قربانعلی نعمت زاده

 قربانعلی نعمت زاده استاد  دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری

قربانعلی نعمت زاده

Ghorbanali Nematzadeh

استاد دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 Analysis of the physicochemical properties and grain yield of some rice promising lines from multiple crosses (دریافت مقاله) مجله بین المللی تحقیقات پیشرفته زیست شناختی و زیست پزشکی دوره: 2، شماره: 3
2 اثر باکتری های محرک رشد مقاوم به شوری جدا شده از ریزوسفر گیاهان شورپسند بر رشد و مقاومت گندم تحت تنش شوری (دریافت مقاله) فصلنامه علوم گیاهان زراعی ایران دوره: 49، شماره: 1
3 ارزیابی تنوع ژنتیکی با استفاده از ویژگی های زراعی در ارقام مختلف برنج (دریافت مقاله) مجله تولید گیاهان زراعی دوره: 9، شماره: 1
4 ارزیابی ژنcry1Abدر نسل های مختلف در حال تفکیک برنج (دریافت مقاله) فصلنامه علوم گیاهان زراعی ایران دوره: 41، شماره: 3
5 امکان سنجی کاهش شوری آب توسط جاذب های زیستی پوسته برنج و صدف (دریافت مقاله) مهندسی آبیاری و آب ایران دوره: 7، شماره: 3
6 Relationship between Morphological Traits in Rice Restorer Lines at F3 Generation using Multivariate Analysis (دریافت مقاله) مجله بین المللی تحقیقات پیشرفته زیست شناختی و زیست پزشکی دوره: 1، شماره: 6
7 بررسی الگوی بیانی خانواده فاکتورهای رونویسی شوک حرارتی (HSFs) در گیاه آلوروپوس لیتورالیس تحت تنش شوری (دریافت مقاله) فصلنامه تنش های محیطی در علوم زراعی دوره: 13، شماره: 2
8 بررسی تنوع ژنتیکی یک کلکسیون بین المللی برنج به وسیله نشانگر ریزماهواره (دریافت مقاله) فصلنامه بیوتکنولوژی کشاورزی دوره: 8، شماره: 1
9 بررسی رنگیزه های فیکوبیلین در سویه های سیانوباکتری هتروسیست دار جدا شده از شالیزارهای غرب استان مازندران (دریافت مقاله) مجله فیزیولوژی محیطی گیاهی دوره: 13، شماره: 49
10 بررسی میزان تولید اکسین و برخی رنگیزه های فتوسنتزی در سویه های سیانوباکتری هتروسیست دار جدا شده از شالیزارهای شرق استان مازندران (دریافت مقاله) مجله فیزیولوژی محیطی گیاهی دوره: 12، شماره: 46
11 تجزیه بیوانفورماتیکی ESTهای جداسازی شده از گیاه تحت تنش شوریAeluropus littoralis (دریافت مقاله) دوفصلنامه مهندسی ژنتیک و ایمنی زیستی دوره: 3، شماره: 1
12 تخمین دماهای کاردینال جوانه زنی بذرگل مغربی (Oenothera biennis L.) با استفاده از مدل های رگرسیون غیرخطی (دریافت مقاله) مجله پژوهش های تولید گیاهی دوره: 24، شماره: 3
13 شناسایی ایزومرهای آپوکاروتنویید کروسین و کروستین موجود در عصاره خام زعفران Crocus sativus از طریق کروماتوگرافی مایع مجهز به طیف سنجی جرمی (دریافت مقاله) فصلنامه زراعت و فناوری زعفران دوره: 4، شماره: 4
14 مقایسه روش های مختلف شکست سلولی و استخراج اسید چرب از ریزجلبکDunaliella Salina (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش و نوآوری در علوم و صنایع غذایی دوره: 7، شماره: 2
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 Aeluropus littoralis در گونه ی (SOS) Salt Overly Sensitive بررسی مولکولی ژن های (دریافت مقاله) هفتمین همایش بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران
2 آنالیز افتراقی ترنسکریپتوم گیاه هالوفیت Aeluropus littoralis تحت تنش NaCl با استفاده از تکنیک cDNA- AFLP (دریافت مقاله) سیزدهمین همایش علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران و سومین همایش علوم و تکنولوژی بذر ایران
3 آنالیز بیوانفورماتیک خانواده های ژنی دفاع اکسیداتیو در گیاه برنج (دریافت مقاله) دوازدهمین کنگره ژنتیک ایران
4 آنالیز ترانسکریپتوم آلوروپوس لیتورالیس در پاسخ به شوری (دریافت مقاله) هفتمین همایش بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران
5 اثربازدارندگی اندام های مختلف کلزاBrassica napus L.) برخصوصیات جوانه زنی و رشدی دورقم برنج (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
6 ارزیابی اثر دی پتاسیم فسفات (K2HPO4) بر میزان تجمع استاگزانتین در محتویات سلولی ریزجلبک اسپیرولینا (دریافت مقاله) سیزدهمین همایش علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران و سومین همایش علوم و تکنولوژی بذر ایران
7 ارزیابی باکتری های بومی حل کننده فسفات به عنوان محرک رشددر گیاه برنج (.Oryza sativa L) (دریافت مقاله) شانزدهمین همایش ملی برنج کشور
8 ارزیابی برخی لاین های امید بخش موتانت (M7) برنج با استفاده از خصوصیات فیزیکوشیمیایی (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی یافته های نوین در علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست
