از مدلهای شبکه عصبی مصنوعی (مطالعه موردی:حوزه معرف امامه) (دریافت مقاله) سومین کنفرانس مدیریت منابع آب
50 تدوین راهبردهای مدیریت منابع آب با استفاده ازمدل Swot به منظور دستیابی به توسعه پایدارمطالعه موردی: شهرستان شاهرود (دریافت مقاله) دومین همایش ملی توسعه پایدارکشاورزی ومحیط زیست سالم
51 تدوین مدل درخت خطا برای تحلیل ریسک یکپارچه حوضه های آبریز (دریافت مقاله) هفتمین کنفرانس ملی مدیریت منابع آب ایران
52 تعیین ابعاد بهینه و اقتصادی سدهای اصلاحی (مطالعه موردی:سدهای اصلاحی دامنه های شیرکوه) (دریافت مقاله) دهمین سمینار آبیاری و کاهش تبخیر
53 تعیین بهترین طرح مدیریت سیلاب با تاکید بر فرآیند تحلیل سلسله مراتبی (دریافت مقاله) چهارمین همایش و نمایشگاه تخصصی مهندسی محیط زیست
54 تعیین رویکرد مهار سیلاب واریزهای برای یک رودخانه شهری (دریافت مقاله) سومین کنفرانس ملی مدیریت و مهندسی سیلاب با رویکرد سیلاب های شهری
55 تعیین فاصله بهینه سد های اصلاحی(مطالعه موردی: سد های اصلاحی دامنه های شیرکوه) (دریافت مقاله) چهارمین همایش ملی فرسایش و رسوب
56 تعیین مقادیر بهینه تولید و تبادل آب مجازی محصولات کشاورزی حوزه آبخیز دریاچه ارومیه با رویکرد بهینه سازی کلاسیک (دریافت مقاله) اولین کنگره بین المللی و چهارمین کنگره ملی آبیاری و زهکشی ایران
57 تعیین میزان آبگذری دریچه تخلیه کننده ی تحتانی سدها با استفاده از مدل ریاضی ومدل فیزیکی (دریافت مقاله) هفتمین کنگره بین المللی مهندسی عمران
58 داده نگار کامپیوتری تغییرات سطح آب برای شبیه سازی جریان در کانال های باز (دریافت مقاله) دومین همایش ملی مدیریت شبکه های آبیاری و زهکشی
59 رابطه آزمایشگاهی تعیین پروفیل رسوبگذاری در مخزن سدهای شکافدار (دریافت مقاله) نهمین کنفرانس هیدرولیک ایران
60 رابطه آزمایشگاهی در بستر با مصالح چسبنده در پایین دست سرریز قائم سدها (دریافت مقاله) سومین کنفرانس مدیریت منابع آب
61 رابطه ی تجربی برای تعیین ضریب تله اندازی مخازن سدهای شکاف دار (دریافت مقاله) هشتمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه
62 رابطه ی تجربی بری تعیین ضریب تله اندازی مخازن سدهای تاخیری (دریافت مقاله) هشتمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه
63 رابطه­­ی تجربی برای تعیین ضریب تله­اندازی مخازن سدهای شکاف­دار (دریافت مقاله) هشتمین کنگره بین المللی مهندسی عمران
64 رتبه بندی راهبردهای مدیریت منابع آب بااستفاده ازمدلهای وزن دهی ساده و تحلیل سلسله مراتبی براساس توسعه پایدارمطالعه موردی: شهرستان شاهرود (دریافت مقاله) دومین همایش ملی توسعه پایدارکشاورزی ومحیط زیست سالم
65 رتبه بندی زیرحوضه ها در طرح سامانه مهار سیلاب (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی بحران آب
66 رتبه بندی ساختگاه های سد با استفاده از مدلهای تصمیم گیری چند معیارهی AHP, ELECTRE III (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی و سومین کنفرانس ملی سد و نیروگاههای برق آبی
67 رتبه بندی گزینه های مدیریت سیلاب با استفاده از مدل ELECTRE-III (دریافت مقاله) ششمین کنگره ملی مهندسی عمران
68 روش برآورد راندمان سامانه‌های تغذیه مصنوعی در آبراهه‌های فصلی و بهینه‌سازی ابعاد اصلی سامانه مطالعه موردی: طرح امام‌زاده عبدا... سمنان (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی بحران آب
69 سیلابهای گلی و واریزه ای (دریافت مقاله) سمینار کاهش اثرات و پیشگیری از سیل
70 شبیه سازی آبخوان دشت آستانه_کوچصفهان و استخراج روابط ماهانه افت-مقدار برداشت (دریافت مقاله) شانزدهمین کنفرانس هیدرولیک ایران
71 شبیه سازی دو بعدی رسوب گذاری جریان واریزهای در مخازن سدهای تأخیری شکافدار (دریافت مقاله) نهمین کنگره بین الملی مهندسی عمران
72 شبیه سازی دو بعدی سیلاب واریزه ای در مخازن س دهای تأخیری شکافدار (دریافت مقاله) دهمین کنفرانس هیدرولیک ایران
73 شبیه سازی سیلاب ناشی از شکست سد در رودخانه هایی با کانال مرکب (دریافت مقاله) هشتمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه
