دکتر نور محمد یعقوبی

دکتر نور محمد یعقوبی استاد دانشگاه سیستان و بلوچستان

دکتر نور محمد یعقوبی

Dr. Nour Mohammad Yaghoubi

استاد دانشگاه سیستان و بلوچستان

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 Authentic Leadership: A New Approach to Leadership (Describing the Mediatory Role of Psychological Capital in the Relationship between Authentic Leadership andIntentional Organizational Forgetting) (دریافت مقاله) مجله بین المللی رهبری سازمانی دوره: 6، شماره: 4
2 آینده نگاری دانشگاه کارآفرین با استفاده از روش تلفیقی سناریو پردازی و تحلیل اثرات متقاطع در افق ۱۴۰۴ هجری شمسی (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت بهره وری دوره: 11، شماره: 4
3 اثر صادرات بازارچه های مرزی بر اشتغال منطقه سیستان (دریافت مقاله) فصلنامه راهبرد توسعه دوره: 15، شماره: 58
4 اثرات قاچاق محصولات کشاورزی بر تولید بخش های مختلف در اقتصاد ایران (مطالعه موردی استان سیستان و بلوچستان) (دریافت مقاله) فصلنامه اقتصاد پنهان دوره: 4، شماره: 13
5 ارائه الگوی استقرار پزشکی از راه دور در بیمارستانهای منتخب جنوب شرق ایران با استفاده از روش فراترکیب (دریافت مقاله) پژوهشهای مدیریت عمومی دوره: 17، شماره: 63
6 ارائه الگوی استقرار و توسعه حکمرانی الکترونیک با استفاده از رویکرد فراترکیب. (دریافت مقاله) فصلنامه چشم انداز مدیریت دولتی دوره: 10، شماره: 4
7 ارائه الگوی بازاریابی کارآفرینانه در صنایع دستی با رویکرد خلق محصولات مشتری محور (دریافت مقاله) دوفصلنامه مطالعات رفتار مصرف کننده دوره: 8، شماره: 2
8 ارائه الگوی تعیین ابعاد و استقرار اثربخش بهسازی عملکرد کارکنان در سازمان با رویکرد فراترکیب (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشهای مدیریت منابع انسانی دوره: 10، شماره: 4
9 ارائه الگوی تعیین ابعاد و استقرار اثربخش بهسازی عملکرد کارکنان در سازمان با رویکرد فراترکیب (دریافت مقاله) پژوهش های مدیریت منابع انسانی دوره: 10، شماره: 4
10 ارائه الگوی توسعه مرحله ای حکمرانی شبکه ای با استفاده از رویکرد فراترکیب (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت دولتی دوره: 11، شماره: 2
11 ارائه الگوی نیاز های کاربران دولت همراه در ایران (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت دولتی دوره: 8، شماره: 3
12 ارائه الگویی جامع برای موفقیت شرکت های دانش بنیان: تبیین ابعاد موفقیت شرکت های دانش بنیان با استفاده از روش فراترکیب (دریافت مقاله) فصلنامه مجلس و راهبرد دوره: 29، شماره: 109
13 ارائه الگویی چهار لایه برای امکان سنجی و استقرار اثربخش حکمرانی خوب در آموزش عالی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش در نظام های آموزشی دوره: 14، شماره: 50
14 ارائه مدل جامع عوامل موثر بر استقرار اثربخش مدیریت دانش (دریافت مقاله) مجله رهیافتی نو در مدیریت آموزشی دوره: 10، شماره: 37
15 ارائه مدل جذب و گزینش منابع انسانی بخش دولتی با رویکرد دولت کارآفرین (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت و چشم انداز آموزش دوره: 6، شماره: 1
16 ارائه مدل حکمرانی پایدار با تاکید بر توسعه کارآفرینی (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت دولتی دوره: 14، شماره: 2
17 ارائه مدل عوامل موثر بر مدیریت استعداد در شرکت های دانش بنیان با تاکید بر ماندگاری کارکنان دانشی (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت بهره وری دوره: 16، شماره: 1
18 ارائه مدل معادلات ساختاری ابعاد و مولفه های مدیریت منابع انسانی سبز در شرکت های شهرک صنعتی بیرجند (دریافت مقاله) پژوهش نامه مدیریت تحول دوره: 12، شماره: 2
19 ارایه الگوی چابکی در دانشگاه کارآفرین با رویکرد مدیریت دانش (دریافت مقاله) پژوهشهای مدیریت عمومی دوره: 12، شماره: 43
20 ارایه الگوی سه لایه ای امکان سنجی و استقرار اثربخش مدیریت دانش با استفاده ازروش فراترکیب (رویکرد یکپارچه) (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت سازمان های دولتی دوره: 3، شماره: 4
21 ارایه چارچوب بومی معماری فرهنگ بهره وری در شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب (دریافت مقاله) مجله مطالعات راهبردی در صنعت نفت و انرژی دوره: 9، شماره: 36
22 ارایهی الگویی برای استقرار دانشگاه کارآفرین بر مبنای روش فراترکیب و تاپسیس (دریافت مقاله) فصلنامه کارافن دوره: 14، شماره: 41
23 ارزیابی تاثیر مولفه های توانمندساز بوم گردی بر شبکه بهره برداران (دریافت مقاله) فصلنامه انجمن علوم مدیریت ایران دوره: 13، شماره: 50
24 ارزیابی عوامل موفقیت شرکت های دانش بنیان پارک علم وفناوری فارس با رویکرد مدل سازی معادلات ساختاری (دریافت مقاله) فصلنامه سیاست نامه علم و فناوری دوره: 11، شماره: 1
25 ارزیابی وضعیت مولفه های ساختاری حکمرانی خوب در آموزش عالی (دریافت مقاله) فصلنامه حکمرانی و توسعه دوره: 1، شماره: 1
26 استقرار مدیریت منابع انسانی سبز در اکوسیستم کارآفرینی (دریافت مقاله) پژوهش های مدیریت منابع سازمانی دوره: 8، شماره: 4
27 اعتبارسنجی ایزو ۳۰۴۰۱ به عنوان مبنایی جدید در پژوهش و ارزش آفرینی مدیریت دانش (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت دانش سازمانی دوره: 5، شماره: 1
28 اعتبارسنجی عوامل موثر بر مدیریت بیماری های واگیردار نوپدید با تمرکز بر پاندمی کووید-۱۹ (دریافت مقاله) فصلنامه دانش پیشگیری و مدیریت بحران دوره: 12، شماره: 4
29 اعتباریابی الگوی نظام توسعه منابع انسانی کارآفرین محور در دانشجویان (دریافت مقاله) نشریه آموزش پرستاری دوره: 9، شماره: 2
30 الگوی جامع استعداد یابی و جانشین پروری در نظام آموزش عالی استان سیستان وبلوچستان (دریافت مقاله) پژوهشهای مدیریت عمومی دوره: 10، شماره: 38
31 الگوی شایستگی های اجتماعی در روابط اجتماعی معصومین با تاکید بر فرهنگ علوی و رضوی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های اجتماعی اسلامی دوره: 24، شماره: 118
32 ایزورات ۳۰۴۰۱: ابزاری برای ارزیابی آمادگی مدیریت دانش بر پایه استاندارد سیستم های مدیریت دانش (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت استاندارد و کیفیت دوره: 12، شماره: 3
33 Designing a Model for Developing Key Human Resource Competencies in the Red Crescent Society of the Islamic Republic of Iran (دریافت مقاله) فصلنامه امداد و نجات دوره: 12، شماره: 3
34 Designing an entrepreneurial university model in higher education in South Khorasan province (دریافت مقاله) مجله آنالیز غیر خطی و کاربردها دوره: 15، شماره: 6
35 Development a Model for the Evaluation and Improvement of Key Human Resource Competencies Using the Grounded Theory (دریافت مقاله) فصلنامه امداد و نجات دوره: 12، شماره: 1
36 Happiness in the light of organizational spirituality: Comprehensive approach (دریافت مقاله) مجله بین المللی رهبری سازمانی دوره: 5، شماره: 2
37 Identification of effective factors in impressive settlement of community oriented crisis managemen (دریافت مقاله) فصلنامه امداد و نجات دوره: 13، شماره: 2
38 Identifying and Prioritizing of Factors Affecting the Acceptance of Electronic Services from the Perspective of Citizens (دریافت مقاله) مجله مطالعات کسب و کار و توسعه دوره: 13، شماره: 2
39 Identifying and Ranking Development Drivers of Knowledge-based Technology-Driven Companies (Case study: Fars Province Science and Technology Park) (دریافت مقاله) مجله مطالعات کسب و کار و توسعه دوره: 9، شماره: 2
40 Improving Service Quality by Using Organizational Citizenship Behavior: Iranian Evidence (دریافت مقاله) مجله ایرانی مطالعات مدیریت دوره: 4، شماره: 2
