دکتر علی رحیمی خوب

دکتر علی رحیمی خوب استاد، گروه علوم و مهندسی آب، دانشگاه تهران، پردیس ابوریحان، تهران، ایران

دکتر علی رحیمی خوب

Dr. Ali Rahimi Khoub

استاد، گروه علوم و مهندسی آب، دانشگاه تهران، پردیس ابوریحان، تهران، ایران

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 ارزیابی دو روش تجربی و مدل های شبکه عصبی مصنوعی برای برآورد تابش خورشید رسیده به زمین- مطالعه موردی در جنوب شرق تهران (دریافت مقاله) فصلنامه علوم آب و خاک دوره: 13، شماره: 50
2 ارزیابی روش نیمه کمی مدل AquaCrop برای شبیه سازی پاسخ ذرت به کود نیتروژن (دریافت مقاله) نشریه آبیاری و زهکشی ایران دوره: 11، شماره: 2
3 ارزیابی فنی بهره برداری فیلترهای دیسکی تجهیزات فیلتراسیون در سیستم های آبیاری میکرو (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت آب و آبیاری دوره: 5، شماره: 1
4 اصلاح معادله هارگریوز با جایگزینی دمای سطح زمین بجای دمای هوا برای برآورد تبخیر و تعرق گیاه مرجع (دریافت مقاله) پژوهش های حفاظت آب و خاک دوره: 21، شماره: 6
5 برآورد تابش خورشید رسیده به زمین با استفاده از تصاویر ماهواره نوا و روابط آماری در جنوب شرق تهران (دریافت مقاله) فصلنامه علوم آب و خاک دوره: 15، شماره: 56
6 برآورد تبخیر و تعرق مرجع با استفاده از تصاویر ماهواره نوا و مدل درختی M۵ برای شبکه های آبیاری - مطالعه موردی شبکه آبیاری قزوین (دریافت مقاله) فصلنامه علوم آب و خاک دوره: 16، شماره: 62
7 برآورد ماکزیمم دمای هوا با استفاده از تصاویر ماهواره نوا - مطالعه موردی حوزه آبریز دریاچه ارومیه (دریافت مقاله) فصلنامه علوم و تکنولوژی محیط زیست دوره: 6، شماره: 4
8 بررسی اثر کود نیتروژن روی پارامترهای رشد محصول ذرت (سینگل کراس 704) برای مدل آکواکراپ (دریافت مقاله) فصلنامه علوم و مهندسی آبیاری دوره: 42، شماره: 1
9 بررسی تصحیح جزء تابش مدل های پریستلی- تیلور و پنمن به منظور برآورد تبخیر از مخازن خورشیدی (دریافت مقاله) نشریه آبیاری و زهکشی ایران دوره: 9، شماره: 1
10 بهینه سازی آب و کود نیتروژن برای گیاه ذرت با استفاده از تئوری آنالیز حاشیه ای در منطقه پاکدشت (دریافت مقاله) نشریه آبیاری و زهکشی ایران دوره: 10، شماره: 2
11 پیش بینی بیشینه دمای هوای استان خوزستان بر اساس داده های ماهواره نوا و مدل شبکه عصبی مصنوعی (دریافت مقاله) فصلنامه علوم آب و خاک دوره: 11، شماره: 42
12 پیش بینی بیشینه دمای هوای استان خوزستان بر اساس داده های ماهواره نوا و مدل شبکه عصبی مصنوعی (دریافت مقاله) دوفصلنامه تولید و فرآوری محصولات زراعی و باغی دوره: 0، شماره: 42
13 تاثیرکم آبیاری متناوب برعملکرد، اجزا عملکرد و بهره وری آب در ذرت دانه ای سینگل کراس-۷۰۴ (دریافت مقاله) نشریه آبیاری و زهکشی ایران دوره: 8، شماره: 4
14 تحلیل پارامترهای موثر بر پتانسیل تبخیری مخازن خورشیدی (دریافت مقاله) پژوهش های حفاظت آب و خاک دوره: 22، شماره: 5
15 تحلیل حساسیت مدل آکواکراپ برای محصول جو در منطقه پاکدشت (دریافت مقاله) فصلنامه علوم آب و خاک دوره: 23، شماره: 3
16 تخمین شاخص تغذیه نیتروژن با استفاده از مدل های شبیه سازی AquaCrop و HYDRUS در طول دوره رشد ذرت دانه ای (دریافت مقاله) نشریه پژوهش های خاک دوره: 32، شماره: 3
