دکتر مجید صادقی زاده

دکتر مجید صادقی زاده گروه ژنتیک، دانشکده علوم زیستی دانشگاه تربیت مدرس

دکتر مجید صادقی زاده

Dr. Majid Sadeghi zadeh

گروه ژنتیک، دانشکده علوم زیستی دانشگاه تربیت مدرس

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 AKT family and miRNAs expression in IL-۲-induced CD۴+T cells (دریافت مقاله) مجله علوم پایه پزشکی ایران دوره: 17، شماره: 11
2 اثرات دمای دوران انکوباسیون و لاروی بر روی تغییرات بافت ماهیچه ای لارو ماهی آزاد دریای خزر(Salmo trutta caspius Kessler, ۱۸۷۷) (دریافت مقاله) مجله علمی شیلات ایران دوره: 25، شماره: 1
3 ارزیابی ژن MHC-class IIα درماهی آزاد دریای خزر (Salmo trutta caspius) به روش SSCP (دریافت مقاله) فصلنامه محیط زیست جانوری دوره: 7، شماره: 1
4 انتقال ژن به سلول هاى یوکاریوتى با واسطه نانو سامانه لیپوزومى شبه ویروسى (دریافت مقاله) فصلنامه علمی پژوهشی طب انتظامی دوره: 1، شماره: 2
5 Cellular Morphology and Immunologic Properties of Escherichia coli Treated with Antimicrobial Antisense Peptide Nucleic Acid (دریافت مقاله) فصلنامه آسیب شناسی ایران دوره: 4، شماره: 1
6 Dendrosomal nanocurcumin and p۵۳ overexpression synergistically trigger apoptosis in glioblastoma cells (دریافت مقاله) مجله علوم پایه پزشکی ایران دوره: 19، شماره: 12
7 Dendrosomal nanocurcumin prevents EBV-associated cell transformation by targeting the lytic cycle genes of the Epstein-Barr virus in the generation of lymphoblastoid cell line (دریافت مقاله) مجله علوم پایه پزشکی ایران دوره: 26، شماره: 10
8 Dengue virus type-۳ envelope protein domain III; expression and immunogenicity (دریافت مقاله) مجله علوم پایه پزشکی ایران دوره: 17، شماره: 11
9 Evaluation of Expression Levels of Linc-ROR and HULC Genes in Breast Cancer Cells (MCF۷) Following Treatment with Nanocurcumin (دریافت مقاله) فصلنامه ژنتیک و ژنومیک انسانی دوره: 3، شماره: 1
10 Identification of targeting peptides to human prostate cancer cells (LNCAP) using phage display peptide libraries (دریافت مقاله) فصلنامه میکروب شناسی پزشکی ایران دوره: 9، شماره: 1
11 Investigating Differential Expression of mTOR۱/UCA۱ in Tumor Samples of Colorectal Cancer Compared with Tumor Marginal Samples (دریافت مقاله) فصلنامه ژنتیک و ژنومیک انسانی دوره: 3، شماره: 2
12 Potential roles of ۵´ UTR and ۳´ UTR regions in post-trans-criptional regulation of mouse Oct۴ gene in BMSC and P۱۹ cells (دریافت مقاله) مجله علوم پایه پزشکی ایران دوره: 17، شماره: 7
13 Protective Effect of Encapsulated Nanocurcumin- PEGOA against Oxidative Damage on Human Mesenchymal Stem Cells Exposed to Hydroquinone as a Risk Factor for Leukemia (دریافت مقاله) مجله تحقیقات سرطان دوره: 1، شماره: 1
14 Signaling pathways involved in chronic myeloid leukemia pathogenesis: the importance of targeting Musashi2-Numb signaling to eradicate leukemia stem cells (دریافت مقاله) مجله علوم پایه پزشکی ایران دوره: 22، شماره: 6
15 The Effect of ۵ Mand ۱۰ MBenzoquinone on CXCL۱۲ and KITLG Genes Expression in Mesenchymal Stem Cells (دریافت مقاله) فصلنامه ژنتیک و ژنومیک انسانی دوره: 2، شماره: 2