41 PATHOLOGICAL APPROACH TO HUMAN RESOURCE MANAGEMENT: STRATEGIC APPROACH TO MAINTENANCE HUMAN RESOURCE AND ORGANIZATIONAL COMMITMENT (دریافت مقاله) مجله بین المللی رهبری سازمانی دوره: 2، شماره: 1
42 Structural and Behavioral Dimensions of Institutionalizing Methods of Organizational Culture Oriented on Human Munificence (دریافت مقاله) مجله بین المللی رهبری سازمانی دوره: 5، شماره: 4
43 The Effect of Structural Changes in Higher Education Sector on Regional Output (Case Study: Sistan and Baluchestan Province) (دریافت مقاله) Iranian Economic Review Journal دوره: 20، شماره: 1
44 The Effect of Technological Changes on Employment: Regional I-O SDA Approach (دریافت مقاله) Iranian Economic Review Journal دوره: 24، شماره: 2
45 باز آفرینی دولت در عصر اطلاعات (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات مدیریت صنعتی دوره: 2، شماره: 6
46 بررسی پدیدارنگارانه عوامل محدودکننده خوشه صنعت فرش استان سیستان و بلوچستان: با تاکید بر سطح منطقه‌ ای و ملّی (دریافت مقاله) فصلنامه فرآیند مدیریت و توسعه دوره: 32، شماره: 1
47 بررسی تاثیر حکمرانی الکترونیک بر پایداری سازمانی با نقش میانجی حکمرانی خوب (دریافت مقاله) فصلنامه چشم انداز مدیریت دولتی دوره: 14، شماره: 2
48 بررسی تاثیر رفتارهای قلدری سازمانی بر نگرش شغلی و سازمانی (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت سازمان های دولتی دوره: 6، شماره: 2
49 بررسی تاثیر رهبری هوشمند بر عملکرد آموزشی اعضای هیات علمی دانشگاه های دولتی شهر زاهدان با نقش میانجی تفکر انتقادی (دریافت مقاله) پژوهشهای مدیریت عمومی دوره: 10، شماره: 35
50 بررسی تاثیر سبک های رهبری بر عملکرد سازمانی با میانجی گرهای یادگیری و نوآوری سازمانی (دریافت مقاله) پژوهش نامه مدیریت تحول دوره: 7، شماره: 14
51 بررسی جو سازمانی حاکم برمدارس متوسطه (دریافت مقاله) مجله مطالعات روانشناسی تربیتی دوره: 4، شماره: 6
52 بررسی خطاها و محدودیت های پیاده سازی موفق خوشه صنعتی فرش با تاکید بر نقش بومی سازی: یک مطالعه پدیده نگاری (دریافت مقاله) فصلنامه بهبود مدیریت دوره: 13، شماره: 2
53 بررسی رابطه بین حکمرانی خوب و ناهنجاری اجتماعی با توجه به نقش میانجی نشاط اجتماعی (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت سرمایه اجتماعی دوره: 6، شماره: 4
54 بررسی رابطه بین دلبستگی کاری و مهارت کارکنان (دریافت مقاله) مجله مدیریت فرهنگ سازمانی دوره: 13، شماره: 1
55 بررسی رابطه بین رویکرد راهبردی نظام نگهداشت منابع انسانی و تعهد سازمانی کارکنان در سازمان های عمومی (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت سازمان های دولتی دوره: 2، شماره: 3
56 بررسی رابطه بین رهبری تحول آفرین و رفتار شهروندی سازمانی کارکنان (دریافت مقاله) پژوهش نامه مدیریت تحول دوره: 2، شماره: 4
57 بررسی رابطه بین معنویت سازمانی و شادکامی کارکنان :یک مطالعه موردی در ستاد فرماندهی نیروی انتظامی گلستان (دریافت مقاله) فصلنامه علمی پژوهشی طب انتظامی دوره: 2، شماره: 2
58 بررسی رابطه تفکر استراتژیک با نماسازی سازمانی (موردمطالعه: مدیران باشگاههای ورزشی خصوصی و نیمه خصوصی در شهر تهران) (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات تربیت بدنی و علوم ورزشی دوره: 2، شماره: 2
59 بررسی رابطه سرمایه فرهنگی با رفتار خرید مصرف کننده مطالعه موردی، شهروندان شهر اصفهان (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات علوم اجتماعی دوره: 3، شماره: 1
60 بررسی رابطه سرمایه نمادین اخلاقی – اعتقادی با عدالت سازمانی ادراک شده : موردمطالعه، نیروهای یکی از یگان های آجا (دریافت مقاله) ماهنامه پیشرفت های نوین در علوم رفتاری دوره: 2، شماره: 8
61 بررسی رابطه سرمایه نمادین ایرانی – اسلامی با سرمایه فکری (دریافت مقاله) ماهنامه پیشرفت های نوین در علوم رفتاری دوره: 2، شماره: 6
62 بررسی رابطه سرمایه نمادین ایرانی-اسلامی با رضایت شغلی دانشجویان و رشد سازمانی (موردمطالعه، دانشجویان گروه مدیریت دانشگاه سیستان و بلوچستان) (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات مدیریت و کارآفرینی دوره: 3، شماره: 1
63 بررسی رابطه کرامت انسانی در سیره رضوی با التزام عملی به تعالیم اسلامی در بین دانشجویان دانشگاه سیستان و بلوچستان (دریافت مقاله) فصلنامه فرهنگ در دانشگاه اسلامی دوره: 8، شماره: 29
64 بررسی رابطه کیفیت خدمات بانکداری الکترونیک و رضایتمندی مشتریان (مطالعه موردی) (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات مدیریت صنعتی دوره: 5، شماره: 14
65 بررسی رابطه وابستگی مشتری با نوآوری رسانه ورزشی: نقش تعدیل کننده فرهنگ سازمانی (رسانه های ورزشی در شهر تهران) (دریافت مقاله) مدیریت ارتباطات در رسانه های ورزشی دوره: 9، شماره: 3
66 بررسی عوامل مؤثر در تمایل اعضای هیأت علمی به استفاده ازسیستمهای یادگیری الکترونیکی (دریافت مقاله) مجله میان رشته ای آموزش مجازی در علوم پزشکی دوره: 2، شماره: 3
67 بررسی مسایل وضعیتی زنان سرپرست خانوار و بهروزی خانوادگی آنان (موردمطالعه، زنان تحت پوشش کمیته امداد و بهزیستی شهر ایلام) (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات مدیریت و کارآفرینی دوره: 3، شماره: 2
68 بررسی موانع و محدودیت های پیش روی خوشه صنعتی: یک مطالعه کیفی ⁎ (دریافت مقاله) مجله چشم انداز مدیریت بازرگانی دوره: 17، شماره: 33
69 بررسی نقش تعاملی رهبری اصیل و سرمایه روان شناختی در هویت فردی و سازمانی کارکنان (دریافت مقاله) دوفصلنامه پژوهش های روانشناختی در مدیریت دوره: 2، شماره: 2
70 بررسی و تبیین اجرای سیاست گذاری مدیریت منابع تجدید پذیر در راستای توسعه پایدار منطقه سیستان (دریافت مقاله) دوفصلنامه مدیریت سبز و توسعه دوره: 2، شماره: 2
71 پشتیبانی فناوری اطلاعات از مدیریت دانش (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات مدیریت صنعتی دوره: 3، شماره: 9
72 پیش بینی مولفه های رفتار شهروندی سازمانی کارکنان در پرتو رهبری معنوی مدیران (دریافت مقاله) پژوهشهای مدیریت عمومی دوره: 8، شماره: 30
73 پیشران های توسعه التزام سرمایه انسانی در سازمان های دولتی بر گرفته از قران و عترت با کاربست عقل و اجماع بر اساس تحلیل مضمون (دریافت مقاله) فصلنامه چشم انداز مدیریت دولتی دوره: 12، شماره: 4
74 پیشران های توسعه دولت کارآفرین با استفاده از روش فراترکیب (دریافت مقاله) فصلنامه چشم انداز مدیریت دولتی دوره: 13، شماره: 3
75 پیشران های موفقیت توسعه محصول جدید در شرکت های دانش بنیان (دریافت مقاله) دوفصلنامه کاوش های مدیریت بازرگانی دوره: 14، شماره: 27
76 تاثیر بازاریابی سبز بر گردشگری سلامت در استان سیستان و بلوچستان (دریافت مقاله) مجله چشم انداز مدیریت بازرگانی دوره: 19، شماره: 41
77 تاثیر بازاریابی محتوایی بر تقاضای فرش دستباف ایرانی با استفاده از تکنیک تحلیل داده بنیاد (دریافت مقاله) دوفصلنامه مطالعات رفتار مصرف کننده دوره: 9، شماره: 1
78 تاثیر تحقق قراردادهای روانشناختی بر پیامدهای رفتاری: بررسی نقش میانجی دلبستگی کارکنان (دریافت مقاله) مجله مطالعات روانشناسی تربیتی دوره: 19، شماره: 48
79 تاثیر مدیریت منابع انسانی الکترونیک بر توان رقابتی بانک با میانجی گری اعتماد الکترونیک کارکنان شعب بانک مسکن زاهدان (دریافت مقاله) فصلنامه حکمرانی و توسعه دوره: 2، شماره: 1
80 تاثیر هوش هیجانی بر بازاریابی رابطه مند (دریافت مقاله) مجله چشم انداز مدیریت بازرگانی دوره: 14، شماره: 23
81 تبیین راهبرهای اجرائی بهبود سازمانی بر مبنای فرهنگ در جهت اثر بخشی نیروی انسانی ( مطالعه موردی فرماندهی انتظامی استان سیستان و بلوچستان) (دریافت مقاله) فصلنامه علمی منابع انسانی ناجا دوره: 15، شماره: 66
82 تبیین مفهوم هوش معنوی و تاثیر آن بر اخلاق حرفه ای کارکنان دانشگاه سیستان و بلوچستان (دریافت مقاله) فصلنامه نوآوری های مدیریت آموزشی دوره: 15، شماره: 1