17 تعیین عملکرد، کارایی مصرف آب و شبیه سازی تاج پوشش گیاه کاهو در دو کشت هیدروپونیک و کشت خاکی با مدل AquaCrop (دریافت مقاله) نشریه آبیاری و زهکشی ایران دوره: 14، شماره: 6
18 مدل ریاضی نفوذ آب در آبیاری قطره ای (دریافت مقاله) دوفصلنامه کشاورزی دوره: 2، شماره: 1
19 مقایسه دو معادله نیتروژن بحرانی در تخمین شاخص تغذیه نیتروژن گیاه ذرت برای منطقه پاکدشت (دریافت مقاله) مجله تولید گیاهان زراعی دوره: 10، شماره: 2
20 مقایسه عملکرد مدل های درختی و شبکه عصبی به منظور یافتن داده های گمشده تبخیر از تشت در استان خوزستان (دریافت مقاله) پژوهش های حفاظت آب و خاک دوره: 22، شماره: 4
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 اثر تابش خورشید برآورد شده از روابط تجربی در معادله پنمن مانتیث- مطالعه موردی منطقه پاکدشت جنوب شرق تهران (دریافت مقاله) دومین همایش ملی مدیریت شبکه های آبیاری و زهکشی
2 ارزیابی پتانسیل تبخیر در سیستم یکپارچه نوین گلخانه و حوضچه تبخیر آب شور (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی نمک زدایی و تصفیه آب
3 ارزیابی دقت استفاده از سنجش از دور در برآورد تبخیر و تعرق پتانسیل (دریافت مقاله) سومین همایش ملی-دانشجویی مرتع،آبخیز و بیابان
4 ارزیابی دقت معادلات تجربی برآورد تبخیر و تعرق پتانسیل با استفاده سنجش ازدور (دریافت مقاله) اولین همایش ملی بحران آب
5 ارزیابی رواناب ایجاد شده دربافتهای مختلف خاک با استفاده از مدل CHEMFLOW (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی مدلسازی گیاه، آب، خاک و هوا
6 ارزیابی سیگنالهای بزرگ مقیاس و دمای سطوح آبی خلیج فارس و دریای سرخ در پیش بینی خشکسالی توسط شبکه عصبی مصنوعی در استان خوزستان (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس مدیریت منابع آب ایران
7 ارزیابی سیگنالهای بزرگ مقیاس و دمای سطوح آبی خلیجفارس و دریای سرخ در پیش-بینی خشکسالی توسط شبکه عصبی مصنوعی در استان خوزستان (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی پژوهش های کاربردی منابع آب ایران
8 ارزیابی عملکرد محصول یونجه در درصدهای مختلف افت فشار درلوله فرعی سیستم آبیاری بارانی جابجایی با دست (دریافت مقاله) سومین همایش ملی مدیریت شبکه های آبیاری و زهکشی
9 ارزیابی مدل درختی M5 برای برآورد پارامترهای دمای هوا بااستفاده از داده های سنجنده مودیس (دریافت مقاله) دوازدهمین همایش سراسری آبیاری و کاهش تبخیر
10 ارزیابی مدل درختی M5 و شبکه عصبی مصنوعی برای برآورد متوسط روزانه دمای هوا بر اساس داده های دمای سطح زمین سنجنده MODIS (دریافت مقاله) دومین همایش ملی بحران آب (تغییر اقلیم، آب و محیط زیست)
11 ارزیابی مدل درختی M5 و مدل تجربی آنگستروم در برآورد تابش رسیده به سطح زمین (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی هواشناسی و مدیریت آب کشاورزی
12 ارزیابی مدل سنجش از دور SSEB برای برآورد تبخیر و تعرق پتانسیل مزارع نیشکر خوزستان (دریافت مقاله) سومین همایش ملی مدیریت شبکه های آبیاری و زهکشی
13 ارزیابی و مدل سنجش ازدور SSEB برای برآورد تبخیر و تعرق پتانسیل مزارع نیشکر خوزستان (دریافت مقاله) سومین همایش ملی مدیریت شبکه های آبیاری و زهکشی