9 ارزیابی تنوع ژنتیکی برخی ارقام اعادهکننده و نگهدارنده برنج با استفاده از صفات مورفولوژیکی (دریافت مقاله) شانزدهمین همایش ملی برنج کشور
10 ارزیابی تنوع مورفوفیزیولوژیک برخی از آکوتیپ های گیاه شورزی آلوروپوس لیتورالیس (دریافت مقاله) کنگره ملی ذخایر ژنتیکی و زیستی
11 ارزیابی تولید هیدروژن به عنوان سوخت زیستی تجدیدپذیرتوسط جلبک های سبز - آبی سیانوباکتریها (دریافت مقاله) اولین همایش ملی مدیریت انرژی های نو و پاک
12 ارزیابی رنگدانههای کلروفیل و کاروتنوئید سیانوباکتریهای هتروسیتدار استان گلستان (دریافت مقاله) اولین همایش گیاهان دارویی و داروهای گیاهی
13 ارزیابی روابط ژنتیکی ارقام توت فرنگی ایران با استفاده از نشانگر ISSR (دریافت مقاله) دوازدهمین کنگره ژنتیک ایران
14 ارزیابی سطح رونوشت ژن کد کننده ناقل پتاسیم HAKاز گیاه Aeluropus littoralis در پاسخ به شوری (دریافت مقاله) هفتمین همایش بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران
15 ارزیابی فعالیت ضد قارچی چندعصاره مختلف گیاهی علیه قارچ Fusarium graminearum (دریافت مقاله) اولین همایش ملی گیاهان دارویی،طب سنتی و کشاورزی ارگانیک
16 ارزیابی گلخانه ای و مولکولی ارقام برنج از نظر مقاومت به Pyricularia oryzae (دریافت مقاله) سومین همایش ملی بیوتکنولوژی کشاورزی ایران (گیاهی، دامی و صنعتی)
17 ارزیابی لاین های موتانت برنج حاصل از پرتودهی اشعه گاما (γ-rays) تحت تنش شوری (دریافت مقاله) شانزدهمین همایش ملی برنج کشور
18 ارزیابی مقاومت نسبی ارقام مختلف برنج نسبت به بیماری بلاست (Pyricularia grisea Sacc.) در مرحله گیاهچه ای (دریافت مقاله) همایش ملی علوم آب، خاک، گیاه و مکانیزاسیون کشاورزی
19 ارزیابی مقاومت نسبی ارقام مختلف برنج نسبت به بیماری بلاست pyricularia grisea sacc. درمرحله گیاهچه ای درشرایط مزرعه و گلخانه (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
20 ارزیابی مولکولی لاینهای دارای ژن(های) برگرداننده باروری ارقام برنج (دریافت مقاله) دوازدهمین کنگره ژنتیک ایران
21 ارزیابی میزان برون ریزش آمونیوم و نیتروژن سیانوباکتریهای هتروسیتدار استان گلستان (دریافت مقاله) اولین همایش گیاهان دارویی و داروهای گیاهی
22 ارزیابی نشانگرهای مولکولی مرتبط با صفت شکل دانه در بخشی از ژرمپلاسم برنج (Oryza sativa L) کشور (دریافت مقاله) دوازدهمین کنگره ژنتیک ایران
23 ارزیابی و مقایسه میانگین ژنوتیپ های موتانت برنج در پاسخ به تنش شوری (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی یافته های نوین در علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست
24 ارزیابی همبستگی و تجزیه خوشه ایی ژنوتیپ های موتانت برنج در پاسخ به تنش شوری (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی یافته های نوین در علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست
25 استحصال و فرآوری کیتوزان از گاماروس دریای خزر (Pontogammarus sp) (دریافت مقاله) هشتمین همایش بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران و چهارمین همایش ملی امنیت زیستی
26 استفاده از تکنیک Capture cDNA-AFLP در پاسخ گیاه آلوروپوس لیتورالیس به تنش اسمزی (دریافت مقاله) هشتمین همایش بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران و چهارمین همایش ملی امنیت زیستی
27 استفاده از ریز جلبک ها جهت تصفیه پساب های صنعتی و کشاورزی و بکارگیری آنها به عنوان یک منبع انرژی تجدید شونده (دریافت مقاله) اولین همایش ملی مدیریت پایدار منابع خاک و محیط زیست
28 استفاده از فرایند شوک حرارتی به عنوان روشی سریع جهت شکستن دیواره سلولی ریزجلبک ها به منظور استخراج مواد ژنتیکی (دریافت مقاله) سیزدهمین همایش علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران و سومین همایش علوم و تکنولوژی بذر ایران
29 استفاده از فن آوری مهندسی ژنتیک جهت توسعه تولید سوخت های زیستی تجدید پذیر با منشاء گیاهی (دریافت مقاله) اولین همایش الکترونیکی یافته های نوین در محیط زیست و اکوسیستم های کشاورزی
30 استفاده مجدد از آب دریا با بکارگیری برخی از ترکیبات زیستی و معدنی (دریافت مقاله) اولین همایش الکترونیکی یافته های نوین در محیط زیست و اکوسیستم های کشاورزی
31 اصلاح و تعیین خصوصیات لاینهای جدید نرعقیم سیتوپلاسمی- ژنتیکی در ارقام برنج ایرانی به منظور استفاده دربرنامه اصلاح برنج هیبرید (دریافت مقاله) دهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
32 اصلاح و معرفی رقم اعاده کننده باروری پژوهش با خصوصیات مرفوفیزیکوشیمیایی مطلوب دربرنج (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
33 اصلاح و معرفی رقم جدید برنج قائم 1 به روش کلاسیک (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
