دکتر محمدعلی آقاجانی

دکتر محمدعلی آقاجانی دانشیار و عضو هیات علمی مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی گلستان

دکتر محمدعلی آقاجانی

Dr. Mohammad Ali Aghajani

دانشیار و عضو هیات علمی مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی گلستان

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 ‎اثر اسانس های گیاهی بر کپک سبز مرکبات (دریافت مقاله) مجله آفات و بیماریهای گیاهی دوره: 86، شماره: 2
2 احتمال وقوع بیماری بادزدگی فیتوفترایی سیب زمینی در گرگان بر اساس شرایط آب و هوایی (دریافت مقاله) پژوهش های کاربردی در گیاه پزشکی دوره: 1، شماره: 1
3 ارزیابی پایداری عملکرد دانه ژنوتیپ های باقلا (.Vicia faba L) با استفاده از روش GGE biplot (دریافت مقاله) دوفصلنامه تولید و فرآوری محصولات زراعی و باغی دوره: 11، شماره: 3
4 ارزیابی کمی و تعیین رابطه ی بین وقوع و شدت بیماری پوسیدگی اسکلروتینیایی ساقه کلزا در استان مازندران (دریافت مقاله) مجله آفات و بیماریهای گیاهی دوره: 86، شماره: 2
5 ارزیابی مقاومت به بیماری های لکه برگی و خصوصیات عملکردی ژنوتیپ های باقلا با استفاده از تجزیه کلاستر و بای پلات ژنوتیپ × صفت (دریافت مقاله) پژوهشنامه اصلاح گیاهان زراعی دوره: 14، شماره: 44
6 First report of Colletotrichum dracaenophilum on Dracaena sanderiana (دریافت مقاله) دوفصلنامه رستنیها دوره: 13، شماره: 1
7 First report of Kirramyces epicoccoides in Iran (دریافت مقاله) دوفصلنامه رستنیها دوره: 13، شماره: 2
8 Study of micromycetes flora in Golestan province (N Iran) (دریافت مقاله) دوفصلنامه رستنیها دوره: 13، شماره: 1
9 Yield loss assessment of Sclerotinia stem rot of canola in Iran (دریافت مقاله) Journal of Crop Protection دوره: 2، شماره: 2
10 برآورد شدت بیماری ناشی از ویروس وای سیب زمینی بر اساس وقوع بیماری در مزارع توتون استان گلستان (دریافت مقاله) فصلنامه بیماریهای گیاهی دوره: 55، شماره: 4
11 بررسی اثر ضدقارچی اسانس چهار گیاه دارویی، آنالیز و شناسایی ملکولی باکتری آنتاگونیست علیه قارچ عامل پوسیدگی بعد از برداشت پرتقال Penicillium digitatum (دریافت مقاله) مجله اکوفیتوشیمی گیاهان دارویی دوره: 7، شماره: 3
12 بررسی امکان پیش آگاهی بیماری بادزدگی فوزاریومی سنبله گندم بر اساس عامل های آب و هوایی و زراعی (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات غلات دوره: 11، شماره: 3
13 بررسی تاثیر مخلوط ارقام در کنترل چهار بیماری برگی گندم (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات غلات دوره: 13، شماره: 1
14 بررسی تاثیر منطقه رشد و جهات مختلف درخت بر قهوه ای شدن فیزیولوژیک و برخی از خصوصیات ظاهری میوه آلو (رقم شابلون) (Prunus saliciana cv. Shablon) (دریافت مقاله) مجله فیزیولوژی محیطی گیاهی دوره: 14، شماره: 53
15 بررسی تاکسونومیکی گونه مرکب Valsa sordida، عامل بیماری شانکر درختان (دریافت مقاله) فصلنامه بیماریهای گیاهی دوره: 51، شماره: 3
16 بررسی شاخص های مهم مرتبط با بیماری ویروسی وای سیب زمینی (Potato virus Y)در مزارع توتون استان گلستان (دریافت مقاله) مجله آفات و بیماریهای گیاهی دوره: 87، شماره: 2
17 بررسی مقاومت ارقام مختلف آفتابگردان به بیماری پوسیدگی ذغالی در استان گلستان (دریافت مقاله) دو فصلنامه دانش گیاه پزشکی ایران دوره: 45، شماره: 1
18 بررسی نقش بوته های زرشک در انتقال عامل بیماری زنگ سیاه گندم به فصل دیگر (دریافت مقاله) پژوهش های کاربردی در گیاه پزشکی دوره: 6، شماره: 4