14 استفاده از الگوریتم SSEB جهت بررسی روندتغییرات پوشش گیاهی مزرعه نیشکر امیرکبیر با استفاده از تکنیک سنجش ازدور (دریافت مقاله) دومین همایش ملی مقابله با بیابان زایی و توسعه پایدار تالاب های کویری ایران
15 استفاده از داده های تصاویر ماهواره نوا و مدل تجربی هارگریوز سامانی جهت براورد تبخیر و تعرق مزارع نیشکر (دریافت مقاله) یازدهمین سمینار سراسری آبیاری و کاهش تبخیر
16 استفاده از داده های ماهواره نوا و مدل تجربی پریستلی تیلور جهت ارزیابی دقت برآورد آب مورد نیاز مزارع نیشکر (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی و سومین کنفرانس ملی سد و نیروگاههای برق آبی
17 استفاده از سنجش از دور و مدل SSEB جهت برآورد تبخیرو تعرق مزرعه نیشکر امیرکبیر (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس سراسری آبخیزداری و مدیریت منابع آب و خاک کشور
18 اشکارسازی وابستگی های بین پارامترهای اقیانوسی - اتمسفری و اقلیمی به منظور پایش خشکسالی در استانهای خوزستان بوسیله روش داده کاوی (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس مدیریت منابع آب ایران
19 افزایش بهره وری منابع آب و خاک در شرایط خشکسالی با استفاده از مدل پهنه بندی اقلیمی - کشاورزی - مطالعه موردی استان همدان (دریافت مقاله) نهمین سمینار سراسری آبیاری و کاهش تبخیر
20 برآورد پارامترهای دمای هوا با استفاده از داده های سنجنده مودیس (دریافت مقاله) نخستین کنفرانس ملی آب و هوا شناسی
21 برآورد تابش خالص با استفاده از دادههای دمای هوا– مطالعه موردی منطقه اهواز دراستان خوزستان (دریافت مقاله) سومین همایش ملی مدیریت شبکه های آبیاری و زهکشی
22 برآورد تابش خورشیدی رسیده به زمین با استفاده از تصاویر سنجنده AVHRR ماهواره نوا (مطالعه موردی: کرمانشاه) (دریافت مقاله) سومین همایش ملی مدیریت شبکه های آبیاری و زهکشی
23 برآورد تبخیر تعرق گیاه مرجع چمن با استفاده از شبکه عصبی مصنوعی (دریافت مقاله) دومین همایش ملی مدیریت شبکه های آبیاری و زهکشی
24 برآورد تبخیر و تعرق مرجع با استفاده از مدل تجربی لیناسر و داد ههای تصاویر ماهواره نوا (مطالعه موردی: طرح توسعه نیشکر خوزستان) (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی هواشناسی و مدیریت آب کشاورزی
25 برآورد تبخیر و تعرق مرجع روزانه با استفاده از فقط داده های دمای هوا - مطالعه موردیاستان خوزستان (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی هواشناسی و مدیریت آب کشاورزی
26 برآورد مکانی و زمانی نیاز آبی گندم در دوره های آبی مختلف با استفاده از روش های زمین آماری- مطالعه موردی استان همدان (دریافت مقاله) دومین همایش ملی مدیریت شبکه های آبیاری و زهکشی
27 برآوردتبخیر و تعرق گیاه مرجع از تشت تبخیر با استفاده از مدل شبکه عصبی مصنوعی مطالعه موردی- بابلسر (دریافت مقاله) دومین همایش ملی مدیریت شبکه های آبیاری و زهکشی
28 براورد تبخیر و تعرق گیاه مرجع با حداقل داده های هواشناسی توسط معادله پنمن - معادله موردی استان خوزستان (دریافت مقاله) دومین کنفرانس سراسری مدیریت جامع بهره برداری از منابع آب
29 براورد تبخیر و تعرق مزارع نیشکر با استفاده از مدل های تجربی تابشی جهت مدیریت منابع اب (دریافت مقاله) یازدهمین سمینار سراسری آبیاری و کاهش تبخیر