34 اصلاح و معرفی رقم جدید نر عفیم سینوپلاسمی برنج پرمحصول نعمت A جهت تولید بذر هیبرید (دریافت مقاله) هفتمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
35 اصلاح ومعرفی رقم جدید برنج قائم 3 به روش کلاسیک (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
36 اکوفیزیولوژی بافت هالوفیت در جذب و دفع یون تحت تنش شوری Aeluropus littoralis (دریافت مقاله) همایش ملی دستاوردهای نوین در زراعت
37 القاء تکثیر جوانه نا به جا با استفاده از تنظیم کننده های رشد در گیاه زینتی- آپارتمانی آگلونما Snow White (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس بین المللی پژوهش های کاربردی در علوم کشاورزی
38 القاء رسوب لیگنین و فعالیت فنیل آلانین آمونیالیاز در میانگره های الوروپوس لیتورالیس تحت تنش شوری (دریافت مقاله) اولین همایش ملی علوم کشاورزی با تاکید بر تنش های غیرزیستی
39 القای ریشه های موبین در گیاه دارویی Artemisia siberi (دریافت مقاله) هشتمین همایش بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران و چهارمین همایش ملی امنیت زیستی
40 الگوی بیان ژن کد کننده آنتی پورتر (+)Na(+)/H غشاری تونوپلاستی از هالوفیت تک لپه ای Aeluropus littoralis در پاسخ به شوری (دریافت مقاله) دوازدهمین کنگره ژنتیک ایران
41 امکان سنجی شناسایی ارقام تند بود و کم بوی سیر با استفاده از روش های الکتروفورزی (دریافت مقاله) همایش ملی گیاهان دارویی
42 انگشت نگاری بخشی از ژرمپلاسم برنج با استفاده از نشانگر مولکولی AFLP (دریافت مقاله) دوازدهمین کنگره ژنتیک ایران
43 اهمیت بررسی تنوع ژنتیکی در گیاهان دارویی (دریافت مقاله) همایش ملی گیاهان دارویی
44 ایمنی پایدار زیستی بر پایه حذف ژن نشانگر انتخابی (دریافت مقاله) دومین کنفرانس برنامه ریزی و مدیریت محیط زیست
45 Chemical composition and antibacterial activity of Methanolic extract of Artemisia annua L. against plant pathogenic bacteria (دریافت مقاله) کنفرانس علوم کشاورزی و محیط زیست
46 با استفاده از استرین های مختلف (Sambucus ebulus) القای ریش ههای موئین در گیاه آقطی آگروباکتریوم رایزوژنز (دریافت مقاله) هفتمین همایش بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران
47 باززایی زیره پارسی (Bunium persicum Boiss.) (دریافت مقاله) نهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
48 برآورد پارامترهای ژنتیکی گیاه برنج با استفاده از روش لاین در تستر (دریافت مقاله) دوازدهمین کنگره ژنتیک ایران
49 برآورد ترکیب پذیری و اجزا واریانس ژنتیکی صفات کمی برنج (دریافت مقاله) هفتمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
50 بررسی اثر آنتی بیوتیکی غلظت های مختلف زردپوبه در شرایط In vitro (دریافت مقاله) همایش ملی گیاهان دارویی
51 بررسی اثر ژن برای صفات مختلف در ذرت با استفاده از سیستم تلافی دای آلل (دریافت مقاله) هفتمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
52 بررسی اثر ضد باکتریایی گیاه پنج انگشت برعلیه برخی باکتریهای بیماریزای گیاهی (دریافت مقاله) سومین همایش ملی بیوتکنولوژی کشاورزی ایران (گیاهی، دامی و صنعتی)
53 بررسی اثر فعالیت ضد باکتری عصاره های مختلف برخی از گیاهان بر روی باکتری بیماریزای گرم منفی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی گیاهان دارویی،طب سنتی و کشاورزی ارگانیک
54 بررسی اثرات ضد باکتریایی چند عصاره گیاهی در کنترل بیماری باکتریایی لکه نواری گندم (دریافت مقاله) اولین همایش ملی گیاهان دارویی،طب سنتی و کشاورزی ارگانیک
55 بررسی اثرات ضد باکتریایی عصاره چندگیاه بومی مازندران بر روی باکتری Rathyibacter tritici (دریافت مقاله) اولین همایش ملی گیاهان دارویی،طب سنتی و کشاورزی ارگانیک
56 بررسی اثرات ضد باکتریایی عصاره گیاهان مختلف بر روی برخی از باکتری های گرم منفی و گرم مثبت بیماریزای گیاهی (دریافت مقاله) دومین همایش ملی گیاهان دارویی و کشاورزی پایدار
57 بررسی اثرات ضد قارچی عصاره اندام های هوای گیاهان مختلف بر علیه 2 قارچ بیماریزای گیاهی (دریافت مقاله) دومین همایش ملی گیاهان دارویی و کشاورزی پایدار
58 بررسی اثرات ضد قارچی عصاره گیاهان مختلف بر روی برخی از قارچ های بیماری زای گیاهی (دریافت مقاله) دومین همایش ملی گیاهان دارویی و کشاورزی پایدار
59 بررسی اثرات ضدقارچی عصاره های گیاهان گل فیلی و گیاه شیرخشت بر علیه قارچ های بیماریزا (دریافت مقاله) اولین همایش ملی گیاهان دارویی،طب سنتی و کشاورزی ارگانیک
60 بررسی اثرات ضدمیکروبی شش گونه گیاهی برروی برخی باکتریهای بیماریزای گیاهی (دریافت مقاله) سومین همایش ملی بیوتکنولوژی کشاورزی ایران (گیاهی، دامی و صنعتی)
