دکتر ناصرقلی سارلی

دکتر ناصرقلی سارلی دانشیار دانشگاه خوارزمی

دکتر ناصرقلی سارلی

Dr. Mostafa Gorji

دانشیار دانشگاه خوارزمی

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 بررسی نقش ساختار و محتوای گفت وگو در داستان سیاوش (دریافت مقاله) مجله تفسیر و تحلیل متون زبان و ادبیات فارسی (دهخدا) دوره: 15، شماره: 58
2 تصویر شعری و عناصر سازنده آن در شعر نیمایی انقلاب اسلامی (دریافت مقاله) مجله ادبیات پایداری دوره: 14، شماره: 27
3 دوره بندی تاریخ ادبیات با هدف آموزش ادبیات فارسی به غیرفارسی زبانان (دریافت مقاله) دوماهنامه جستارهای زبانی دوره: 14، شماره: 6
4 دوره بندی در تاریخ ادبی (پیشینه، خاستگاه های فلسفی و کارکردها) (دریافت مقاله) دوفصلنامه تاریخ ادبیات دوره: 4، شماره: 1
5 راهبردهای عرضه اطلاع نو در آگهی‌های رادیویی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشهای ارتباطی دوره: 18، شماره: 67
6 رویکردها و شیوه های دوره بندی در تاریخ ادبی (دریافت مقاله) فصلنامه فنون ادبی دوره: 5، شماره: 2
7 کارکرد القایی واژگان در کتاب آن بیست و سه نفر (دریافت مقاله) مجله ادبیات پایداری دوره: 10، شماره: 19
8 معیار گفتاری، معیار نوشتاری (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات و تحقیقات ادبی دانشگاه خوارزمی دوره: 2، شماره: 5
9 مقایسه معیارسازی زبان فارسی در دوره های پیش و پس از مشروطه (دریافت مقاله) دوماهنامه جستارهای زبانی دوره: 8، شماره: 5
10 نظریه انسجام و هماهنگی انسجامی و کاربست آن در یک داستان کمینه فارسی (قصه نردبان) (دریافت مقاله) فصلنامه زبان پژوهی دوره: 2، شماره: 4
11 واسازی و فرارفتن از تقابل های دوگانی در متون اهل تصوف (شواهد از کتاب های نثر فارسی) (دریافت مقاله) دوفصلنامه زبان و ادبیات فارسی دوره: 31، شماره: 94