بهروز دهان زاده

 بهروز دهان زاده استادیار،دانشکده مهندسی آب دانشگاه آزاد اسلامی واحد شوشتر

بهروز دهان زاده

Behrouz Dahan Zadeh

استادیار،دانشکده مهندسی آب دانشگاه آزاد اسلامی واحد شوشتر

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 Stability Analysis of Upstream Slope of Earthen Dams Using the Finite Element method Against Sudden Change in the Water Surface of the Reservoir, Case Study: Ilam Earthen Dam in Ilam Province (دریافت مقاله) مجله مهندسی عمران و مصالح کاربردی دوره: 2، شماره: 1
2 بررسی میزان صرفه جویی آب آبیاری در زراعت گندم شهرستان اهواز (دریافت مقاله) دوفصلنامه مهندسی آب دوره: 2، شماره: 1
3 بررسی و مقایسه اجرای کانالت و لوله کم فشار پلی اتیلن از نظر هیدرولیکی (نمونه موردی دشت ارایض شهرستان شوش) (دریافت مقاله) دوفصلنامه مهندسی آب دوره: 5، شماره: 1
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 اثرعمق پایاب حوضچه استغراق بر فشار دینامیکی ناشی از برخورد جت آب با استفاده از مدل عددی (مطالعه موردی سد بالا رود) (دریافت مقاله) کنفرانس ملی مهندسی معماری، عمران و توسعه کالبدی
2 ارزیابی پارامترهای هیدرولیکی موج ناشی از کشتیرانی در آبراه کارون (دریافت مقاله) هفتمین همایش بین المللی سواحل، بنادر و سازه های دریایی
3 ارزیابی جایگاه لایروبی در کانالهای آبیاری و زهکشی زمینهای کشاورزی مطالعه موردی شبکه آبیاری و زهکشی دز واقع در شمال خوزستان (دریافت مقاله) اولین همایش بین المللی و سومین همایش ملی مهندسی و مدیریت کشاورزی محیط زیست و منابع طبیعی پایدار
4 ارزیابی سیستم های آبیاری بارانی کلاسیک ثابت با آبپاش متحرک شهرستان شوش (دریافت مقاله) اولین همایش ملی مهندسی ومدیریت کشاورزی، محیط زیست و منابع طبیعی پایدار
5 ارزیابی عملکرد شبکه های آبیاری و زهکشی مارون و بررسی راهکارهای بهبود عملکرد آن (دریافت مقاله) پنجمین همایش ملی مدیریت شبکه های آبیاری و زهکشی و سومین کنگره ملی آبیاری و زهکشی ایران
6 ارزیابی فنی آبیاری قطره ای TAPE بر روی خیار در شهرستان دره شهر (دریافت مقاله) دومین همایش ملی و تخصصی پژوهش های محیط زیست ایران
7 ارزیابی فنی سیستم های آبیاری قطره ای اجرا شده (مطالعه موردی: بخش کوزران) (دریافت مقاله) دومین همایش ملی افق های نوین در توانمند سازی و توسعه پایدار معماری، عمران، گردشگری، انرژی و محیط زیست شهری و روستایی
8 ارزیابی فنی سیستم های آبیاری قطره ای اجرا شده مطالعه موردی استان ایلام (دریافت مقاله) اولین همایش بین المللی و چهارمین همایش ملی گیاهان داوریی و کشاورزی پایدار
9 ارزیابی کیفیت پساب تصفیه خانه شهر ایوان جهت استفاده مجدد در کشاورزی (دریافت مقاله) دومین همایش ملی بهداشت محیط،سلامت ومحیط زیست پایدار
10 استفاده از تحلیل سلسله مراتبی AHP بمنظور تعیین راهکارهای موثر در افزایش بهره وری آب در شبکه های آبیاری (دریافت مقاله) همایش ملی آب و سازه های هیدرولیکی
11 انتخاب صحیح ضریب زبری مانینگ با توجه به مسائل بهره برداری و نگهداری شبکه های ابیاری و زهکشی (دریافت مقاله) سومین کنفرانس ملّی تجربه های ساخت شبکه های آبیاری و زهکشی
12 اولویت بندی زیرحوضه ها جهت اجرای سدهای گابیونی با استفاده ازروش TOPSIS (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی مهندسی عمران و توسعه پایدار ایران
13 برآورد حجم رسوب معلق ورودی به مخزن سد کرخه (دریافت مقاله) هشتمین کنگره بین المللی مهندسی عمران
14 بررسی اثر تغییر اعداد فروید جریان عبوری راه ماهی بر توزیع سرعت والگوی جریان (مطالعه موردیراه ماهی سد اسک) (دریافت مقاله) همایش ملی آب، انسان و زمین
15 بررسی تاثیرگذاری تغییرات فشار بر یکنواختی توزیع آب در سیستم های آبیاری بارانی کلاسیک ثابت اجرا شده در مزارع شهرستان خرمآباد (دریافت مقاله) اولین همایش ملی توسعه پایدار منابع طبیعی تجدید شونده
16 بررسی سیستم آبیاری قطره ای TAPE بر عملکرد خیار تحت شرایط آب و هوایی شهرستان دره شهر (دریافت مقاله) دومین همایش ملی و تخصصی پژوهش های محیط زیست ایران