19 بررسی وضعیت آلودگی به بیماری پوسیدگی اسکلروتینیایی ساقه کلزا در مناطق مختلف استان مازندران (دریافت مقاله) فصلنامه بیماریهای گیاهی دوره: 48، شماره: 2
20 بررسی وضعیت بیماری سفیدک پودری انگور در سه شهرستان منطقه سیستان، ایران (دریافت مقاله) فصلنامه بیماریهای گیاهی دوره: 55، شماره: 4
21 برهمکنش نماتد سیستی Heterodera glycines و قارچ عامل پوسیدگی ذغالی (Macrophomina phaselolina) در ارقام حساس و مقاوم سویا به نماتد (دریافت مقاله) دو فصلنامه دانش گیاه پزشکی ایران دوره: 51، شماره: 2
22 بقای Macrophomina phaseolina و سایر قارچ های همراه در بقایای سویا و تاثیر Trichoderma harzianum بر تغییرات جمعیت آن ها (دریافت مقاله) پژوهش های کاربردی در گیاه پزشکی دوره: 1، شماره: 1
23 پایش بیماری های مهم گندم (مطالعه موردی: استان گلستان) (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات غلات دوره: 12، شماره: 4
24 پیش آگاهی بیماری سفیدک داخلی توتون بر اساس اطلاعات سی سال گذشته در شمال ایران (دریافت مقاله) مجله آفات و بیماریهای گیاهی دوره: 90، شماره: 1
25 تاثیر برخی از قارچ کش ها‎ روی عامل بیماری پوسیدگی اسکلروتینیایی ساقه ی کلزا (Sclerotinia sclerotiorum) در استان مازندران (دریافت مقاله) پژوهش های کاربردی در گیاه پزشکی دوره: 7، شماره: 3
26 تاثیر فرآیند درجه بندی بر گسترش بیماری های پس از برداشت پرتقال تامسون ناول (دریافت مقاله) دو فصلنامه دانش گیاه پزشکی ایران دوره: 47، شماره: 2
27 تحلیل زمانی پیشرفت اپیدمی های بیماری سفیدک پودری انگور در منطقه سیستان، ایران (دریافت مقاله) دو فصلنامه دانش گیاه پزشکی ایران دوره: 51، شماره: 1
28 رابطه بین وقوع و شدت بیماری سوختگی آلترناریایی در گونه های مختلف جنس براسیکا در منطقه گنبد (دریافت مقاله) فصلنامه بیماریهای گیاهی دوره: 49، شماره: 1
29 کارآیی ژن های مقاومت به بیماری لکه برگی سپتوریایی(Stb) در ارقام افتراقی گندم در برابر جدایه های Zymoseptoria tritici (دریافت مقاله) پژوهش های کاربردی در گیاه پزشکی دوره: 6، شماره: 3
30 گلفیتو، مدل پیش آگاهی بیماری بادزدگی سیب زمینی در گرگان (دریافت مقاله) مجله آفات و بیماریهای گیاهی دوره: 88، شماره: 2
31 مدل سازی روابط دما و رشد میسلیومی و جوانه زنی ریزسختینه های قارچ Macrophomina phaseolina (دریافت مقاله) فصلنامه بیماریهای گیاهی دوره: 57، شماره: 4
32 مدلی برای پیش آگاهی بیماری بادزدگی فیتوفترایی سیب زمینی در گرگان (دریافت مقاله) مجله پژوهش های تولید گیاهی دوره: 21، شماره: 4
33 مطالعه مورفولوژیکی و مولکولی عامل بیماری لکه برگی و خال سیاه گندم Dilophospora alopecuri در استان گلستان (دریافت مقاله) فصلنامه حفاظت گیاهان دوره: 36، شماره: 1
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 اپیدمیولوژی بیماری لکه موجی سیب زمینی (Alternaria alternata) در منطقه بسطام (دریافت مقاله) همایش ملی پدافند غیر عامل در بخش کشاورزی
2 اثرات کنترل کنندگی عصاره آبی، اتانولی و متانولی قارچ Ganoderma applanatum بر رشد قارچ های بیمارگر گیاهی در شرایط آزمایشگاهی (دریافت مقاله) همایش ملی پدافند غیر عامل در بخش کشاورزی
3 ارزیابی کلیه صفات زراعی 11 هیبرید جدید خارجی ذرت دانه ای نسبت به یک شاهد ایرانی (دریافت مقاله) کنفرانس سراسری تحقیق در علوم کشاورزی ، منابع طبیعی و محیط زیست
4 ارزیابی کمی خسارت Macrophomina phaseolina عامل پوسیدگی ذغالی سویا در شرایط میکروپلات (دریافت مقاله) دومین کنگره ملی کشاورزی ارگانیک و مرسوم