16 The Effect of Nano-Curcumin Supplementation on Pentraxin 3 Gene Expression and Serum Level in Migraine Patients (دریافت مقاله) مجله گزارش های بیوشیمی و زیست شناسی مولکولی دوره: 9، شماره: 1
17 Up-regulation of miR-۲۱ decreases chemotherapeutic effect of dendrosomal curcumin in breast cancer cells (دریافت مقاله) مجله علوم پایه پزشکی ایران دوره: 20، شماره: 4
18 بررسی اثر نانوکورکومین در مهار نرخ رشد و چسبندگی به ماتریکس خارج سلولی در سلول سرطانی رده SW480 (دریافت مقاله) فصلنامه علمی پژوهشی طب انتظامی دوره: 2، شماره: 4
19 بررسی برخی شاخصه های خون شناسی تاس ماهی ایرانی (Acipenser persicus) در مواجهه با نونیل فنل (دریافت مقاله) فصلنامه محیط زیست جانوری دوره: 12، شماره: 3
20 بررسی بیان microRNA های خانوادهlet-۷ در سلول های CD+۴ T تحت القاء آنتی بادی های CD۲,CD۳,CD۲۸ و اینترلوکین ۲ و تعیین اهداف احتمالی آن ها (دریافت مقاله) مجله تازه های بیوتکنولوژی سلولی – مولکولی دوره: 3، شماره: 10
21 بررسی تاثیر pH بر موتاسیون در ژن P۵۳ با استفاده از روش های محاسباتی و مدلسازی (دریافت مقاله) مجله تازه های بیوتکنولوژی سلولی – مولکولی دوره: 4، شماره: 16
22 بررسی تنظیم میزان بیان OCT۴B۱ به عنوان یک فاکتور کلیدی در تعیین حساسیت متفاوت سلول های نرمال و سلول های سرطانی پستان به کورکومین (دریافت مقاله) فصلنامه بیماری های پستان دوره: 16، شماره: 1
23 بررسی ژن ها، مارکرها و روش های پیشگویی عود سرطان کلون (دریافت مقاله) فصلنامه علمی پژوهشی طب انتظامی دوره: 5، شماره: 5
24 بررسى القاى آپوپتوز ناشى از نانوکورکومین پلیمرى در رده سلولى سرطان معده (AGS) (دریافت مقاله) فصلنامه علمی پژوهشی طب انتظامی دوره: 1، شماره: 3
25 بیان دومین III پروتئین پوششی ویروس تب دانگ (سروتیپ 1) بهصورت نوترکیب (دریافت مقاله) فصلنامه علمی پژوهشی طب انتظامی دوره: 1، شماره: 1
26 تشخیص موتاسیون مقاوم به دارو ناحیه YMDD ژن پلی مراز ویروس HBV دربیماران مبتلا به هپاتیت B از طریق روش ( Ligase Chain Reaction (LCR (دریافت مقاله) مجله تازه های بیوتکنولوژی سلولی – مولکولی دوره: 1، شماره: 4
27 حذف ژن پروزامین سنتتاز در باکتری بروسلا ملی تنسیس Rev1 بمنظور تولید سویه ضعیف شده (دریافت مقاله) فصلنامه علمی پژوهشی طب انتظامی دوره: 2، شماره: 2
28 طراحی و بررسی زیست حسگر تشخیص دهنده فلز سرب مبتنی بر میزان بیان ژن گزاشگر لوسیفراز تحت پروموتر «pbr» (دریافت مقاله) فصلنامه علمی پژوهشی طب انتظامی دوره: 4، شماره: 2
29 کلونینگ و بیان پلی پپتید نوترکیب HPV۱۶ / ۱۸ L۱-L۲-E۷ در سیستم بیانی باکتری (دریافت مقاله) مجله تازه های بیوتکنولوژی سلولی – مولکولی دوره: 11، شماره: 43
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 RUNX3 و نقش آن در سرطان زایی (دریافت مقاله) سومین کنگره ملی زیست شناسی و علوم طبیعی ایران
2 14-bp insertion/deletion polymorphism of the HLA-G gene in breast cancer among women from north western Iran (دریافت مقاله) نهمین کنگره بین المللی سرطان پستان
3 A bioinformatics analysis of exosomal microRNA released by breast carcinoma: Looking for a diagnostic biomarker (دریافت مقاله) چهارمین کنگره بین المللی و شانزدهمین کنگره ملی ژنتیک