17 بررسی عددی الگوی جریان در بالادست و پایین دست آبگیرها ی جانبی با استفاده از نرم افزارFlow3dمطالعه موردی آبگیر عقیلی سد تنظیمی انحرافی گتوند (دریافت مقاله) اولین کنفرانس سراسری توسعه محوری مهندسی عمران، معماری،برق و مکانیک ایران
18 بررسی عوامل موثر در افزایش بهره وری آب در شبکه های آبیاری و زهکشی (دریافت مقاله) همایش ملی آب و سازه های هیدرولیکی
19 بررسی کیفیت آب جهت استفاده در سیستم های آبیاری قطره ای مطالعه موردی استان ایلام (دریافت مقاله) اولین همایش بین المللی و چهارمین همایش ملی گیاهان داوریی و کشاورزی پایدار
20 بررسی میزان خورندگی و رسوب گذاری آب رودخانه گرگر درایستگاه هیدرومتری شوشتر (دریافت مقاله) نهمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه
21 بررسی و ا رزیابی الگو توزیع آب سیستم های آبیاری ک لاسیک ثابت مزارع شهرستان خرم آباد با استفاده از نرم افزار surfer (دریافت مقاله) همایش ملی تغییرات اقلیم و مهندسی توسعه پایدار کشاورزی و منابع طبیعی
22 بررسی و ارزیابی تلفات آبیاری در سیستم های آبیاری بارانی کلاسیک ثابت اجرا شده در مزارع شهرستان خرم آباد (دریافت مقاله) اولین همایش ملی توسعه پایدار منابع طبیعی تجدید شونده
23 بررسی و ارزیابی میزان کفایت آبیاری در سیستم های آبیاری کلاسیک ثابت شهرستان خرم آباد (دریافت مقاله) دومین همایش ملی گیاهان دارویی و کشاورزی پایدار
24 بررسی وضعیت لایروبی به هنگام به منظور بهبود شرایط بهره برداری از شبکه های آبیاری و زهکشی (مطالعه موردی شبکه های آبیاری و زهکشی ناحیه شمال خوزستان) (دریافت مقاله) اولین همایش ملی یافته های نوین در علوم کشاورزی،محیط زیست و منابع طبیعی پایدار
25 بهره برداری بهینه از سیستم های آبیاری تحت فشار با تاکید بر فعالیت های اجتماعی (مطالعه موردی شبکه فرعی آبیاری کم فشار و تحت فشار و تجهیز نوسازی اراضی فجر رامهرمز) (دریافت مقاله) پنجمین همایش ملی مدیریت شبکه های آبیاری و زهکشی و سومین کنگره ملی آبیاری و زهکشی ایران
26 تبیین متدولوژی بومی طراحی نقشه اهداف و استراتژی (مطالعه موردی: نقشه اهداف و استراتژی سازمان آب و برق خوزستان) (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی مدیریت استراتژیک
27 تحلیل پارامترهای کیفی آب رودخانه بوسیله تکنیک آماری سری زمانی چند متغیره (مورد مطالعه: رودخانه گل گل استان ایلام) (دریافت مقاله) کنفرانس ملی مهندسی معماری، عمران و توسعه شهری
28 تعیین حجم رسوبگذاری مخزن سددز با استفاده ازمدل بهینه برآورد باررسوب (دریافت مقاله) نهمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه
29 تعیین حداقل لایروبی احداثی مورد نیاز برای عبور بارج در رودخانه کارون (دریافت مقاله) ششمین همایش بین المللی سواحل، بنادر و سازه های دریایی
30 توزیع رسوب درمخزن سدکرخه با استفاده ازروش تجربی کاهش سطح برلند - میلر (دریافت مقاله) نهمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه
31 شبیه سازی اثر زاویه آبگیرهای جانبی بر دبی انحرافی با استفاده از نرم افزار CCHE2D (دریافت مقاله) دومین کنگره سراسری در مسیر توسعه علوم کشاورزی و منابع طبیعی
32 فروش شبکه های آبیاری و زهکشی ( فرصت ها و چالش ها ) (دریافت مقاله) چهارمین همایش ملی مدیریت شبکه های آبیاری و زهکشی
33 کاربرد مدل یک بعدی CCHE در شبیه سازی هیدرولیکی و رسوبی رودخانه (مطالعه موردی : رودخانه کارون، بازه اهواز – فارسیات) (دریافت مقاله) هشتمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه
34 محاسبه رواناب ناشی از بارندگی در حوضه بالارود (بالادست شهر اندیمشک ) با استفاده از نرم افزار HEC-HMS (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی مدیریت سیلابهای شهری
35 محاسبه میزان مقادیر ضریب کاهش راندمان ( ER ) در سیستم های آبیاری بارانی کلاسیک ثابت مزارع شهرستان خرم آباد (دریافت مقاله) اولین همایش ملی ایده های نوین در کشاورزی پایدار
36 مکانیابی مناطق مناسب اجرای سدهای گابیونی با استفاده از TOPSIS (مطالعه موردی شهرستان ایذه) (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی مهندسی عمران و توسعه پایدار ایران