شهریار فرجی

 شهریار فرجی هیئت علمی و استادیار گروه علوم سیاسی دانشگاه آیت الله بروجردی

شهریار فرجی

Shahriar Faraji

هیئت علمی و استادیار گروه علوم سیاسی دانشگاه آیت الله بروجردی

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.