دکتر رسول زارع

دکتر رسول زارع استاد پژوهش موسسه تحقیقات گیاه پزشکی کشور

دکتر رسول زارع

Dr. dr Rasoul Zare

استاد پژوهش موسسه تحقیقات گیاه پزشکی کشور

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 A Monograph of Verticillium Section Prostrata (دریافت مقاله) دوفصلنامه رستنیها دوره: 5، شماره: 0
2 A REVISION OF PLANT-ASSOCIATED VERTICILLIUM SPECIES (دریافت مقاله) دوفصلنامه رستنیها دوره: 4، شماره: 1
3 A TAXONOMIC STUDY ON ALTERNARIA SPECIES IN IRAN (۲) (دریافت مقاله) دوفصلنامه رستنیها دوره: 4، شماره: 2
4 An introduction to the Herbarium Ministerii Iranici Agriculturae “IRAN” (دریافت مقاله) دوفصلنامه رستنیها دوره: 16، شماره: 0
5 اطلاعات جدید پیرامون شبه قارچ های مولد زنگ سفید گیاهان در ایران (دریافت مقاله) فصلنامه بیماریهای گیاهی دوره: 57، شماره: 1
6 اطلاعات جدید درباره Cercospora و چند گونه شبه سرکوسپورا از استان گیلان (دریافت مقاله) فصلنامه بیماریهای گیاهی دوره: 47، شماره: 4
7 ایدیومورفهای تیپ آمیزشی و وضعیت باروری جنسی جدایههای Fusarium proliferatum حاصل از برخی اکوسیستمهای آبی (دریافت مقاله) دو فصلنامه دانش گیاه پزشکی ایران دوره: 51، شماره: 2
8 Biodiversity of Penicillium and Talaromyces species from sugarcane rhizosphere in Khuzestan province (Iran) (دریافت مقاله) دوفصلنامه رستنیها دوره: 23، شماره: 1
9 Contribution to the identification of Cercospora species in Iran (دریافت مقاله) دوفصلنامه رستنیها دوره: 11، شماره: 2
10 Contribution to the identification of Cladosporium species in the North of Iran (دریافت مقاله) دوفصلنامه رستنیها دوره: 15، شماره: 2
11 Contribution to the identification of Xylaria species in Iran (دریافت مقاله) دوفصلنامه رستنیها دوره: 15، شماره: 2
12 Four new Fusarium taxa isolated from gramineous plants in Iran (دریافت مقاله) دوفصلنامه رستنیها دوره: 11، شماره: 1
13 FUNGI ISOLATED FROM AGARICUS BISPORUS IN TEHRAN PROVINCE WITH SPECIAL REFERENCE TO VERTICILLIUM FUNGICOLA (دریافت مقاله) دوفصلنامه رستنیها دوره: 6، شماره: 1
14 HYPHOMYCETOUS FUNGAL COMMUNITY OF BARLEY PHYLLOPLANE IN EAST AZARBAIJAN PROVINCE WITH EMPHASIS ON NEW TAXA FOR IRANIAN FUNGAL FLORA (دریافت مقاله) دوفصلنامه رستنیها دوره: 5، شماره: 2
15 IDENTIFICATION OF FUNGICOLOUS FUNGI OF IRAN. II. TELEOMORPHS BELONGING TO THE GENUS (دریافت مقاله) دوفصلنامه رستنیها دوره: 7، شماره: 1
16 Identification of Fusarium species associated with Fusarium head blight of wheat in the North of Iran and phylogenetic analysis of the dominant species (دریافت مقاله) دوفصلنامه رستنیها دوره: 17، شماره: 2
17 List of collectors of the Herbarium Ministerii Iranici Agriculturae “IRAN” (دریافت مقاله) دوفصلنامه رستنیها دوره: 16، شماره: 0
18 List of determiners of the Herbarium Ministerii Iranici Agriculturae “IRAN” (دریافت مقاله) دوفصلنامه رستنیها دوره: 16، شماره: 0
19 Molecular detection of Lecanicillium fungicola on white button mushroom (Agaricus bisporus), using species-specific primer set (دریافت مقاله) دوفصلنامه رستنیها دوره: 21، شماره: 2
20 Morphological and molecular characterization of three new Fusarium species associated with inflorescence of wild grasses for Iran (دریافت مقاله) دوفصلنامه رستنیها دوره: 14، شماره: 2
21 New reports on Cercospora and Pseudocercospora from Guilan province (N Iran) (دریافت مقاله) دوفصلنامه رستنیها دوره: 13، شماره: 1
22 ONE OF THE SOUTHERN LIMITS OF GEOGRAPHICAL DISTRIBUTION OF SCLEROTIUM FORMING SNOW MOULD FUNGI: FIRST RECORDS OF TYPHULA SPECEIES FROM IRAN (دریافت مقاله) دوفصلنامه رستنیها دوره: 8، شماره: 1
23 Phylogeny and genetic diversity of Fusarium graminearum species complex associated with Fusarium head blight of wheat in Moghan plain (Iran) (دریافت مقاله) دوفصلنامه رستنیها دوره: 18، شماره: 1
24 SOME PHIALIDIC FUNGICOLOUS FUNGI FROM THE SOUTHERN CASPIAN COASTS (دریافت مقاله) دوفصلنامه رستنیها دوره: 9، شماره: 1
25 Study on sexual reproduction and some morphological and pathological traits of Ophiognomonia leptostyla in Iran (دریافت مقاله) دوفصلنامه رستنیها دوره: 10، شماره: 2