61 بررسی اثرات ویژه یونی بر رشد گیاه هالوفیت آلوروپوس لیتورالیس (دریافت مقاله) اولین همایش ملی تنش های گیاهی غیر زیستی
62 بررسی الگوی بیان پروتئین های پاسخ دهنده به تنش شوری در گیاه Aeluropus littoralis (دریافت مقاله) هفتمین همایش بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران
63 بررسی الگوی بیان گیاه هالوفیت آلوروپوس لیتورالیس تحت تنش شوری (دریافت مقاله) هفتمین همایش بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران
64 بررسی الگوی تمایل کدونی ژن های فتوسنتزی در گیاه شورزی آلوروپوس لیتورالیس (دریافت مقاله) اولین کنگره بین المللی و سیزدهمین کنگره ژنتیک ایران
65 بررسی امکان القای پلی پلوئیدی در توت فرنگی وحشی (F. Viridis)با استفاده از کلشیسین (دریافت مقاله) اولین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار
66 بررسی ایزوترم های جذب تعادلی نمک سدیم کلراید از محلول آبی توسط کلینوپتیولیت (دریافت مقاله) اولین همایش الکترونیکی یافته های نوین در محیط زیست و اکوسیستم های کشاورزی
67 بررسی باززایی درگیاه گل انگشتانه(Digitalis nervosa Steud & Hochst (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
68 بررسی بیوانفورماتیک بیان ژن های KAT2 و KAT1 تحت تنش شوری در گیاه آرابیدوبسیس (دریافت مقاله) دوازدهمین کنگره ژنتیک ایران
69 بررسی بیوانفورماتیکی خصوصیات بیوشیمیایی برخی ایزوفرم های آنزیم آسکوربات پراکسیداز (دریافت مقاله) هشتمین همایش بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران و چهارمین همایش ملی امنیت زیستی
70 بررسی بیوانفورماتیکی ژن MDHAR از گیاه آلوروژوس لیتولاریس (دریافت مقاله) هشتمین همایش بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران و چهارمین همایش ملی امنیت زیستی
71 بررسی تاثیر پوشینه برروی پارامترهای جوانه زنی بذرگیاه Aeluropus littoralis درسطوح مختلف شوری (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
72 بررسی تاثیر دوزهای مختلف اشعه گاما برروی خصوصیات جوانه زنی و صفات مورفوفیزیولوژیکی برخی ارقام برنج oryza sativa L (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
73 بررسی تاثیر محیط کشت بر القای ریشه ی مویین در گل راعی Hypericum perfuratum.l با استفاده از آگروباکتریوم رایزوژنز (دریافت مقاله) اولین همایش بین المللی و چهارمین همایش ملی گیاهان داوریی و کشاورزی پایدار
74 بررسی تاثیر محیط کشت و استرین های مختلف آگروباکتریوم رایسوشنس بر فراوانی القای ریشه های موئین در سنبل الطیب ( Valeriana officinalis L.) (دریافت مقاله) هشتمین همایش بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران و چهارمین همایش ملی امنیت زیستی
75 بررسی تاثیر نوع قند برکالوس زایی و باززای ارقام برنج از طریق کشت بساک (دریافت مقاله) هفتمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
76 بررسی تجزیه خوشهای لاینهای امید بخش موتانتM 6 برنج حاصل از پرتودهی اشعه گاما (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس بین المللی اقتصاد، مدیریت و علوم مهندسی
77 بررسی ترکیب پذیری عمومی و خصوصی پنج لاین خالص ذرت برای صفات مختلف با استفاده از سیستم تلاقی دای آلل (دریافت مقاله) هفتمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
78 بررسی ترکیب پذیری عمومی و خصوصی صفات درلاین های والدینی هیبریدهای برنج (دریافت مقاله) دوازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
79 بررسی تنوع ژنتیکی ارقام بنرج با استفاده از تجزیه کلاستر (دریافت مقاله) هفتمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
80 بررسی تنوع ژنتیکی ارقام وحشی توتفرنگی ایران با استفاده از نشانگرهای اپیژنتیکی (دریافت مقاله) هفتمین کنگره علوم باغبانی ایران
81 بررسی تنوع ژنتیکی اکوتیپ های ایرانی گیاه هالوفیت Aeluropus littoralisبه روش RAPD-PCR (دریافت مقاله) هفتمین همایش بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران
82 بررسی تنوع ژنتیکی بخشی ازژرم پلاسم برنج کشور با استفاده ازنشانگرهایمورفولوژیکی (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
83 بررسی تنوع ژنتیکی برخی از اکوتیپ های گل گاو زبان ایرانی chium amoenum Fisch & Mey ( نواحی شمال و غرب ایران با استفاده از نشانگرهای مولکولی RAPD (دریافت مقاله) کنگره ملی ذخایر ژنتیکی و زیستی
84 بررسی تنوع ژنتیکی برخی ازتودههای برنج بومی استان مازندران با استفاده از صفات مورفولوژیکی (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس بین المللی اقتصاد، مدیریت و علوم مهندسی
