دکتر قربانعلی نعمت زاده

دکتر قربانعلی نعمت زاده استاد تمام
 پژوهشکده ژنتیک و زیست فناوری کشاورزی طبرستان،
دانشگاه علوم کشاورزی ساری

دکتر قربانعلی نعمت زاده

Dr. Ghorbanali Nematzadeh

استاد تمام پژوهشکده ژنتیک و زیست فناوری کشاورزی طبرستان، دانشگاه علوم کشاورزی ساری

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 (مقاله کوتاه) معرفی رقم جدید برنج "پژوهش" به روش کلاسیک با صفات فیزیکوشیمیایی مطلوب (دریافت مقاله) پژوهشنامه اصلاح گیاهان زراعی دوره: 6، شماره: 14
2 A Comparative Analysis of the Hairy Root Induction Methods in Hypericum perforatum (دریافت مقاله) دوفصلنامه اصلاح مولکولی گیاهان دوره: 7، شماره: 1
3 A Comparative Study of the Qur’ānic and Scientific Viewpoints on the Origin of Life (دریافت مقاله) مجله مطالعات اسلامی معاصر دوره: 3، شماره: 2
4 Analysis of the physicochemical properties and grain yield of some rice promising lines from multiple crosses (دریافت مقاله) مجله بین المللی تحقیقات پیشرفته زیست شناختی و زیست پزشکی دوره: 2، شماره: 3
5 اثر باکتری های محرک رشد مقاوم به شوری جدا شده از ریزوسفر گیاهان شورپسند بر رشد و مقاومت گندم تحت تنش شوری (دریافت مقاله) فصلنامه علوم گیاهان زراعی ایران دوره: 49، شماره: 1
6 اثر پیش تیمارهای دمایی و محیط کشت بر کال زایی و باززایی تلاقی های مرکب ارقام پر محصول برنج با لاین قائم (دریافت مقاله) پژوهشنامه اصلاح گیاهان زراعی دوره: 9، شماره: 21
7 اثر عصارههای زیتون تلخ، هندوانه ابوجهل و خارشتر بر هشت باکتری و سه قارچ (دریافت مقاله) دوفصلنامه دانش بیماری شناسی گیاهی دوره: 10، شماره: 1
8 ارتباط بین شاخص های تحمل به تنش خشکی و روش استفاده از آنها در برنامه های غربالگری گندم (دریافت مقاله) پژوهشنامه اصلاح گیاهان زراعی دوره: 12، شماره: 33
9 ارزیابی تنوع ژنتیکی با استفاده از ویژگی های زراعی در ارقام مختلف برنج (دریافت مقاله) مجله تولید گیاهان زراعی دوره: 9، شماره: 1
10 ارزیابی ژنcry1Abدر نسل های مختلف در حال تفکیک برنج (دریافت مقاله) فصلنامه علوم گیاهان زراعی ایران دوره: 41، شماره: 3
11 ارزیابی صفات زراعی همبسته با عملکرد دانه در برنج ( (Oryza sativaبا استفاده از روش های تجزیه رگرسیون و علیت (دریافت مقاله) پژوهشنامه اصلاح گیاهان زراعی دوره: 7، شماره: 16
12 ارزیابی فیزیولوژیک رفتار هالوفیت Aeluropus littoralis در واکنش به شوری (دریافت مقاله) مجله تحقیقات مرتع و بیابان ایران دوره: 21، شماره: 1
13 ارزیابی فیزیولوژیکی و بیوشیمیایی نسل ششم لاین های موتانت برنج (Oryza sativa L.) تحت تنش شوری (دریافت مقاله) مجله فرآیند و کارکرد گیاهی دوره: 9، شماره: 35
14 ارزیابی کمی و کیفی توان تولید اکسین (IAA) برخی سویه های سیانوباکتر جداسازی شده از شالیزارهای استان گیلان (دریافت مقاله) مجله تحقیقات آب و خاک ایران دوره: 46، شماره: 3
15 ارزیابی کیفیت پروتئین های ذخیره ای دانه در برخی از ارقام کمی و کیفی برنج (Oryza sativa L.) (دریافت مقاله) مجله تولید گیاهان زراعی دوره: 15، شماره: 3
16 ارزیابی لاین های برنج سبز برتر (GSR) از نظر عملکرد و خصوصیات مطلوب (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های کاربردی زراعی (زراعت سابق) دوره: 29، شماره: 1
17 اصلاح و معرفی رقم جدید برنج "پردیس" به روش کلاسیک (دریافت مقاله) پژوهشنامه اصلاح گیاهان زراعی دوره: 2، شماره: 6
18 اصلاح و معرفی رقم جدید برنج "قائم" به روش کلاسیک (دریافت مقاله) پژوهشنامه اصلاح گیاهان زراعی دوره: 3، شماره: 7
19 امکان سنجی کاهش شوری آب توسط جاذب های زیستی پوسته برنج و صدف (دریافت مقاله) مهندسی آبیاری و آب ایران دوره: 7، شماره: 3
20 اهمیت صفات اگرو-مورفولوژیک در شرایط آبیاری تکمیلی به عنوان معیارهای انتخاب در بهنژادی گندم بهاره (دریافت مقاله) فصلنامه علوم گیاهان زراعی ایران دوره: 51، شماره: 4
21 Evaluating Antibacterial Activity of In Vitro Culture of Ajwain (Trachyspermum copticum) Extract and Comparison with Seed Extract and Essential Oils (دریافت مقاله) دوفصلنامه اصلاح مولکولی گیاهان دوره: 4، شماره: 2
22 Fingerprinting and genetic diversity evaluation of rice cultivars usingInter Simple Sequence Repeat marker (دریافت مقاله) دوفصلنامه اصلاح مولکولی گیاهان دوره: 3، شماره: 1
23 Isolation, molecular cloning and expression analysis of Aeluropuslittoralis Monodehydroascorbate reductase (MDHAR) gene under saltstress (دریافت مقاله) دوفصلنامه اصلاح مولکولی گیاهان دوره: 3، شماره: 1
24 Isolation, Purification and Identification of β-carotene from Azolla Pinnata R. Br. as a New Carotenoid Wealthy Source (دریافت مقاله) فصلنامه شیمی نوین دوره: 8، شماره: 3
25 Relationship between Morphological Traits in Rice Restorer Lines at F3 Generation using Multivariate Analysis (دریافت مقاله) مجله بین المللی تحقیقات پیشرفته زیست شناختی و زیست پزشکی دوره: 1، شماره: 6
26 Roshan and Shahryar, two new mutant cultivars of rice (Oryza sativa L.) with distinguished agronomic and grain biochemical properties (دریافت مقاله) دوفصلنامه اصلاح مولکولی گیاهان دوره: 9، شماره: 2
27 Salt-related Genes Expression Pattern in Salt-Tolerant and Salt-Sensitive Cultivars of Cotton (Gossypium sp.) under NaCl Stress (دریافت مقاله) دوفصلنامه اصلاح مولکولی گیاهان دوره: 6، شماره: 1
28 Study of Stress-Responsive Genes Effective on Lipid Profiling in Some Newly Isolated Cyanobacteria (دریافت مقاله) مجله تحقیقات زیست شناسی دوره: 5، شماره: 2
29 باززایی زیره پارسی ((Bunium persicum (Boiss.) B. Fedtsch ) با استفاده از ریزنمونه محور جنینی (دریافت مقاله) دوفصلنامه تولید و فرآوری محصولات زراعی و باغی دوره: 0، شماره: 42
30 باززایی زیره پارسی ((Bunium persicum (Boiss.) B. Fedtsch ) با استفاده از ریزنمونه محور جنینی (دریافت مقاله) فصلنامه علوم آب و خاک دوره: 11، شماره: 42
31 بررسی اثر پرتو گاما در ایجاد تنوع ژنتیکی و ریخت شناختی در برخی رقم های محلی و اصلاح شده ی برنج (دریافت مقاله) مجله علوم و فنون هسته ای دوره: 36، شماره: 3
32 بررسی اثر تنظیم کننده های رشد بر کالوس زائی گیاه داروئی Momordica charantia L. (دریافت مقاله) مجله اکوفیتوشیمی گیاهان دارویی دوره: 4، شماره: 3
33 بررسی اثر ضد باکتری برخی از اسانس های گیاهی بر . Pseudomonas syringae pv. Syringae و Rathayibacter tritici در محیط آزمایشگاهی (دریافت مقاله) زیست فناوری گیاهان دارویی دوره: 5، شماره: 2
34 بررسی اسیدهای چرب بذر گل گاوزبان ایرانی (Echium amoenum Fisch & Mey.) در دو اکوتیپ مختلف (دریافت مقاله) مجله تحقیقات گیاهان دارویی و معطر ایران دوره: 27، شماره: 4
35 بررسی الگوی بیانی خانواده فاکتورهای رونویسی شوک حرارتی (HSFs) در گیاه آلوروپوس لیتورالیس تحت تنش شوری (دریافت مقاله) فصلنامه تنش های محیطی در علوم زراعی دوره: 13، شماره: 2
36 بررسی پاسخ های بیوشیمیایی و فیزیولوژیک گیاه دارویی سرخارگل (Echinacea purpurea (L) Moench) به تنش دمای پایین (دریافت مقاله) مجله فرآیند و کارکرد گیاهی دوره: 4، شماره: 12
37 بررسی تاثیرغلظت های مختلف سدیم نیترات و سدیم بی کربنات بر میزان رشد و چربی کل ریز جلبک (Neochloris oleoabundance) (دریافت مقاله) مجله علمی شیلات ایران دوره: 27، شماره: 1
38 بررسی ترکیب های شیمیایی و اثرات ضد میکروبی عصاره ی متانولی دانه ی سویا (دریافت مقاله) زیست فناوری گیاهان دارویی دوره: 2، شماره: 1
39 بررسی ترکیبات شیمیایی اسانس و اثرات ضد باکتریایی، ضد قارچی و آنتی اکسیدانتی عصاره های متانولی و کلروفرمی گیاهان دارویی اکالیپتوس، زوفا و اقاقیا (دریافت مقاله) زیست فناوری گیاهان دارویی دوره: 4، شماره: 2