83 تبیین نقش میانجی اعتماد سازمانی در تاثیرگذاری عدالت زبانی مدیران بر راهبردهای مدیریت تعارض کارکنان دانشگاه دریانوردی و علوم دریایی چابهار (دریافت مقاله) فصلنامه آموزش علوم دریایی دوره: 5، شماره: 3
84 تحلیل تطبیقی پروژه های آینده نگاری حکومت الکترونیکی در جهان به منظور الگوبرداری برای ایران (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت دولتی دوره: 10، شماره: 2
85 تحلیل رهبری تحول گرا در تسهیل نوآوری با توجه به نقش واسطه ای تواناسازی روان شناختی و مدیریت دانش در بین کارکنان نظامی (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت نظامی دوره: 17، شماره: 66
86 تحلیل شبکه ای عوامل حیاتی موثر بر جذب سپرده های مشتریان (دریافت مقاله) دوفصلنامه کاوش های مدیریت بازرگانی دوره: 7، شماره: 13
87 تدوین راهبردهای توسعه اکوتوریسم بیابان در دشت لوت (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات مدیریت راهبردی دوره: 10، شماره: 40
88 توانمندسازی اجتماع محور: ارزیابی ظرفیت سرمایه اجتماعی ذی نفعان محلی (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت سرمایه اجتماعی دوره: 5، شماره: 4
89 توسعه دولت کارآفرین و ارتقای ظرفیت های سازمانی در بخش دولتی (واکاوی پیشران های دولت کارآفرین در بخش دولتی سیستان و بلوچستان) (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت بهره وری دوره: 17، شماره: 2
90 توسعه ظرفیت اصلاح نظام اداری در پرتو سازمان هوشمند با رویکرد داده بنیاد (دریافت مقاله) پژوهش های مدیریت منابع سازمانی دوره: 9، شماره: 3
91 چالش ها، پیامدها والزامات مواجهه با بحران بیماری های واگیردار نوپدید (دریافت مقاله) فصلنامه دانش پیشگیری و مدیریت بحران دوره: 12، شماره: 2
92 چهارچوبی برای استعداد یابی و جانشین پروری در نظام آموزش عالی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشهای مدیریت منابع انسانی دوره: 10، شماره: 1
93 چهارچوبی برای استعداد یابی و جانشین پروری در نظام آموزش عالی (دریافت مقاله) پژوهش های مدیریت منابع انسانی دوره: 10، شماره: 1
94 خط مشی حسابرسی عملکرد مدیریت و ارزیابی وضعیت موجود عوامل آن در سازمان های دولتی (دریافت مقاله) مجله خط مشی گذاری عمومی در مدیریت دوره: 13، شماره: 46
95 دولت الکترونیک؛ الگوی انتقالی (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات مدیریت بهبود و تحول دوره: 13، شماره: 50
96 رابطه توسعه رهبری و یکپارچگی مدیریت با عملکرد دانش سازمانی: نقش میانجی سرمایه انسانی و سرمایه اجتماعی (اعضای هیئت علمی دانشگاه تهران) (دریافت مقاله) مجله دانش شناسی دوره: 12، شماره: 45
97 رابطه دموکراسی و توسعه انسانی در هند (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات شبه قاره دوره: 9، شماره: 31
98 رابطه سرمایه اجتماعی و سرمایه نمادین اجتماعی با توجه به نقش تعدیل گر سرمایه فرهنگی (مورد مطالعه: دانشجویان ورزشکار دانشگاه سیستان و بلوچستان) (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات هنر و فرهنگ دوره: 2، شماره: 2
99 روستای الکترونیک؛ رهیافت مبتنی بر فناوری اطلاعات در سیاست گذاری مدیریت روستایی (دریافت مقاله) مجله سیاست علم و فناوری دوره: 3، شماره: 2
100 رویکرد رفتاری به شناسایی و رتبه بندی عوامل تعیین کننده پذیرش همکاری الکترونیک در دانشگاه سیستان و بلوچستان (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات مدیریت دولتی ایران دوره: 2، شماره: 2
101 رویکرد همراستایی راهبردی و بلوغ متوازن در استقرار اثربخش مدیریت دانش (دریافت مقاله) پژوهشهای مدیریت عمومی دوره: 9، شماره: 33
102 سنجش و اعتباریابی الگوی حکمرانی خوب با رویکرد توسعه پایدار (مطالعه ای در سیستان و بلوچستان) (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات مدیریت دولتی ایران دوره: 5، شماره: 2
103 سنجش و اعتباریابی مدل مدیریت بحران اجتماع محور براساس تکنیک سوآرا (مورد شناسی: استان کرمان) (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیا و آمایش شهری-منطقه ای دوره: 11، شماره: 40
104 سنجش هزینه رفاهی- اجتماعی بخش صنعت ایران برمبنای رویکرد هاربرگر و پوزنر (دریافت مقاله) مجله چشم انداز مدیریت صنعتی دوره: 5، شماره: 1
105 شناسایی الزامات خلق سازمان هوشمند در پرتو سازمان یادگیرنده و مدیریت دانش (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات مدیریت دولتی ایران دوره: 5، شماره: 4
106 شناسایی پیشایندها و پیامدهای استقرار حاکمیت داده های بزرگ در سازمان های دولتی با استفاده از روش شناسی آمیخته (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت دولتی دوره: 13، شماره: 4
107 شناسایی پیشران های کیفیت خدمات دولت سیار (دریافت مقاله) پژوهش های مدیریت منابع سازمانی دوره: 13، شماره: 2
108 شناسایی عوامل موثر بر استقرار اثربخش حکمرانی شبکه ای درکشور (دریافت مقاله) فصلنامه حکمرانی و توسعه دوره: 3، شماره: 2
109 شناسایی عوامل موثر بر استقرار و توسعه حکمرانی الکترونیک در سازمان های دولتی (دریافت مقاله) فصلنامه حکمرانی و توسعه دوره: 1، شماره: 2
110 شناسایی کدهای مدیریتی چارچوب جامع امنیت سایبری مرکز داده بر اساس الگویNIST با رویکرد یکپارچه و هوشمند (دریافت مقاله) پژوهشهای مدیریت عمومی دوره: 15، شماره: 57
111 شناسایی مولفه ها و زیرمولفه های الگوی پیشران های توسعه شرکت های دانش بنیان (موردمطالعه شرکت های دانش بنیان جنوب شرق کشور) (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت بهره وری دوره: 15، شماره: 4
112 شناسایی مولفه های سیستم تامین نیروی انسانی مبتنی بر تمدن سازمانی دانش محور در دانشگاه های علوم پزشکی: مطالعه کیفی (دریافت مقاله) مجله مدیریت ارتقای سلامت دوره: 10، شماره: 1
113 شناسایی و اولویت بندی استراتژی های توسعه ی کارآفرینی اجتماعی در حوزه ی زنان سرپرست خانوار(مورد مطالعه: استان سیستان وبلوچستان) (دریافت مقاله) فصلنامه زن و جامعه دوره: 9، شماره: 35
114 شناسایی و اولویت بندی شیوه های نهادینه سازی فرهنگ سازمانی مبتنی بر کرامت انسانی و ارج نهادن به سرمایه های انسانی (مورد مطالعه: دانشگاه سیستان و بلوچستان) (دریافت مقاله) مجله مدیریت فرهنگ سازمانی دوره: 15، شماره: 4
115 شناسایی و اولویت بندی عوامل کلیدی موفقیت پارک علم و فناوری خراسان رضوی (دریافت مقاله) فصلنامه تخصصی رشد فناوری دوره: 8، شماره: 30
116 شناسایی و اولویت بندی عوامل موثر بر حکمرانی خوب با رویکرد توسعه پایدار (دریافت مقاله) پژوهشهای مدیریت عمومی دوره: 15، شماره: 55
117 شناسایی و اولویت بندی عوامل موثر بر گرایش فارغ التحصیلان دانشگاهی به جذب در نیروی انتظامی شهر زاهدان (دریافت مقاله) فصلنامه علمی منابع انسانی ناجا دوره: 9، شماره: 53
118 شناسایی و اولویت‌بندی زمینه‌های ارتقای کرامت انسانی در دانشگاه علوم پزشکی زاهدان به روش تحلیل سلسله مراتبی (دریافت مقاله) دوفصلنامه مهندسی فرآیندها دوره: 5، شماره: 11
119 شناسایی و تبیین مولفه ها و پیش ران های موثر بر استعدادیابی و جانشین پروری در نظام آموزش عالی استان سیستان و بلوچستان با بهره گیری از روش میک مک (دریافت مقاله) فصلنامه علمی راهبرد اجتماعی فرهنگی دوره: 6، شماره: 3
120 شناسایی و تحلیل پیشران های راهبردی دانشگاه کارآفرین با بهره گیری از رویکرد تحلیل تاثیرات متقابل (دریافت مقاله) فصلنامه آموزش مهندسی ایران دوره: 23، شماره: 89
121 شناسایی و تحلیل عوامل تاثیرگذار بر پذیرش خدمات بانکداری اینترنتی (دریافت مقاله) مجله چشم انداز مدیریت بازرگانی دوره: 10، شماره: 6
122 شناسایی و دسته بندی الگوی ذهنی خبرگان منابع انسانی در خصوص پیشران های توسعه التزام سرمایه انسانی با کاربست روش کیو (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت بهره وری دوره: 17، شماره: 1
123 شناسایی و دسته بندی الگوی ذهنی صاحب نظران دانشگاهی در خصوص پیشران های آموزش نوآوری اجتماعی در دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی؛ رویکردی آمیخته (دریافت مقاله) دوفصلنامه علمی- پژوهشی نوآوری و ارزش آفرینی دوره: 11، شماره: 21