85 بررسی تنوع ژنتیکی برخی لاین های موتانت (6M) برنج (دریافت مقاله) سومین همایش ملی دانش و فناوری علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست ایران
86 بررسی توان تولید مواد محرک رشد گیاه و متابولیت ثانویه توسط سیانوباکتری ها (دریافت مقاله) نخستین همایش ملی یافته های نوین میکروبیولوژی
87 بررسی چندشکلی برخی ژنهای کاندیدای زودرسی و تاثیر آنها بر زمان خوشهدهی در برنج (دریافت مقاله) اولین کنگره بین المللی و سیزدهمین کنگره ژنتیک ایران
88 بررسی حساسیت و مقاومت ارقام مختلف برنج نسبت به بیماری بلاست pyricularia grisea sacc (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
89 بررسی خصوصیات بیوانفورماتیکی ژن کد کننده پروتئین سیستین لیاز در گیاه آرابیدوپسیس تالیانا (دریافت مقاله) دوازدهمین کنگره ژنتیک ایران
90 بررسی رابطه عدد کلروفیلمتر و میزان کلروفیل برگ گیاه برنج (Oryza sativa L) در مطالعه اثر کاربرد کود پتاسیمی (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی منابع طبیعی، مهندسی کشاورزی، محیط زیست و توسعه روستایی
91 بررسی راندمان حذف نیترات به کمک میکروجلبک از پساب کشتارگاهی تصفیه شده (سنتزی) (دریافت مقاله) دومین کنفرانس علوم، مهندسی و فناوری های محیط زیست
92 بررسی راندمان حذف نیترات به کمک میکروجلبک از پساب لبنی تصفیه شده (سنتزی) (دریافت مقاله) دومین کنفرانس علوم، مهندسی و فناوری های محیط زیست
93 بررسی روابط ژنتیکی بخشی از ذخایر توارثی برنج ایرانی (ryza sativa L ( با استفاده از صفات مورفولوژیک (دریافت مقاله) کنگره ملی ذخایر ژنتیکی و زیستی
94 بررسی ریز ازدیادی توت فرنگی (Fragaria x ananassa Duch) در محیط in vitro (دریافت مقاله) اولین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار
95 بررسی ژنوتیپ های مختلف برنج برایک الوس زایی و بازازایی از طریق کشت باک (دریافت مقاله) هفتمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
96 بررسی ژنهای برنج و آرابیدوپسیس تالیانا با مطالعه نقش آنتیاکسیدانها در دفاع اکسیداتیو برای مقابله با تنشهای محیطی (دریافت مقاله) دوازدهمین کنگره ژنتیک ایران
97 بررسی سیس المنتهای موجود در ناحیه UTR 5’ ژن P5CS در گیاهان (دریافت مقاله) هشتمین همایش بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران و چهارمین همایش ملی امنیت زیستی
98 بررسی غلظتهای مختلف تریپتوفان بر تولید ایندول استیک اسید توسط باکتریهای حل کننده فسفات جداسازی شده از مزارع برنج استان مازندران (دریافت مقاله) سیزدهمین همایش علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران و سومین همایش علوم و تکنولوژی بذر ایران
99 بررسی فعالیت آنتی باکتریایی چند جنس از قارچهای جدا شده از زمینهای کشاورزی (دریافت مقاله) دومین کنگره ملی کشاورزی ارگانیک و مرسوم
100 بررسی فعالیت ضد باکتریایی چند نوع عصاره مختلف برخی از گیاهان بر روی چند باکتری بیماریزای گیاهی (دریافت مقاله) دومین همایش ملی گیاهان دارویی و کشاورزی پایدار
101 بررسی فعالیت ضد باکتریایی عصاره اتانولی گیاه جنگلی برچند باکتری بیماری زای گیاهی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی گیاهان دارویی،طب سنتی و کشاورزی ارگانیک
102 بررسی قابلیت ترکیب پذیری و هتروسیس صفات مهم در ارقام برنج (دریافت مقاله) هفتمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
103 بررسی کالوسدهی و باززایی غیر مستقیم در گیاه دارویی گل گاو زبان ایرانی (Echium amoenum Fisch.and C.A. Mey) (دریافت مقاله) هفتمین همایش بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران
104 بررسی کمپلکس های پروتئینی و متابولیت های برنج تحت تنش شوری(NaCl) (دریافت مقاله) اولین کنگره بین المللی و سیزدهمین کنگره ژنتیک ایران
105 بررسی کیفیت پروتئین های ذخیرهایی دانه در برخی از ارقام بومی و اصلاح شده برنج (دریافت مقاله) هفتمین کنگره ملی زیست شناسی و علوم طبیعی ایران
106 بررسی محتوای فنلی، فعالیت و بیان آنزیم فنیل آلانین آمونیا لیاز در برگ های گیاه آلوروپوس لیتورالیس تحت تیمار کلرید سدیم (دریافت مقاله) اولین همایش ملی تنش شوری در گیاهان و راهکارهای توسعه کشاورزی در شرایط شور
107 بررسی و مقایسه تنش های حرارتی و شیمیایی در القاء جنین زایی میکروسپور در ارقام کلزا (Brassica napus L.) (دریافت مقاله) دهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
108 بررسی وراثت‌پذیری ژن (های) تنظیم‌کننده عطر و طعم در برنج، در نتاج والدین معطر داخلی و خارجی با استفاده از نشانگر مولکولی رپید (دریافت مقاله) چهارمین همایش ملی بیوتکنولوژی ایران
109 بررسی وضعیت آللی مکان ژنی اعاده کننده باروری سیستم نرعقیمی ژنتیکی‐- سیتوپلاسمی WA در ژرم پلاسم ایران با استفاده از نشانگر میکروساتلیت (دریافت مقاله) نهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