40 بررسی تنظیم کننده های رشد گیاهی بر میزان باززایی مستقیم شاخساره در شرایط درون شیشه ای توت فرنگی رقم دیامانت (Fragaria x ananassa Duch.) (دریافت مقاله) پژوهشنامه اصلاح گیاهان زراعی دوره: 7، شماره: 15
41 بررسی تنوع ژنتیکی گیاه چمن شور ساحلی (Aeluropus littoralis) با استفاده از نشانگرهای ریزماهواره انتقال پذیر مبتنی بر EST (دریافت مقاله) پژوهشنامه اصلاح گیاهان زراعی دوره: 9، شماره: 22
42 بررسی تنوع ژنتیکی و جغرافیایی در برنج با استفاده از صفات فیزیولوژیکی و زراعی (دریافت مقاله) فصلنامه علوم زراعی ایران دوره: 5، شماره: 3
43 بررسی تنوع ژنتیکی یک کلکسیون بین المللی برنج به وسیله نشانگر ریزماهواره (دریافت مقاله) فصلنامه بیوتکنولوژی کشاورزی دوره: 8، شماره: 1
44 بررسی رنگیزه های فیکوبیلین در سویه های سیانوباکتری هتروسیست دار جدا شده از شالیزارهای شرق استان مازندران (دریافت مقاله) مجله فیزیولوژی محیطی گیاهی دوره: 10، شماره: 38
45 بررسی رنگیزه های فیکوبیلین در سویه های سیانوباکتری هتروسیست دار جدا شده از شالیزارهای غرب استان مازندران (دریافت مقاله) مجله فیزیولوژی محیطی گیاهی دوره: 13، شماره: 49
46 بررسی سازگاری و پایداری عملکرد لاین های امید بخش کلزا در مناطق مختلف مازندران (دریافت مقاله) پژوهشنامه اصلاح گیاهان زراعی دوره: 10، شماره: 28
47 بررسی فراوانی آللی و چندشکلی نشانگرهای آیزوزایم در برنجهای ایرانی (دریافت مقاله) فصلنامه علوم زراعی ایران دوره: 6، شماره: 2
48 بررسی فیزیولوژیک سیانوباکترهای خاکزی شالیزارهای استان گیلان و به کارگیری سویه های برتر در بهبود رشد و عملکرد گیاه برنج (دریافت مقاله) فصلنامه دانش آب و خاک دوره: 26، شماره: 2
49 بررسی کمی و کیفی آلکالوئیدهای پیرولیزیدینی در اندام های ریشه، برگ،گلبرگ ها و بذور گیاه دارویی گاو زبان ایرانی (دریافت مقاله) مجله دانشگاه علوم پزشکی مازندران دوره: 20، شماره: 1
50 بررسی کیفیت پروتئین های دانه در موتانت های سویا [Glycine max (L.) Merrill] (دریافت مقاله) پژوهشنامه اصلاح گیاهان زراعی دوره: 1، شماره: 4
51 بررسی گسترده ژنومی و آنالیز الگوی بیان خانواده ژنی HSP۹۰ در گیاه آلوروپوس لیتورالیس تحت تنش شوری (دریافت مقاله) پژوهشنامه اصلاح گیاهان زراعی دوره: 11، شماره: 31
52 بررسی گستره ژنومی خانواده ژنی CIPK در گیاه هالوفیت آلوروپوس لیتورالیس (.Aeluropus littoralis L) (دریافت مقاله) فصلنامه تنش های محیطی در علوم زراعی دوره: 15، شماره: 4
53 بررسی ماهیت ژنتیکی لاین های جهش یافته برنج با استفاده از صفات ریخت شناسی و آغازگرهای SSR همبسته با ژن برگرداننده باروری (Rf) (دریافت مقاله) پژوهشنامه اصلاح گیاهان زراعی دوره: 14، شماره: 42
54 بررسی مقایسه ای جاذب های زیستی و معدنی در کاهش شوری آب (دریافت مقاله) فصلنامه علوم و تکنولوژی محیط زیست دوره: 22، شماره: 4
55 بررسی میزان تولید اکسین و برخی رنگدانه های فتوسنتزی در سویه های سیانوباکتری هتروسیست دار جدا شده از شالیزارهای غرب استان مازندران (دریافت مقاله) مجله فیزیولوژی محیطی گیاهی دوره: 10، شماره: 37
56 بررسی میزان تولید اکسین و برخی رنگیزه های فتوسنتزی در سویه های سیانوباکتری هتروسیست دار جدا شده از شالیزارهای شرق استان مازندران (دریافت مقاله) مجله فیزیولوژی محیطی گیاهی دوره: 12، شماره: 46
57 بهینه سازی شرایط القا و تثبیت کشت ریشه های مویین گیاه کاسنی (Cichorium intybus) حاصل از تلقیح آگروباکتریوم رایزوژنز (Agrobacterium rhizogenes) (دریافت مقاله) فصلنامه بیوتکنولوژی کشاورزی دوره: 4، شماره: 2
58 پارامترهای تبادلات گازی و عملکرد فلورسانس کلروفیل نهال های تحت تنش خشکی بلوط اوری (Quercus macranthera F&M) در استان گلستان (دریافت مقاله) دوفصلنامه بوم شناسی جنگل های ایران دوره: 4، شماره: 8
59 پاسخ فیزیولوژیکی و ژنتیکی هالوفیت Aeluropus littoralis به شوری (دریافت مقاله) پژوهشنامه اصلاح گیاهان زراعی دوره: 5، شماره: 12
60 پاسخ های آنتی اکسیدانی بافت های مختلف گیاه آلوروپوس لیتورالیس به تنش شوری (دریافت مقاله) مجله فرآیند و کارکرد گیاهی دوره: 8، شماره: 32
61 پیدایش حیات در زمین از منظر قرآن و علم (دریافت مقاله) دوفصلنامه قرآن و علم دوره: 15، شماره: 28
62 تاثیر تاریخ و تراکم کاشت بر ماده خشک و ظرفیت آنتی اکسیدانی ریشه گیاه دارویی سرخارگل [purpurea (L.) Moench Echinacea] (دریافت مقاله) مجله فرآیند و کارکرد گیاهی دوره: 5، شماره: 15
63 تجزیه بیوانفورماتیکی ESTهای جداسازی شده از گیاه تحت تنش شوریAeluropus littoralis (دریافت مقاله) دوفصلنامه مهندسی ژنتیک و ایمنی زیستی دوره: 3، شماره: 1
64 تجزیه بیوانفورماتیکی پروتئین های حاوی دمین ARID-PHD و بررسی بیان ژن آن تحت تنش شوری در گیاه هالوفیت Aeluropus littoralis (دریافت مقاله) پژوهشنامه اصلاح گیاهان زراعی دوره: 11، شماره: 29
65 تجزیه وتحلیل بیان برخی از ژن های درگیر در شبکه های پیام رسانی در گیاه آلوروپوس لیتورالیس (. Aeluropus littoralis (Gouan) Parl) تحت تنش شوری (دریافت مقاله) فصلنامه تنش های محیطی در علوم زراعی دوره: 13، شماره: 4
66 تخمین دماهای کاردینال جوانه زنی بذرگل مغربی (Oenothera biennis L.) با استفاده از مدل های رگرسیون غیرخطی (دریافت مقاله) مجله پژوهش های تولید گیاهی دوره: 24، شماره: 3
67 تعیین دز مناسب پرتوهای گاما برای ایجاد موتاسیون در ریزنمونه های موز (دریافت مقاله) مجله علوم و فنون هسته ای دوره: 25، شماره: 3
68 تغییر برخی ویژگی های بیوشیمیایی گیاه دارویی سرخارگل (Echinacea purpurea (L.) Moench) در پاسخ به تاریخ کشت و دوره غرقاب خاک (دریافت مقاله) مجله تحقیقات گیاهان دارویی و معطر ایران دوره: 31، شماره: 2
69 تنوع ژنتیکی بخشی از ذخایر توارثی برنج ایرانی براساس صفات مورفولوژیک (دریافت مقاله) فصلنامه علوم آب و خاک دوره: 7، شماره: 4
70 تنوع ژنتیکی بخشی از ذخایر توارثی برنج ایرانی براساس صفات مورفولوژیک (دریافت مقاله) دوفصلنامه تولید و فرآوری محصولات زراعی و باغی دوره: 0، شماره: 25
71 جداسازی و بررسی بیان ایزوفرم فتوسنتزی ژن فسفوانول پیروات کربوکسیلاز در گیاه شورزیست آلوروپوس لیتورالیس تحت تنش شوری (دریافت مقاله) پژوهشنامه اصلاح گیاهان زراعی دوره: 9، شماره: 24
72 جداسازی و بررسی بیان ژن AlSOS۱ در گیاه هالوفیت Aeluropus littoralis Parl. تحت تنش شوری ناشی از کلرید سدیم (دریافت مقاله) پژوهشنامه اصلاح گیاهان زراعی دوره: 7، شماره: 16
73 جنین زایی سوماتیکی در سه رقم پنبه (Gossypium hirsutum L.) (دریافت مقاله) فصلنامه علوم زراعی ایران دوره: 9، شماره: 4
74 ردیابی ژن عامل طول دانه برنج (GS۳) در جمعیتهای تلاقی مرکب با استفاده از نشانگرهای مولکولی (دریافت مقاله) فصلنامه بیوتکنولوژی کشاورزی دوره: 5، شماره: 1
75 سنتز نانو ذرات نقره به روش سبز با استفاده از عصاره گیاه حنا و بررسی اثرات ضد باکتریایی آن (دریافت مقاله) زیست فناوری گیاهان دارویی دوره: 6، شماره: 1
76 شبیه سازی شاخص سطح برگ، زیست توده و عملکرد دانه ارقام برنج در سنین مختلف گیاهچه ای با استفاده از مدل ORYZA۲۰۰۰ (دریافت مقاله) مجله به زراعی نهال و بذر دوره: 29، شماره: 3
77 شبیه سازی مراحل نمو فنولوژیک و طول دوره رشد سه رقم برنج در سنین مختلف گیاهچه با استفاده از مدل ORYZA۲۰۰۰ (دریافت مقاله) فصلنامه علوم زراعی ایران دوره: 13، شماره: 3
78 شناسایی ایزومرهای آپوکاروتنویید کروسین و کروستین موجود در عصاره خام زعفران Crocus sativus از طریق کروماتوگرافی مایع مجهز به طیف سنجی جرمی (دریافت مقاله) فصلنامه زراعت و فناوری زعفران دوره: 4، شماره: 4
79 شناسایی باکتریهای تحملکننده شوری از خاکهای شور گلستان و بررسی برخی صفات فیزیولوژیک آنها (دریافت مقاله) فصلنامه زیست شناسی میکروارگانیسمها دوره: 6، شماره: 22