124 شناسایی و رتبه بندی عوامل موثر بر پذیرش خدمات دفاتر فن آوری اطلاعات و ارتباطات روستایی (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیا و توسعه دوره: 8، شماره: 20
125 شناسایی ویژگی های سرمایه انسانی سازمان هوشمند: رویکرد آمیخته (دریافت مقاله) پژوهش های مدیریت منابع سازمانی دوره: 10، شماره: 2
126 طراحی الگوی پافشاری مدیران بر تعهدات در بخش دولتی (دریافت مقاله) فصلنامه چشم انداز مدیریت دولتی دوره: 14، شماره: 4
127 طراحی الگوی توسعه التزام سرمایه انسانی برگرفته از قرآن و عترت (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت دولتی دوره: 13، شماره: 1
128 طراحی الگوی توسعه منابع انسانی برای دانشجویان با تمرکز کارآفرینی (دریافت مقاله) دوماهنامه راهبردهای آموزش در علوم پزشکی دوره: 13، شماره: 6
129 طراحی الگوی توسعه منابع انسانی در صنعت گردشگری سواحل مکران با نظریه داده بنیاد (دریافت مقاله) فصلنامه گردشگری فرهنگ دوره: 2، شماره: 5
130 طراحی الگوی جامع استعدادیابی و جانشین پروری در سازمان های دولتی با استفاده از روش فراترکیب (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت نظامی دوره: 21، شماره: 82
131 طراحی الگوی جامع برای تقویت فرهنگ سازمانی مبتنی بر ارزش های اخلاقی اسلام (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات اخلاق کاربردی دوره: 17، شماره: 41
132 طراحی الگوی جامع سرمایه فکری با استفاده از رویکرد فراترکیب (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشهای مدیریت منابع انسانی دوره: 13، شماره: 4
133 طراحی الگوی جامع سرمایه فکری با استفاده از رویکرد فراترکیب (دریافت مقاله) پژوهش های مدیریت منابع انسانی دوره: 13، شماره: 4
134 طراحی الگوی دولت باز با استفاده از رویکرد فراترکیب (دریافت مقاله) فصلنامه حکمرانی و توسعه دوره: 3، شماره: 3
135 طراحی الگوی مدیریت بحران اجتماع محور با استفاده از رویکرد فراترکیب (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات مدیریت دولتی ایران دوره: 4، شماره: 2
136 طراحی الگوی مرحله ای مدیریت بحران با رویکرد ظرفیت سازی جوامع محلی با استفاده از روش فراترکیب (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت دولتی دوره: 12، شماره: 2
137 طراحی الگوی معماری شبکه های نوآوری بر اساس بهره مندی از مزیت حکمرانی شبکه در ایران (دریافت مقاله) فصلنامه زیست بوم نوآوری دوره: 3، شماره: 1
138 طراحی مدل اقناع عمومی در بستر حکمرانی خوب شهری (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت دولتی دوره: 15، شماره: 3
139 طراحی مدل بومی شناخت، سنجش و آسیب شناسی فرهنگ بهره وری (مطالعه ای در شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب) (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت بهره وری دوره: 13، شماره: 1
140 طراحی مدل کوچینگ سازمانی در سازمان‎های دولتی ایران با رویکرد داده‎بنیاد (دریافت مقاله) مجله مدیریت فرهنگ سازمانی دوره: 19، شماره: 3
141 طراحی و تبیین الگوی سیستم ارزیابی عملکرد و پاداش مبتنی بر تمدن سازمانی دانش محور در دانشگاه های علوم پزشکی (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت توسعه و تحول دوره: 13، شماره: 0
142 طراحی و تدوین الگوی جامع دانشگاه کارآفرین با رویکرد فرا ترکیب (دریافت مقاله) دوفصلنامه مدیریت در دانشگاه اسلامی دوره: 8، شماره: 18
143 ظرفیت سازی جوامع محلی در مدیریت بحران اجتماع محور: بررسی نقش عوامل فرهنگی (دریافت مقاله) دوفصلنامه مدیریت بحران دوره: 10، شماره: 2
144 عملکرد استراتژی تجاری سازی مشارکتی: ائتلاف استراتژیک (دریافت مقاله) دوفصلنامه کاوش های مدیریت بازرگانی دوره: 13، شماره: 26
145 عوامل موثر بر پذیرش سرشماری اینترنتی در ایران (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات مدیریت دولتی ایران دوره: 1، شماره: 1
146 عوامل موثر بر رضایت و وفاداری گردشگران در استان اردبیل مطالعه موردی منطقه گردشگری سرعین (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات مدیریت گردشگری دوره: 5، شماره: 14
147 عوامل مورد نیاز برای پیاده سازی سیستم مدیریت دانش برمبنای ایزو ۳۰۴۰۱ : رویکرد عملیاتی (دریافت مقاله) فصلنامه بازیابی دانش و نظامهای معنایی دوره: 10، شماره: 36
148 فاصله میان ادراکات و انتظارات بیماران از کیفیت خدمات مراکز درمانی شهر زاهدان با استفاده از مدل سروکوال (دریافت مقاله) دوماهنامه پایش دوره: 10، شماره: 4
149 فراترکیب مدل یکپارچه مدیریت استعداد (دریافت مقاله) فصلنامه چشم انداز مدیریت دولتی دوره: 11، شماره: 1
150 کاربست هوش مصنوعی در بخش دولتی (مطالعه ای فرا ترکیب) (دریافت مقاله) فصلنامه انجمن علوم مدیریت ایران دوره: 16، شماره: 61
151 کشف محتوای قرارداد روان شناختی پرستاران بیمارستان های دولتی (دریافت مقاله) پژوهش های مدیریت منابع سازمانی دوره: 12، شماره: 3
152 گرایش سازمانهای فرهنگی در جهت ایجاد بهبود سازمانی (دریافت مقاله) فصلنامه نظارت و بازرسی دوره: 1400، شماره: 58
153 مدل سازی ساختاری تفسیری کیفیت خدمات دولت سیار مبتنی بر قابلیت های وب ۳ (دریافت مقاله) پژوهشهای مدیریت عمومی دوره: 16، شماره: 61
154 مدل یابی معادلات ساختاری رابطه فرهنگ سازمانی با فرایند پیاده سازی مدیریت دانش (نمونه پژوهش: شهرداری زاهدان) (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت دانش سازمانی دوره: 2، شماره: 4
155 مدل یابی معادلات ساختاری رابطه هوش هیجانی و رفتار شهروندی سازمانی(مطالعه موردی: کارمندان بیمارستان امام خمینی (ره) شهرستان الشتر) (دریافت مقاله) پژوهشهای مدیریت عمومی دوره: 11، شماره: 40
156 مدیریت دولتی و دولت الکترونیک (دریافت مقاله) مجله مدیریت فرهنگ سازمانی دوره: 1، شماره: 1
157 مدیریت دولتی و ضرورت تقویت زیر ساخت های اخلاقی (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات مدیریت بهبود و تحول دوره: 10، شماره: 39
158 مروری نظام مند بر پژوهش های قراردادهای روان شناختی پرستاران (دریافت مقاله) مجله مطالعات روان شناسی صنعتی و سازمانی دوره: 9، شماره: 2
159 مطالعه اکتشافی مولفه های اثرگذار بر بهره وری منابع انسانی در بستر اسلامی از دیدگاه کارکنان شهرداری مشهد (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت بهره وری دوره: 10، شماره: 4
160 مطالعه پیشران ها و راهبردهای بازاریابی آنلاین در توسعه صنایع دستی استان سیستان و بلوچستان (دریافت مقاله) مجله چشم انداز مدیریت بازرگانی دوره: 18، شماره: 37
161 مطالعه توانمندسازهای ساختاری چابکی سازمانی در نظام بانکی نور (دریافت مقاله) دوفصلنامه اندیشه مدیریت راهبردی دوره: 6، شماره: 1
162 مهارت های ارتباطی در سیره رضوی با التزام عملی به باورهای اسلامی (دریافت مقاله) فصلنامه فرهنگ رضوی دوره: 7، شماره: 25
163 نقش رهبری خدمتگزار مدیران در پیش بینی و تبیین رفتار شهروندی سازمانی کارکنان (دریافت مقاله) فصلنامه چشم انداز مدیریت دولتی دوره: 7، شماره: 2
164 نقش سرمایه نمادین مبتنی بر الگوی اخلاقی-اعتقادی دانشجویان ورزشکار دانشگاه اصفهان در تسهیل فرایند ارتباطات اجرای مدیریت دانش سازمانی (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات مدیریت و حسابداری دوره: 3، شماره: 2
165 نقش فرآیندهای مدیریت دانش نوین در راهبرد مزیت رقابتی پایدار (مورد مطالعه، کارکنان رسانه های ورزشی در استان اصفهان) (دریافت مقاله) مدیریت ارتباطات در رسانه های ورزشی دوره: 7، شماره: 4
166 نقش فرهنگ سازمانی سبز در بهره‌وری منابع انسانی با میانجی‌گری عملکرد سبز در پرستاران بیمارستان امام رضا (ع) مشهد (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات فرهنگی اجتماعی خراسان دوره: 15، شماره: 2
167 نقش میانجی احساس انرژی در رابطه ی بین اخلاق کاری اسلامی و تمایل به ترک خدمت (دریافت مقاله) پژوهشهای مدیریت عمومی دوره: 8، شماره: 28