30 براورد قیمت تامین آب در سیستم آبیاری بارانی کلاسیک (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس مدیریت منابع آب ایران
31 بررسی اثر تاریخ کشت بر عملکرد گیاه ریحان (Ocimum basilicum) تحت آبیاری کامل (دریافت مقاله) سومین همایش ملی مدیریت منابع آب نواحی ساحلی
32 بررسی اثر درصد هاَی مختلف افت فشار بر قیمت تامین آب در سیستم آبیاری بارانی جابجایی با دست (دریافت مقاله) سومین همایش ملی مدیریت شبکه های آبیاری و زهکشی
33 بررسی اثر درصدهای مختلف افت فشار لوله فرعی بر قیمت تامین آب در سیستم آبیاری بارانی جابجایی با دست (دریافت مقاله) سومین همایش ملی مدیریت شبکه های آبیاری و زهکشی
34 بررسی استفاده از حداقل داده های هواشناسی در معادله پنمن مانتیث مطالعه موردی استان خوزستان (دریافت مقاله) اولین همایش ملی مدیریت شبکه های آبیاری و زهکشی
35 بررسی تاثیر شاخصهای ارزیابی عملکرد شبکه های آبیاری با استفاده از فرآیند تحلیل شبکه ای و تکنیک DEMATEL ؛ مطالعه موردی شبکه آبیاری میناب (دریافت مقاله) سومین همایش ملی مدیریت جامع منابع آب
36 بررسی روند تغییرات پارامترهای هواشناسی (مطالعه موردی بندر انزلی) (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی هواشناسی و مدیریت آب کشاورزی
37 بررسی روند تغییرات شاخص پوشش گیاهی NDVI مزرعه نیشکر امیرکبیر با استفاده از تکنیک سنجش ازدور و تصاویر ماهواره نوا (دریافت مقاله) دومین همایش ملی مقابله با بیابان زایی و توسعه پایدار تالاب های کویری ایران
38 بررسی روند تغییرات مکانی و زمانی بهره وری مصرف آب در مقیاس منطقه ای - مطالعه موردی استان همدان (دریافت مقاله) نهمین سمینار سراسری آبیاری و کاهش تبخیر
39 بررسی عملکرد و بهره وری ذرت سینگل کراس 404 با تنش های رطوبتی مختلف (دریافت مقاله) همایش ملی الکترونیکی دستاوردهای نوین در علوم مهندسی و پایه
40 بهره وری سیستم آبیاری بارانی کلاسیک در تغییرات فشار لوله های فرعی (دریافت مقاله) اولین کنگره ملی علوم و فناوریهای نوین کشاورزی
41 تاثیر میزان جلبک و مواد معلق موجود در آب آبیاری بر عملکرد فیلترهای دیسکی (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی علوم و مهندسی
42 تأثیرکم آبیاری متناوب بر عملکرد و به رهوری آب در ذرت دانه ای سینگل کراس-704 (دریافت مقاله) سیزدهمین همایش علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران و سومین همایش علوم و تکنولوژی بذر ایران
43 تخمین تابش خورشید با استفاده از تصاویر ماهواره ی نوا در جنوب شرق تهران (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی مدلسازی گیاه، آب، خاک و هوا
44 تخمین تبخیر از تشت با استفاده از مدلهای شبکه عصبی مصنوعی و حداقل داده هواشناسی برای نواحی حاشیه دریای خزر (دریافت مقاله) سومین کنفرانس مدیریت منابع آب
45 تخمین تبخیر و تعرق واقعی با استفاده از مدلهای شبکه عصبی مصنوعی (مطالعه موردی:حوزه معرف امامه) (دریافت مقاله) سومین کنفرانس مدیریت منابع آب
46 تدوین مدل تبدیل تبخیر از تشت به تبخیر و تعرق گیاه مرجع مطالعه موردی استان خوزستان (دریافت مقاله) اولین همایش ملی مدیریت شبکه های آبیاری و زهکشی
47 تدوین مدل شبکه عصبی مصنوعی تبخیر از تشت با حداقل داده هواشناسی (دریافت مقاله) نهمین سمینار سراسری آبیاری و کاهش تبخیر
