دکتر جواد عرفانی مقدم

دکتر جواد عرفانی مقدم دانشیار گروه علوم باغبانی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه ایلام. ایلام. ایران.

دکتر جواد عرفانی مقدم

Dr. Javad Erfani-Moghadam

دانشیار گروه علوم باغبانی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه ایلام. ایلام. ایران.

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 اثر اسید آسکوربیک و اسانس آویشن زوفایی بر عمر پس از برداشت و حفظ کیفیت میوه توت فرنگی (دریافت مقاله) دوفصلنامه تولید و فرآوری محصولات زراعی و باغی دوره: 11، شماره: 2
2 اثر سینامیک اسید بر خصوصیات مورفوفیزیولوژیکی نشاء خیار تحت تنش سرما (دریافت مقاله) مجله علوم باغبانی دوره: 36، شماره: 3
3 اثر کائولین بر تحمل به تنش خشکی و برخی پاسخ های فیزیولوژیکی در گیاه فلفل دلمه ای (Capsicum annuum L.) (دریافت مقاله) دوفصلنامه علوم سبزی ها دوره: 5، شماره: 1
4 اثر محلول پاشی ملاتونین بر برخی صفات مورفولوژیکی و فیزیولوژیکی پایه نارنج در شرایط تنش شوری (دریافت مقاله) فصلنامه نهال و بذر دوره: 38، شماره: 4
5 اثر نمک های نیترات آمونیوم و کلرورکلسیم در پرآوری و بهبود کیفیت شاخساره های درون شیشه پایه های پررشد گلابی (دریافت مقاله) مجله به زراعی نهال و بذر دوره: 33، شماره: 2
6 اثرات اسید سالیسیلیک بر برخی از ویژگی­های مورفو-فیزیولوژیکی و بیوشیمیایی دانهال گردو تحت تنش شوری (دریافت مقاله) مجله فرآیند و کارکرد گیاهی دوره: 6، شماره: 21
7 ارتقای جوانه زنی بذر و رشد اولیه گیاهچه های کلخونگ (Pistacia khinjuk) با استفاده از تیمارهای شیمیایی و فیزیکی (دریافت مقاله) مجله جنگل ایران دوره: 8، شماره: 1
8 ارزیابی اثر برخی تیمارهای پس از برداشت بر افزایش عمر انبارمانی قارچ تکمه ای (دریافت مقاله) مجله علوم و صنایع غذایی ایران دوره: 14، شماره: 64
9 ارزیابی برخی از ژنوتیپ های گردو در غرب ایران براساس ویژگی های ریخت شناسی میوه و نشانگر مولکولی RAPD (دریافت مقاله) نشریه زیست شناسی گیاهی ایران دوره: 9، شماره: 3
10 ارزیابی تنوع ژنتیکی برخی از ژنوتیپ‌های انجیر با استفاده از نشانگرهای مولکولی RAPD و ISSR (دریافت مقاله) مجله پژوهش های ژنتیک گیاهی دوره: 6، شماره: 2
11 ارزیابی خصوصیات مورفو-فیزیولوژیک برگ و میوه، و ویژگی های کیفیت روغن برخی ارقام و ژنوتیپ های زیتون در استان ایلام (دریافت مقاله) فصلنامه نهال و بذر دوره: 38، شماره: 1
12 ارزیابی فعالیت آنتی اکسیدانی و تغییرات فیزیولوژیکی در گلابی بعد از مایه زنی با باکتری مولد بیماری آتشک (Erwinia amylovora) (دریافت مقاله) پژوهش های کاربردی در گیاه پزشکی دوره: 6، شماره: 2
13 بررسی اثر متقابل نوع محیط کشت و میزان تنظیم کننده رشد در ریزازدیادی پایه پررشد گلابی (Pyrus betulifolia) (دریافت مقاله) فصلنامه علوم باغبانی ایران دوره: 50، شماره: 1
14 بررسی امکان تولید نژادگان های جدید انگورهای بی دانه از طریق تلاقی های کنترل شده (دریافت مقاله) فصلنامه علوم آب و خاک دوره: 12، شماره: 45
15 بررسی امکان تولید نژادگان های جدید انگورهای بی دانه از طریق تلاقی های کنترل شده (دریافت مقاله) دوفصلنامه تولید و فرآوری محصولات زراعی و باغی دوره: 0، شماره: 45
16 بررسی پارامترهای ژنتیکی در اصلاح انگورهای تازه خوری (دریافت مقاله) فصلنامه علوم باغبانی ایران دوره: 39، شماره: 1
17 بررسی تنوع ژنتیکی برخی از ژنوتیپ های زالزالک براساس خصوصیات مورفولوژیکی برگ و میوه (دریافت مقاله) مجله پژوهش های تولید گیاهی دوره: 23، شماره: 1