110 بیش بیان ژن دلتا -1- پرولین - 5- کربوکسیلات سنتتاز 1(p5cs1) در گیاه توتون بمنظور افزایش تحمل به تنشهای اسمتیک (دریافت مقاله) هشتمین همایش بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران و چهارمین همایش ملی امنیت زیستی
111 پیشبر سازگار با شبکه ژنی درگیر در تحمل به شوری و خشکی (دریافت مقاله) هفتمین همایش بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران
112 تاثیر افزودنی های مختلف معدنی و زیستی بر کارایی غشای پلی سولفون در حذف نمک از محلول آبی (دریافت مقاله) دومین همایش بین المللی افق های نوین در علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست
113 تاثیر ترکیبات فوق رقیق بر الگوی فلور باکتریایی خاک (دریافت مقاله) هفتمین کنفرانس ملی پژوهش های کاربردی در علوم کشاورزی غذای سالم از مزرعه تا سفره
114 تاثیر سویه های اگروباکتریوم ریزوژنز و ترکیب محیط کشت بر تولید ریشه های تراریخت گیاه کاسنی ( Cichorium intybus L.) (دریافت مقاله) هفتمین همایش بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران
115 تأثیر تنظیم کننده های رشد و ریز نمونه گیاهی بر باززایی مستقیم بگونیارکس (دریافت مقاله) دوازدهمین کنگره ژنتیک ایران
116 تأثیر شوری بر برخی از خصوصیات فیزیولوژیکی گیاه هالوفیت آلوروپوس Aeluropuslittoralis (دریافت مقاله) اولین همایش ملی راهبردهای دستیابی به کشاورزی پایدار
117 تأثیر شوری بر نحوه جذب برخی از عناصر غذایی در گیاه هالوفیت آلوروپوس (Aeluropus littoralis) (دریافت مقاله) اولین کنگره ملی علوم و فناوریهای نوین کشاورزی
118 تأثیر شوری روی مقادیر mRNA ژن SOS1 مسئول انتقال با مسافت طولانی یون (+)Na از گیاه Aeluropus littoralis (دریافت مقاله) دوازدهمین کنگره ژنتیک ایران
119 تجزیه و تحلیل تفاوت تک نوکلئتیدی ((SNP) در ژن و پروتئین های درگیر در شکل دانه برنج (دریافت مقاله) دوازدهمین کنگره ژنتیک ایران
120 تست آللی برای تعیین رفتار اصلاحی عطر و طعم برنج از طریق گازکروماتوگرافی و صفات مورفولوژیکی (دریافت مقاله) هفتمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
121 تعیین آستانه تحمل به دما باکتری های حل کننده فسفات جداسازی شده از مزارع برنج استان مازندران (دریافت مقاله) شانزدهمین همایش ملی برنج کشور
122 تعیین آستانه تحمل به شوری باکتری های حلکننده فسفات جداسازی شده از مزارع برنج استان مازندران (دریافت مقاله) سیزدهمین همایش علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران و سومین همایش علوم و تکنولوژی بذر ایران
123 تعیین اثرات ژن و قابلیت ترکیب پذیری تراکم دانه در برنج (دریافت مقاله) هفتمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
124 تعیین تنوع ژنتیکی و طبقه بندی ژرم پلاسم برنج کشور با استفاده از نشانگر مولکولی رپید (دریافت مقاله) هفتمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
125 تعیین تنوع ژنتیکی و طبقه یندی ژرم پلاسم برنج کشور از طریق نشانگرهای مورفولوژیکی (دریافت مقاله) هفتمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
126 تعیین روابط ژنتیکی برخی ژنوتیپهای انگور تاکستان (Vitis vinifera L.) با استفاده از نشانگرهای ریزماهواره (دریافت مقاله) اولین کنگره بین المللی و سیزدهمین کنگره ژنتیک ایران
127 تغییرات میزان فنل، فلاونوئید و فعالیت آنتی اکسیدانی میوه و برگ شلیل در طول فصل رشد (دریافت مقاله) هفتمین کنگره علوم باغبانی ایران
128 جداسازی ژن منودهیدرو آسکوربات ردوکتاز (MDHAR) از گیاه هالوفیت آلوروپوس لیتولاریس (دریافت مقاله) هشتمین همایش بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران و چهارمین همایش ملی امنیت زیستی
129 جداسازی مولکولی ترادف کد کننده زیر واحد c جزء غشایی پمپ یونی H(+)-ATPase و اکوئلی از گیاه Aeluropus littoralis (دریافت مقاله) دوازدهمین کنگره ژنتیک ایران
130 جداسازی و بررسی صفات آزمایشگاهی محرک رشد باکتری های ریزوسفری بیابان های شور استان گلستان (دریافت مقاله) همایش بین المللی پژوهش های کاربردی در کشاورزی
131 جداسازی و شناسایی استرین های باکتریایی با قابلیت تجزیه کنندگی Resorcinol (دریافت مقاله) هفتمین همایش بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران
132 جداسازی و شناسایی استرین های باکتریایی با قابلیت تجزیه کنندگی رنگ Laurent’s acid (دریافت مقاله) هفتمین همایش بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران
133 جداسازی و شناسایی باکتری های مولد اسید لاکتیک با خواص پروبیوتیکی و توانایی جلوگیری از رشد قارچ های پاتوژن (دریافت مقاله) دهمین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار
134 در ارقام توتفرنگی ایران DNA مطالعه الگوی متیلاسیون سیتوزین (دریافت مقاله) هفتمین همایش بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران
135 ردیابی برخی ژن های اعاده کننده باروری در لاین های موتانت 6M برنج / ندا A با نشانگر مولکولی SSR (دریافت مقاله) سومین همایش ملی دانش و فناوری علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست ایران
136 ردیابی ژن های اعاده کننده باروری درهیبریدهای برنج با استفاده ازنشانگرمولکولی SSR (دریافت مقاله) دوازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
137 ردیابی ژن های دخیل در سنتز پنی سیلین دو گونه بنی سیلیوم (دریافت مقاله) هشتمین همایش بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران و چهارمین همایش ملی امنیت زیستی
138 ردیابی مولکولی ژن طول دانه در جمعیت تلاقی مرکب برنج (دریافت مقاله) هفتمین همایش بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران
139 روش STE به عنوان روشی مناسب در تهیه DNA ژنومی از گیاه آزولا (Azolla Filiculoides) جهت مطالعات ژنتیکی (دریافت مقاله) سیزدهمین همایش علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران و سومین همایش علوم و تکنولوژی بذر ایران
140 ژن های نشانگر انتخابی سازگار با ایمنی زیستی (دریافت مقاله) دوازدهمین کنگره ژنتیک ایران
141 سازوکارهای ساختاری مقاومت در میانگره های هالوفیتAeluropus littoralis (دریافت مقاله) دومین همایش ملی گیاهان دارویی و کشاورزی پایدار
142 سیانوباکتری های هتروسیست دار و غیرهتروسیست دار شناسایی شده از شالیزارهای گیلان (دریافت مقاله) نخستین همایش ملی یافته های نوین میکروبیولوژی
143 شناسائی ژنتیکی باکتریهای تجزیه کننده ترکیبات آروماتیک حلقوی دریاچه گوری گول آذربایجان شرقی (دریافت مقاله) اولین کنگره ملی علوم و فناوریهای نوین کشاورزی
144 شناسایی ژنهای اعاده کننده باروری در ارقام و لاینهای برنج ایرانی با استفاده از نشانگرهای ریز ماهواره (دریافت مقاله) دهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
145 شناسایی ژنهای بیان شده گیاه هالوفیت Aeluropus littoralis تحت تنش NaCl (دریافت مقاله) دومین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار
146 شناسایی لاین های جدید تجدید کننده باروری و نگهدارنده نر عقیمی سیتوپلاسمی در برنج (دریافت مقاله) هفتمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
147 شناسایی لاین های نرعقیم سیتوپلاسمی ازلاینهای نگهدارنده باروری با استفاده ازنشانگرهای RAPD دربرنج oryaza stiva L (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
148 شناسایی لاین‌های اعاده کننده باروری در ارقام مختلف برنج (Oryza Sativa L. ) با استفاده از نشانگرهای ریزماهواره (دریافت مقاله) چهارمین همایش ملی بیوتکنولوژی ایران
149 شناسایی مولکولی وبررسی فیلوژنی سرخس آبزی آزولا (دریافت مقاله) اولین کنفرانس سالانه تحقیقات کشاورزی ایران
150 شناسایی ناحیه کدکننده آنزیم کاتالاز درگیاه Aeluropus littoralis (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
151 شناسایی نواحی ریز ماهواره در ترادف های EST گیاه پوکسیلنیا تنیفلورا و کاربرد آن بعنوان نشانگر مولکولی (دریافت مقاله) هشتمین همایش بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران و چهارمین همایش ملی امنیت زیستی
152 شناسایی و کلون کردن ژن peroxisomal APX به منظور مقاومت به تنش اکسیداتیو (دریافت مقاله) اولین همایش ملی علوم زیستی
153 غربالگری ژنوم برنج برای ژن 1 - Pi با استفاده از نشانگرهای میکروساتلایت (دریافت مقاله) سومین همایش ملی بیوتکنولوژی کشاورزی ایران (گیاهی، دامی و صنعتی)
154 غربالگری سویه های بومی باکتری های حل کننده سیلیکات از ریزوسفر ریشه برنج (مطالعه موردی: شهرستان چالوس) (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی منابع طبیعی، مهندسی کشاورزی، محیط زیست و توسعه روستایی
155 کاربرد باکتریهای حلکننده فسفات Enterobacter sp. و Rahnella aquatilis بر برخی از صفات رویشی و رنگدانههای فتوسنتزی گیاه برنج در اوایل دوره رشد (دریافت مقاله) اولین همایش الکترونیکی یافته های نوین در محیط زیست و اکوسیستم های کشاورزی
156 کاربرد نشانگر مولکولیAFLP در انگشت نگاری ژنتیکی اکوتیپ های برنج استان مازندران (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی افق های نو در علوم مهندسی
157 کاربرد نشانگر های نیمه اختصاصی در شناسایی ارقام هیبرید و لاینهای نر عقیم و نر بارور برنج (دریافت مقاله) دهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
