دکتر عادل زاهد بابلان

دکتر عادل زاهد بابلان استاد گروه علوم تربیتی دانشگاه محقق اردبیلی

دکتر عادل زاهد بابلان

Dr. Adel Zahed Babalan

استاد گروه علوم تربیتی دانشگاه محقق اردبیلی

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 آزمون مدل علی اهمال کاری معلمان بر اساس سکوت سازمانی با میانجی گری بی تفاوتی سازمانی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های رهبری و مدیریت آموزشی دوره: 3، شماره: 12
2 اثر رهبری توزیعی و سرمایه روان شناختی بر تعهد به تغییر با میانجیگری خودکارآمدی تغییر (دریافت مقاله) پژوهش نامه مدیریت تحول دوره: 10، شماره: 2
3 ارائه الگوی چهارلایه برای امکان سنجی و استقرار اثربخش فرهنگ کیفیت در آموزش عالی با رویکرد فراترکیب (دریافت مقاله) فصلنامه آموزش علوم دریایی دوره: 9، شماره: 2
4 ارائه مدل مفهومی دانشگاه به مثابه سازمان یاددهنده با استفاده از روش فراترکیب (دریافت مقاله) دوفصلنامه مطالعات برنامه درسی آموزش عالی دوره: 13، شماره: 26
5 ارائه مدلی برای نقش مهارت، نیاز و نگرش دبیران به فاوا بر کاربست آن در جریان تدریس با میانجی کیفیت خدمات فناوری در مدارس هوشمند (دریافت مقاله) فصلنامه آموزش پژوهی دوره: 3، شماره: 11
6 ارتباط ساختاری مدرسه شاد و نشاط روحی، معنوی، جسمانی و رفتاری معلمان با تاکید بر نقش میانجی تعهد سازمانی (مبتنی بر سند تحول بنیادین آموزش و پرورش) (دریافت مقاله) دوفصلنامه پاسداری فرهنگی انقلاب اسلامی دوره: 14، شماره: 29
7 ارتباط یابی نقش شادابی سازمانی و توانمندسازی روانشناختی در مدیریت ترومای سازمانی نو معلمان با رویکرد شبکه عصبی مصنوعی (دریافت مقاله) فصلنامه مشاوره شغلی و سازمانی دوره: 15، شماره: 3
8 ارتباط‌یابی نقش عوامل سازمانی بی‌عدالتی و بدبینی در طفره‌روی مجازی کارکنان دانشگاهی با شبکه عصبی مصنوعی (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت سازمان های دولتی دوره: 8، شماره: 32
9 اعتباریابی عوامل موثر بر مدیریت ترومای سازمانی نو معلمان با رویکرد شبکه عصبی مصنوعی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش در نظام های آموزشی دوره: 16، شماره: 59
10 الگوی بالندگی اعضای هیئت علمی در دانشگاه فرهنگیان با رویکرد مبتنی بر نظریه ی برپایه (دریافت مقاله) دوماهنامه راهبردهای آموزش در علوم پزشکی دوره: 16، شماره: 2
11 الگوی تحلیل مسیر روابط بین راهبردهای مدیریت منابع یاد گیری با یاد گیری ریاضی دانش آموزان متوسط (دریافت مقاله) فصلنامه رهبری و مدیریت آموزشی دوره: 9، شماره: 3
12 الگوی تحلیل مسیر روابط بین راهبردهای یادگیری و اضطراب امتحان با یادگیری ریاضی دانش آموزان متوسطه (دریافت مقاله) فصلنامه روان شناسی تربیتی دوره: 13، شماره: 45
13 بررسی اثر میانجیگری عدالت سازمانی در رابطه سبک رهبری و تعهد سازمانی مدیران مدارس (دریافت مقاله) دوفصلنامه پژوهش های روانشناختی در مدیریت دوره: 4، شماره: 1
14 بررسی ارتباط سرسختی روان شناختی و گذشت با امید در ورزشکاران (دریافت مقاله) مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان دوره: 11، شماره: 5
15 بررسی اهداف و ا نگیزه های دانشجویان از کاربست شبکه های اجتماعی مجازی (مطالعه موردی: دانشجویان کارشناسی ارشد دانشگاه های تهران، علامه طباطبایی، شهید بهشتی و محقق اردبیلی) (دریافت مقاله) فصلنامه رسانه دوره: 26، شماره: 4
16 بررسی تاثیر فضیلت سازمانی بر اشتیاق شغلی معلمان با میانجی گری جو اخلاقی سازمان در مدارس ابتدایی شهرستان پارس آباد (دریافت مقاله) مجله مطالعات روانشناسی و علوم تربیتی دوره: 4، شماره: 19
17 بررسی تاثیر ویژگی های شخصیتی و مهارت های ارتباطی بر سبک های مدیریت تعارض معلمان مقطع دبیرستان شهرستان بابل (دریافت مقاله) فصلنامه دانش و پژوهش در روانشناسی کاربردی دوره: 20، شماره: 2
18 بررسی روایی و پایایی ابزار سنجش کیفیت زندگی کاری معلم (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات اندازه گیری و ارزشیابی آموزشی دوره: 8، شماره: 22
19 بررسی نقش سیستم اطلاعات مدیریت (MIS) در حرفه گرایی و انگیزش شغلی کارکنان اداره آموزش و پرورش (دریافت مقاله) فصلنامه بازیابی دانش و نظامهای معنایی دوره: 2، شماره: 8
20 بررسی نقش واسطه ای سرسختی روان شناختی در رابطه بین گذشت و شوخ طبعی با امید در ورزشکاران (دریافت مقاله) فصلنامه رفتار حرکتی دوره: 3، شماره: 8
21 بررسی نقش واسطه خودکارآمدی تغییر در رابطه بین سرمایه روانشناختی و تعهد به تغییر (دریافت مقاله) پژوهشنامه روانشناسی مثبت دوره: 3، شماره: 2
22 بررسی وضعیت سواد اطلاعاتی دانشجویان (دریافت مقاله) فصلنامه فناوری آموزش دوره: 5، شماره: 3
23 بررسی ویژگی های روان سنجی مقیاس مدرسه شاد (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های نوین روانشناختی دوره: 18، شماره: 70
24 پیش بینی رفتار شهروندی سازمانی دبیران مدارس متوسطه بر اساس یادگیری سازمانی (دریافت مقاله) فصلنامه نوآوری های مدیریت آموزشی دوره: 11، شماره: 1
25 پیش بینی کارآفرینی سازمانی بر اساس مولفه های رهبری توزیع شده (مطالعه موردی: کارکنان سازمان صنایع دفاع ایران در سال 1395) (دریافت مقاله) فصلنامه بازیابی دانش و نظامهای معنایی دوره: 3، شماره: 10
26 پیش بینی نگرش دانش آموزان نسبت به مدرسه براساس کیفیت زندگی در مدرسه و ادراک از کلاس درس (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش در یادگیری آموزشگاهی و مجازی دوره: 5، شماره: 3
27 پیشایندهای تحقق صدای دانش آموز: یک مطالعه فراترکیب (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات آموزشی و آموزشگاهی دوره: 12، شماره: 4
28 تاثیر یادگیری مشارکتی با گروه های پیشرفت بر خودکارآمدی و خودپنداره ی ریاضی دانش آموزان (دریافت مقاله) فصلنامه روان شناسی تربیتی دوره: 13، شماره: 43
29 تبیین نقش واسطه ای توانمندسازی معلمان در رابطه بین رهبری سطح پنج با تمایل به انجام رفتارهای فرانقشی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش در نظام های آموزشی دوره: 17، شماره: 63
30 تبیین نقش واسطه ای هوش معنوی در رابطه بین فضیلت سازمانی و بهزیستی روان شناختی در بین معلمان مقطع ابتدایی شهر اردبیل (دریافت مقاله) مجله پژوهش در دین و سلامت دوره: 8، شماره: 1
31 تحقیق آمیخته، حلقه مفقوده ای در تحصیلات تکمیلی آسیب شناسی آن در حوزه علوم انسانی در دانشگاه محقق اردبیلی ( پژوهش آمیخته) (دریافت مقاله) فصلنامه روش شناسی علوم انسانی دوره: 21، شماره: 83
32 تحلیل ابعاد روان شناختی آموزش مجازی در مدارس ابتدایی شهر اردبیل در شرایط کرونایی با رویکرد روایت پژوهی (دریافت مقاله) فصلنامه روانشناسی مدرسه و آموزشگاه دوره: 13، شماره: 1
33 تحلیل نقش پیشایندی رهبری اخلاقی و پسایندهای خود انگیختگی و بهروزی به عنوان مولفه های فضیلت سازمانی در بین معلمان (دریافت مقاله) فصلنامه اخلاق در علوم و فناوری دوره: 17، شماره: 1
34 توانمندسازی معلمان چشم انداز مدیریت آموزشی (بررسی نقش خودکارآمدی فردی، انتقال دانش و کیفیت زندگی کاری) (دریافت مقاله) مجله رهیافتی نو در مدیریت آموزشی دوره: 11، شماره: 41
35 جایگاه هوش های چندگانه در دست یابی به اهداف مراکز آموزش الکترونیکی (دریافت مقاله) دوماهنامه راهبردهای آموزش در علوم پزشکی دوره: 3، شماره: 4