74 ضرورت توجه به شرایط مرزی در مدل های عددی آلودگی (دریافت مقاله) چهارمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری ایران مدیریت حوزه های آبخیز
75 ضریب زبری هیدرولیکی جریان غیر دائم واریزه ای (دریافت مقاله) دومین کنفرانس سراسری مدیریت جامع بهره برداری از منابع آب
76 کاربرد شبکه عصبی مصنوعی برای پیش بینی سیلاب در حوضه آبریز آجی چای (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی بحران آب
77 کاربرد شبکه های عصبی مصنوعی جهت تخمین دبی رسوب رودخانه ها (دریافت مقاله) سومین کنفرانس هیدرولیک ایران
78 کاربرد صفحات مستغرق جهت ساماندهی و تثبیت رودخانه های فصلی (دریافت مقاله) سومین کنفرانس هیدرولیک ایران
79 کاربرد مدل بهینه سازی فازی در مدیریت تلفیقی بهینه از منابع آب سطحی و آب زیرزمینی (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس ملی بهینه‌سازی در علوم و مهندسی
80 کاربرد مدل تصمیم گیری منطق فازی درتعیین بهترین مناطق برداشت آبهای زیرزمینی از لحاظ کیفی (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی مدل سازی غیر خطی و بهینه سازی
81 گزینه یابی مدیریت سیلاب با استفاده از فرآیند تحلیل سلسله مراتبی (دریافت مقاله) دومین کنفرانس سراسری مدیریت جامع بهره برداری از منابع آب
82 مدل برنامه ریزی پویای تلفیقی مخزن سد و کم آبیاری اراضی کشاورزی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی بحران آب
83 مدل بهینه سازی کم آبیاری یکنواخت برای ارزیابی تغییر قیمت آب و سامانه آبیاری در دشت هریس (دریافت مقاله) دومین همایش ملی مدیریت شبکه های آبیاری و زهکشی
84 مدل تصمیمگیری تلفیقی برای برنامه ریزی راهبردی دریاچه ارومیه برمبنای معیارهای توسعه پایدار (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی توسعه پایدار، راهکارها و چالش ها با محوریت کشاورزی ، منابع طبیعی، محیط زیست و گردشگری
85 مدل شبکه عصبی مصنوعی برای بررسی همبستگی مکانی و زمانی بین ایستگاهها در پیش بینی جریان ورودی به مخزن سد (دریافت مقاله) سومین کنفرانس مدیریت منابع آب
86 مدل شبکه عصبی مصنوعی برای تعیین زمان پیش هشدار سیلاب در حوضه گلابدره- دربند (دریافت مقاله) سومین کنفرانس مدیریت منابع آب
87 مدل منطقه ای آبدهی زیر حوضه های آبریز رودخانه آجی چای (دریافت مقاله) دهمین سمینار آبیاری و کاهش تبخیر
88 مدل منطقه ای برای ارزیابی رواناب سطحی در حوضه شاهرود (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی منابع آب با رویکرد منطقه ای
89 مدل میانگین متحرک جامع خود همبسته برای پیشبینی جریان روزانه ورودی به مخزن سد دز (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی و سومین کنفرانس ملی سد و نیروگاههای برق آبی
90 مدل هیبریدی برای مدیریت استراتژیک تقاضای آب کشاورزی (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس ملی مدیریت منابع آب ایران
91 مقایسه بهینه سازی کم آبیاری یکنواخت و غیر یکنواخت مدیریت مخزن سد و طرح کشاورزی (دریافت مقاله) دهمین سمینار آبیاری و کاهش تبخیر
92 مقایسه بهینه سازی کم آبیاری یکنواخت و غیریکنواخت مدیریت مخزن سد و طرح کشاورزی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی منابع آب با رویکرد منطقه ای
93 مقایسه مدل شبکه عصبی مصنوعی ، رگرسیون چند متغیره و IHACRES برای شبیه سازی جریان ورودی به مخزن سد شاهچراغی در شرایط تغییر اقلیم (دریافت مقاله) یازدهمین سمینار سراسری آبیاری و کاهش تبخیر
94 مکان یابی تصفیه خانه آب شرب به وسیله ی مدلسازی آلودگی آبهای زیرزمینی (دریافت مقاله) همایش ملی جریان و آلودگی آب
95 مکان یابی سدهای مخزنی با استفاده ازمدلهای تصمیم گیری چندمعیاره (دریافت مقاله) یازدهمین کنفرانس هیدرولیک ایران
96 مکان یابی سدهای مخزنی بااستفاده از مدل های تصمیم گیری چند معیاره (دریافت مقاله) سومین همایش ملی مدیریت جامع منابع آب
97 میزان نرخ انتقال رسوب در جریانهای واریزه ای و مکانیزم تخریبی آنها (دریافت مقاله) دومین کنفرانس سراسری مدیریت جامع بهره برداری از منابع آب