4 A Biosynthetic Nerve Guide Conduit Based on Silk/SWNT/Fibronectin Nanocomposite for Peripheral Nerve Regeneration (دریافت مقاله) پنجمین کنگره بین المللی نانو و فناوری نانو (ICNN2014)
5 اثر مهاری نانوکورکومین-دندروزومی بر تلومراز از طریق القای بیانTGFβ1 در ردهی سلولی سرطانی کبد (دریافت مقاله) اولین کنگره بین المللی و سیزدهمین کنگره ژنتیک ایران
6 الگوی رشد پنج زاری ماهی مخطط (Aurigequula fasciata) در سواحل استان هرمزگان (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ماهی شناسی ایران
7 الگوی رشد پنجزاری ماهی باله نارنجی (Photopectoralis bindus) در سواحل استان هرمزگان (دریافت مقاله) اولین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار
8 Bioinformatic Evaluation of microRNAs that Function as potential Regulators of NEK2 and MELK Expression (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره بین المللی سرطان پستان
9 Bioinformatics analysis of CD۲۷۴ expression in triple negative breast cancer (دریافت مقاله) چهارمین کنگره بین المللی و شانزدهمین کنگره ملی ژنتیک
10 Bioinformatics analysis of differential expression Long non-coding RNA MALAT۱ and related important miRNAs in Tamoxifen-resistant breast cancer cells (دریافت مقاله) چهارمین کنگره بین المللی و شانزدهمین کنگره ملی ژنتیک
11 Bioinformatics analysis to introduce novel long non-coding RNAs involved in tamoxifen resistance in breast cancer cells (دریافت مقاله) چهارمین کنگره بین المللی و شانزدهمین کنگره ملی ژنتیک
12 Cancer-associated fibroblasts promote metastatic potential of colorectal cancer cell by provoking long noncoding RNA UCA1 (دریافت مقاله) سومین کنگره بین المللی و پانزدهمین کنگره ملی ژنتیک ایران
13 Co-delivery of tamoxifen and curcumin in pH-sensitive polymeric nanoparticles and the synergistic effect on breast cancer treatment (دریافت مقاله) دومین همایش بین المللی علوم و فناوری نانو دانشگاه تهران
14 Computational Analysis of Notch۱ and its correlated miRNAs Involvedin Colorectal Cancer Progression (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی ژنتیک و ژنومیکس انسانی
15 Curcumin has the Potential to Prevent Tumor Formation in Stem Cell Therapy of Diabetes Type I (دریافت مقاله) اولین سمپوزیوم بین المللی سرطان نسترن
16 Evaluation overexpression of miR-۴۵۱a in decreased CERK gene expression in breast cancer using bioinformatics analysis (دریافت مقاله) اولین همایش بین المللی و دهمین همایش ملی بیوانفورماتیک ایران
17 From nano-formulation toward randomized clinical trial of nano-curcumin on multiple sclerosis patients (a pilot study) (دریافت مقاله) چهارمین کنگره بین المللی و شانزدهمین کنگره ملی ژنتیک
18 Growth pattern of striped Ponyfish (Aurigequula fasciata) in Hormozgan Province coasts (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ماهی شناسی ایران
19 Investigating differential expression of mTOR۱/UCA۱ in tumor samples of colorectal cancer compared with tumor marginal samples (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی ژنتیک و ژنومیکس انسانی