36 رابطه بین اهبردهای مدیریت تعارض ومهارتهای ارتباطی مدیران با سلامت سازمانی در مدارس متوسطه (دریافت مقاله) فصلنامه رهبری و مدیریت آموزشی دوره: 8، شماره: 3
37 رابطه بین رهبری آموزشی مدیران و اثربخشی مدرسه با نقش میانجی فرهنگ مدرسه در مدارس دوره اول متوسطه استان اردبیل (دریافت مقاله) مجله رهیافتی نو در مدیریت آموزشی دوره: 12، شماره: 2
38 رابطه بین رهبری معنوی و سرمایه روان شناختی با کیفیت زندگی کاری معلمان متوسطه ناحیه ۱و۲ شهرخرم آباد (دریافت مقاله) فصلنامه نوآوری های مدیریت آموزشی دوره: 14، شماره: 4
39 رابطه بین سبک رهبری تحولی و تعهد به تغییر با میانجی‌گری عدالت سازمانی در کارکنان دانشگاه علوم پزشکی (دریافت مقاله) مجله علمی پژوهان دوره: 15، شماره: 4
40 رابطه چابکی سازمانی و رفتارهای کاری نوآورانه با رضایت شغلی معلمان مقطع متوسطه پایه دوم شهر اردبیل (دریافت مقاله) فصلنامه روانشناسی مدرسه و آموزشگاه دوره: 9، شماره: 4
41 رابطه خوشبینی تحصیلی و سرزندگی تحصیلی با نقش میانجی خودکارآمدی تحصیلی دانشجویان (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات آموزشی و آموزشگاهی دوره: 9، شماره: 1
42 رابطه دلبستگی به خدا و تاب آوری با معناداری در زندگی دانشجویان (دریافت مقاله) فصلنامه دانش و پژوهش در روانشناسی کاربردی دوره: 13، شماره: 3
43 رابطه ساده و چندگانه بین راهبردهای یادگیری، خودکارآمدی با مدیریت زمان و مکان مطالعه دانش-آموزان متوسطه (دریافت مقاله) مجله پویش در آموزش علوم تربیتی و مشاوره دوره: 1395، شماره: 3
44 رابطه سبک مدیریت کلاس و انگیزه پیشرفت با یادگیری خود گردان دانش آموزان دوره متوسطه شهرستان مرند (دریافت مقاله) فصلنامه رهبری و مدیریت آموزشی دوره: 8، شماره: 4
45 رابطه فرهنگ مدرسه و اثربخشی مدرسه با نقش تعدیلگری اندازه مدرسه (مورد مطالعه: مدارس دوره اول متوسطه استان اردبیل) (دریافت مقاله) مجله مدیریت فرهنگ سازمانی دوره: 19، شماره: 2
46 رابطه کمال گرایی، جهت گزینی هدف و عملکرد تحصیلی با فرسودگی تحصیلی (دریافت مقاله) مجله رهیافتی نو در مدیریت آموزشی دوره: 5، شماره: 18
47 رابطه کیفیت زندگی در مدرسه و اشتیاق تحصیلی دانش آموزان با توجه به نقش واسطه ای خودپنداره تحصیلی (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات آموزشی و آموزشگاهی دوره: 3، شماره: 4
48 راهبرد، زمینه و پیامد توسعه شایستگی مدیران مدارس متوسطه (مطالعه کیفی) (دریافت مقاله) مجله رهیافتی نو در مدیریت آموزشی دوره: 11، شماره: 44
49 سکوت سازمانی، هشداری در آموزش عالی: شناسایی عوامل به وجود آورنده آن در بین کارکنان دانشگاه محقق اردبیلی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های رهبری و مدیریت آموزشی دوره: 1، شماره: 4
50 سنجش وضعیت شکاف برتری خدمات الکترونیکی در دانشگاه پیام نور (دریافت مقاله) دوفصلنامه فناوری اطلاعات و ارتباطات ایران دوره: 4، شماره: 12
51 شناسایی پسایندهای رهبری اخلاقی در سازمان های آموزشی با استفاده از رویکرد سنتزپژوهی (دریافت مقاله) فصلنامه آموزش علوم دریایی دوره: 10، شماره: 3
52 شناسایی شاخص های آموزشی در دوران کرونا (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش در نظام های آموزشی دوره: 15، شماره: 55
53 شناسایی عوامل اثرگذار بر بالندگی کارکنان دانشگاه دولتی یاسوج (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت دانشگاهی دوره: 1، شماره: 4
54 شناسایی عوامل موثر بر اثربخشی راهبران آموزشی و تربیتی از دیدگاه معلمان چندپایه استان گیلان (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات آموزشی و آموزشگاهی دوره: 11، شماره: 3
55 شناسایی عوامل موثر بر فضیلت سازمانی به عنوان مولفه دینی اخلاقی با رویکرد فراترکیب (دریافت مقاله) فصلنامه آموزش علوم دریایی دوره: 8، شماره: 4
56 شناسایی عوامل و شاخص های سنجش فرهنگ کیفیت (QC) در دانشگاه فرهنگیان (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات اندازه گیری و ارزشیابی آموزشی دوره: 9، شماره: 26
57 شناسایی مولفه های یک پایان نامه هدفمند در دانشگاههای علوم پزشکی کشور بر اساس نظریه داده بنیاد (دریافت مقاله) فصلنامه توسعه­ آموزش جندی­ شاپور دوره: 8، شماره: 3
58 طراحی الگوی سه لایه ای امکان سنجی و استقرار اثربخش مدرسه زندگی (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات آموزشی و آموزشگاهی دوره: 12، شماره: 1
59 طراحی الگوی عوامل موثر بر سکون زدگی شغلی (نظریه داده بنیاد) (دریافت مقاله) مجله رهیافتی نو در مدیریت آموزشی دوره: 14، شماره: 4
60 طراحی الگوی مدیریت استعداد معلمان دوره متوسطه (دریافت مقاله) مجله رهیافتی نو در مدیریت آموزشی دوره: 10، شماره: 37
61 طراحی و اعتبارسنجی مدل دانشگاه باز بر اساس پارادایم نوآوری باز رویکردی آمیخته (دریافت مقاله) پژوهشهای مدیریت عمومی دوره: 15، شماره: 57
62 طراحی و اعتباریابی الگوی فرهنگ مدرسه موفق (دریافت مقاله) مجله مدیریت فرهنگ سازمانی دوره: 21، شماره: 1
63 طراحی و اعتباریابی مدل تحقق صدای دانش آموز بر اساس ادراک مدیران ( با رویکرد آمیخته) (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش در نظام های آموزشی دوره: 15، شماره: 53
64 عوامل سازمانی و اقتصادی موثر بر بالندگی منابع انسانی در نظام آموزشی (دریافت مقاله) دوماهنامه راهبردهای آموزش در علوم پزشکی دوره: 11، شماره: 4
65 عوامل موثر در کاربرد ارزشیابی توصیفی از دیدگاه معلمان ابتدایی (دریافت مقاله) فصلنامه فناوری آموزش دوره: 6، شماره: 4
66 عوامل و مولفه های موثر بر توسعه حرفه ای دبیران مدارس اردبیل (تحقیق کیفی با تاکید بر روش گروه های کانونی) (دریافت مقاله) فصلنامه روانشناسی مدرسه و آموزشگاه دوره: 8، شماره: 1
67 فرا تحلیل عوامل همبسته با تعهد سازمانی معلمان به عنوان یک متغیر اخلاقی در سازمان های آموزشی (دریافت مقاله) فصلنامه اخلاق در علوم و فناوری دوره: 15، شماره: 4
68 فراتحلیل پژوهشهای انجام یافته در خصوص نقش الگوهای تدریس بر پیشرفت تحصیلی دانشآموزان (دریافت مقاله) فصلنامه روانشناسی مدرسه و آموزشگاه دوره: 1، شماره: 1
69 فراتحلیل عوامل همبسته با تعهد هنجاری معلمان در جمهوری اسلامی ایران (دریافت مقاله) فصلنامه رهبری و مدیریت آموزشی دوره: 11، شماره: 3
70 فراتحلیل نقش کاربست فناوری اطلاعات و ارتباطات (فاوا) در جریان آموزش و یادگیری بر بازده یادگیری (دریافت مقاله) فصلنامه فناوری آموزش دوره: 13، شماره: 4
71 فراتحلیل نقش کاربست فناوری اطلاعات و ارتباطات (فاوا) در جریان آموزش و یادگیری بر پیشرفت تحصیلی فراگیران (دریافت مقاله) فصلنامه فناوری آموزش و یادگیری دوره: 3، شماره: 9
72 فرهنگ کیفیت در دانشگاه فرهنگیان؛ ارائه مدلی بر پایه نظریه داده بنیاد (دریافت مقاله) فصلنامه راهبرد فرهنگ دوره: 11، شماره: 44
73 کاوشی بر فهم ابعاد اقتدار معلمی در کلاس درس دانشگاهی؛ با رویکرد آمیخته (مورد مطالعه: دانشگاه فرهنگیان) (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات آموزشی و آموزشگاهی دوره: 10، شماره: 1
74 مدل سازی تاثیر اخلاق اسلامی کار و فرهنگ مدرسه بر اشتیاق شغلی معلمان با نقش میانجی کارآمدی جمعی و تعهد حرفه ای (مطالعه موردی:معلمان مقطع ابتدایی شهر اردبیل) (دریافت مقاله) فصلنامه روانشناسی مدرسه و آموزشگاه دوره: 12، شماره: 4