168 نگرش خبرگان دانشگاهی به تعامل دانشگاه و جامعه (دریافت مقاله) مجله آموزش عالی ایران دوره: 13، شماره: 4
169 نوع شناسی مشتری و نقش آن در نوآوری در هتل ها (مورد مطالعه: هتل های اردبیل) (دریافت مقاله) فصلنامه برنامه ریزی و توسعه گردشگری دوره: 4، شماره: 15
170 واکاوی پیشران های کلیدی تبیین کننده مسئولیت پذیری اجتماعی در نظام آموزش و پرورش با رویکرد سناریونویسی (دریافت مقاله) فصلنامه اندیشه های نوین تربیتی دوره: 18، شماره: 1
171 واکاوی، اولویت بندی و ارائه الگوی شایستگی های محوری مدیران (مورد مطالعه: ادارات تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان سیستان و بلوچستان) (دریافت مقاله) پژوهشهای مدیریت عمومی دوره: 12، شماره: 45
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 آسیب شناسی دوره های آموزش ضمن خدمت ICT بر اساس مدل سیپ (مطالعه موردی: شهرداری بیرجند) (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی مدیریت در قرن ۲۱
2 اثر صادرات بازارچه های مرزی بر تولید بخش های مختلف اقتصادی منطقه سیستان (دریافت مقاله) همایش ملی اقتصاد،مدیریت توسعه و کارآفرینی با رویکرد حمایت از کالای ایرانی
3 اثرات استراتژیک فناوری اطلاعات در معماری سازمانی (دریافت مقاله) همایش ملی مهندسی رایانه و مدیریت فناوری اطلاعات
4 ارائه الگوی تصمیم گیری برای اعطای تسهیلات بانکی با استفاده از تصمیم گیری فازی (دریافت مقاله) چهاردهمین کنفرانس دانشجویی مهندسی برق کشور
5 ارائه الگویی برای پذیرش خدمات دفاتر فناوری اطلاعات و ارتباطات روستایی (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس بین المللی مدیریت فناوری اطلاعات و ارتباطات
6 ارائه مدلی مفهومی جهت شناسایی عوامل مؤثر بر ن وآوری سازمانی (دریافت مقاله) همایش دانشگاه کارآفرین؛ صنعت دانش محور
7 ارایه مدل پیشران های توسعه کسب و کارهای دانش بنیان فناوری محور (دریافت مقاله) کنفرانس ملی راهبردهای توسعه شرق ایران
8 ارایه مدلی برای مدیریت شناسایی رضایتمندی مشتریان بانکها با استفاده از علم دادهکاوی (دریافت مقاله) هفتمین کنفرانس ملی و اولین کنفرانس بین المللی مدیریت دانش
9 ارزیابی عملکرد بانک کشاورزی استان سیستان و بلوچستان بر اساس مدل تعالیEFQMسازمانی 3102 (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی ابزار و تکنیکهای مدیریت
10 ارزیابی عملکرد سازمان بر اساس مدل تعالی سازمانی EFQM مطالعه موردی : اداره کل تبلیغات اسلامی استان سیستان و بلوچستان (دریافت مقاله) دومین کنفرانس سراسری پیشرفتهای نوین در مهندسی صنایع، مدیریت، اقتصاد و حسابداری
11 ارزیابی میزان تحقق دولت الکترونیک از دیدگاه کارکنان اداره کل آموزش و پرورش استان سیستان و بلوچستان (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی آینده پژوهی،علوم انسانی و توسعه
12 ارزیابی وضعیت یادگیری الکترونیکی دانشکده آموزش های الکترونیکی دانشگاه سیستان وبلوچستان ازدیدگاه دانشجویان (دریافت مقاله) هفتمین کنفرانس ملی و اولین کنفرانس بین المللی مدیریت دانش
13 ارزیابی وضعیت یادگیری الکترونیکی در دانشکده آموزشهای الکترونیکی دانشگاه سیستان و بلوچستان از دیدگاه دانشجویان (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی حسابداری و مدیریت
14 اسلام، جهانی شدن و چالشهای پیش رو (دریافت مقاله) چهارمین کنگره بین المللی جغرافیدانان جهان اسلام
15 اکتشاف مؤلفه ها و ابعاد مؤلفه های توانمندسازی و بالندگی منابع انسانی از دیدگاه کارکنان شهرداری مشهد (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی پژوهش های نوین در مدیریت، اقتصاد و علوم انسانی
16 اکتشاف مؤلفهها و ابعاد ارزشهای اسلامی مؤثر بر بهرهوری منابع انسانی از دیدگاه کارکنانشهرداری مشهد (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی مدیریت و اقتصاد در قرن 21
17 الگوی ارزیابی آمادگی الکترونیک برای استقرار شهر الکترونیک مطالعه موردی: شهر شیراز (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی شهر الکترونیک
18 الگوی توسعه ی التزام سرمایه ی انسانی برگرفته از قرآن و عترت (دریافت مقاله) دومین جشنواره تالیفات برتر علوم انسانی اسلامی،جایزه ویژه علامه جعفری (رض)
19 امکان سنجی استقرار مدیریت دانش در دانشگاه پیام نور استان البرز (دریافت مقاله) دومین همایش ملی بررسی راهکارهای ارتقاء مباحث مدیریت، حسابداری و مهندسی صنایع در سازمانها
20 Construction Projects Selection based on Fuzzy MCDM approach (Case study: Omran Ab Barsava Company) (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی حماسه سیاسی (با رویکردی بر تحولات خاورمیانه) و حماسه اقتصادی(با رویکردی بر مدیریت و حسابداری)
21 Evaluating the Effects of Security and Trust in Electronic Payment Systems Usage from the Viewpoint of Customers(A case study of private bank in Iran) (دریافت مقاله) هفتمین همایش ملی و اولین همایش بین ‏المللی تجارت و اقتصاد الکترونیکی
22 بررسی ابعاد ساختاری سازمانهای دانش محور (دریافت مقاله) اولین همایش بین المللی مدیریت ، اقتصاد و توسعه
23 بررسی ابعاد و تاثیر فرهنگ سازمانی بر موفقیت کسب و کارهای الکترونیکی با تکیه بر مدل دنیسون (دریافت مقاله) دومین همایش ملی علوم مدیریت نوین
24 بررسی اثر تعهد سازمانی بر ماندگاری نیروی انسانی متخصص و استعدادها (دریافت مقاله) نخستین کنفرانس بین المللی و دومین کنفرانس ملی هزاره سوم و علوم انسانی
25 بررسی اثر فرهنگ سازمانی بر جذب و نگهداشت نیروی انسانی متخصص (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی مدیریت و اقتصاد پویا ایران -مالزی
26 بررسی ارتباطات اثربخش و سکوت سازمانیمطالعه موردی: سازمان آب و فاضلاب شهری خراسان جنوبی (دریافت مقاله) همایش ملی دستاوردهای نوین در حسابداری و مدیریت
27 بررسی تاثیر استقرار دولت الکترونیک در چابکی سازمانی(مطالعه موردی:وزارت علوم و تحقیقات و فناوری) (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس ملی مهندسی و مدیریت نوآوری خلاقیت شناسی سازمانی صنعتی،تریز(TRIZ)، بیونیک و مهندسی نوآوری
28 بررسی تاثیر راهبردهای بازآفرینی دولت بر اقتصاد مقاومتی به واسطه ی دولت کارآفرین (مورد مطالعه: دستگاه های اجرایی استان خراسان جنوبی) (دریافت مقاله) همایش ملی اقتصاد،مدیریت توسعه و کارآفرینی با رویکرد حمایت از کالای ایرانی
29 بررسی تاثیر شایستگیهای منابع انسانی بر عملکرد شغلی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی علوم مدیریت نوین و برنامه ریزی فرهنگی اجتماعی ایران
30 بررسی تاثیر عدالت سازمانی ادراک شده بر تعهد سازمانی و شادکامی(مورد مطالعه: کارکنان شهرداری مرکزی زاهدان) (دریافت مقاله) سومین همایش ملی سالیانه علوم مدیریت نوین
31 بررسی تاثیر فناوری های نوین اطلاعاتی بر عملکرد در دانشگاه پیام نور استان سیستان و بلوچستان بر اساس مدل کارت امتیازی متوازن (BSC) (دریافت مقاله) دومین همایش ملی بررسی راهکارهای ارتقاء مباحث مدیریت، حسابداری و مهندسی صنایع در سازمانها
32 بررسی تاثیر کیفیت خدمات الکترونیک قضایی بر رضایتمندی شهروندان (دریافت مقاله) دومین همایش ملی پژوهش های کاربردی در علوم مدیریت و حسابداری
33 بررسی تاثیر کیفیت سیستم های اطلاعاتی بر عملکرد سازمانی (دریافت مقاله) همایش بین المللی مدیریت
34 بررسی تاثیر مدیریت دانش بر خلاقیت کارکنان مطالعه موردی:کارکنان دانشگاه آزاد زابل (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی مدیریت چالشها و راهکارها
35 بررسی تاثیر معماری منابع انسانی بر کارآفرینی سازمانی (مورد مطالعه: سازمان تامین اجتماعی خراسان جنوبی) (دریافت مقاله) همایش ملی اقتصاد،مدیریت توسعه و کارآفرینی با رویکرد حمایت از کالای ایرانی
36 بررسی تاثیر هوش استراتژیک مدیران بر عملکرد کارکنان دانشگاه سیستان و بلوچستان (دریافت مقاله) همایش ملی اقتصاد،مدیریت توسعه و کارآفرینی با رویکرد حمایت از کالای ایرانی