80 شناسایی لاین های بازگرداننده باروری با استفاده از نشانگرهای STS در ارقام مختلف برنج ایران (دریافت مقاله) پژوهشنامه اصلاح گیاهان زراعی دوره: 1، شماره: 4
81 شناسایی لاین های برگرداننده باروری مناسب برای تولید برنج (.Oryza sativa L) هیبرید (دریافت مقاله) فصلنامه علوم زراعی ایران دوره: 25، شماره: 1
82 شناسایی و همسانه سازی ژن های سوپراکساید دیسموتاز Cu/Zn (۱ AlSODو ۲AlSOD) از گیاه هالوفیت Aeluropus lagopoides (دریافت مقاله) پژوهشنامه اصلاح گیاهان زراعی دوره: 4، شماره: 10
83 غربالگری لاین های آلوپلاسمیک برنج (Oryza sativa L.) با استفاده از نشانگر مولکولی RAPD (دریافت مقاله) پژوهشنامه اصلاح گیاهان زراعی دوره: 1، شماره: 2
84 غربالگری لاین های امیدبخش برنج حاصل از تلاقی مرکب با استفاده از صفات زراعی و مورفولوژیکی (دریافت مقاله) پژوهشنامه اصلاح گیاهان زراعی دوره: 6، شماره: 14
85 کارایی حل‌کنندگی فسفات سیانوباکتری‌های جداسازی‌شده از خاک‌های شالیزاری و تأثیر آن بر جذب فسفر و عملکرد برنج (دریافت مقاله) دوفصلنامه زیست شناسی خاک دوره: 7، شماره: 2
86 کلونینگ و ارزیابی بیوانفورماتیکی ژن مونودهیدروآسکوربات ردوکتاز (MDHAR) در گیاه آلوروپوس لیتورالیس و بررسی بیش بیان آن در گیاه توتون (Nicotina tobacum) (دریافت مقاله) پژوهشنامه اصلاح گیاهان زراعی دوره: 8، شماره: 17
87 گزینش صفات اگرومورفولوژیک مرتبط با عملکرد گندم بهاره در شرایط دیم به عنوان شاخص های انتخاب (دریافت مقاله) فصلنامه تنش های محیطی در علوم زراعی دوره: 13، شماره: 4
88 مطالعه پاسخ پروتئوم برگ گیاه Aeluropus littoralis در شرایط تنش شوری (دریافت مقاله) مجله تازه های بیوتکنولوژی سلولی – مولکولی دوره: 2، شماره: 8
89 مطالعه خصوصیات زراعی و بیوشیمیایی پروتئین های دانه در ژنوتیپ های مختلف سویا [Glycine Max (L.) Merrill] (دریافت مقاله) فصلنامه علوم و تحقیقات بذر ایران دوره: 7، شماره: 3
90 مطالعه کالوس زایی بساک ها و باز زایی گیاهان سبز در تعدادی از لاین های خالص ایرانی و خارجی برنج وگیاهان هیبرید حاصله از آنها در شرایط درون شیشه ای (دریافت مقاله) فصلنامه علوم زراعی ایران دوره: 5، شماره: 1
91 مطالعه کشت بافت گیاه گل انگشتانه (Digitalis nervosa staud & Hochst) (دریافت مقاله) پژوهشنامه اصلاح گیاهان زراعی دوره: 6، شماره: 13
92 مقایسه روش های مختلف شکست سلولی و استخراج اسید چرب از ریزجلبکDunaliella Salina (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش و نوآوری در علوم و صنایع غذایی دوره: 7، شماره: 2
93 نقشه یابی ژن آنتوسیانین ساقه برنج (Oryza sativa L.) با استفاده از نشانگرهای مولکولی ریزماهواره (دریافت مقاله) پژوهشنامه اصلاح گیاهان زراعی دوره: 5، شماره: 11
94 واکنش آنزیمی گیاه هالوفیت Parl. Aeluropus littoralis نسبت به تنش های مختلف شوری (NaCl) (دریافت مقاله) پژوهشنامه اصلاح گیاهان زراعی دوره: 2، شماره: 5
95 همسانه سازی و بیان هترولوگ لاکاز در Pichia pastoris و تعیین خصوصیات بیوشیمیایی لاکاز نوترکیب (دریافت مقاله) دوفصلنامه مهندسی ژنتیک و ایمنی زیستی دوره: 8، شماره: 2
96 همسانه سازی و تعیین خصوصیات ژن زیر واحد c آنزیم H+- ATPase واکوئلی در گیاه هالوفیت Aeluropus littoralis (دریافت مقاله) مجله تازه های بیوتکنولوژی سلولی – مولکولی دوره: 2، شماره: 5
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 جداسازی و بررسی بیان ژن(BADH) Betaine aldehyde dehydrogenase در پاسخ به تنش شوری در هالوفیت آلروپوس لیتورالیس (دریافت مقاله) هشتمین همایش بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران و چهارمین همایش ملی امنیت زیستی
2 Aeluropus littoralis در گونه ی (SOS) Salt Overly Sensitive بررسی مولکولی ژن های (دریافت مقاله) هفتمین همایش بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران
3 آنالیز افتراقی ترنسکریپتوم گیاه هالوفیت Aeluropus littoralis تحت تنش NaCl با استفاده از تکنیک cDNA- AFLP (دریافت مقاله) سیزدهمین همایش علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران و سومین همایش علوم و تکنولوژی بذر ایران
4 آنالیز بیوانفورماتیک خانواده های ژنی دفاع اکسیداتیو در گیاه برنج (دریافت مقاله) دوازدهمین کنگره ژنتیک ایران
5 آنالیز ترانسکریپتوم آلوروپوس لیتورالیس در پاسخ به شوری (دریافت مقاله) هفتمین همایش بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران
6 آنالیز همبستگی و مقایسه میانگین برخی لاین های امید بخش برنج ارسالی از IRRI (دریافت مقاله) شانزدهمین کنگره ملی علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
7 اثربازدارندگی اندام های مختلف کلزاBrassica napus L.) برخصوصیات جوانه زنی و رشدی دورقم برنج (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
8 ارزیابی اثر دی پتاسیم فسفات (K2HPO4) بر میزان تجمع استاگزانتین در محتویات سلولی ریزجلبک اسپیرولینا (دریافت مقاله) سیزدهمین همایش علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران و سومین همایش علوم و تکنولوژی بذر ایران
9 ارزیابی باکتری های بومی حل کننده فسفات به عنوان محرک رشددر گیاه برنج (.Oryza sativa L) (دریافت مقاله) شانزدهمین همایش ملی برنج کشور
10 ارزیابی برخی لاین های امید بخش موتانت (M7) برنج با استفاده از خصوصیات فیزیکوشیمیایی (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی یافته های نوین در علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست
11 ارزیابی تنوع ژنتیکی برخی ارقام اعادهکننده و نگهدارنده برنج با استفاده از صفات مورفولوژیکی (دریافت مقاله) شانزدهمین همایش ملی برنج کشور
12 ارزیابی تنوع مورفوفیزیولوژیک برخی از آکوتیپ های گیاه شورزی آلوروپوس لیتورالیس (دریافت مقاله) کنگره ملی ذخایر ژنتیکی و زیستی
13 ارزیابی تولید هیدروژن به عنوان سوخت زیستی تجدیدپذیرتوسط جلبک های سبز - آبی سیانوباکتریها (دریافت مقاله) اولین همایش ملی مدیریت انرژی های نو و پاک
14 ارزیابی خصوصیات کیفی برخی از لاین های موتانت برنج (M9) حاصل از پرتوتابی اشعه گاما (دریافت مقاله) پنجمین همایش ملی دانش و فناوری علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست ایران
15 ارزیابی رنگدانههای کلروفیل و کاروتنوئید سیانوباکتریهای هتروسیتدار استان گلستان (دریافت مقاله) اولین همایش گیاهان دارویی و داروهای گیاهی
16 ارزیابی روابط ژنتیکی ارقام توت فرنگی ایران با استفاده از نشانگر ISSR (دریافت مقاله) دوازدهمین کنگره ژنتیک ایران
17 ارزیابی سطح رونوشت ژن کد کننده ناقل پتاسیم HAKاز گیاه Aeluropus littoralis در پاسخ به شوری (دریافت مقاله) هفتمین همایش بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران
18 ارزیابی صفات زراعی لاین های موتانت M۹ برنج (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس ملی نوآوری در کشاورزی، علوم دامی و دامپزشکی
19 ارزیابی صفات زراعی و عملکردی موتانت های برنج هاشمی (نسل M۱۱) (دریافت مقاله) چهاردهمین کنفرانس بین المللی علوم صنایع غذایی، کشاورزی ارگانیک و امنیت غذایی
20 ارزیابی صفات فیزیکوشیمیایی لاین های موتانت امیدبخش برنج حاصل از پرتودهی رقم خزر (دریافت مقاله) هفدهمین کنگره ملی و سومین کنگره بین المللی علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
21 ارزیابی صفات کمی لاین های موتانت امیدبخش نسل M۱۰ برنج حاصل از پرتودهی اشعه گاما روی رقم خزر (دریافت مقاله) هفدهمین کنگره ملی و سومین کنگره بین المللی علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
22 ارزیابی فعالیت ضد قارچی چندعصاره مختلف گیاهی علیه قارچ Fusarium graminearum (دریافت مقاله) اولین همایش ملی گیاهان دارویی،طب سنتی و کشاورزی ارگانیک
23 ارزیابی گلخانه ای و مولکولی ارقام برنج از نظر مقاومت به Pyricularia oryzae (دریافت مقاله) سومین همایش ملی بیوتکنولوژی کشاورزی ایران (گیاهی، دامی و صنعتی)