75 مدل سازی رهبری مدیران مدارس بر اشتیاق شغلی معلمان به واسطه فرهنگ مدرسه، توانمندسازی و ویژگی های شغلی (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت و برنامه ریزی در نظام های آموزشی دوره: 12، شماره: 1
76 مدل سازی نقش رهبری آموزشی مدیران از طریق فرهنگ مدرسه در اشتیاق شغلی معلمان (دریافت مقاله) مجله رهیافتی نو در مدیریت آموزشی دوره: 10، شماره: 39
77 مدل سازی نقش عوامل سازمانی در پرسه زنی اینترنتی کارکنان دانشگاهی با شبکه عصبی مصنوعی (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات فرهنگ ارتباطات دوره: 23، شماره: 57
78 مدل یابی عوامل اثرگذار بر مدرسه فضیلت مدار با استفاده از رویکرد داده بنیاد (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های رهبری و مدیریت آموزشی دوره: 7، شماره: 28
79 مدل یابی عوامل موثر بر پیامدهای مدیریت استعداد معلمان دوره متوسطه شهر اردبیل(پژوهش آمیخته) (دریافت مقاله) فصلنامه روانشناسی مدرسه و آموزشگاه دوره: 10، شماره: 1
80 مدلسازی تاثیر هوش فرهنگی و جو سازمانی بر کارآفرینی سازمانی با میانجی تعهد سازمانی (دریافت مقاله) فصلنامه ابتکار و خلاقیت در علوم انسانی دوره: 12، شماره: 4
81 مدلسازی روابط فرهنگ نوآوری و مدیریت مشارکتی با میانجی گری جو سازمانی مثبت (دریافت مقاله) فصلنامه نوآوری های مدیریت آموزشی دوره: 15، شماره: 4
82 مطالعه عوامل موثر بر اجرای دوره های همگانی آموزش آزاد درون خطی (موک) در آموزش عالی (پژوهش آمیخته) (دریافت مقاله) دوماهنامه راهبردهای آموزش در علوم پزشکی دوره: 9، شماره: 6
83 مطالعه کیفی: شناسایی مولفه های دانشگاه کارآفرین (دریافت مقاله) فصلنامه توسعه­ آموزش جندی­ شاپور دوره: 10، شماره: 2
84 مقایسه اثربخشی آموزش کنش های اجرایی و بازی درمانی در بهبود حافظه کاری، نگهداری توجه و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان مبتلا به نارسایی در حساب (دریافت مقاله) فصلنامه روانشناسی بالینی دوره: 5، شماره: 4
85 مقایسه اشتیاق تحصیلی، خلاقیت هیجانی و خودکارآمدی تحصیلی در بین دانش آموزان تیزهوش دختر و پسر (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشهای مشاوره دوره: 18، شماره: 71
86 مقایسه ذهن آگاهی و حساسیت اضطرابی در دانشجویان دارای احتکار وسواسی و علائم اختلال بدشکلی بدن (دریافت مقاله) فصلنامه روانشناسی بالینی دوره: 5، شماره: 3
87 مقایسه رضایت زناشویی، تعارض زناشویی و بخشش در زوجین عادی و در حال طلاق (دریافت مقاله) دوفصلنامه آسیب شناسی، مشاوره و غنی سازی خانواده دوره: 1، شماره: 2
88 مقایسه ی شایستگی اجتماعی و مولفههای آن در دانشآموزان دارای ناتوانی یادگیری و دانشآموزان دارای پیشرفت تحصیلی پایین، متوسط و بالا (دریافت مقاله) فصلنامه ناتوانی های یادگیری دوره: 1، شماره: 1
89 مقایسه ی نارسایی هیجانی و مهارت های اجتماعی دانش آموزان دارای اختلال یادگیری و بهنجار (دریافت مقاله) فصلنامه ناتوانی های یادگیری دوره: 1، شماره: 1
90 میزان همخوانی روابط کلامی و غیرکلامی معلمان در جریان تدریس و ارتباط آن با پیشرفت تحصیلی دانش آموزان (دریافت مقاله) فصلنامه روانشناسی مدرسه و آموزشگاه دوره: 1، شماره: 1
91 نقش اخلاق حرفه ای مدیران در اشتیاق شغلی معلمان؛ با میانجی گری هویت سازمانی (دریافت مقاله) فصلنامه اخلاق در علوم و فناوری دوره: 13، شماره: 4
92 نقش اعتماد سازمانی و عدالت سازمانی در سکوت سازمانی (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات مدیریت بهبود و تحول دوره: 25، شماره: 80
93 نقش بخشش و سرسختی روان شناختی در پیش بینی امید (دریافت مقاله) فصلنامه دانش و پژوهش در روانشناسی کاربردی دوره: 12، شماره: 3
94 نقش شبکه های اجتماعی مجازی در توسعه قابلیته ایکارآفرینی دانشجویان تحصیلات تکمیلی (دریافت مقاله) فصلنامه برنامه ریزی رفاه و توسعه اجتماعی دوره: 8، شماره: 29
95 نقش شبکه های اجتماعی مجازی در قابلیت های پژوهشی دانشجویان تحصیلات تکمیلی (دریافت مقاله) مجله میان رشته ای آموزش مجازی در علوم پزشکی دوره: 6، شماره: 2
96 نقش کیفیت زندگی در مدرسه و خودپنداره تحصیلی در اشتیاق تحصیلی در دانش آموزان پایه پنجم و ششم ابتدایی شهرستان ثلاث باباجانی (دریافت مقاله) مجله رویکردهای نوین آموزشی دوره: 12، شماره: 1
97 نقش میانجی جو اخلاقی سازمان در رابطه ی بین فضیلت سازمانی و اشتیاق شغلی معلمان ابتدایی شهرستان پارس آباد (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات و تحقیقات در علوم رفتاری دوره: 3، شماره: 6
98 نقش میانجی هوش معنوی در ارتباط بین نداشتن تقید اخلاقی و اعتیاد به شبکه های مجازی دانش آموزان مقطع متوسطه دوم شهر اردبیل (دریافت مقاله) مجله پژوهش در دین و سلامت دوره: 7، شماره: 4
99 نقش واسطه ای اشتیاق شغلی در رابطه بین اخلاق حرفه ای و پاسخگویی سازمانی (دریافت مقاله) فصلنامه اخلاق در علوم و فناوری دوره: 15، شماره: 1
100 ویژگیهای روانسنجی پرسشنامه فرهنگ مدرسه (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات آموزشی و آموزشگاهی دوره: 6، شماره: 1
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 آموزش مهارت های مثبت اندیشی بر سازگاری عاطفی دانش آموزان دختر شهر خرم آباد (دریافت مقاله) پنجمین همایش ملی راهکارهای توسعه و ترویج علوم تربیتی ،روانشناسی، مشاوره و آموزش در ایران
2 آموزش مهارت های مثبت اندیشی بر هیجان مثبت یادگیری دانش آموزان دختر شهر خرم آباد (دریافت مقاله) پنجمین همایش ملی راهکارهای توسعه و ترویج علوم تربیتی ،روانشناسی، مشاوره و آموزش در ایران
3 اثربخشی گروه درمانی شناختی رفتاری بر افسردگی در سالمندان سوگ دیده (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی توسعه پایدار در علوم تربیتی و روانشناسی، مطالعات اجتماعی و فرهنگی
4 اثربخشی گروه درمانی شناختی رفتاری بر هوش هیجانی در سالمندان سوگ دیده (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی توسعه پایدار در علوم تربیتی و روانشناسی، مطالعات اجتماعی و فرهنگی
5 اخلاق پژوهش در مطالعات محیط زیست (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی جامعه و محیط زیست
6 ارزیابی یادگیری مبتنی بر وب بین دانشجویان دانشگاه محقق و پیام نور اردبیل (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی مدیریت، فرهنگ و توسعه اقتصادی
7 اهداف و انگیزه های دانشجویان از کاربست شبکه های اجتماعی مجازی (مطالعه ی موردی دانشگاه های تهران، علامه طباطبایی، شهید بهشتی و محقق اردبیلی) (دریافت مقاله) همایش ملی مهندسی رایانه و مدیریت فناوری اطلاعات
8 اهمیت و ضرورت شبکه های اجتماعی مجازی به عنوان ابزاری برای آموزش و یادگیری (دریافت مقاله) همایش ملی مهندسی رایانه و مدیریت فناوری اطلاعات
9 اهمیت و ضرورت مدیریت زمان در پیشبرد اهداف آموزش و پرورش (دریافت مقاله) سومین همایش ملی مدرسه آینده
10 بررسی اثر بخشی بهسازی و توسعه سازمانی بر کارکنان آموزش و پرورش (دریافت مقاله) دهمین کنفرانس بین المللی دانش و فناوری علوم تربیتی مطالعات اجتماعی و روانشناسی ایران
11 بررسی ارتباط استفاده از فناوری اطلاعات با ساختار سازمانی آموزش وپرورش اردبیل (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی پژوهش های نوین در حوزه علوم تربیتی و روانشناسی و مطالعات اجتماعی ایران