5 ارزیابی مقاومت به سوختگی استمفیلیومی در باقلا Vicia faba L. (دریافت مقاله) پنجمین همایش ملی حبوبات
6 ارزیابی مقاومت هیبریدهای جدید خارجی ذرت دانه ای نسبت به بیماری پوسیدگی فوزاریومی بلال (دریافت مقاله) کنفرانس سراسری تحقیق در علوم کشاورزی ، منابع طبیعی و محیط زیست
7 ارزیابی میزان وقوع و شدت بیماری سفیدک داخلی انگور در استان خراسان شمالی (دریافت مقاله) دهمین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار
8 ارزیابی واکنش ارقام تجاری و امید بخش سویا نسبت به بیماری پوسیدگی ذغالی درمنطقه گرگان (دریافت مقاله) اولین کنگره ملی علوم و فناوریهای نوین کشاورزی
9 ارزیابی واکنش ژنوتیپهای مختلف باقلا در برابر بیماریهای برگی در منطقه گرگان (دریافت مقاله) پنجمین همایش ملی حبوبات
10 اندازه گیری آسان وصحیح بیماری لکه موجی سیب زمینی (دریافت مقاله) همایش ملی پدافند غیر عامل در بخش کشاورزی
11 اندازه گیری سریع و آسان بیماری سفیدک داخلی انگور (دریافت مقاله) پنجمین همایش بین المللی افق های نوین در علوم کشاورزی ،منابع طبیعی و محیط زیست
12 بررسی اثر تاریخ کاشت بر بیماری سفیدک سطحی و لکه خرمایی گندم در استان گلستان (دریافت مقاله) سومین کنفرانس سالانه تحقیقات کشاورزی ایران
13 بررسی اثرات آنتاگونیستی قارچ .Basidiomycota ) Ganoderma lucidum karst از ایران (دریافت مقاله) همایش ملی پدافند غیر عامل در بخش کشاورزی
14 بررسی اثرات ضد قارچی ترکیبات فرار قارچ Ganoderma resinaceum از ایران (دریافت مقاله) همایش ملی پدافند غیر عامل در بخش کشاورزی
15 بررسی اثرات کنترل کنندگی عصاره آبی، اتانولی و متانولی قارچ Ganoderma applanatum ایرانی بر رشد قارچ های بیمارگر گیاهی در شرایط آزمایشگاهی (دریافت مقاله) همایش ملی پدافند غیر عامل در بخش کشاورزی
16 بررسی ارقام مختلف گندم تحت زمان های مختلف سمپاشی بر علیه بیماری های قارچی (دریافت مقاله) هفتمین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار
17 بررسی ارقام مختلف گندم تحت زمان های مختلف سمپاشی بر علیه بیماری های قارچی (دریافت مقاله) هفتمین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار
18 بررسی تاثیر برخی عصاره های گیاهی بر رشد میسلیومی قارچ عامل بیماری بادزدگی فوزاریومی سنبله گندم (دریافت مقاله) سومین کنگره ملی کشاورزی ارگانیک و مرسوم
19 بررسی تاثیر برخی عصاره های گیاهی بر قارچ عامل بیماری بلایت فوزاریومی سنبله گندم(Fusarium graminearum) (دریافت مقاله) اولین همایش ملی گیاهان و داروهای گیاهی، طب سنتی و سلامت جامعه
20 بررسی تاثیر تاریخ کاشت و تراکم بوته بر بیماری پوسیدگی اسکلروتینیایی ساقه کلزا (دریافت مقاله) اولین همایش ملی مباحث نوین در کشاورزی
21 بررسی تأثیر دو فاکتور زراعی تاریخ کاشت و کود نیتروژن بر بیماری پوسیدگی اسکلروتینیایی ساقه کلزا (دریافت مقاله) اولین همایش سراسری پژوهش های نوین در کشاورزی و علوم دامی
22 بررسی منحنی های پیشرفت زمانی بیماری لکه موجی سیب زمینی در استان سمنان بخش بسطام (دریافت مقاله) همایش ملی پدافند غیر عامل در بخش کشاورزی
23 بررسی میزان کاهش محصول در اثر آلودگی به بیماری سفیدک داخلی انگور (دریافت مقاله) پنجمین همایش بین المللی افق های نوین در علوم کشاورزی ،منابع طبیعی و محیط زیست
24 بررسی واکنش ارقام جدید گندم به بیماری سفیدک سطحی و لکه خرمایی در استان گلستان (دریافت مقاله) سومین کنفرانس سالانه تحقیقات کشاورزی ایران