24 ارزیابی لاین های موتانت برنج حاصل از پرتودهی اشعه گاما (γ-rays) تحت تنش شوری (دریافت مقاله) شانزدهمین همایش ملی برنج کشور
25 ارزیابی مقاومت نسبی ارقام مختلف برنج نسبت به بیماری بلاست (Pyricularia grisea Sacc.) در مرحله گیاهچه ای (دریافت مقاله) همایش ملی علوم آب، خاک، گیاه و مکانیزاسیون کشاورزی
26 ارزیابی مقاومت نسبی ارقام مختلف برنج نسبت به بیماری بلاست pyricularia grisea sacc. درمرحله گیاهچه ای درشرایط مزرعه و گلخانه (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
27 ارزیابی مولکولی لاینهای دارای ژن(های) برگرداننده باروری ارقام برنج (دریافت مقاله) دوازدهمین کنگره ژنتیک ایران
28 ارزیابی میزان برون ریزش آمونیوم و نیتروژن سیانوباکتریهای هتروسیتدار استان گلستان (دریافت مقاله) اولین همایش گیاهان دارویی و داروهای گیاهی
29 ارزیابی نشانگرهای مولکولی مرتبط با صفت شکل دانه در بخشی از ژرمپلاسم برنج (Oryza sativa L) کشور (دریافت مقاله) دوازدهمین کنگره ژنتیک ایران
30 ارزیابی و مقایسه میانگین ژنوتیپ های موتانت برنج در پاسخ به تنش شوری (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی یافته های نوین در علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست
31 ارزیابی همبستگی و تجزیه خوشه ایی ژنوتیپ های موتانت برنج در پاسخ به تنش شوری (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی یافته های نوین در علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست
32 استحصال و فرآوری کیتوزان از گاماروس دریای خزر (Pontogammarus sp) (دریافت مقاله) هشتمین همایش بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران و چهارمین همایش ملی امنیت زیستی
33 استفاده از تکنولوژی ویرایش ژنوم برای افزایش مقاومت به بیماری های گیاهی (دریافت مقاله) هفدهمین کنگره ملی و سومین کنگره بین المللی علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
34 استفاده از تکنیک Capture cDNA-AFLP در پاسخ گیاه آلوروپوس لیتورالیس به تنش اسمزی (دریافت مقاله) هشتمین همایش بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران و چهارمین همایش ملی امنیت زیستی
35 استفاده از ریز جلبک ها جهت تصفیه پساب های صنعتی و کشاورزی و بکارگیری آنها به عنوان یک منبع انرژی تجدید شونده (دریافت مقاله) اولین همایش ملی مدیریت پایدار منابع خاک و محیط زیست
36 استفاده از فرایند شوک حرارتی به عنوان روشی سریع جهت شکستن دیواره سلولی ریزجلبک ها به منظور استخراج مواد ژنتیکی (دریافت مقاله) سیزدهمین همایش علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران و سومین همایش علوم و تکنولوژی بذر ایران
37 استفاده از فن آوری مهندسی ژنتیک جهت توسعه تولید سوخت های زیستی تجدید پذیر با منشاء گیاهی (دریافت مقاله) اولین همایش الکترونیکی یافته های نوین در محیط زیست و اکوسیستم های کشاورزی
38 استفاده مجدد از آب دریا با بکارگیری برخی از ترکیبات زیستی و معدنی (دریافت مقاله) اولین همایش الکترونیکی یافته های نوین در محیط زیست و اکوسیستم های کشاورزی
39 اصلاح و تعیین خصوصیات لاینهای جدید نرعقیم سیتوپلاسمی- ژنتیکی در ارقام برنج ایرانی به منظور استفاده دربرنامه اصلاح برنج هیبرید (دریافت مقاله) دهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
40 اصلاح و معرفی رقم اعاده کننده باروری پژوهش با خصوصیات مرفوفیزیکوشیمیایی مطلوب دربرنج (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
41 اصلاح و معرفی رقم جدید برنج قائم 1 به روش کلاسیک (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
42 اصلاح و معرفی رقم جدید نر عفیم سینوپلاسمی برنج پرمحصول نعمت A جهت تولید بذر هیبرید (دریافت مقاله) هفتمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
43 اصلاح ومعرفی رقم جدید برنج قائم 3 به روش کلاسیک (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
44 اعجاز علمی قرآن، فرایند جوانه زنی گیاهان (دریافت مقاله) دومین همایش ملی پژوهشهای میان رشته ای قرآن و انگاره های علوم زیستی
45 افزایش مقاومت در برابر Fusarium oxysporum در گیاهان خیار تیمار شده با پروتئین هیدرولیز شده سویا (دریافت مقاله) هفتمین همایش علمی پژوهشی توسعه و ترویج علوم کشاورزی و منابع طبیعی ایران
46 اکوفیزیولوژی بافت هالوفیت در جذب و دفع یون تحت تنش شوری Aeluropus littoralis (دریافت مقاله) همایش ملی دستاوردهای نوین در زراعت
47 القاء تکثیر جوانه نا به جا با استفاده از تنظیم کننده های رشد در گیاه زینتی- آپارتمانی آگلونما Snow White (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس بین المللی پژوهش های کاربردی در علوم کشاورزی
48 القاء رسوب لیگنین و فعالیت فنیل آلانین آمونیالیاز در میانگره های الوروپوس لیتورالیس تحت تنش شوری (دریافت مقاله) اولین همایش ملی علوم کشاورزی با تاکید بر تنش های غیرزیستی
49 القای ریشه های موبین در گیاه دارویی Artemisia siberi (دریافت مقاله) هشتمین همایش بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران و چهارمین همایش ملی امنیت زیستی
50 الگوی بیان ژن کد کننده آنتی پورتر (+)Na(+)/H غشاری تونوپلاستی از هالوفیت تک لپه ای Aeluropus littoralis در پاسخ به شوری (دریافت مقاله) دوازدهمین کنگره ژنتیک ایران
51 امکان سنجی شناسایی ارقام تند بود و کم بوی سیر با استفاده از روش های الکتروفورزی (دریافت مقاله) همایش ملی گیاهان دارویی
52 انگشت نگاری بخشی از ژرمپلاسم برنج با استفاده از نشانگر مولکولی AFLP (دریافت مقاله) دوازدهمین کنگره ژنتیک ایران
53 اهمیت بررسی تنوع ژنتیکی در گیاهان دارویی (دریافت مقاله) همایش ملی گیاهان دارویی
54 ایمنی پایدار زیستی بر پایه حذف ژن نشانگر انتخابی (دریافت مقاله) دومین کنفرانس برنامه ریزی و مدیریت محیط زیست
55 Chemical composition and antibacterial activity of Methanolic extract of Artemisia annua L. against plant pathogenic bacteria (دریافت مقاله) کنفرانس علوم کشاورزی و محیط زیست
56 Chemical composition of the essential oil from Gleditsia Caspica fruits and evaluation of antibacterial and antifungal activities (دریافت مقاله) سومین کنفرانس سراسری نوآوری های اخیر در شیمی و مهندسی شیمی
57 Chemical composition, antibacterial and antifungal activities of Xanthium Strumarium Linn Fruits essential oil against Some Plant Pathogens (دریافت مقاله) سومین کنفرانس سراسری نوآوری های اخیر در شیمی و مهندسی شیمی
58 Chemical composition, antioxidant and biological activities of the essential oil and extract of the fruits of Astragalus sp. from north Iran (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی نوآوری های اخیر در شیمی و مهندسی شیمی
59 Effect of Some Plants Extracts on Rice Blast (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی ایده های نو در کشاورزی
60 Evaluation of antibacterial activity of chloroform extract of selected medicinal plants against important plant and human pathogenic bacteria (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی علوم کشاورزی، گیاهان دارویی و طب سنتی
61 Evaluation of chemical composition, secondary metabolites (phenol, flavonoid), antioxidant effect and biological activities of Golden rain leaves (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی نوآوری های اخیر در شیمی و مهندسی شیمی
62 Genome-wide of identification of calcium sensor gene family in Aeluropus littoralis (Gouan) Parl. (دریافت مقاله) بیست و یکمین کنگره ملی و نهمین کنگره بین المللی زیست شناسی ایران
63 Identification of CBL gene family in halophyte grass Aeluropus littoralis (دریافت مقاله) بیست و یکمین کنگره ملی و نهمین کنگره بین المللی زیست شناسی ایران