12 بررسی ارتباط ساختار سازمانی با خلاقیت شغلی کارکنان آموزش و پرورش اردبیل (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی پژوهش های نوین در حوزه علوم تربیتی و روانشناسی و مطالعات اجتماعی ایران
13 بررسی ارتباط میان رفتار شهروندی سازمانی با مشارکت اجتماعی کارکنان (دریافت مقاله) نخستین کنفرانس سراسری پژوهش در علوم تربیتی، روانشناسی و علوم اجتماعی
14 بررسی الگوی حکمرانی در دانشگاه های ایران با نگاهی بر شناخته شده ترینالگوهای دانشگاهی جهان (دریافت مقاله) هجدهمین کنفرانس بین المللی روانشناسی، مشاوره و علوم تربیتی
15 بررسی پژوهشهای حوزه ی تاثیرات فناوری اطلاعات و ارتباطات برکیفیت یادگیری فراگیران درایران با رویکرد فراتحلیل (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی پژوهش های نوین در حوزه علوم تربیتی و روانشناسی و مطالعات اجتماعی ایران
16 بررسی تاثیر اخلاق حرفه ای بر اثربخشی سازمانی (مطالعه ی موردی: کارکنان آموزش و پرورش استان اردبیل) (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس ملی علوم انسانی و مطالعات مدیریت
17 بررسی تاثیر اخلاق حرفه ای بر سلامت سازمانی کارکنان آموزش و پرورش استان اردبیل (دریافت مقاله) هشتمین کنفرانس ملی توسعه پایدار در علوم تربیتی و روانشناسی،مطالعات اجتماعی و فرهنگی
18 بررسی تاثیر استفاده از بستر فضای مجازی در تربیت معلمان و توسعه حرفه ای انان (دریافت مقاله) دومین همایش ملی مدرسه آینده
19 بررسی تاثیر رهبری معنوی بر تعهد سازمانی با میانجیگری کیفیت زندگی کاری معلمان زن دوره متوسطه در شهرستان خلخال (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی تحقیقات پیشرفته در مدیریت و علوم انسانی
20 بررسی تاثیر عدالت سازمانی بر رضایت شغلی معلمان ابتدایی ناحیه دو استان اردبیل (دریافت مقاله) سومین همایش ملی آسیب های اجتماعی
21 بررسی تاثیر کیفیت تصمیم گیری و خودکارآمدی جمعی بر اعتماد سازمانی معلمان شهر اردبیل (دریافت مقاله) دومین همایش ملی مدرسه آینده
22 بررسی تأثیر یادگیری مشارکتی با تقسیمبندی دانشآموزان به گروههای پیشرفت برخودپندارهی ریاضی دانشآموزان (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی مدیریت، اقتصاد، حسابداری و علوم تربیتی
23 بررسی تطبیقی تعلیم و تربیت در مدارس ابتدایی براساس نظرات تربیتی امام صادق (علیه السلام) (دریافت مقاله) اولین همایش ملی مدرسه فردا
24 بررسی رابط فلسفه تربیتی مدیران با فرسودگی شغلی معلمان مقطع متوسطه شهر اردبیل (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی روان شناسی و علوم رفتاری
25 بررسی رابطه اشتیاق شغلی با استرس شغلی (ابهام نقش و تعارض نقش) دبیران شهرستان داراب (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی توسعه پایدار در علوم تربیتی و روانشناسی، مطالعات اجتماعی و فرهنگی
26 بررسی رابطه بهزیستی معنوی با درگیری شغلی (دریافت مقاله) سومین کنفرانس ملی علوم انسانی و توسعه
27 بررسی رابطه بهزیستی معنوی با درگیری شغلی با توجه به نقش تعدیلگری مدل رهبریسازمان (دریافت مقاله) سومین همایش ملی مدرسه آینده
28 بررسی رابطه بین توانمندسازی دبیران با سلامت سازمانی،دبیرستان های شهر اردبیل (دریافت مقاله) نخستین همایش ملی علوم تربیتی و روان شناسی
29 بررسی رابطه بین عدالت سازمانی و رفتار شهروندی سازمانی با کارآفرینی سازمانی در کارکناندانشگاه محقق اردبیلی (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی مدیریت، فرهنگ و توسعه اقتصادی
30 بررسی رابطه بین کیفیت زندگی کاری با اخلاق حرفه ای معلمان شهرستان رامسر (دریافت مقاله) سومین کنفرانس سراسری دانش و فناوری علوم تربیتی مطالعات اجتماعی و روانشناسی ایران
31 بررسی رابطه بین مولفه های خودکارآمدی با فرسودگی شغلی در بین کارکنان دانشگاه محقق اردبیلی (دریافت مقاله) دوازدهمین کنگره ملی پیشگامان پیشرفت
32 بررسی رابطه بین مولفه های سبک رهبری خدمتگزار با رفتار اخلاقی (دریافت مقاله) دومین کنفرانس سراسری پژوهش های نوین در روانشناسی و علوم اجتماعی
33 بررسی رابطه بین مولفه های فضیلت سازمانی با کار تیمی در بین معلمان ابتدایی شهر اردبیل (دریافت مقاله) اولین همایش ملی مدرسه فردا
34 بررسی رابطه بین مولفههای سبک رهبری خدمتگزار با روحیه معلمان (دریافت مقاله) دومین کنگره بین المللی علوم انسانی، مطالعات فرهنگی
35 بررسی رابطه بین نگرش دینی و کیفیت زندگی کاری معلمان ابتدایی (دریافت مقاله) سومین همایش ملی مدرسه آینده
36 بررسی رابطه تعهد سازمانی و رفتار شهروندی سازمانی (دریافت مقاله) دومین همایش ملی مدرسه آینده
37 بررسی رابطه تعهد سازمانی و رفتار شهروندی سازمانی با کارآفرینی سازمانی در دانشگاه محقق اردبیلی (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس ملی رویکردهای نوین در آموزش و پژوهش
38 بررسی رابطه رهبری تحول آفرین و تعهد سازمانی با رفتار شهروندی سازمانی در کارکناندانشگاه محقق اردبیلی (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی مدیریت، فرهنگ و توسعه اقتصادی
39 بررسی رابطه رهبری تحول آفرین و عدالت سازمانی با کارآفرینی سازمانی در کارکنان دانشگاه محقق اردبیلی (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی آینده پژوهی، مدیریت و توسعه اقتصادی
40 بررسی رابطه رهبری تحول آفرین، تعهد سازمانی ورفتار شهروندی سازمانی با کارآفرینی سازمانیدر کارکنان دانشگاه محقق اردبیلی (دریافت مقاله) کنفرانس جهانی روانشناسی و علوم تربیتی، حقوق و علوم اجتماعی در آغاز هزاره سوم
41 بررسی رابطه رهبری تحول آفرین، عدالت سازمانی و رفتار شهروندی سازمانی با کارآفرینی سازمانی درکارکنان دانشگاه محقق اردبیلی (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی مدیریت، فرهنگ و توسعه اقتصادی
42 بررسی رابطه رهبری تحول گرا و تعهد سازمانی (دریافت مقاله) هفتمین کنفرانس بین المللی راهکارهای نوین در مهندسی، علوم اطلاعات و فناوری در قرن پیش رو
43 بررسی رابطه رهبری تحولآفرین، تعهد سازمانی با کارآفرینی سازمانی در کارکنان دانشگاه محقق اردبیلی (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی آینده پژوهی، مدیریت و توسعه اقتصادی
44 بررسی رابطه ساده و چندگانه مولفه های نگرش دبیران به فاوا بر کاربست فناوری در مدارس هوشمند (دریافت مقاله) همایش ملی مدیریت و آموزش
45 بررسی رابطه ساده و چندگانه مهارت و نیاز دبیران به فاوا بر کاربست آن در مدارس هوشمند (دریافت مقاله) همایش ملی مدیریت و آموزش
46 بررسی رابطه ساده و چندگانه ی ابعاد جو سازمانی نوآورانه با رفتار نوآورانه کارکنان (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی پژوهش های نوین در حوزه علوم تربیتی و روانشناسی و مطالعات اجتماعی ایران
47 بررسی رابطه ساده و چندگانه ی ابعاد مدیریت دانش با رفتار نوآورانه کارکنان (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی پژوهش های نوین در حوزه علوم تربیتی و روانشناسی و مطالعات اجتماعی ایران
48 بررسی رابطه سبک های رهبری مدیران با فرسودگی تحصسلی دانش آموزان مقطع متوسطه شهر اردبیل (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی حماسه سیاسی (با رویکردی بر تحولات خاورمیانه) و حماسه اقتصادی(با رویکردی بر مدیریت و حسابداری)