18 بررسی تنوع ژنتیکی بین همگروه های ارقام مختلف انگورهای بیدانه و دانه دار در شهرستان اراک براساس ویژگی های مورفولوژیکی (دریافت مقاله) مجله پژوهش های تولید گیاهی دوره: 23، شماره: 3
19 بررسی تنوع ژنتیکی نمونه ای از ژرم پلاسم جو وحشی (Hordeum spontaneum) با استفاده از نشانگر مولکولی SSR (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات غلات دوره: 6، شماره: 2
20 بررسی خصوصیات کمی و کیفی برخی ارقام تجاری انار در شرایط اقلیمی یزد (دریافت مقاله) مجله علوم و صنایع غذایی ایران دوره: 19، شماره: 127
21 بررسی فعالیت آنزیم های آنتی اکسیدانی و تغییرهای ریخت شناسی در برخی گلابی های پررشد آلوده به باکتری عامل بیماری آتشک در شرایط درون شیشه ای (دریافت مقاله) مجله علوم و فنون باغبانی ایران دوره: 18، شماره: 1
22 بهینه سازی روش ریزازدیادی درون شیشه ای برخی پایه های پر رشد گلابی (دریافت مقاله) فصلنامه علوم باغبانی ایران دوره: 47، شماره: 2
23 تاثیر اسیدآسکوربیک، کلرید کلسیم و پراکسید هیدروژن بر ماندگاری قارچ تکمه ای (Agaricus bisporus) (دریافت مقاله) دوفصلنامه تولید و فرآوری محصولات زراعی و باغی دوره: 6، شماره: 22
24 تاثیر پوشش خوراکی پکتین همراه با اسانس مرکبات روی کیفیت میوه توت فرنگی در زمان انبارمانی و عمر قفسه ای (دریافت مقاله) دوفصلنامه تولید و فرآوری محصولات زراعی و باغی دوره: 7، شماره: 1
25 تاثیر سالیسیلیک اسید بر فعالیت آنزیم های کاتالاز و پراکسیداز و محتوای فنل و فلاونوئید کل گل سازویی (Scrophularia striata L.) در شرایط تنش کم آبی (دریافت مقاله) نشریه زیست شناسی گیاهی ایران دوره: 13، شماره: 4
26 تاثیر محلول پاشی اسید جیبرلیک و حلقه برداری در بهبود صفات کمی و کیفی انگور بیدانه’یاقوتی‘ (دریافت مقاله) فصلنامه به زراعی کشاورزی دوره: 17، شماره: 2
27 تاثیر محلول پاشی اسید جیبرلیک و سولفات روی بر ترکیدگی میوه و خصوصیات کمی و کیفی انار رقم ملس ساوه (دریافت مقاله) فصلنامه علوم باغبانی ایران دوره: 52، شماره: 2
28 حفظ کیفیت قطعات برش خورده خرمالو با استفاده از اسیدهای آلی و ۱-MCP (دریافت مقاله) پژوهش های صنایع غذایی دوره: 27، شماره: 4
29 واکنش های حیاتی بذر بنه (Pistacia atlantica) به پیش تیمار بذر، خراش دهی و تیمارهای شیمیایی (دریافت مقاله) دوفصلنامه بوم شناسی جنگل های ایران دوره: 3، شماره: 6
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 ارزیابی برخی ترکیبات فنلی و فلاونوئیدی در میوه، برگ و دانه ازگیل (دریافت مقاله) دوازدهمین کنگره علوم باغبانی ایران
2 ارزیابی تنوع ژنتیکی گلابی وحشی در استان ایلام و مقایسه آنها با برخی ارقام گلابی pyrus communis (دریافت مقاله) ششمین همایش یافته های پژوهشی کشاورزی
3 ارزیابی تنوع مورفو-فیزیولوژیکی برخی از ارقام و ژنوتیپ های جنس گلابی (دریافت مقاله) دوازدهمین کنگره علوم باغبانی ایران
4 افزایش عمر پس از برداشت قارچ خوراکی توسط تیمار فراصوت از طریق کاهش بار میکروبی و ممانعت از قهوه ای شدن آنزیمی (دریافت مقاله) نهمین کنگره علوم باغبانی ایران
5 حفظ عمر قفسه ای توت فرنگی توسط پوشش خوراکی پکتین غنی شده با اسانس لیمو (دریافت مقاله) نهمین کنگره علوم باغبانی ایران
6 مشخصه های فیزیکی و خواص غذایی میوه زالزالک (Crataegus pontica) (دریافت مقاله) ششمین همایش یافته های پژوهشی کشاورزی
7 مطالعه رابطه بین ترکیدگی میوه انار با برخی خصوصیات مورفو-فیزیولوژیکی میوه و برگ (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره علوم باغبانی ایران