64 Investigation of antibacterial activity of methanolic extract of selected medicinal plants against important plant and human pathogenic bacteria (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی علوم کشاورزی، گیاهان دارویی و طب سنتی
65 Study of the effect of azelaic acid on phenyl alanine ammonia lyase enzyme activity in response to cucumber downy mildew (دریافت مقاله) بیست و یکمین کنگره ملی و نهمین کنگره بین المللی زیست شناسی ایران
66 Study of β-۱,۳- glucanase enzyme in cucumber plant in response to Pseudoperonospora cubensis (دریافت مقاله) بیست و یکمین کنگره ملی و نهمین کنگره بین المللی زیست شناسی ایران
67 با استفاده از استرین های مختلف (Sambucus ebulus) القای ریش ههای موئین در گیاه آقطی آگروباکتریوم رایزوژنز (دریافت مقاله) هفتمین همایش بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران
68 باززایی زیره پارسی (Bunium persicum Boiss.) (دریافت مقاله) نهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
69 باززایی مستقیم گیاهچه های حاصل از ریزنمونه های بادام تلخ (Prunus amygdalus) (دریافت مقاله) اولین همایش ملی شیمی و گیاهان دارویی
70 برآورد پارامترهای ژنتیکی گیاه برنج با استفاده از روش لاین در تستر (دریافت مقاله) دوازدهمین کنگره ژنتیک ایران
71 برآورد ترکیب پذیری و اجزا واریانس ژنتیکی صفات کمی برنج (دریافت مقاله) هفتمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
72 بررسی اثر آنتی بیوتیکی غلظت های مختلف زردپوبه در شرایط In vitro (دریافت مقاله) همایش ملی گیاهان دارویی
73 بررسی اثر ژن برای صفات مختلف در ذرت با استفاده از سیستم تلافی دای آلل (دریافت مقاله) هفتمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
74 بررسی اثر ضد باکتریایی گیاه پنج انگشت برعلیه برخی باکتریهای بیماریزای گیاهی (دریافت مقاله) سومین همایش ملی بیوتکنولوژی کشاورزی ایران (گیاهی، دامی و صنعتی)
75 بررسی اثر فعالیت ضد باکتری عصاره های مختلف برخی از گیاهان بر روی باکتری بیماریزای گرم منفی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی گیاهان دارویی،طب سنتی و کشاورزی ارگانیک
76 بررسی اثرات ضد باکتریایی چند عصاره گیاهی در کنترل بیماری باکتریایی لکه نواری گندم (دریافت مقاله) اولین همایش ملی گیاهان دارویی،طب سنتی و کشاورزی ارگانیک
77 بررسی اثرات ضد باکتریایی عصاره چندگیاه بومی مازندران بر روی باکتری Rathyibacter tritici (دریافت مقاله) اولین همایش ملی گیاهان دارویی،طب سنتی و کشاورزی ارگانیک
78 بررسی اثرات ضد باکتریایی عصاره گیاهان مختلف بر روی برخی از باکتری های گرم منفی و گرم مثبت بیماریزای گیاهی (دریافت مقاله) دومین همایش ملی گیاهان دارویی و کشاورزی پایدار
79 بررسی اثرات ضد قارچی عصاره اندام های هوای گیاهان مختلف بر علیه 2 قارچ بیماریزای گیاهی (دریافت مقاله) دومین همایش ملی گیاهان دارویی و کشاورزی پایدار
80 بررسی اثرات ضد قارچی عصاره گیاهان مختلف بر روی برخی از قارچ های بیماری زای گیاهی (دریافت مقاله) دومین همایش ملی گیاهان دارویی و کشاورزی پایدار
81 بررسی اثرات ضدقارچی عصاره های گیاهان گل فیلی و گیاه شیرخشت بر علیه قارچ های بیماریزا (دریافت مقاله) اولین همایش ملی گیاهان دارویی،طب سنتی و کشاورزی ارگانیک
82 بررسی اثرات ضدمیکروبی شش گونه گیاهی برروی برخی باکتریهای بیماریزای گیاهی (دریافت مقاله) سومین همایش ملی بیوتکنولوژی کشاورزی ایران (گیاهی، دامی و صنعتی)
83 بررسی اثرات ویژه یونی بر رشد گیاه هالوفیت آلوروپوس لیتورالیس (دریافت مقاله) اولین همایش ملی تنش های گیاهی غیر زیستی
84 بررسی الگوی بیان پروتئین های پاسخ دهنده به تنش شوری در گیاه Aeluropus littoralis (دریافت مقاله) هفتمین همایش بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران
85 بررسی الگوی بیان گیاه هالوفیت آلوروپوس لیتورالیس تحت تنش شوری (دریافت مقاله) هفتمین همایش بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران
86 بررسی الگوی تمایل کدونی ژن های فتوسنتزی در گیاه شورزی آلوروپوس لیتورالیس (دریافت مقاله) اولین کنگره بین المللی و سیزدهمین کنگره ژنتیک ایران
87 بررسی امکان القای پلی پلوئیدی در توت فرنگی وحشی (F. Viridis)با استفاده از کلشیسین (دریافت مقاله) اولین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار
88 بررسی ایزوترم های جذب تعادلی نمک سدیم کلراید از محلول آبی توسط کلینوپتیولیت (دریافت مقاله) اولین همایش الکترونیکی یافته های نوین در محیط زیست و اکوسیستم های کشاورزی
89 بررسی باززایی درگیاه گل انگشتانه(Digitalis nervosa Steud & Hochst (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
90 بررسی بیان ژن های WRKY تحت تیمار آزلائیک اسید در پاسخ به بیماری سفیدک داخلی در گیاه خیار (دریافت مقاله) هفدهمین کنگره ملی و سومین کنگره بین المللی علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
91 بررسی بیوانفورماتیک بیان ژن های KAT2 و KAT1 تحت تنش شوری در گیاه آرابیدوبسیس (دریافت مقاله) دوازدهمین کنگره ژنتیک ایران
92 بررسی بیوانفورماتیکی خصوصیات بیوشیمیایی برخی ایزوفرم های آنزیم آسکوربات پراکسیداز (دریافت مقاله) هشتمین همایش بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران و چهارمین همایش ملی امنیت زیستی
93 بررسی بیوانفورماتیکی ژن MDHAR از گیاه آلوروژوس لیتولاریس (دریافت مقاله) هشتمین همایش بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران و چهارمین همایش ملی امنیت زیستی
94 بررسی تاثیر پوشینه برروی پارامترهای جوانه زنی بذرگیاه Aeluropus littoralis درسطوح مختلف شوری (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
95 بررسی تاثیر دوزهای مختلف اشعه گاما برروی خصوصیات جوانه زنی و صفات مورفوفیزیولوژیکی برخی ارقام برنج oryza sativa L (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
96 بررسی تاثیر محیط کشت بر القای ریشه ی مویین در گل راعی Hypericum perfuratum.l با استفاده از آگروباکتریوم رایزوژنز (دریافت مقاله) اولین همایش بین المللی و چهارمین همایش ملی گیاهان داوریی و کشاورزی پایدار
97 بررسی تاثیر محیط کشت و استرین های مختلف آگروباکتریوم رایسوشنس بر فراوانی القای ریشه های موئین در سنبل الطیب ( Valeriana officinalis L.) (دریافت مقاله) هشتمین همایش بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران و چهارمین همایش ملی امنیت زیستی
98 بررسی تاثیر نوع قند برکالوس زایی و باززای ارقام برنج از طریق کشت بساک (دریافت مقاله) هفتمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
99 بررسی تأثیر مقادیر مختلف کود نیتروژنه در تعدادی از ژنوتیپ های اصلاح شده پر محصول برنج (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس بین المللی علوم صنایع غذایی،کشاورزی ارگانیک و امنیت غذایی
100 بررسی تجزیه خوشهای لاینهای امید بخش موتانتM 6 برنج حاصل از پرتودهی اشعه گاما (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس بین المللی اقتصاد، مدیریت و علوم مهندسی
101 بررسی ترکیب پذیری عمومی و خصوصی پنج لاین خالص ذرت برای صفات مختلف با استفاده از سیستم تلاقی دای آلل (دریافت مقاله) هفتمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
102 بررسی ترکیب پذیری عمومی و خصوصی صفات درلاین های والدینی هیبریدهای برنج (دریافت مقاله) دوازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
103 بررسی تنوع ژنتیکی ارقام بنرج با استفاده از تجزیه کلاستر (دریافت مقاله) هفتمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
104 بررسی تنوع ژنتیکی ارقام وحشی توتفرنگی ایران با استفاده از نشانگرهای اپیژنتیکی (دریافت مقاله) هفتمین کنگره علوم باغبانی ایران