20 Investigation of some natural extract compounds against COVID-۱۹ by Molecular Docking study (دریافت مقاله) اولین همایش بین المللی و دهمین همایش ملی بیوانفورماتیک ایران
21 Ovarian tumor derived-exosomes augment the expression of the nuclear factor NF-κB in human umbilical vein endothelial cells (دریافت مقاله) سومین کنگره بین المللی و پانزدهمین کنگره ملی ژنتیک ایران
22 Personalized Medicine: From Biomarkers to progress in cancers and genetic disorders testing (دریافت مقاله) اولین کنگره پزشکی شخصی
23 The effect of low-level laser therapy on growth rate and proliferation of mouse embryonic fibroblasts and evaluation of gene expression changes in growth and inflammatory factors involved in wounds healing (دریافت مقاله) چهارمین کنگره بین المللی و شانزدهمین کنگره ملی ژنتیک
24 The effects of nano-Curcumin adjuvant therapy in hospitalized COVID- ۱۹ patients (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی ژنتیک و ژنومیکس انسانی
25 Unveiling of the mechanism by which Cancer-associated fibroblasts affect colorectal cancer cell (دریافت مقاله) سومین کنگره بین المللی و پانزدهمین کنگره ملی ژنتیک ایران
26 Unveiling of the mechanism by which Cancer-associated fibroblasts affect metastasis of colorectal cancer cell (دریافت مقاله) سومین کنگره بین المللی و پانزدهمین کنگره ملی ژنتیک ایران
27 Utilizing nanocurcumin to increase the efficacy of diabetes type I cell therapy (دریافت مقاله) پنجمین کنگره بین المللی نانو و فناوری نانو (ICNN2014)
28 بررسی اثر استفاده از نانوکورکومین، بر میزان پیشرفت یاخته های سرطانی سرطان کولون (دریافت مقاله) اولین کنگره بین المللی و سیزدهمین کنگره ژنتیک ایران
29 بررسی اثر ترکیبات هورمونی و فاکتورهای موثر بر رشد ریز نمونه های مختلف کلزا (دریافت مقاله) هفتمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
30 بررسی افزایش بیان ژن زیر واحد A گیرنده های سروتونینی سلولهای تک هستهای خون در مجاورت سرب (دریافت مقاله) اولین کنگره بین المللی و سیزدهمین کنگره ژنتیک ایران
31 بررسی تاثیر کروسین بررد ههای سلولی توموری معده و طبیعی از طریق مطالعه حیات/مرگ سلولی قبل و بعد از تیمار (دریافت مقاله) هفتمین همایش بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران
32 بررسی تاثیر نانو کورکومین دندروزومی بر چرخه سلولی و القای اپوپتوسیس در رده سلولهای توموری5637 مثانه (دریافت مقاله) هفتمین همایش بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران
33 بررسی تاثیرات برخی از آلوده کننده های محیط زیستی بر تغییرات بیان برخی از ژنها به عنوان نشانگر زیستی درتاسماهی ایرانیAcipenser persicus (دریافت مقاله) اولین کنگره بین المللی و سیزدهمین کنگره ژنتیک ایران
34 بررسی تأثیر کوتریموکسازول و ریفامپین بارگیری شده در نانو حامل جهت درمان عفونت بروسلا (دریافت مقاله) اولین کنگره بین المللی و سیزدهمین کنگره ژنتیک ایران
35 بررسی تأثیر نانوکورکومین دندروزومی روی بیان پروتئین های شوک حرارتی (HSP27) در رده ی سلولی سرطان معده (AGS) (دریافت مقاله) دومین همایش علمی پژوهشی زیست شناسی و علوم باغبانی ایران