25 بررسی وضعیت بیماری لکه موجی سیب زمینی در استان سمنان بخش بسطام (دریافت مقاله) همایش ملی پدافند غیر عامل در بخش کشاورزی
26 بررسی وضعیت فرهنگی و اجتماعی حاکم بر باغات سیب ارومیه و میزان تناسب آن با مولفه های تولید ارگانیک (دریافت مقاله) دومین کنگره ملی کشاورزی ارگانیک و مرسوم
27 بررسی همه گیری بیماری سفیدک داخلی انگور در استان خراسان شمالی با استفاده از منحنی های پیشرفت زمانی (دریافت مقاله) دهمین همایش سراسری محیط زیست انرژی و منابع طبیعی پایدار
28 بیولوژی بیماریهای قارچی کلزا در شمال ایران و شیوه های کنترل آنها (دریافت مقاله) سومین سمینار بین المللی دانه های روغنی و روغنهای خوراکی
29 پایش بیماریهای مهم کلزا در مزارع استان گلستان (دریافت مقاله) نخستین کنگره بیماری شناسی گیاهی ایران
30 پایش بیماریهای مهم گندم در مزارع استان گلستان (دریافت مقاله) نخستین کنگره بیماری شناسی گیاهی ایران
31 پیش بینی وقوع شروع گلدهی ارقام سویا در استان گلستان (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی مدلسازی گیاه، آب، خاک و هوا
32 تاثیر خصوصیات خاک بر جمعیت قارچ Macrophomina phaseolina و وقوع بیماری پوسیدگی ذغالی سویا در مزارع استان گلستان (دریافت مقاله) سومین کنگره ملی کشاورزی ارگانیک و مرسوم
33 تأثیر تاریخ کاشت بر روی میزان وقوع بیماری سوختگی آلترناریایی در ارقام زراعی کلزا در منطقه گنبد (دریافت مقاله) اولین کنگره ملی علوم و فناوریهای نوین کشاورزی
34 خودکفایی در تولید دانه‌های روغنی، ضرورت ملی (دریافت مقاله) دومین همایش ملی دستاوردهای نوین در تولید گیاهان روغنی
35 عوامل تأثیر گذار بر توانایی بقاء و کلونیزاسیون اسکلروت Sclerotinia sclerotiorum کلزا توسط Trichoderma harzianum (2013) (دریافت مقاله) اولین همایش ملی دانه های روغنی
36 کنترل Macrophomina phaseolina در بقایای گیاهی با استفاده از Trichoderma harzianum (دریافت مقاله) دومین کنگره ملی کشاورزی ارگانیک و مرسوم
37 کنترل بیولوژیک قارچ Sclerotinia sclerotiorum با استفاده از گونه های قارچ Ganoderma در شرایط آزمایشگاهی (دریافت مقاله) همایش ملی پدافند غیر عامل در بخش کشاورزی
38 مروری بر کنترل بیولوژیکSclerotinia sclerotiorum عامل بیماری پوسیدگی سفید ساقه کلزا (دریافت مقاله) سومین سمینار بین المللی دانه های روغنی و روغنهای خوراکی
39 مروری بر وضعیت بیماری پوسیدگی اسکلروتینیایی ساقه ی کلزا در استان گلستان (دریافت مقاله) دومین همایش ملی دستاوردهای نوین در تولید گیاهان روغنی
40 مطالعه تاثیر تاریخ کاشت بر شدت بیماریهای ارقام مختلف باقلا در منطقه گرگان (دریافت مقاله) پنجمین همایش ملی حبوبات
41 مطالعه سرعت رشد قارچMacrophomina phaseolina عامل پوسیدگی ذغالی سویا در دماهای مختلف (دریافت مقاله) سومین سمینار بین المللی دانه های روغنی و روغنهای خوراکی
42 مطالعه منحنی تغییرات زمانی بیماریهای باقلا در منطقه گرگان (دریافت مقاله) پنجمین همایش ملی حبوبات
43 مطالعه ی واکنش ژنوتیپ های باقلا نسبت به بیماری لکه برگی آلترناریایی با استفاده از روش آزمون برگ بریده (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی پژوهشهای نوین در مهندسی کشاورزی، محیط زیست و منابع طبیعی
44 واکاوی عامل دما بر رشد میسلیومی قارچ و تاثیر آن بر بیماری فوزاریومی گندم با بکارگیری مدلهای آماری (دریافت مقاله) پنجمین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار
45 وقوع پژمردگی ورون در استان گلستان (دریافت مقاله) اولین همایش منطقه ای گیاهان دارویی شمال کشور