49 بررسی رابطه سبک های رهبری مدیران با فرسودگی شغلی معلمان دوره متوسطه شهراردبیل (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی مدیریت چالشها و راهکارها
50 بررسی رابطه فرسودگی شغلی و اهمال کاری در دانشگاه محقق اردبیلی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی پژوهش های نوین در حوزه علوم تربیتی و روانشناسی و مطالعات اجتماعی ایران
51 بررسی رابطه فلسفه تربیتی مدیران با فرسودگی تحصیلی دانش آموزان مقطع متوسطه شهر اردبیل (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی روان شناسی و علوم رفتاری
52 بررسی رابطه مدیریت زمان و اهمال کاری در دانشگاه محقق اردبیلی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی پژوهش های نوین در حوزه علوم تربیتی و روانشناسی و مطالعات اجتماعی ایران
53 بررسی رابطه مهارت های سیاسی مدیران با رفتار شهروندی سازمانیمعلمان ابتدایی شهرستان نیر (دریافت مقاله) پنجمین همایش ملی توسعه علوم فناوریهای نوین در مدیریت، حسابداری و کامپیوتر
54 بررسی رابطه مهارتهای ارتباطی با سبکهای مدیریت تعارض در میانمعلمان (دریافت مقاله) اولین کنگره علمی پژوهشی سراسری توسعه و ترویج علوم تربیتی و روانشناسی،جامعه شناسی و علوم فرهنگی اجتماعی ایران
55 بررسی رابطه ویژگیهای شخصیتی با سبکهای مدیریت تعارض درمیان معلمان (دریافت مقاله) اولین کنگره علمی پژوهشی سراسری توسعه و ترویج علوم تربیتی و روانشناسی،جامعه شناسی و علوم فرهنگی اجتماعی ایران
56 بررسی رابطه هوش هیجانی با تعهد سازمانی در مدیران (دریافت مقاله) دومین همایش ملی مدرسه آینده
57 بررسی رابطه ی جو یادگیری با رفتار نوآورانه ی معلمان مدارس ابتدایی (دریافت مقاله) اولین همایش علمی پژوهشی علوم تربیتی و روانشناسی آسیب های اجتماعی و فرهنگی ایران
58 بررسی رابطه ی ساده و چندگانه ی ابعاد تعهد حرفهای با اشتیاق شغلی معلمان مدارس ابتدایی (دریافت مقاله) کنفرانس ملی رویکردهای نوین در علوم مدیریت ، اقتصاد و حسابداری
59 بررسی رابطه ی ساده و چندگانه ی ابعاد توسعه ی حرفه ای با رفتار نوآورانه ی معلمان مدارس ابتدایی (دریافت مقاله) اولین همایش علمی پژوهشی علوم تربیتی و روانشناسی آسیب های اجتماعی و فرهنگی ایران
60 بررسی رابطه ی ساده وچندگانه ی ابعاد مدیریت استعداد با اشتیاق شغلی معلمان مدارس ابتدایی (دریافت مقاله) کنفرانس ملی رویکردهای نوین در علوم مدیریت ، اقتصاد و حسابداری
61 بررسی روش شناسی پایان نامه های دانشگاه علوم پزشکی اردبیل طی سال های 1390 تا 1393 (دریافت مقاله) کنفرانس سالانه پارادایم های نوین مدیریت در حوزه هوشمندی
62 بررسی عملکرد کارکنان شرکت گاز اردبیل براساس مدل EFQM (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی مدیریت در قرن ۲۱
63 بررسی عوامل تاثیر گذار بر شادابی مدارس (دریافت مقاله) دومین همایش ملی مدرسه آینده
64 بررسی عوامل مؤثر بر کاربرد فناوری اطلاعات و ارتباطات فاوا از دیدگاه اعضاء هیأت علمی دانشگاه آزاد و پیام نور اردبیل (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی چالش های مدیریت فناوری اطلاعات در سازمان ها و صنایع
65 بررسی عوامل موثر بر کیفیت تدریس معلمان (دریافت مقاله) سومین همایش ملی مدرسه آینده
66 بررسی عوامل موثر در بهره وری منابع انسانی در آموزش وپرورش (دریافت مقاله) سومین همایش ملی مدرسه آینده
67 بررسی عوامل موثر در تحکیم اخلاق پژوهشی در علوم انسانی و اجتماعی (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی جامعه و محیط زیست
68 بررسی نفش سرمایه روانشناختی بر امادگی برای تغییر سازمانی در معلمان (دریافت مقاله) سومین همایش ملی مدرسه آینده
69 بررسی نقش اعتماد سازمانی،ضرورت و اهمیت ان در مدارس آینده (دریافت مقاله) سومین همایش ملی مدرسه آینده
70 بررسی نقش تعلیم و تربیت در به وجود امدن باورهای منطقی (دریافت مقاله) دومین همایش ملی مدرسه آینده
71 بررسی نقش سیستم های اطلاعات منابع انسانی در اثربخشی مدیریت منابع انسان (دریافت مقاله) سومین همایش ملی مدرسه آینده
72 بررسی نقش صلاحیت حرفه ای معلمان و اشتیاق تحصیلی دانش آموزان در مدارس آینده (دریافت مقاله) سومین همایش ملی مدرسه آینده
73 بررسی نقش میانجیگر راهبردهای یادگیری خودتنظیمی در ارتباط سرزندگی ذهنی بااشتیاق شغلی در کارکنان دانشگاه آزاد واحد اردبیل (دریافت مقاله) اولین همایش ملی روان شناسی و دین
74 بررسی وضعیت اضطراب پژوهش معلمان پژوهنده شهرستان اردبیل (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی پژوهش های نوین در حوزه علوم تربیتی و روانشناسی و مطالعات اجتماعی ایران
75 بررسی وضعیت بهرهوری منابع انسانی شرکت گاز شهر اردبیل (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی پژوهش های نوین در حوزه علوم تربیتی و روانشناسی و مطالعات اجتماعی ایران
76 بررسی وضعیت بهسازی کارکنان در شرکت گاز سنندج (دریافت مقاله) کنفرانس جهانی مدیریت، اقتصاد حسابداری و علوم انسانی در آغاز هزاره سوم
77 بررسی وضعیت تعالی سازمانی در شرکت گاز سنندج (دریافت مقاله) کنفرانس جهانی مدیریت، اقتصاد حسابداری و علوم انسانی در آغاز هزاره سوم
78 بررسی وضعیت تغییر سازمانی در کارکنان خبرگزاری ایرنا (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی پژوهش های نوین ایران و جهان در مدیریت، اقتصاد و حسابداری و علوم انسانی
79 بررسی وضعیت توانمندسازی روانشناختی کارکنان در خبرگزاری ایرنا (دریافت مقاله) دومین همایش ملی علوم مدیریت و برنامه ریزی، آموزش و استاندارد سازی ایران
80 بررسی وضعیت رفتار شهروندی سازمانی شرکت گاز شهر اردبیل (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی پژوهش های نوین در حوزه علوم تربیتی و روانشناسی و مطالعات اجتماعی ایران
81 بررسی وضعیت سبک تصمیم گیری سازمانی درمدیران و کارکنان ادارات دولتی شهر بابل (دریافت مقاله) سومین کنگره علمی پژوهشی سراسری توسعه و ترویج علوم تربیتی و روانشناسی،جامعه شناسی و علوم فرهنگی اجتماعی ایران
82 بررسی وضعیت سبک رهبری تحول گرا در مدیران زن مدارس متوسطه شهرستان دزفول (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی پژوهش های نوین در حوزه علوم تربیتی و روانشناسی و مطالعات اجتماعی ایران
83 بررسی وضعیت سبک رهبری مراوده ای در مدیران مرد مدارس متوسطه شهرستان دزفول (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی پژوهش های نوین در حوزه علوم تربیتی و روانشناسی و مطالعات اجتماعی ایران
84 بررسی وضعیت سکوت سازمانی معلمان متوسطه زن و مرد شهرستاناردبیل (دریافت مقاله) دومین کنگره علمی پژوهشی سراسری توسعه و ترویج علوم تربیتی و روانشناسی،جامعه شناسی و علوم فرهنگی اجتماعی ایران
85 بررسی وضعیت سواداطلاعاتی معلمان پژوهنده شهرستان اردبیل (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی پژوهش های نوین در حوزه علوم تربیتی و روانشناسی و مطالعات اجتماعی ایران
86 بررسی وضعیت فناوری اطلاعات در پالایشگاه گاز پارسیان (دریافت مقاله) کنفرانس جهانی مدیریت، اقتصاد حسابداری و علوم انسانی در آغاز هزاره سوم
87 بررسی وضعیت کیفیت زندگی کاری پرستاران بیمارستان های آموزشی شهر اردبیل (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی پژوهش های نوین در مدیریت ، اقتصاد ، توانمندی صنعت جهانگردی در توسعه