48 تعیین الگوی کشت مناسب در شرایط کم آبیاری با استفاده از مدل CropSyst (دریافت مقاله) دومین همایش ملی مدیریت شبکه های آبیاری و زهکشی
49 توسعه یک مدل ساده تخمین تبخیر و تعرق گیاه مرجع بر اساس معادله پنمن-مونتیث (دریافت مقاله) سومین همایش ملی مدیریت شبکه های آبیاری و زهکشی
50 ساده سازی معادله پنمن- مونتیث و ارزیابی عملکرد آن در منطقه گرم و خشک جنوب غربی ایران (دریافت مقاله) یازدهمین سمینار سراسری آبیاری و کاهش تبخیر
51 سیستم آبیاری تراکمی و پتانسیل تبخیری مخازن خورشیدی (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس مدیریت منابع آب ایران
52 صحت سنجی یک معادله نیتروژن بحرانی به منظور بهبود مدیریت کود نیتروژن در مزارع ذرت منطقه پاکدشت (دریافت مقاله) دومین کنفرانس علوم، مهندسی و فناوری های محیط زیست
53 محاسبه میزان اب مورد نیاز مزارع نیشکر با استفاده از مدل های تجربی وابسته به دما (دریافت مقاله) یازدهمین سمینار سراسری آبیاری و کاهش تبخیر
54 مدل تبخیر از مخازن خورشیدی جهت کاربرد در سیستم آبیاری تراکمی (دریافت مقاله) چهارمین همایش ملی مدیریت شبکه های آبیاری و زهکشی
55 مدل ریاضی جریان ناپایدار دو بعدی آب در زهکشهای نصب شده در دو عمق مختلف (دریافت مقاله) اولین همایش ملی مدیریت شبکه های آبیاری و زهکشی
56 مدل ساده برآورد تبخیروتعرق گیاه مرجع با استفاده از دادههای دمای هوا (دریافت مقاله) سومین همایش ملی مدیریت شبکه های آبیاری و زهکشی
57 مدیریت ریسک خشکسالی کشاورزی برای گندم دیم مطالعه موردی استان همدان (دریافت مقاله) سومین کنفرانس مدیریت منابع آب
58 مدیریت مطلوب آب در سیستم آبیاری قطره ای با استفاده از مدل Chemflow (دریافت مقاله) دومین همایش ملی مدیریت شبکه های آبیاری و زهکشی
59 معادله نیتروژن بحرانی و نقش آن در مدیریت مصرف آب و نیتروژن در مناطق گرم و خشک (دریافت مقاله) سومین همایش ملی مدیریت آب در مزرعه (تقاضا محوری آب)
60 مقایسه الگوریتمهای مختلف تعیین دمای سطح زمین در مزارع طرح توسعه نیشکر خوزستان (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس مدیریت منابع آب ایران
61 مقایسه روش های هارگریوس و شبکه های عصبی مصنوعی برای تخمین تبخیر و تعرق گیاه مرجع (دریافت مقاله) نهمین سمینار سراسری آبیاری و کاهش تبخیر
62 مقایسه روشهای تجربی مختلف تخمین تابش خورشیدی و شبکه عصبی در جنوب شرق استان تهران (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس مدیریت منابع آب ایران
63 مقایسه روشهای تجربی و مدلهای شبکه عصبی مصنوعی برای برآورد تابش روزانه خورشید- مطالعه موردی منطقه پاکدشت در جنوب شرق تهران (دریافت مقاله) دومین همایش ملی مدیریت شبکه های آبیاری و زهکشی
64 مقایسه سطح سایه انداز گیاه ذرت سینگل کراس 404 توسط داده های عملی محاسبه شده با مدل Aquacrop (دریافت مقاله) همایش ملی الکترونیکی دستاوردهای نوین در علوم مهندسی و پایه
65 مقایسه مدل آماری تخمین تابش خورشیدی و شبکه عصبی با استفاده از تصاویر ماهوارهای درشهرستان پاکدشت (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی هواشناسی و مدیریت آب کشاورزی
66 مقایسه مدل شبکه عصبی مصنوعی و هارگریوز سامانی در تخمین تبخیر و تعرق مرجع برای نواحی حاشیه دریای خزر (دریافت مقاله) دومین همایش ملی مدیریت شبکه های آبیاری و زهکشی