37 بررسی تاثیر هوش هیجانی بر بازارگرایی در صنعت لبنیات شهرستان نیشابور (دریافت مقاله) دومین کنفرانس سالانه اقتصاد،مدیریت و حسابداری
38 بررسی تأثیر توسعه دولت الکترونیک بر اجرایی شدن سیاستهای کلی نظام اداری مطالعه چابکی سازمان (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی مدیریت و حسابداری
39 بررسی تبلیغات سیار برروی ارزش برند و وفاداری به برند (مطالعه ای بر: برند همراه اول) (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی جهت گیری های نوین در مدیریت، اقتصاد و حسابداری
40 بررسی چالش ها و مسایل تامین مالی در دانشگاه ها ایران و جهان (دریافت مقاله) همایش ملی شرکتهای دانش بنیان فرصت ها و چالش ها و نقش آن در توسعه کشور
41 بررسی رابطه بین ابعاد رهبری معنوی، یادگیری سازمانی و نوآوری سازمانی(مورد مطالعه: کارکنان شهرداری مرکزی زاهدان و مناطق سه گانه آن) (دریافت مقاله) سومین همایش ملی سالیانه علوم مدیریت نوین
42 بررسی رابطه بین توسعه معماری سازمانی با تعالی سازمانی در اداره کل آموزش و پرورش استان سیستان و بلوچستان (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی مدیریت و اقتصاد پویا ایران -مالزی
43 بررسی رابطه بین رفتار شهروندی سازمانی با بهره وری کارکنان ثبت احوال سیستان و بلوچستان (دریافت مقاله) همایش ملی اقتصاد،مدیریت توسعه و کارآفرینی با رویکرد حمایت از کالای ایرانی
44 بررسی رابطه بین هوش عاطفی و سبکهای رهبری تحول افرین - مبادله ای - عدم مداخله گر (دریافت مقاله) هفتمین کنفرانس بین المللی مدیریت
45 بررسی رابطه کارآفرینی و سبک تفکر مدیران با سلامت سازمانی (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی مدیریت، فرهنگ و توسعه اقتصادی
46 بررسی رابطه وابستگی مشتری و نواوری سازنذه با توجه به نقش ارتباط رضایت بخش و اندازه تولید کننده (تولید کننذگان لوازم و تجهیزات ورزشی در کلان شهر تهران) (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس بین المللی پژوهشهای نوین حسابداری، مدیریت و علوم انسانی در هزاره سوم
47 بررسی رابطه هوش سازمانی و نوآوری سازمانی در سازمان امور اقتصادی و دارایی شهر کرمان (دریافت مقاله) دومین کنفرانس دانشجویی کارآفرینی کشور
48 بررسی رابطه هوش عاطفی مدیران و سبک های رهبری(تحول آفرین- مبادله ای) (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس بین المللی مدیریت
49 بررسی روش های تجارت الکترونیک و تاثیرات آن در ایران و استان سیستان و بلوچستان (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی مدیریت و اقتصاد جهانی
50 بررسی شاخصهای اثرگذار بر سبکهای مدیران در تجاری سازی فناوری (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی حسابداری و مدیریت
51 بررسی عامل فردی مؤثر بر پیاده سازی دولت سیار در بخش خدمات عمومی استان فارس (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی حسابداری، مدیریت و نوآوری در کسب و کار
52 بررسی عوامل کلیدی موفقیت مدیریت دانش در صنایع کوچک و متوسط مطالعهای در شهرک صنعتی زاهدان (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس مدیریت دانش
53 بررسی عوامل موثر بر توسعه وفاداری الکترونیکی مشتریان در بانک ملت (دریافت مقاله) همایش ملی اقتصاد،مدیریت توسعه و کارآفرینی با رویکرد حمایت از کالای ایرانی
54 بررسی عوامل موثر بر همراستایی راهبردی مدیریت دانش و کسب و کار با رویکرد تحلیل سلسلهمراتبی فازی مطالعه موردی: شرکت آب منطقهای خراسان رضوی (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس مدیریت دانش
55 بررسی کارکردها و قابلیت پذیرش تجارت سیار (دریافت مقاله) کنفرانس ملی کارآفرینی و مدیریت کسب و کارهای دانش بنیان
56 بررسی کارکردها و قابلیت پذیرش تجارت سیار (دریافت مقاله) دومین کنفرانس دانشجویی کارآفرینی کشور
57 بررسی مسایل و مشکلات بکارگیری تجارت الکترونیک (دریافت مقاله) کنفرانس ملی هزاره سوم و علوم انسانی
58 بررسی مولفه های موثر بر عملکرد سازمان در شرکت آب و فاضلاب روستایی سیستان و بلوچستان بر اساس مدل تعالیEFQM (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی مدیریت و اقتصاد مقاومتی
59 بررسی نقش ابعاد مدیریت دانش بر توانمند سازی کارکنان اداری دانشگاه سیستان و بلوچستان (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی حماسه سیاسی (با رویکردی بر تحولات خاورمیانه) و حماسه اقتصادی(با رویکردی بر مدیریت و حسابداری)
60 بررسی نقش جانشین پروری در نگهداشت نیروی انسانی متخصص در مناطق محروم کشور (دریافت مقاله) همایش ملی اقتصاد،مدیریت توسعه و کارآفرینی با رویکرد حمایت از کالای ایرانی
61 بررسی نقش رهبری معنوی بر عملکرد کارکنان (دریافت مقاله) سومین همایش ملی سالیانه علوم مدیریت نوین
62 بررسی نقش عدالت سازمانی بر سلامت سازمانی کارکنان امور مالیاتی سیستان و بلوچستان (دریافت مقاله) سومین کنفرانس ملی حسابداری و مدیریت
63 بررسی نقش عدالت سازمانی بر سلامت سازمانی کارکنان امور مالیاتی سیستان و بلوچستان (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی مدیریت چالشها و راهکارها
64 بررسی نقش فناوری اطلاعات در مدیریت ارتباط با مشتری (دریافت مقاله) دومین کنفرانس سالانه اقتصاد،مدیریت و حسابداری
65 بررسی و تبیین و الویت بندی عوامل موثر بر موفقیت و توسعه کارآفرینی دیجیتالی (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی مدیریت، کارآفرینی و توسعه اقتصادی
66 بررسی و رتبه بندی مولفه های پیشران عملکرد دفاتر پیشخوان خدمات دولت (دریافت مقاله) همایش ملی دانش و فناوری مهندسی برق، کامپیوتر و مکانیک ایران
67 بررسی وضعیت رهبری تحول آفرین در دانشگاه علوم پزشکی زاهدان (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی مدیریت، کارآفرینی و توسعه اقتصادی
68 بررسی وضعیت فراموشی سازمانی غیرهدفمند و راهکارهای مدیریت آن در بیمارستان علی ابن ابیطالب (ع) زاهدان (دریافت مقاله) دومین همایش ملی علوم مدیریت نوین
69 بررسی ویژگیهای شخصیتی کارآفرینی مسئولان دفاتر خدمات اینترنتیشهرستان زاهدان (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی مدیریت چالشها و راهکارها
70 بزرسی نقش فضیلت سازمانی بز اثربخشی سازمانی (مطالعه موردی: کارکنان اداره آموزش و پرورش شهرستان ارسنجان) (دریافت مقاله) نخستین کنفرانس ملی تحقیق و توسعه در مدیریت و اقتصاد مقاومتی
71 بسترسازی برای کارآفرینی در سایه جنگ سرمایه ها (دریافت مقاله) اولین کنفرانس سالانه مدیریت، نوآوری و کارآفرینی
72 پیشران ها و عوامل موثر بر جذب سرمایه گذاران خطرپذیر در توسعه کسب و کارهای نوپا و شرکت های دانش بنیان (مورد مطالعه: شهر تهران) (دریافت مقاله) همایش ملی اقتصاد،مدیریت توسعه و کارآفرینی با رویکرد حمایت از کالای ایرانی
73 تاثیر اعتماد الکترونیک کارکنان بر توان رقابتی کارکنان شعب بانک مسکن (مورد مطالعه بانک مسکن شعب شهر زاهدان) (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی سالانه تحولات نوین در مدیریت، اقتصاد و حسابداری
74 تاثیر اقتصادی استفاده از انرژی های نو در بهینه سازی مصرف انرژی در ساختمان (دریافت مقاله) اولین کنفرانس رویکردهای نوین در نگهداشت انرژی
75 تاثیر بکارگیری دولت الکترونیک بر توسعه اقتصادی ایران (دریافت مقاله) کنفرانس ملی هزاره سوم و علوم انسانی
76 تاثیر فناوری اطلاعات در شهرداری الکترونیک (دریافت مقاله) اولین همایش ملی پژوهش های مهندسی رایانه
77 تاثیر محیط ارتباطی بر مشارکت اعضای شرکت کننده در سیستم های یادگیریالکترونیکی (دریافت مقاله) دومین همایش ملی کامپیوتر
78 تاثیر محیط ارتباطی بر مشارکت اعضای شرکت کننده درسیستم های یادگیری الکترونیکی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی نوآوری در مهندسی کامپیوتر و فنآوری اطلاعات
79 تاثیرتکنولوژی اطلاعات بر طراحی سازمان (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس مدیریت تکنولوژی ایران