88 بررسی وضعیت مدیریت استعداد کارکنان درخبرگزاری ایرنا (دریافت مقاله) دومین همایش ملی علوم مدیریت و برنامه ریزی، آموزش و استاندارد سازی ایران
89 بررسی وضعیت مدیریت مشارکتی شرکت گاز شهر اردبیل (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی پژوهش های نوین در حوزه علوم تربیتی و روانشناسی و مطالعات اجتماعی ایران
90 بررسی وضعیت مقاومت در برابر تغییر معلمان متوسطه شهر اردبیل (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی پژوهش های نوین در حوزه علوم تربیتی و روانشناسی و مطالعات اجتماعی ایران
91 پیش بینی پیشرفت تحصیلی ریاضی ازطریق مولفه های خود تنظیمی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی پژوهش های نوین در حوزه علوم تربیتی و روانشناسی و مطالعات اجتماعی ایران
92 پیش بینی پیشرفت تحصیلی ریاضی براساس ابعادخودکارآمدی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی پژوهش های نوین در حوزه علوم تربیتی و روانشناسی و مطالعات اجتماعی ایران
93 پیش بینی کیفیت زندگی کاری پرستاران براساس اخلاق کاری (دریافت مقاله) دوازدهمین کنگره ملی پیشگامان پیشرفت
94 پیش بینی کیفیت زندگی کاری معلمان ابتدایی بر اساس مولفه حساسیت اخلاقی (دریافت مقاله) سومین همایش ملی مدرسه آینده
95 تاثیر آموزش به روش تدریس معکوس بر مسئولیت پذیری وخودکارآمدی دانش آموزان در نرم افزار شاد (دریافت مقاله) سومین کنفرانس ملی علوم انسانی و توسعه
96 تاثیر اشتیاق شغلی معلمان بر اثر بخشی مدارس (دریافت مقاله) سومین همایش ملی مدرسه آینده
97 تاثیر تکنولوژی آموزشی در تدریس و یادگیری دانش آموزان (دریافت مقاله) سومین همایش ملی مدرسه آینده
98 تاثیر داستان های فلسفی بر روحیه پرسشگری دانش آموزان ابتدایی شهر بابل (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی پژوهش های نوین در حوزه علوم تربیتی و روانشناسی و مطالعات اجتماعی ایران
99 تاثیر سلامت سازمانی بر اثربخشی سازمانی (مطالعه ی موردی: کارکنان آموزش و پرورش استان اردبیل) (دریافت مقاله) هشتمین کنفرانس ملی توسعه پایدار در علوم تربیتی و روانشناسی،مطالعات اجتماعی و فرهنگی
100 تاثیر سیاست گذاری نوآوری باز آموزشی در مدرسه آینده (دریافت مقاله) سومین همایش ملی مدرسه آینده
101 تأثیر آموزش چندرسانه ای الکترونیکی بر یادگیری زبان فارسی در دانش آموزان پایه اول ابتدایی شهر اردبیل با تعامل جنسیت (94-1393) (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی توسعه پایدار در علوم تربیتی و روانشناسی، مطالعات اجتماعی و فرهنگی
102 تأثیر داستانهای فلسفی بر خشم ومهارآن در دانش آموزان ابتدایی شهر بابل (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی پژوهش های نوین در حوزه علوم تربیتی و روانشناسی و مطالعات اجتماعی ایران
103 تأثیر یادگیری مشارکتی با تقسیم بندی دانش آموزان به گروه های پیشرفت بر خودکار آمدی ریاضی (دریافت مقاله) کنفرانس ملی هزاره سوم و علوم انسانی
104 تجارب معلمان دوره ابتدایی شهرستان تالش از به کارگیری روش های فعال تدریس در بستر شبکه شاد (دریافت مقاله) هفتمین کنفرانس ملی مطالعات مدیریت در علوم انسانی
105 تعیین وضعیت دانشگاه آزاد اسلامی واحد اردبیل از نظر انطباق با سازمان یادگیرنده براساس مدل واتکینز و مارسیک (دریافت مقاله) کنفرانس جهانی مدیریت، اقتصاد حسابداری و علوم انسانی در آغاز هزاره سوم
106 تعیین وضعیت رهبری معنوی و مولفه های آن در بیمارستان های آموزشی شهر اردبیل ازدیدگاه پرستاران (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی پژوهش های نوین در مدیریت ، اقتصاد ، توانمندی صنعت جهانگردی در توسعه
107 تعیین وضعیت سرمایه روان شناختی دردبیران مدارس متوسطه ناحیه 1 و 2 شهرخرم آباد (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس بین المللی روانشناسی و علوم اجتماعی
108 تعیین وضعیت سکوت سازمانی در دبیران مدارس ناحیه 2 شهر رشت (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس بین المللی روانشناسی و علوم اجتماعی
109 تعیین وضعیت کیفیت زندگی کاری دردبیران مدارس متوسطه ناحیه 1و 2 شهر خرم آباد (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس بین المللی روانشناسی و علوم اجتماعی
110 تعیین وضعیت مدیریت دانش و ابعاد آن در دانشگاه پیام نور اردبیل (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس بین المللی روانشناسی و علوم اجتماعی
111 تعیین وضعیت مدیریت دانش و ابعاد آن در دانشگاه علوم پزشکی (دریافت مقاله) کنفرانس جهانی مدیریت، اقتصاد حسابداری و علوم انسانی در آغاز هزاره سوم
112 تعیین وضعیت مدیریت دانش و ابعاد آن در دانشگاه محقق اردبیلی (دریافت مقاله) کنفرانس جهانی مدیریت، اقتصاد حسابداری و علوم انسانی در آغاز هزاره سوم
113 تعیین وضعیت مهارت ارتباطی در معلمان مدارس ناحیه 2 شهر رشت (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس بین المللی روانشناسی و علوم اجتماعی
114 توسعه حرفه ای معلمان برای رویارویی با مدارس آینده (دریافت مقاله) دومین همایش ملی مدرسه آینده
115 جایگاه آموزش در عصر فناوری اطلاعات و ارتباطات (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی پژوهش های نوین در حوزه علوم تربیتی و روانشناسی و مطالعات اجتماعی ایران
116 جایگاه خلاقیت در آموزش وتاثیر آن بر اثربخشی با میانجی گری نقش معلم (دریافت مقاله) سومین همایش ملی مدرسه آینده
117 چیستی دو مفهوم پژوهشهای سازمانی مثبت و رفتار سازمانی مثبتبا تاکید بر رویکرد دیالکتیکی (دریافت مقاله) کنفرانس ملی آموزش و توسعه منابع انسانی
118 چیستی، چرایی و چگونگی توانمندسازی نیروی انسانی (دریافت مقاله) سومین همایش ملی مدرسه آینده
119 رابطه بین مولفه های هوش فرهنگی و ابعاد رفتار شهروندی سازمانی کارکنان سازمان آموزش پرورش شهرستان مشکین شهر (دریافت مقاله) نخستین کنفرانس سراسری پژوهش در علوم تربیتی، روانشناسی و علوم اجتماعی
120 رابطه رهبری آموزشی و خودکار آمدی معلم با توسعه حرفه ای معلمان ابتدایی ناحیه 2 اردبیل (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی مدیریت،علوم انسانی و رفتاری در ایران و جهان اسلام
121 رابطه فرهنگ سازمانی با اشتیاق شغلی در کارکنان دانشگاه محقق اردبیلی (دریافت مقاله) هفتمین کنفرانس بین المللی دانش و فناوری علوم تربیتی مطالعات اجتماعی و روانشناسی ایران
122 رابطه ی بین نگرش به فناوری اطلاعات و ارتباطات با ویژگی های شخصیتی کارآفرینی دانشجویان کارشناسی ارشد (دریافت مقاله) همایش دانشگاه کارآفرین؛ صنعت دانش محور
123 راهکارهای ارتقاء کیفیت تدریس در آموزش مجازی (دریافت مقاله) دومین همایش ملی مدرسه آینده
124 رهبری اخلاقی چالش مدارس قرن ۲۱ (دریافت مقاله) دومین همایش ملی مدرسه آینده
125 رهبری و مدیریت در مدارس آینده (دریافت مقاله) سومین همایش ملی مدرسه آینده
126 سبک رهبری و توسعهی منابع انسانی (دریافت مقاله) کنفرانس ملی آموزش و توسعه منابع انسانی
127 شبکه های اجتماعی مجازی امکانی برای ارتقاء کارآفرینی و بستری جهت رقابتپذیری (دریافت مقاله) دومین همایش ملی کارآفرینی و رقابت پذیری
128 شناسایی عوامل اثر گذار بر حسادت سازمانی در بین کارکنان دانشگاه فرهنگیان (مطالعه موردی : استان های شمال غرب کشور ) (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی پژوهش در روانشناسی،مشاوره و علوم تربیتی