105 بررسی تنوع ژنتیکی اکوتیپ های ایرانی گیاه هالوفیت Aeluropus littoralisبه روش RAPD-PCR (دریافت مقاله) هفتمین همایش بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران
106 بررسی تنوع ژنتیکی بخشی ازژرم پلاسم برنج کشور با استفاده ازنشانگرهایمورفولوژیکی (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
107 بررسی تنوع ژنتیکی برخی از اکوتیپ های گل گاو زبان ایرانی chium amoenum Fisch & Mey ( نواحی شمال و غرب ایران با استفاده از نشانگرهای مولکولی RAPD (دریافت مقاله) کنگره ملی ذخایر ژنتیکی و زیستی
108 بررسی تنوع ژنتیکی برخی ازتودههای برنج بومی استان مازندران با استفاده از صفات مورفولوژیکی (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس بین المللی اقتصاد، مدیریت و علوم مهندسی
109 بررسی تنوع ژنتیکی برخی لاین های موتانت (6M) برنج (دریافت مقاله) سومین همایش ملی دانش و فناوری علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست ایران
110 بررسی توان تولید مواد محرک رشد گیاه و متابولیت ثانویه توسط سیانوباکتری ها (دریافت مقاله) نخستین همایش ملی یافته های نوین میکروبیولوژی
111 بررسی چندشکلی برخی ژنهای کاندیدای زودرسی و تاثیر آنها بر زمان خوشهدهی در برنج (دریافت مقاله) اولین کنگره بین المللی و سیزدهمین کنگره ژنتیک ایران
112 بررسی حساسیت و مقاومت ارقام مختلف برنج نسبت به بیماری بلاست pyricularia grisea sacc (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
113 بررسی خصوصیات بیوانفورماتیکی ژن کد کننده پروتئین سیستین لیاز در گیاه آرابیدوپسیس تالیانا (دریافت مقاله) دوازدهمین کنگره ژنتیک ایران
114 بررسی خصوصیات فیزیکو شیمیایی هیبریدهای برنج حاصل از تلاقی لاین های نرعقیم بومی و برگرداننده باروری خارجی (دریافت مقاله) هفدهمین کنگره ملی و سومین کنگره بین المللی علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
115 بررسی خصوصیات فیزیکوشیمیایی در لاین های موتانت M۹ برنج (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس ملی نوآوری در کشاورزی، علوم دامی و دامپزشکی
116 بررسی رابطه عدد کلروفیلمتر و میزان کلروفیل برگ گیاه برنج (Oryza sativa L) در مطالعه اثر کاربرد کود پتاسیمی (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی منابع طبیعی، مهندسی کشاورزی، محیط زیست و توسعه روستایی
117 بررسی راندمان حذف نیترات به کمک میکروجلبک از پساب کشتارگاهی تصفیه شده (سنتزی) (دریافت مقاله) دومین کنفرانس علوم، مهندسی و فناوری های محیط زیست
118 بررسی راندمان حذف نیترات به کمک میکروجلبک از پساب لبنی تصفیه شده (سنتزی) (دریافت مقاله) دومین کنفرانس علوم، مهندسی و فناوری های محیط زیست
119 بررسی روابط ژنتیکی بخشی از ذخایر توارثی برنج ایرانی (ryza sativa L ( با استفاده از صفات مورفولوژیک (دریافت مقاله) کنگره ملی ذخایر ژنتیکی و زیستی
120 بررسی ریز ازدیادی توت فرنگی (Fragaria x ananassa Duch) در محیط in vitro (دریافت مقاله) اولین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار
121 بررسی ژنوتیپ های مختلف برنج برایک الوس زایی و بازازایی از طریق کشت باک (دریافت مقاله) هفتمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
122 بررسی ژنهای برنج و آرابیدوپسیس تالیانا با مطالعه نقش آنتیاکسیدانها در دفاع اکسیداتیو برای مقابله با تنشهای محیطی (دریافت مقاله) دوازدهمین کنگره ژنتیک ایران
123 بررسی سیس المنتهای موجود در ناحیه UTR 5’ ژن P5CS در گیاهان (دریافت مقاله) هشتمین همایش بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران و چهارمین همایش ملی امنیت زیستی
124 بررسی غلظتهای مختلف تریپتوفان بر تولید ایندول استیک اسید توسط باکتریهای حل کننده فسفات جداسازی شده از مزارع برنج استان مازندران (دریافت مقاله) سیزدهمین همایش علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران و سومین همایش علوم و تکنولوژی بذر ایران
125 بررسی فعالیت آنتی باکتریایی چند جنس از قارچهای جدا شده از زمینهای کشاورزی (دریافت مقاله) دومین کنگره ملی کشاورزی ارگانیک و مرسوم
126 بررسی فعالیت ضد باکتریایی چند نوع عصاره مختلف برخی از گیاهان بر روی چند باکتری بیماریزای گیاهی (دریافت مقاله) دومین همایش ملی گیاهان دارویی و کشاورزی پایدار
127 بررسی فعالیت ضد باکتریایی عصاره اتانولی گیاه جنگلی برچند باکتری بیماری زای گیاهی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی گیاهان دارویی،طب سنتی و کشاورزی ارگانیک
128 بررسی فعالیت ضد میکروبی و آنتی اکسیدانتی گیاهان دارویی هندوانه ابوجهل، خارشتر و زیتون تلخ در شرایط آزمایشگاهی (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس بین المللی علوم کشاورزی،محیط زیست،توسعه شهری و روستایی
129 بررسی قابلیت ترکیب پذیری و هتروسیس صفات مهم در ارقام برنج (دریافت مقاله) هفتمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
130 بررسی کالوسدهی و باززایی غیر مستقیم در گیاه دارویی گل گاو زبان ایرانی (Echium amoenum Fisch.and C.A. Mey) (دریافت مقاله) هفتمین همایش بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران
131 بررسی کمپلکس های پروتئینی و متابولیت های برنج تحت تنش شوری(NaCl) (دریافت مقاله) اولین کنگره بین المللی و سیزدهمین کنگره ژنتیک ایران
132 بررسی کیفیت پروتئین های ذخیرهایی دانه در برخی از ارقام بومی و اصلاح شده برنج (دریافت مقاله) هفتمین کنگره ملی زیست شناسی و علوم طبیعی ایران
133 بررسی گستره ژنومی خانواده ژنی سنسورهای کلسیم در گیاه آلوروپوس لیتورالیس ( Aeluropus littoralis ((Gouan) Parl. (دریافت مقاله) بیست و یکمین کنگره ملی و نهمین کنگره بین المللی زیست شناسی ایران
134 بررسی محتوای فنلی، فعالیت و بیان آنزیم فنیل آلانین آمونیا لیاز در برگ های گیاه آلوروپوس لیتورالیس تحت تیمار کلرید سدیم (دریافت مقاله) اولین همایش ملی تنش شوری در گیاهان و راهکارهای توسعه کشاورزی در شرایط شور
135 بررسی و مقایسه تنش های حرارتی و شیمیایی در القاء جنین زایی میکروسپور در ارقام کلزا (Brassica napus L.) (دریافت مقاله) دهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
136 بررسی وراثت‌پذیری ژن (های) تنظیم‌کننده عطر و طعم در برنج، در نتاج والدین معطر داخلی و خارجی با استفاده از نشانگر مولکولی رپید (دریافت مقاله) چهارمین همایش ملی بیوتکنولوژی ایران
137 بررسی وضعیت آللی مکان ژنی اعاده کننده باروری سیستم نرعقیمی ژنتیکی‐- سیتوپلاسمی WA در ژرم پلاسم ایران با استفاده از نشانگر میکروساتلیت (دریافت مقاله) نهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
138 بیش بیان ژن دلتا -1- پرولین - 5- کربوکسیلات سنتتاز 1(p5cs1) در گیاه توتون بمنظور افزایش تحمل به تنشهای اسمتیک (دریافت مقاله) هشتمین همایش بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران و چهارمین همایش ملی امنیت زیستی
139 پالایش هالوفیتی خاکهای شور (دریافت مقاله) همایش ملی دستاوردهای نوین در زراعت
140 پیشبر سازگار با شبکه ژنی درگیر در تحمل به شوری و خشکی (دریافت مقاله) هفتمین همایش بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران
141 تاثیر افزودنی های مختلف معدنی و زیستی بر کارایی غشای پلی سولفون در حذف نمک از محلول آبی (دریافت مقاله) دومین همایش بین المللی افق های نوین در علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست
142 تاثیر ترکیبات فوق رقیق بر الگوی فلور باکتریایی خاک (دریافت مقاله) هفتمین کنفرانس ملی پژوهش های کاربردی در علوم کشاورزی غذای سالم از مزرعه تا سفره
143 تاثیر سویه های اگروباکتریوم ریزوژنز و ترکیب محیط کشت بر تولید ریشه های تراریخت گیاه کاسنی ( Cichorium intybus L.) (دریافت مقاله) هفتمین همایش بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران
144 تاثیر نیترات نقره بر کنترل آلودگی میکروبی ریزازدیادی درون شیشه ای گیاه زینتی آگلونما (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی پژوهش های کاربردی در علوم و مهندسی
145 تأثیر تنظیم کننده های رشد و ریز نمونه گیاهی بر باززایی مستقیم بگونیارکس (دریافت مقاله) دوازدهمین کنگره ژنتیک ایران
146 تأثیر شوری بر برخی از خصوصیات فیزیولوژیکی گیاه هالوفیت آلوروپوس Aeluropuslittoralis (دریافت مقاله) اولین همایش ملی راهبردهای دستیابی به کشاورزی پایدار
147 تأثیر شوری بر نحوه جذب برخی از عناصر غذایی در گیاه هالوفیت آلوروپوس (Aeluropus littoralis) (دریافت مقاله) اولین کنگره ملی علوم و فناوریهای نوین کشاورزی
148 تأثیر شوری روی مقادیر mRNA ژن SOS1 مسئول انتقال با مسافت طولانی یون (+)Na از گیاه Aeluropus littoralis (دریافت مقاله) دوازدهمین کنگره ژنتیک ایران
149 تجزیه و تحلیل تفاوت تک نوکلئتیدی ((SNP) در ژن و پروتئین های درگیر در شکل دانه برنج (دریافت مقاله) دوازدهمین کنگره ژنتیک ایران
150 تست آللی برای تعیین رفتار اصلاحی عطر و طعم برنج از طریق گازکروماتوگرافی و صفات مورفولوژیکی (دریافت مقاله) هفتمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
151 تعیین آستانه تحمل به دما باکتری های حل کننده فسفات جداسازی شده از مزارع برنج استان مازندران (دریافت مقاله) شانزدهمین همایش ملی برنج کشور
152 تعیین آستانه تحمل به شوری باکتری های حلکننده فسفات جداسازی شده از مزارع برنج استان مازندران (دریافت مقاله) سیزدهمین همایش علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران و سومین همایش علوم و تکنولوژی بذر ایران
153 تعیین اثرات ژن و قابلیت ترکیب پذیری تراکم دانه در برنج (دریافت مقاله) هفتمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
154 تعیین تنوع ژنتیکی و طبقه بندی ژرم پلاسم برنج کشور با استفاده از نشانگر مولکولی رپید (دریافت مقاله) هفتمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
155 تعیین تنوع ژنتیکی و طبقه یندی ژرم پلاسم برنج کشور از طریق نشانگرهای مورفولوژیکی (دریافت مقاله) هفتمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
156 تعیین روابط ژنتیکی برخی ژنوتیپهای انگور تاکستان (Vitis vinifera L.) با استفاده از نشانگرهای ریزماهواره (دریافت مقاله) اولین کنگره بین المللی و سیزدهمین کنگره ژنتیک ایران
157 تغییرات میزان فنل، فلاونوئید و فعالیت آنتی اکسیدانی میوه و برگ شلیل در طول فصل رشد (دریافت مقاله) هفتمین کنگره علوم باغبانی ایران
158 جداسازی ژن منودهیدرو آسکوربات ردوکتاز (MDHAR) از گیاه هالوفیت آلوروپوس لیتولاریس (دریافت مقاله) هشتمین همایش بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران و چهارمین همایش ملی امنیت زیستی
159 جداسازی مولکولی ترادف کد کننده زیر واحد c جزء غشایی پمپ یونی H(+)-ATPase و اکوئلی از گیاه Aeluropus littoralis (دریافت مقاله) دوازدهمین کنگره ژنتیک ایران
160 جداسازی و بررسی صفات آزمایشگاهی محرک رشد باکتری های ریزوسفری بیابان های شور استان گلستان (دریافت مقاله) همایش بین المللی پژوهش های کاربردی در کشاورزی
161 جداسازی و شناسایی استرین های باکتریایی با قابلیت تجزیه کنندگی Resorcinol (دریافت مقاله) هفتمین همایش بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران
162 جداسازی و شناسایی استرین های باکتریایی با قابلیت تجزیه کنندگی رنگ Laurent’s acid (دریافت مقاله) هفتمین همایش بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران
163 جداسازی و شناسایی باکتری های مولد اسید لاکتیک با خواص پروبیوتیکی و توانایی جلوگیری از رشد قارچ های پاتوژن (دریافت مقاله) دهمین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار
164 در ارقام توتفرنگی ایران DNA مطالعه الگوی متیلاسیون سیتوزین (دریافت مقاله) هفتمین همایش بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران
165 ردیابی برخی ژن های اعاده کننده باروری در لاین های موتانت 6M برنج / ندا A با نشانگر مولکولی SSR (دریافت مقاله) سومین همایش ملی دانش و فناوری علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست ایران
166 ردیابی ژن عطر و طعن برخی لاینهای برنج حاصل از تلاقی مرکب از طریق نشانگرهای مولکولی (دریافت مقاله) هشتمین همایش بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران و چهارمین همایش ملی امنیت زیستی
167 ردیابی ژن های اعاده کننده باروری درهیبریدهای برنج با استفاده ازنشانگرمولکولی SSR (دریافت مقاله) دوازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
168 ردیابی ژن های دخیل در سنتز پنی سیلین دو گونه بنی سیلیوم (دریافت مقاله) هشتمین همایش بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران و چهارمین همایش ملی امنیت زیستی
169 ردیابی مولکولی ژن طول دانه در جمعیت تلاقی مرکب برنج (دریافت مقاله) هفتمین همایش بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران
170 روش STE به عنوان روشی مناسب در تهیه DNA ژنومی از گیاه آزولا (Azolla Filiculoides) جهت مطالعات ژنتیکی (دریافت مقاله) سیزدهمین همایش علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران و سومین همایش علوم و تکنولوژی بذر ایران
171 ژن های نشانگر انتخابی سازگار با ایمنی زیستی (دریافت مقاله) دوازدهمین کنگره ژنتیک ایران
172 سازوکارهای ساختاری مقاومت در میانگره های هالوفیتAeluropus littoralis (دریافت مقاله) دومین همایش ملی گیاهان دارویی و کشاورزی پایدار
173 سنتز زیستی نانو ذرات نقره با استفاده از عصاره آبی برگ گیاه حنا و مقایسه فعالیت ضد باکتریایی آن با عصاره متانولی برگ گیاه حنا (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس بین المللی علوم کشاورزی،محیط زیست،توسعه شهری و روستایی
174 سیانوباکتری های هتروسیست دار و غیرهتروسیست دار شناسایی شده از شالیزارهای گیلان (دریافت مقاله) نخستین همایش ملی یافته های نوین میکروبیولوژی
175 شناسائی ژنتیکی باکتریهای تجزیه کننده ترکیبات آروماتیک حلقوی دریاچه گوری گول آذربایجان شرقی (دریافت مقاله) اولین کنگره ملی علوم و فناوریهای نوین کشاورزی
176 شناسایی اعضای خانواده ژنی CBL در گیاه هالوفیت آلوروپوس لیتورالیس (Aeluropus littoralis) (دریافت مقاله) بیست و یکمین کنگره ملی و نهمین کنگره بین المللی زیست شناسی ایران
177 شناسایی ژن عامل طول دانه برنج با استفاده از نشانگرهای مولکولی در جمعیتهای تلاقی مرکب (دریافت مقاله) هشتمین همایش بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران و چهارمین همایش ملی امنیت زیستی
178 شناسایی ژنهای اعاده کننده باروری در ارقام و لاینهای برنج ایرانی با استفاده از نشانگرهای ریز ماهواره (دریافت مقاله) دهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
179 شناسایی ژنهای بیان شده گیاه هالوفیت Aeluropus littoralis تحت تنش NaCl (دریافت مقاله) دومین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار
180 شناسایی لاین های جدید تجدید کننده باروری و نگهدارنده نر عقیمی سیتوپلاسمی در برنج (دریافت مقاله) هفتمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
181 شناسایی لاین های موتانت برنج متحمل به آب شور دریا از طریق ارزیابی مورفولوژیک (دریافت مقاله) هفدهمین کنگره ملی و سومین کنگره بین المللی علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
182 شناسایی لاین های نرعقیم سیتوپلاسمی ازلاینهای نگهدارنده باروری با استفاده ازنشانگرهای RAPD دربرنج oryaza stiva L (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
183 شناسایی لاین‌های اعاده کننده باروری در ارقام مختلف برنج (Oryza Sativa L. ) با استفاده از نشانگرهای ریزماهواره (دریافت مقاله) چهارمین همایش ملی بیوتکنولوژی ایران