80 تاثیردولت الکترونیک برتوانمندسازی کارکنان موردمطالعه: سازمان صنعت، معدن وتجارت شهرستان زاهدان (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس ملی علوم مدیریت نوین
81 تاثیرمشخصات فردی مشتریان برقصداستفاده آنها ازخدمات بانکداری موبایل مطالعه موردی: شعب بانک صادرات شهرستان مشهد (دریافت مقاله) اولین همایش ملی رویکردهای نوین در مهندسی کامپیوتر و بازیابی اطلاعات
82 تأثیر مدیریت دانش ضمنی بر نوآوری سازمانی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی مهندسی مدیریت کسب و کار
83 تبیین نقش اعتماد، نگرش و پاسخ رفتاری کاربران نسبت به تبلیغات اینترنتی در مشترکین همراه اول خراسان جنوبی (دریافت مقاله) کنفرانس ملی پژوهش های کابردی در مدیریت و مهندسی صنایع
84 تجارت الکترونیک: ارزیابی آمادگی الکترونیکی استان سیستان و بلوچستان (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی شهر الکترونیک
85 تجزیه و تحلیل علل رکورد واحدهای صنعتی غیرفعال مستقر در شهرک های صنعتی استان سیستان و بلوچستان (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی یافته های نوین پژوهشی در مهندسی صنایع و مهندسی مکانیک
86 تحلیل ساختاری تاثیر مولفه های آوای سازمانی بر عملکرد سازمان به واسطه ی رهبری قابل اعتماد در شعب بانک رفاه شهر زاهدان (دریافت مقاله) همایش ملی اقتصاد،مدیریت توسعه و کارآفرینی با رویکرد حمایت از کالای ایرانی
87 تحلیل عاملی عوامل تاثیر گذار برپذیرش اینترانت و بررسی نقش آن در یادگیری الکترونیک مطالعه موردی (دریافت مقاله) دومین همایش فناوری اطلاعات، حال، آینده
88 تحلیلی بر موانع (شناسایی و رتبه بندی) کارآفرینی در ایران با رویکرد فازی (مطالعه موردی: شرکت های کوچک و متوسط در سطح خراسان رضوی) (دریافت مقاله) همایش دانشگاه کارآفرین؛ صنعت دانش محور
89 توسعه پذیرش فناوری های اطلاعاتی نهادهای مدیریت شهری: ابزار حکمرانی خوب (دریافت مقاله) همایش ملی شرکتهای دانش بنیان فرصت ها و چالش ها و نقش آن در توسعه کشور
90 توسعه مدل پذیرش فناوری (TAM) : مطالعه نقش شاخصهای سنجش امادگی الکترونیکی در پذیرش تجارت الکترونیک توسط شرکتهای کوچک و متوسط (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس بین المللی مدیریت فناوری اطلاعات و ارتباطات
91 چالش های شرکت های دانش بنیان و نقش آن در توسعه کشور (دریافت مقاله) همایش ملی اقتصاد،مدیریت توسعه و کارآفرینی با رویکرد حمایت از کالای ایرانی
92 چالشها و موانع توسعه دولت الکترونیک در ایران با تکیه بر شناسایی و ارایه راهکارهای مناسب برای رفع آنها (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی اقیانوس مدیریت
93 خط مشی گذاری جهت نهادینه سازی سیستم مدیریت عملکرد کارکنان (دریافت مقاله) اولین همایش ملی رویکردهای نظری و فناوری های نوین در علوم اداری
94 خلاقیت و هوشمندسازی مدارس و تحول یادگیری (دریافت مقاله) کنفرانس سالانه پارادایم های نوین مدیریت در حوزه هوشمندی
95 دولت الکترونیک در ایران (دریافت مقاله) کنفرانس ملی هزاره سوم و علوم انسانی
96 دولت الکترونیک و دست یابی به حکمرانی خوب الکترونیک (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی مدیریت،کارآفرینی و توسعه اقتصادی
97 رابطه بین عدالت سازمانی ادراک شده و پارانویید سازمانی (مورد مطالعه: اداره راه و شهرسازی استان سیستان و بلوچستان) (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی مدیریت در قرن ۲۱
98 رابطه مدیریت دانش مشتری و هوش سازمانی درشرکت های بیمه درایران (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس کسب و کار بیمه
99 راهبردهای بهبود و تعالی سیستم های تصمیم گیری و خط مشی گذاری با بهره گیری از رویکردهای نوین بهبود (سرمایه انسانی، فرهنگ ورویکرد سیستمی، حکمرانی الکترونیک ، مبانی اسلامی و راهنمای سیاسی قرآن ،عوامل پیشبرنده) (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی اصول فناورانه در مدیریت و مهندسی صنایع
100 راهکار مدیریت دانش در مدیریت منابع انسانی جهت نوآوری سازمانی (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی مدیریت چالشها و راهکارها
101 رتبه بندی عوامل همسرگزینی بر مبنای رویکرد ایرانی- اسلامی در بین دانشجویان دانشگاه تهران (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی مدیریت،علوم انسانی و رفتاری در ایران و جهان اسلام
102 روش تحقیق کیفی جهشی به سوی بومی سازی نظریه ها (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی ابزار و تکنیکهای مدیریت
103 زیرساختهای استقرار شهر الکترونیک؛ تعیین اولویت زیرساختها در حوزه های موردمطالعه (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی شهر الکترونیک
104 سازمان های کارآفرین و نهادینه شدن نوآوری (دریافت مقاله) همایش مدیریت تکنولوژی و نوآوری
105 سنجش بلوغ قابلیت های انسانی سازمان (PCMM) با رویکرد بهینه سازی (مطالعه موردی سازمان فرهنگ وارشاداسلامی استان گیلان (دریافت مقاله) کنفرانس ملی حسابداری و مدیریت
106 سنجش میزان رضایتمندی بیماران بیمارستان علی ابن ابیطالب (ع) بر اساس الگوی کیفیت خدمات سروکوال (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی اقیانوس مدیریت
107 سیر تکاملی گرایشات مدیریت دولتی (دریافت مقاله) همایش ملی بهبود و بازسازی سازمان و کسب و کار
108 شناسایی تاثیر سیستم جامع بر بهبود عملکرد از منظر فرآیندهای داخلی با استفادهاز مدل کارت امتیازی متوازن (مورد مطالعه: شرکت توزیع نیروی برق استان سیستانو بلوچستان) (دریافت مقاله) اولین همایش ملی رویکردهای نظری و فناوری های نوین در علوم اداری
109 شناسایی راهکارهای جلب اعتماد مشتریان در تجارت الکترونیک (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی مدیریت و اقتصاد جهانی
110 شناسایی رضایتمندی بیماران بیمارستان علی ابن ابیطالب (ع) شهرستان زاهدان (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی اقیانوس مدیریت
111 شناسایی عوامل تاثیرگذار بر ترغیب مشتریان در استفاده از کالای ایرانی (دریافت مقاله) همایش ملی اقتصاد،مدیریت توسعه و کارآفرینی با رویکرد حمایت از کالای ایرانی
112 شناسایی موانع تجاری سازی دانش درآموزش عالی مطالعه دانشگاه سیستان وبلوچستان (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس مدیریت دانش
113 شناسایی و ارائه مدل برای عوامل مؤثر پذیرش رایانش ابری در صنایع بزرگ و کوچک ایران (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی مدیریت و اقتصاد پویا ایران -مالزی
114 شناسایی و اولویت بندی بسترهای فناوری اطلاعات درتوسعه مدارس هوشمند (دریافت مقاله) اولین همایش ملی رویکردهای نوین در مهندسی کامپیوتر و بازیابی اطلاعات
115 شناسایی و اولویت بندی راهبردهای ساختاری توسعه وبهره برداری فرصت های تجاری بازارچه های مرزی استان سیستان و بلوچستان (دریافت مقاله) نهمین کنفرانس بین المللی حسابداری، مدیریت و نوآوری در کسب و کار
116 شناسایی و اولویت بندی زمینه های ارتقای کرامت انسانی کارکنان در سازمان تامین اجتماعی شهر بیرجند به روش تحلیل سلسله مراتبی (AHP) (دریافت مقاله) همایش ملی اقتصاد،مدیریت توسعه و کارآفرینی با رویکرد حمایت از کالای ایرانی
117 شناسایی و اولویت بندی عوامل فردی موثر براخلاق کاری کارکنان (مطالعه ای در کارخانه سیمان سیستان) (دریافت مقاله) کنفرانس ملی هزاره سوم و علوم انسانی
118 شناسایی و اولویت بندی عوامل موثر بر پذیرش بیمه نامه زندگی در استان سیستان و بلوچستان (دریافت مقاله) کنفرانس ملی پژوهش های نوین ایران و جهان در روانشناسی،علوم تربیتی و مطالعات اجتماعی
119 شناسایی و اولویت بندی عوامل موثر بر سرمایه گذاری ارز رمزنگاری شده بیت کوین در ایران (دریافت مقاله) هجدهمین کنفرانس بین المللی مدیریت
120 شناسایی و اولویت بندی موانع انتقال فناوری از دانشگاه به صنعت با استفاده از تکنیک AHP (مطالعه موردی: دانشگاه صنعتی شیراز) (دریافت مقاله) همایش دانشگاه کارآفرین؛ صنعت دانش محور