129 شناسایی عوامل اثرگذار بر بالندگی کارکنان دانشگاه دولتی یاسوج (دریافت مقاله) اولین همایش ملی رویکردهای نظری و فناوری های نوین در علوم اداری
130 شناسایی عوامل فردی موثر بر ایجاد رهبری نوآورانه در مدرسه با استفاده از رویکردداده بنیاد (دریافت مقاله) سومین همایش ملی مدرسه آینده
131 شناسایی عوامل فردی موثر بر ایجاد مدرسه فضیلت مدار با استفاده از رویکرد داده بنیاد (دریافت مقاله) دومین همایش ملی مدرسه آینده
132 شناسایی عوامل مدیریتی موثر بر استقرار مدرسه خلاق: رویکرد کیفی فراترکیب (دریافت مقاله) چهارمین همایش ملی آسیب شناسی روانی
133 شناسایی موانع اساسی پیش روی ترویج و توسعه ایثار و شهادت در جامعه امروزی (دریافت مقاله) سومین همایش ملی مدرسه آینده
134 شناسایی موانع استقرار مدرسه خلاق با استفاده از: رویکرد کیفی فراترکیب (دریافت مقاله) چهارمین همایش ملی آسیب شناسی روانی
135 شناسایی موانع استقرار مدرسه فضیلت مدار با استفاده از رویکرد داده بنیاد (دریافت مقاله) سومین همایش ملی مدرسه آینده
136 ضرورت توجه به آموزش مجازی در مدرسه ی آینده (دریافت مقاله) دومین همایش ملی مدرسه آینده
137 طراحی مدل عوامل موثر بر نارضایتی شغلی معلمان چند پایه در استان اردبیل (دریافت مقاله) سومین همایش ملی مدرسه آینده
138 طراحی مدل مفهومی آموزش مجازی اثربخش برای دانش آموزان دوره ابتدایی (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس ملی علوم انسانی و آموزش و پرورش با محوریت توسعه پایدار
139 طفره روی مجازی: رفتار انحرافی در حال رشد در سازمان ها (دریافت مقاله) دوازدهمین کنگره ملی پیشگامان پیشرفت
140 عوامل مؤثر بر ارتقاء رفتار شهروندی سازمانی از دیدگاه معلمان مردمقطع ابتدایی اردبیل (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی پژوهش های نوین در حوزه علوم تربیتی و روانشناسی و مطالعات اجتماعی ایران
141 عوامل موثر بر ارتقاء رفتار شهروندی سازمانی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی پژوهش های نوین در حوزه علوم تربیتی و روانشناسی و مطالعات اجتماعی ایران
142 عوامل موثر بر اشتیاق شغلی معلمان (دریافت مقاله) دومین همایش ملی مدرسه آینده
143 عوامل موثر بر خودکارآمدی تحصیلی دانش آموزان دوره دوم متوسطه شهر اردبیل (دریافت مقاله) سومین همایش ملی مدرسه آینده
144 فرا تحلیل عوامل اثرگذار بر استقرار مدیریت دانش در آموزش عالی (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس مدیریت دانش
145 فراتحلیل پژوهشهای مرتبط با نقش عامل فرهنگی ـ اجتماعی دراستقرار مدارس هوشمند (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی پژوهش های نوین در حوزه علوم تربیتی و روانشناسی و مطالعات اجتماعی ایران
146 فراتحلیل رابطه بین مولفه های رضایت شغلی با تعهد سازمانی معلمان (دریافت مقاله) سومین کنفرانس سراسری دانش و فناوری علوم تربیتی مطالعات اجتماعی و روانشناسی ایران
147 فراتحلیل عوامل همبسته با تعهد مستمر معلمان جمهوری اسلامی ایران (دریافت مقاله) اولین همایش ملی مدرسه فردا
148 فراتحلیل مطالعات مرتبط با رابطه تعهد هنجاری با عملکرد کارکنان (دریافت مقاله) هشتمین کنفرانس بین المللی روانشناسی،مشاوره و علوم تربیتی
149 فراترکیب نقش رهبری اخلاقی بر آموزش (دریافت مقاله) دومین همایش ملی مدرسه آینده
150 کاربران شبکه های اجتماعی مجازی و قابلیتهای کارآفرینی مطالعهی موردی دانشجویان دانشگاههای تهران، علامه طباطبایی،شهید بهشتی، محقق اردبیلی (دریافت مقاله) دومین همایش ملی کارآفرینی و رقابت پذیری
151 مدرسه زندگی، نیاز و ضرورت آموزش و پرورش فردا (دریافت مقاله) دومین همایش ملی مدرسه آینده
152 مدل سازی تاثیر رهبری اخلاقی بر توانمند سازی معلمان با میانجی گری اشتیاق شغلی، الگویی برای مدرسه آینده (دریافت مقاله) دومین همایش ملی مدرسه آینده
153 مدل یابی نقش فرهنگ سیاسی در مشارکت و اعتماد سیاسی دانشجویان با میانجی گری مسئولیت اجتماعی (دریافت مقاله) دومین همایش ملی مدرسه آینده
154 مدلسازی اثر رهبری اخلاقی و توانمندسازی روانشناختی با اشتیاق شغلی براساس نقش میانجی گری اخلاق حرفه ای معلمان (دریافت مقاله) دومین همایش ملی مدرسه آینده
155 مروری بر آینده پژوهی در راستای مدرسه آینده وآموزش عالی (دریافت مقاله) سومین همایش ملی مدرسه آینده
156 مروری بر تحول سبک تصمیم گیری و ارتباط آن با هوش فرهنگی (دریافت مقاله) سومین کنگره علمی پژوهشی سراسری توسعه و ترویج علوم تربیتی و روانشناسی،جامعه شناسی و علوم فرهنگی اجتماعی ایران
157 مروری بر تعهدسازمانی ونقش آن درمدارس (دریافت مقاله) سومین همایش ملی مدرسه آینده
158 مروری بر رهبری آموزشی و نقش آن بر توسعه حرفه ای معلمان (دریافت مقاله) اولین همایش ملی مدرسه فردا
159 مروری بر رهبری اخلاقی و نقش آن بر رفتار شهروندی سازمانی (دریافت مقاله) هفتمین کنفرانس ملی مطالعات مدیریت در علوم انسانی
160 مروری بر رهبری معنوی و ابعاد و شاخص های آن در مدارس (دریافت مقاله) سومین همایش ملی مدرسه آینده
161 مروری بر مفاهیم رهبری، رهبری اخلاقی، اصول و ابعاد آن (دریافت مقاله) اولین همایش ملی مدرسه فردا
162 مروری بر مفاهیم رهبری، رهبری معنوی، شاخص ها و ابعاد آن (دریافت مقاله) دومین همایش ملی مدرسه آینده
163 مروری بر مفاهیم فرهنگ، فرهنگ اخلاقی و انواع مدل های آن (دریافت مقاله) اولین همایش ملی مدرسه فردا
164 مروری بر مفهوم یادگیری معکوس در کلاس های درس مجازی (دریافت مقاله) دومین همایش ملی مدرسه آینده
165 مروری بر نقش مشارکت تحصیلی والدین در جهت گیری هدف دانش آموزان (دریافت مقاله) سومین همایش ملی مدرسه آینده
166 مروری برتحقیقات انجام شده درزمینه ی موانع عدم استقرار مدارس هوشمند (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی پژوهش های نوین در حوزه علوم تربیتی و روانشناسی و مطالعات اجتماعی ایران
167 مروری برتحقیقات حوزه ی تکنولوژیهای نوین آموزشی وفاوا وتاثیرات آن برفرایند یاددهی و یادگیری (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی پژوهش های نوین در حوزه علوم تربیتی و روانشناسی و مطالعات اجتماعی ایران
168 مروری بررفتار شهروندی معلمان در مدارس (دریافت مقاله) سومین همایش ملی مدرسه آینده
169 مروری برفرهنگ، فرهنگ سازمانی، فرهنگ مدرسه و ابعادآن (دریافت مقاله) اولین همایش ملی مدرسه فردا
170 مروری برمبانی واصول مدیریت اسلامی درمدارس آینده ایران (دریافت مقاله) سومین همایش ملی مدرسه آینده
171 مروری برمفهوم اخلاق اسلامی کار وضرورت آن درمدارس (دریافت مقاله) سومین همایش ملی مدرسه آینده
172 مطالعه وضعیت رضایت شغلی معلمان ابتدایی شهرستان نیر (دریافت مقاله) هشتمین کنفرانس بین المللی روانشناسی،مشاوره و علوم تربیتی
173 مطالعه وضعیت فرهنگ سازمانی معلمان در مدارس ابتدایی شهر اردبیل (دریافت مقاله) دومین همایش ملی مدرسه آینده
174 مطالعه ویژگیهای معماری(فضای) مدرسه مطلوب آینده از نظر کارکنان مدارس و کارشناسان (مورد مطالعه مدارس دوره ابتدایی شهر اردبیل) (دریافت مقاله) دومین همایش ملی مدرسه آینده
175 مقایسه اشتیاق تحصیلی و ابعاد آن در بین دا نش آموزان تیزهوش دختر و پسر مدارس شهر اردبیل (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی توسعه پایدار در علوم تربیتی و روانشناسی، مطالعات اجتماعی و فرهنگی