184 شناسایی مولکولی وبررسی فیلوژنی سرخس آبزی آزولا (دریافت مقاله) اولین کنفرانس سالانه تحقیقات کشاورزی ایران
185 شناسایی ناحیه کدکننده آنزیم کاتالاز درگیاه Aeluropus littoralis (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
186 شناسایی نواحی ریز ماهواره در ترادف های EST گیاه پوکسیلنیا تنیفلورا و کاربرد آن بعنوان نشانگر مولکولی (دریافت مقاله) هشتمین همایش بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران و چهارمین همایش ملی امنیت زیستی
187 شناسایی و کلون کردن ژن peroxisomal APX به منظور مقاومت به تنش اکسیداتیو (دریافت مقاله) اولین همایش ملی علوم زیستی
188 شناسایی، جداسازی و همسانه سازی ژن کد کننده ی آنزیم پرولین 5 کربوکسلات سینناز 1 از گیاه هالوفیت آلروپوس لیتورالیس (دریافت مقاله) هشتمین همایش بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران و چهارمین همایش ملی امنیت زیستی
189 غربالگری ژنوم برنج برای ژن 1 - Pi با استفاده از نشانگرهای میکروساتلایت (دریافت مقاله) سومین همایش ملی بیوتکنولوژی کشاورزی ایران (گیاهی، دامی و صنعتی)
190 غربالگری سویه های بومی باکتری های حل کننده سیلیکات از ریزوسفر ریشه برنج (مطالعه موردی: شهرستان چالوس) (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی منابع طبیعی، مهندسی کشاورزی، محیط زیست و توسعه روستایی
191 کاربرد باکتریهای حلکننده فسفات Enterobacter sp. و Rahnella aquatilis بر برخی از صفات رویشی و رنگدانههای فتوسنتزی گیاه برنج در اوایل دوره رشد (دریافت مقاله) اولین همایش الکترونیکی یافته های نوین در محیط زیست و اکوسیستم های کشاورزی
192 کاربرد نشانگر مولکولیAFLP در انگشت نگاری ژنتیکی اکوتیپ های برنج استان مازندران (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی افق های نو در علوم مهندسی
193 کاربرد نشانگر های نیمه اختصاصی در شناسایی ارقام هیبرید و لاینهای نر عقیم و نر بارور برنج (دریافت مقاله) دهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
194 کپسوله کردن باکتری های مولد اسید لاکتیک با مخلوط آلژینات سدیم-هیومیک اسید برای مقابله با تنشهای محیطی و افزایش سودمندی باکتریهای پروبیوتیک (دریافت مقاله) دهمین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار
195 کمی سازی واکنش رشد گیاه برنج به کاربرد باکترهای بومی حل کننده فسفات Rahnella aquatilis و Enterobacter sp (دریافت مقاله) دومین همایش یافته های نوین در محیط زیست و اکوسیستم های کشاورزی
196 گروهبندی تودههای بومی برنج استان مازندران با استفاده از صفات مورفولوژیکی وزراعی (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس بین المللی اقتصاد، مدیریت و علوم مهندسی
197 لیگنینی شدن و فعالیت آنزیم سینامیل الکل دهیدروژناز طی مراحل مختلف تکوینی میانگره های هالوفیت آلوروپوس لیتورالیس (دریافت مقاله) اولین همایش ملی تنش شوری در گیاهان و راهکارهای توسعه کشاورزی در شرایط شور
198 متیلاسیون سیتوزین DNA در مراحل نموی گیاه Aeluropus littoralis (دریافت مقاله) هفتمین همایش بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران
199 محیط کشت هورمونی بهینه سازی شده جهت باززایی مستقیم گیاهچه های بادام تلخ ( Prunus(amygdalus (دریافت مقاله) اولین همایش ملی گیاهان و داروهای گیاهی، طب سنتی و سلامت جامعه
200 مروری بر توانمندی های فناوری RNA تداخلی خاموشگر در مهندسی متابولیت های گیاهان دارویی (دریافت مقاله) همایش ملی گیاهان دارویی
201 مطالعه آنزیم بتا-۱و-۳ گلوکاناز در گیاه خیار در پاسخ به بیماری سفیدک دروغی (Pseudoperonospora cubensis) (دریافت مقاله) بیست و یکمین کنگره ملی و نهمین کنگره بین المللی زیست شناسی ایران
202 مطالعه اثر آزلائیک اسید بر میزان فعالیت آنزیم فنیل آلانین آمونیاز در پاسخ به بیماری سفیدک داخلی خیار (دریافت مقاله) بیست و یکمین کنگره ملی و نهمین کنگره بین المللی زیست شناسی ایران
203 مطالعه ترادف دامینPEP-utilizer-C درآنزیم پیروات ارتوفسفات دی کینازPPDK گیاه آلوروپوس لیتورالیس (دریافت مقاله) اولین کنگره بین المللی و سیزدهمین کنگره ژنتیک ایران
204 مطالعه تشابه توالی ژن های دخیل در سنتز پنی سیلین در قارچها (دریافت مقاله) هشتمین همایش بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران و چهارمین همایش ملی امنیت زیستی
205 مطالعه تغییرات کمی آپوکاروتنوییدهای عصاره گیاه آزولا تحت تاثیر تیمارهای ترکیبی از عناصر (ازت ، فسفر وپتاسیم) (دریافت مقاله) اولین کنفرانس سالانه تحقیقات کشاورزی ایران
206 مطالعه ژنتیکی ارقام کلزا از طریق تجزیه دی آلل (دریافت مقاله) نهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
207 مطالعه ژنتیکی ژن (های) اعاده کننده باروری در برنج برای سیتوپلاسم WA (دریافت مقاله) همایش ملی علوم آب، خاک، گیاه و مکانیزاسیون کشاورزی
208 مطالعه ژنتیکی ژن رنگ ساقه با استفاده ازنشانگرهایمولکولی دربرنج Oryza sativa L.) (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
209 مطالعه میزان کتوکارتنوئید آستاگزانتین در محتویات عصاره گیاه آزولا (Azolla Filiculoides) در مراحل مختلف دوره رشد (دریافت مقاله) سیزدهمین همایش علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران و سومین همایش علوم و تکنولوژی بذر ایران
210 مطالعه همبستگی و تجزیه علیت عملکرد و اجزای عملکرد در کلزا (دریافت مقاله) دهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
211 معرفی EST های اختصاصی پاسخگو به تنش یونی و تنش اسمزی به روش Capture cDNA-AFLP (دریافت مقاله) هشتمین همایش بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران و چهارمین همایش ملی امنیت زیستی
212 معرفی و ارزیابی تکثیر نشانگرهای EST-SSR در گیاه آلوروپوس لیتورالیس (دریافت مقاله) دوازدهمین کنگره ژنتیک ایران
213 مقایسه دو روش القای ریشه ی مویین در گیاه سخت تلقیح گل راعی Hypericumperfuratum.l (دریافت مقاله) اولین همایش بین المللی و چهارمین همایش ملی گیاهان داوریی و کشاورزی پایدار
214 مقایسه کارایی روشهای مختلف استخراجRNAدر گیاه حساسMimosa pudica L (دریافت مقاله) هفتمین کنفرانس ملی پژوهش های کاربردی در علوم کشاورزی غذای سالم از مزرعه تا سفره
215 مقایسه میانگین برخی لاین های موتانت برنج (M9) حاصل از پرتوتابی اشعه گاما با استفاده از خصوصیات مورفولوژیک (دریافت مقاله) پنجمین همایش ملی دانش و فناوری علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست ایران
216 هالوفیتیسم گیاهان زراعی (دریافت مقاله) هفتمین همایش بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران
217 های هیدرولتیک جدا شده از بررسی وجود و تنوع ژنتیکی باکتری های تولید کننده آنزیم دریاچه گوری گول واقع در نواحی کوهستانی آذربایجان (دریافت مقاله) هفتمین همایش بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران
218 همردیفی ژنتیکی برخی ارقام و لاین های موتانت برنج با استفاده از نشانگرهای ITS (دریافت مقاله) هفدهمین کنگره ملی و سومین کنگره بین المللی علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
219 همسانه سازی بخش از ژن رمزگردان Alpha-galactosidase گیاه هالوفیت Aeluropus littoralis (دریافت مقاله) دوازدهمین کنگره ژنتیک ایران
220 همسانه سازی بخشی از توالی ژن رمزگردان SAC 9 گیاه هالوفیت Aeluropus littoralis (دریافت مقاله) هفتمین همایش بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران
221 همسانه سازی بخشی از ژن رمزگردان RING-finger ubiquitin - protein ligase گیاه هالوفیت Aeluropus littoralis (دریافت مقاله) هفتمین همایش بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران
222 همسانه سازی بخشی از ژن رمزگردان S-adenosylmethionine decarboxylase گیاه هالوفیت Aeluropus littoralis (دریافت مقاله) دوازدهمین کنگره ژنتیک ایران