36 بررسی تغییرات بیان پروتئین های شوک حرارتی ( HSP 40) در پاسخ به نانوکورکومین پلیمری در رده ی سلولی سرطان معده (AGS) (دریافت مقاله) دومین همایش علمی پژوهشی زیست شناسی و علوم باغبانی ایران
37 بررسی عملکرد hsa-miR-133b و hsa-miR-125a-5p در مسیر تمایز سلول های بنیادی قلب انسان به کاردیومیوسیت (دریافت مقاله) دوازدهمین کنگره ژنتیک ایران
38 بررسی مولکولی جمعیت آرتمیا پارنتوژنتیکا (Artemia parthenigenetica) در ایران بروش PCR-RFLP (دریافت مقاله) ششمین همایش علوم و فنون دریایی
39 بررسی نقش گیرنده های دوپامین دردرمان و مدیریت بالینی سرطان ریه (دریافت مقاله) اولین کنگره بین المللی و سیزدهمین کنگره ژنتیک ایران
40 بررسی و مقایسه ی بیان ژن FoxCl در نمونه های سرطان آدنوکارسینومای معده و بافت نرمال مجاور با توجه به خصوصیات پاتولوژیکی آنها (دریافت مقاله) دوازدهمین کنگره ژنتیک ایران
41 بررسی همزمان تأثیرات نانوتاموکسیفن و نانوکورکومین بر سلول های سرطانی سینه (دریافت مقاله) اولین کنگره بین المللی و سیزدهمین کنگره ژنتیک ایران
42 بیان ژن پلولاناز از باکتری بومی Exiguobacterium sp.SH3 جهت تجزیه ضایعات ظروف یکبار مصرف گیاهی (دریافت مقاله) اولین کنگره بین المللی و سیزدهمین کنگره ژنتیک ایران
43 پتانسیل های درمانی نانوکورکومین دندروزومی به عنوان فرمولاسیون جدید کورکومین (دریافت مقاله) نوزدهمین کنگره ملی و هفتمین کنگره بین المللی زیست شناسی ایران
44 حذف ژن پروزامین سنتتاز در باکتری بروسلا ملی تنسیس Revl (دریافت مقاله) هشتمین همایش بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران و چهارمین همایش ملی امنیت زیستی
45 طراحی حسگر زیستی کارآمد برای پایش سموم موادغذایی (دریافت مقاله) سومین همایش یافته های نوین در محیط زیست و اکوسیستم های کشاورزی
46 طراحی نانوبیوسامانه تولید کننده RNA بهعنوان ناقل DNA و RNA وپروتئین (دریافت مقاله) دومین همایش سراسری کاربردهای دفاعی علوم نانو
47 طراحی و ساخت پروموتر ARE توسط تکنیک های مهندسی ژنتیک (دریافت مقاله) سومین همایش یافته های نوین در محیط زیست و اکوسیستم های کشاورزی
48 طراحی و ساخت پلاسمید نوترکیب pBI-HG-CSF حامل فاکتور محرکه کلنی گرانولوسیت انسانی برای تراریزش گیاهان (دریافت مقاله) دهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
49 کتابخانه های پپتیدی فاژی و جستجوی لیگاندهای هدفمندکننده:داستان ویروسهایی کوچک برای آرزوهایی بزرگ (دریافت مقاله) اولین کنگره بین المللی و سیزدهمین کنگره ژنتیک ایران
50 کلونینگ و بیان دومین III پروتئین E ویروس تب دانگ در میزبان باکتریایی (دریافت مقاله) دوازدهمین کنگره ژنتیک ایران
51 مطالعه پروتئوم باکتری مقاوم به رادیوم و مکانیسمهای سازش (دریافت مقاله) اولین کنگره بین المللی و سیزدهمین کنگره ژنتیک ایران
52 مقایسه روشهای PCR و شناساگرهای DNA متصل به نانو ذرات طلا برای شناسایی باکتری Pseudomonas syringae (دریافت مقاله) هفتمین همایش بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران
53 مقایسه مولکولی پروموتر ژنهای همانند سازی( 52 و 16 ) دو سوش Dumas وOka ویروس آبله مرغان و زونا (VZV) (دریافت مقاله) چهارمین همایش ملی بیوتکنولوژی ایران
54 نقش افزودنیهای مختلف در Refolding پروتئین نوترکیب GST-NTP (دریافت مقاله) چهارمین همایش ملی بیوتکنولوژی ایران