158 کپسوله کردن باکتری های مولد اسید لاکتیک با مخلوط آلژینات سدیم-هیومیک اسید برای مقابله با تنشهای محیطی و افزایش سودمندی باکتریهای پروبیوتیک (دریافت مقاله) دهمین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار
159 کمی سازی واکنش رشد گیاه برنج به کاربرد باکترهای بومی حل کننده فسفات Rahnella aquatilis و Enterobacter sp (دریافت مقاله) دومین همایش یافته های نوین در محیط زیست و اکوسیستم های کشاورزی
160 گروهبندی تودههای بومی برنج استان مازندران با استفاده از صفات مورفولوژیکی وزراعی (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس بین المللی اقتصاد، مدیریت و علوم مهندسی
161 لیگنینی شدن و فعالیت آنزیم سینامیل الکل دهیدروژناز طی مراحل مختلف تکوینی میانگره های هالوفیت آلوروپوس لیتورالیس (دریافت مقاله) اولین همایش ملی تنش شوری در گیاهان و راهکارهای توسعه کشاورزی در شرایط شور
162 متیلاسیون سیتوزین DNA در مراحل نموی گیاه Aeluropus littoralis (دریافت مقاله) هفتمین همایش بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران
163 مروری بر توانمندی های فناوری RNA تداخلی خاموشگر در مهندسی متابولیت های گیاهان دارویی (دریافت مقاله) همایش ملی گیاهان دارویی
164 مطالعه ترادف دامینPEP-utilizer-C درآنزیم پیروات ارتوفسفات دی کینازPPDK گیاه آلوروپوس لیتورالیس (دریافت مقاله) اولین کنگره بین المللی و سیزدهمین کنگره ژنتیک ایران
165 مطالعه تشابه توالی ژن های دخیل در سنتز پنی سیلین در قارچها (دریافت مقاله) هشتمین همایش بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران و چهارمین همایش ملی امنیت زیستی
166 مطالعه تغییرات کمی آپوکاروتنوییدهای عصاره گیاه آزولا تحت تاثیر تیمارهای ترکیبی از عناصر (ازت ، فسفر وپتاسیم) (دریافت مقاله) اولین کنفرانس سالانه تحقیقات کشاورزی ایران
167 مطالعه ژنتیکی ارقام کلزا از طریق تجزیه دی آلل (دریافت مقاله) نهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
168 مطالعه ژنتیکی ژن (های) اعاده کننده باروری در برنج برای سیتوپلاسم WA (دریافت مقاله) همایش ملی علوم آب، خاک، گیاه و مکانیزاسیون کشاورزی
169 مطالعه ژنتیکی ژن رنگ ساقه با استفاده ازنشانگرهایمولکولی دربرنج Oryza sativa L.) (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
170 مطالعه میزان کتوکارتنوئید آستاگزانتین در محتویات عصاره گیاه آزولا (Azolla Filiculoides) در مراحل مختلف دوره رشد (دریافت مقاله) سیزدهمین همایش علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران و سومین همایش علوم و تکنولوژی بذر ایران
171 مطالعه همبستگی و تجزیه علیت عملکرد و اجزای عملکرد در کلزا (دریافت مقاله) دهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
172 معرفی EST های اختصاصی پاسخگو به تنش یونی و تنش اسمزی به روش Capture cDNA-AFLP (دریافت مقاله) هشتمین همایش بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران و چهارمین همایش ملی امنیت زیستی
173 معرفی و ارزیابی تکثیر نشانگرهای EST-SSR در گیاه آلوروپوس لیتورالیس (دریافت مقاله) دوازدهمین کنگره ژنتیک ایران
174 مقایسه دو روش القای ریشه ی مویین در گیاه سخت تلقیح گل راعی Hypericumperfuratum.l (دریافت مقاله) اولین همایش بین المللی و چهارمین همایش ملی گیاهان داوریی و کشاورزی پایدار
175 مقایسه کارایی روشهای مختلف استخراجRNAدر گیاه حساسMimosa pudica L (دریافت مقاله) هفتمین کنفرانس ملی پژوهش های کاربردی در علوم کشاورزی غذای سالم از مزرعه تا سفره
176 هالوفیتیسم گیاهان زراعی (دریافت مقاله) هفتمین همایش بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران
177 های هیدرولتیک جدا شده از بررسی وجود و تنوع ژنتیکی باکتری های تولید کننده آنزیم دریاچه گوری گول واقع در نواحی کوهستانی آذربایجان (دریافت مقاله) هفتمین همایش بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران
178 همسانه سازی بخش از ژن رمزگردان Alpha-galactosidase گیاه هالوفیت Aeluropus littoralis (دریافت مقاله) دوازدهمین کنگره ژنتیک ایران
179 همسانه سازی بخشی از توالی ژن رمزگردان SAC 9 گیاه هالوفیت Aeluropus littoralis (دریافت مقاله) هفتمین همایش بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران
180 همسانه سازی بخشی از ژن رمزگردان RING-finger ubiquitin - protein ligase گیاه هالوفیت Aeluropus littoralis (دریافت مقاله) هفتمین همایش بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران
181 همسانه سازی بخشی از ژن رمزگردان S-adenosylmethionine decarboxylase گیاه هالوفیت Aeluropus littoralis (دریافت مقاله) دوازدهمین کنگره ژنتیک ایران