121 شناسایی و اولویت بندی موانع انتقال فناوری از دانشگاه به صنعت با استفاده از تکنیک AHP (مطالعه موردی: دانشگاه صنعتی شیراز) (دریافت مقاله) همایش دانشگاه کارآفرین؛ صنعت دانش محور
122 شناسایی و دسته بندی ذهنیت سرمایه انسانی در جهت مدیریت زیست محیطی با کاربست روش کیو (سازمان های دولتی در کلان شهر تهران) (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی مدیریت،علوم انسانی و رفتاری در ایران و جهان اسلام
123 شناسایی و دسته سناریوهای پیش روی دانشگاه های نظام جمهوری اسلامی ایران با رویکرد دلفی (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی مدیریت،علوم انسانی و رفتاری در ایران و جهان اسلام
124 شناسایی و رتبه بندی مولفه های اثرگذار بر توسعه فروش بیمه نامه های تجاری (دریافت مقاله) بیست و یکمین همایش ملی و هفتمین همایش بین المللی بیمه و توسعه
125 شناسایی واولویت بندی عوامل کلیدی موفقیت استقرارمدیریت دانش درگمرک جمهوری اسلامی ایران (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس مدیریت دانش
126 شناسه ها و اولویت بندی پیشرانه های توسعه بانکداری اجتماعی در نظام بانکی بانک قرض الحسنه رسالت استان سیستان و بلوچستان (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی تحولات نوین در مدیریت، اقتصاد و حسابداری
127 طراحی مدل عوامل موثر بر پذیرش رایانش ابری در سازمان های دولتی ایران (دریافت مقاله) نخستین کنفرانس بین المللی پارادیم های نوین مدیریت هوشمندی تجاری و سازمانی
128 طراحی مدلی به منظور شناسایی عوامل مؤثر بر وفاداری الکترونیکی مشتریان در صنعت بانکداری (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس ملی علوم مدیریت نوین
129 طراحی و استقرار شهر الکترونیک: رویکرد بهینه کاوی (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی شهر الکترونیک
130 عوامل موثر بر ایجاد شکاف وضعیت موجود و مطلوب مدیریت دانش در سازمانها (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی حسابداری و مدیریت
131 عوامل موثر بر پذیرش بانکداری اینترنتی از دید مشتریان بانک تجارت (دریافت مقاله) همایش ملی مهندسی رایانه و مدیریت فناوری اطلاعات
132 عوامل موثر بر توسعه کارآفرینی سازمانی فناورانه (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی مدیریت، کارآفرینی و توسعه اقتصادی
133 عواملموثر بر تجارت الکترونیک در کشورهایدر حال توسعه (دریافت مقاله) همایش منطقه ای فن آوری اطلاعات، راهکارها و راهبردها
134 فرهنگ سازمانی مبتنی بر ارزش های اسلامی(مطالعه اخلاق کاری و تعهد سازمانی و بهبود مستمر) (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی جهت گیری های نوین در مدیریت، اقتصاد و حسابداری
135 کاربرد دلفی فازی برای ارائه مدل ساختار شکست ریسک زنجیره تأمین در سازمانهای تولیدی مطالعه موردی: صنایع شهرستان بیرجند (دریافت مقاله) چهارمین همایش ملی علوم مدیریت نوین
136 کاربرد وتاثیر فن آوری اطلاعات در مدیریت دانش (دریافت مقاله) اولین همایش ملی پژوهش های مهندسی رایانه
137 کاربردفناوری اطلاعات سیستم جامع گلستان از دیدگاه کارمندان دانشگاه سیستان و بلوچستان برجلب رضایت مشتریان دانشجویان با استفاده از مدل کارت امتیازی متوازن (دریافت مقاله) دومین همایش سراسری فناوری اطلاعات و ارتباطات
138 کسب دانش در مورد فرآیندهای تجاری از طریق روایت ها و گزارشات گروگذاران تجاری (دریافت مقاله) کنفرانس سالانه پارادایم های نوین مدیریت در حوزه هوشمندی
139 مبانی کرامت انسانی در فرهنگ سازمانی (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی پژوهشهای نوین در مدیریت، اقتصاد وحسابداری
140 محاسبه ی رشد بهره وری با استفاده از مدل تلفیقی تحلیل پوششی داده و شاخص تورنکوییست در شرکت گاز استان سیستان و بلوچستان (دریافت مقاله) دومین همایش بین المللی انسجام مدیریت و اقتصاد در توسعه
141 مدلهای سنجش رضایت مشتری، معرفی و مقایسه (دریافت مقاله) هشتمین کنفرانس بین المللی مدیریت
142 مدیریت دانش شهروندان و ارتباط آن با بهبود عملکرد در شهرداری ها (دریافت مقاله) اولین همایش ملی پژوهش های مهندسی رایانه
143 مدیریت دانش و خلق ارزش افزوده برای بنگاههای اقتصادی (دریافت مقاله) همایش مدیریت تکنولوژی و نوآوری
144 مشارکت الکترونیک شهروندان در دولت الکترونیک: چالش ها و راهکارها (دریافت مقاله) همایش ملی شهر الکترونیک
145 مطالعه زمینه های جذب و نگهداری نیروهای انسانی کارآفرین در استان سیستان و بلوچستان (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس ملی مدیریت و حسابداری
146 مطالعه عوامل تاثیرگذار بر پذیرش اینترانت و بررسی نقش ان در یادگیری الکترونیکی مطالعه موردی (دریافت مقاله) سومین همایش ملی مهندسی برق کامپیوتر و فناوری اطلاعات
147 مطالعه فراترکیب از مدل توسعه منابع انسانی در صنعت گردشگری (دریافت مقاله) هشتمین کنفرانس بین المللی گردشگری،فرهنگ و هنر
148 مطالعه و بررسی عوامل بنیادین-ساختاری در مدل خط مشی گذاری خوب در حوزهآموزش عالی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی رویکردهای نظری و فناوری های نوین در علوم اداری
149 مقایسه ای بین روش های تامین مالی دانشگاه های برتر در ایران وآسیا (دریافت مقاله) همایش ملی شرکتهای دانش بنیان فرصت ها و چالش ها و نقش آن در توسعه کشور
150 مهندسی ارزش مبتنی بر فناوری راهکاری استراتژیک در مدیریت کیفیت (دریافت مقاله) کنفرانس ملی مهندسی ارزش و مدیریت هزینه
151 نقش اعتماد مبتنی بر دانش در تجارت اجتماعی با تعدیلگری نگرش به خرید (مورد مطالعه: کاربران شبکه های اجتماعی شهر زاهدان) (دریافت مقاله) سومین همایش ملی مطالعات جدید در کارآفرینی و مدیریت کسب و کار
152 نقش برنامه ریزی منابع سازمانی (ERP) در نوآوری سازمان (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی مدیریت، کارآفرینی و توسعه اقتصادی
153 نقش پارک های علم و فناوری و مراکز رشد در تحقق اقتصاد دانش بنیان (دریافت مقاله) همایش ملی اقتصاد،مدیریت توسعه و کارآفرینی با رویکرد حمایت از کالای ایرانی
154 نقش خدمات دولت سیار در توسعه بخش کشاورزی روستائی (دریافت مقاله) همایش ملی توسعه روستایی
155 نقش فناوری اطلاعات در معماری سازمان (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی مدیریت و اقتصاد پویا ایران -مالزی
156 نقش محرک های نوآوری بر ارتقای سطح ظرفیت نوآوری شرکت های دانش بنیانموجود در پارک علم و فناوری (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی مدیریت، فرهنگ و توسعه اقتصادی
157 نقش مدیریت ارتباط با مشتری درموفقیت شرکت های بیمه ی زاهدان (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس کسب و کار بیمه
158 نقش مدیریت دانش در نوآوری شرکت های بیمه (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس و جشنواره کسب و کار بیمه
159 نقش معماری سازمانی در شرکت های بیمه (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس و جشنواره کسب و کار بیمه
160 نگهداشت و ماندگاری منابع انسانی در مناطق کمتر برخوردار؛ تبیین نقش نگرش شغلی (دریافت مقاله) همایش ملی اقتصاد،مدیریت توسعه و کارآفرینی با رویکرد حمایت از کالای ایرانی
161 نوآوری مشارکتی (الگوی نوآوری مشارکتی پنج مرحله ای در سازمان های کارآفرین) (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس مدیریت تکنولوژی ایران
162 نوع شناسی کارآفرینی و کارافرینان (دریافت مقاله) همایش دانشگاه کارآفرین؛ صنعت دانش محور
163 نهادینه شدن نوآوری و نهادینه سازی کارآفرینی در سازمان مطالعه موردی (دریافت مقاله) سومین کنفرانس ملی خلاقیت شناسی،TRIZ ومهندسی ومدیریت نوآوری ایران
164 واکاوی اثرات ابعاد یادگیری سازمانی بر کارآفرینی سازمانی (مطالعه موردی دانشگاهعلوم پزشکی شهرستان زاهدان) (دریافت مقاله) اولین همایش ملی رویکردهای نظری و فناوری های نوین در علوم اداری
165 همراستایی مفهومی شکاف دیجیتالی و پذیرش فناوری (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس بین المللی مدیریت فناوری اطلاعات و ارتباطات