علی اصغر نجف پور

 علی اصغر نجف پور استاد
  دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی مشهد

علی اصغر نجف پور

استاد دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی مشهد

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.