176 مقایسه پیوند با مدرسه دانش آموزان مدارس هوشمند و عادی مقطع متوسطه شهر اردبیل (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی اقتصاد، مدیریت، حسابداری و علوم اجتماعی
177 مقایسه تفکرانتقادی دانش آموزان مدارس هوشمند و عادی مقطع متوسطه شهر اردبیل (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی اقتصاد، مدیریت، حسابداری و علوم اجتماعی
178 مقایسه خلاقیت هیجانی و ابعاد آن، در بین دانش آموزان تیزهوش دختر و پسر مدارس اردبیل (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی توسعه پایدار در علوم تربیتی و روانشناسی، مطالعات اجتماعی و فرهنگی
179 مقایسه رفتار نوآورانه مدیران در مدارس متوسطه دولتی و غیر انتفاعی شهر اردبیل (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی علوم انسانی و مطالعات رفتاری
180 مقایسه میزان و علل همسرآزاری در زنان دارای همسر معتاد با گروه بهنجار (دریافت مقاله) اولین همایش کشوری دانشجویی عوامل اجتماعی موثر بر سلامت
181 مقایسه نگرش به تغییر و نوآوری مدیران،در مدارس متوسطه دولتی و غیر انتفاعی شهر اردبیل (دریافت مقاله) نخستین همایش ملی علوم تربیتی و روان شناسی
182 مقایسه ی اثربخشی اقدامات مدیریت دانش در دانشگاه محقق اردبیلی و پیام نوراردبیل (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس بین المللی روانشناسی و علوم اجتماعی
183 مقایسه یادگیری مبتنی بر وب در دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی اردبیل و پیام نور اردبیل (دریافت مقاله) کنفرانس ملی رویکردهای نوین در علوم مدیریت ، اقتصاد و حسابداری
184 مقایسهی میزان انطباق دانشگاه محقق اردبیلی با ابعاد سازمان یادگیرنده براساس مدل واتکینز و مارسیک از نظر هیأت علمی مرد و زن (دریافت مقاله) کنفرانس ملی آموزش و توسعه منابع انسانی
185 موانع هوشمندسازی مدارس متوسطه از دیدگاه دانشآموزان مدارس متوسطه دخترانه شهرستان سقز (دریافت مقاله) اولین همایش علمی پژوهشی روانشناسی،علوم تربیتی و آسیب شناسی جامعه
186 موانع هوشمندسازی مدارس متوسطه از دیدگاه دبیران، مدیران و کارشناسان مربوطه مدارس متوسطه شهرستان سقز (دریافت مقاله) اولین همایش علمی پژوهشی روانشناسی،علوم تربیتی و آسیب شناسی جامعه
187 مولفه ها و چالش های نویسندگی اکادمیک در دانشجویان تحصیلات تکمیلی (دریافت مقاله) سومین همایش ملی مدرسه آینده
188 نفش رهبری مثبت گرا در مدارس (دریافت مقاله) دومین همایش ملی مدرسه آینده
189 نقش آموزش الکترونیکی در نظام آموزش عالی و چالش های پیش روی آن (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی پژوهش های نوین در حوزه علوم تربیتی و روانشناسی و مطالعات اجتماعی ایران
190 نقش آموزش چندرسانه ای الکترونیکی در تعامل با جنسیت بر اشتیاق تحصیلی دانش آموزان پایه اول ابتدایی شهر اردبیل (94-1393) (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی توسعه پایدار در علوم تربیتی و روانشناسی، مطالعات اجتماعی و فرهنگی
191 نقش اعتماد سازمانی و مولفه های آن در سکوت سازمانی (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی مدیریت چالشها و راهکارها
192 نقش توان بالقوه انگیزشی مشاغل با استفاده از مدل ویژگی های شغلی در پیش بینی اشتیاق شغلی دبیران شهرستان داراب (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی توسعه پایدار در علوم تربیتی و روانشناسی، مطالعات اجتماعی و فرهنگی
193 نقش جنسیت و دانشگاه در نگرش دانشجویان به آموزش مجازی (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی مدیریت، فرهنگ و توسعه اقتصادی
194 نقش عدالت سازمانی و مولفه های آن در سکوت سازمانی (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی مدیریت چالشها و راهکارها
195 نقش فضیلت سازمانی در آموزش (دریافت مقاله) دومین همایش ملی مدرسه آینده
196 نقش مدرسه در جامعه پذیری دانش آموزان (دریافت مقاله) دومین همایش ملی مدرسه آینده
197 نقش میانجی سکوت سازمانی در رابطه بین جو سازمانی و فرسودگی شغلی آموزگاران زن مقطع ابتدایی شهرستان بیرجند (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی تحقیقات پیشرفته در مدیریت و علوم انسانی
198 نقش میانجی صخره شیشه ای در رابطه بین جو سازمانی و فرسودگی شغلی آموزگاران زن مقطع ابتدایی شهرستان بیرجند (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی تحقیقات پیشرفته در مدیریت و علوم انسانی
199 نقش میانجیگر توسعه حرفه ای دررابطه اشتیاق شغلی وسرزندگی بابهره وری شغلی اساتید دانشگاه آزاد اسلامی واحد میاندوآب (دریافت مقاله) اولین همایش ملی دانشگاه آرمانی در گام دوم انقلاب
200 نقش نظام آموزشی در پیشگیری از آسیب های اجتماعی (دریافت مقاله) دومین همایش ملی آسیب های اجتماعی
201 نقش واسطه ای هوش معنوی در رابطه اعتماد سازمانی و شفافیت سازمانی با چابکیسازمانی (دریافت مقاله) سومین همایش ملی مدرسه آینده
202 نگرش افراد کارآفرین و غیرکارآفرین در تعامل با جنسیت به فناوری اطلاعات و ارتباطات (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی مدیریت، کارآفرینی و توسعه اقتصادی
203 وارسی ارتباط بالندگی کارکنان با بهره وری کارکنان (دریافت مقاله) اولین همایش ملی رویکردهای نظری و فناوری های نوین در علوم اداری
204 وارسی ارتباط مدیریت آموزشی مدیران با خود کارآمدی و باورهای آموزشی معلمان مقطع ابتدایی (دریافت مقاله) سومین کنفرانس ملی علوم انسانی و توسعه
205 واقعیت مجازی و کاربرد آن در آموزش (دریافت مقاله) دومین همایش ملی مدرسه آینده
206 واکاوی درک فراگیران در به کارگیری سیستم های یادگیری مجازی: چراغ راه مدارس آینده (دریافت مقاله) دومین همایش ملی مدرسه آینده
207 وضعیت تسهیم دانش در شرکت توزیع برق استان اردبیل (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی مدیریت،حسابداری و اقتصاد دانش بنیان با تاکید بر اقتصاد مقاومتی
208 وضعیت رهبری توزیعی و ابعادآن در مدارس متوسطه دخترانه شهر اردبیل (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی نوآوری و تحقیق در علوم تربیتی، مدیریت و روانشناسی
209 وضعیت سرمایه فکری در شرکت توزیع برق استان اردبیل (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی پژوهش های نوین در حوزه علوم تربیتی و روانشناسی و مطالعات اجتماعی ایران
210 وضعیت مدیریت استعداد در شرکت توزیع برق استان اردبیل (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی پژوهش های نوین در حوزه علوم تربیتی و روانشناسی و مطالعات اجتماعی ایران
211 وضعیت مدیریت دانش در پالایشگاه گاز پارسیان (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی پژوهش های نوین در حوزه علوم تربیتی و روانشناسی و مطالعات اجتماعی ایران
212 ویژگی های شخصیتی افراد کارآفرین و غیرکارآفرین در تعامل با جنسیت (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی مدیریت، کارآفرینی و توسعه اقتصادی
213 ویژگیهای مدیریت در مدارس آینده (مطلوب) از نظر دانش آموزان پایه ششم ابتدایی و اولیای دانش آموزان (مورد مطالعه مدیران مدارس دوره ابتدایی شهر اردبیل ) (دریافت مقاله) دومین همایش ملی مدرسه آینده
214 یرات شبکه های اجتماعی بر فرهنگ یادگیری دانش آموزان (دریافت مقاله) دومین همایش ملی مدرسه آینده