26 Study on the genus Phyllosticta (Ascomycota: Phyllostictaceae) from Guilan province (N. Iran) (دریافت مقاله) دوفصلنامه رستنیها دوره: 17، شماره: 1
27 Systematics of Aspergillus species of subgenus Nidulantes in Iran (دریافت مقاله) دوفصلنامه رستنیها دوره: 13، شماره: 2
28 Taxonomic study of the genus Ramularia and Ramularia-like genera in Iran (دریافت مقاله) دوفصلنامه رستنیها دوره: 13، شماره: 1
29 THREE NEW SPECIES OF TRICHODERMA FOR THE MYCOFLORA OF IRAN (دریافت مقاله) دوفصلنامه رستنیها دوره: 5، شماره: 2
30 بررسی تنوع ژنتیکی Fusarium oxysporum عامل پژمردگی فوزاریومی سیب زمینی با استفاده از آزمون های بیماری زایی و نشانگرهای RAPD (دریافت مقاله) فصلنامه بیماریهای گیاهی دوره: 45، شماره: 1
31 بررسی تنوع ژنتیکی در میان جدایه های مختلف گونه های فوزاریوم، عوامل بیماری پوسیدگی طوقه و ریشه گندم با استفاده از روشهای مولکولی و آزمونهای بیماریزایی (دریافت مقاله) فصلنامه بیماریهای گیاهی دوره: 52، شماره: 4
32 بررسی سه بیماری قارچی شاخساره درختان توت در ایزدشهر (مازندران) و آستانه (گیلان) (دریافت مقاله) فصلنامه بیماریهای گیاهی دوره: 47، شماره: 3
33 بررسی سه بیماری قارچی شاخساره درختان توت در ایزدشهر (مازندران) و آستانه (گیلان) * (دریافت مقاله) فصلنامه بیماریهای گیاهی دوره: 48، شماره: 4
34 بررسی گونه های فوزاریوم , عامل پوسیدگی خشک سیب زمینی در استان های اردبیل, تهران و همدان (دریافت مقاله) مجله آفات و بیماریهای گیاهی دوره: 76، شماره: 86
35 بررسی مولکولی و فیلوژنتیکی جدایه های جنس Rhizopus بر اساس منطقه ITS و مناطق D۱-D۲ از DNA ریبوزومی * (دریافت مقاله) فصلنامه بیماریهای گیاهی دوره: 47، شماره: 3
36 تنوع پاتوتیپی جدایه های Rhynchosporium secalis در پنج استان ایران (دریافت مقاله) فصلنامه بیماریهای گیاهی دوره: 47، شماره: 4
37 شناسایی پلی فازی گونه Cercospora cf. sigesbeckiae همراه با بیماری لکه برگی سرکوسپورایی گیاهان دانه روغنی سویا، کلزا و کنجد در استان های گلستان و مازندران (دریافت مقاله) فصلنامه بیماریهای گیاهی دوره: 56، شماره: 2
38 قارچ های همراه با زوال درختان بلوط در استان چهارمحال و بختیاری (دریافت مقاله) فصلنامه بیماریهای گیاهی دوره: 56، شماره: 3
39 قارچ های هیفومیست جدا شده از حشرات و اثر بیماریزایی آنها روی سوسک کلرادو در استان همدان (دریافت مقاله) فصلنامه حفاظت گیاهان دوره: 24، شماره: 4
40 کمک به شناسایی جنس Passalora در ایران (دریافت مقاله) مجله آفات و بیماریهای گیاهی دوره: 80، شماره: 1
41 کمک به شناسایی گونه های Pseudocercospora در ایران (دریافت مقاله) فصلنامه بیماریهای گیاهی دوره: 48، شماره: 3
42 کنترل زیستی همونکوس کونتورتوس توسط قارچهای نماتودخوار آرتروبوتریس اولیگوسپورا، دادینگتونیا فلگرنس و هاپتوسیلیوم اسفروسپوروم (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات دامپزشکی دوره: 59، شماره: 4
43 مطالعه ساختار ژنتیکی جمعیت های Fusarium solani جدا شده از سیب زمینی، کدوئیان، لوبیا و نخود براساس نشانگر FAFLP * (دریافت مقاله) فصلنامه بیماریهای گیاهی دوره: 45، شماره: 3
44 مقایسه تنوع ژنتیکی و بیماریزایی جدایه های Fusarium culmorum عامل بیماری پوسیدگی طوقه و ریشه گندم در منطقه ورامین (دریافت مقاله) مجله آفات و بیماریهای گیاهی دوره: 82، شماره: 1
45 نخستین گزارش از قارچ بیمارگر حشرات، Hirsutella versicolor Petch ، از ایران (گزارش کوتاه علمی) (دریافت مقاله) مجله آفات و بیماریهای گیاهی دوره: 75، شماره: 84
46 نخستین گزارش از قارچ بیمارگر عنکبوتیان، Gibellula leiopus (Vuill.) Mains، از ایران (گزارش کوتاه علمی) (دریافت مقاله) مجله آفات و بیماریهای گیاهی دوره: 76، شماره: 85
47 وقوع بیماری لکه برگی سرکوسپورایی خربزه در استان گیلان و شناسایی عوامل مرتبط براساس روش های مولکولی و ریخت شناختی (دریافت مقاله) فصلنامه بیماریهای گیاهی دوره: 56، شماره: 1
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 افزایش جمعیت و نیاز به گندم بیشتر، چه ایده ای برای آینده داریم! (دریافت مقاله) نخستین کنفرانس بین المللی علوم کشاورزی،دامی منابع طبیعی محیط زیست گردشگری روستایی و گیاهان دارویی کشورهای اسلامی
2 افزایش جمعیت و نیاز به گندم بیشتر، چه ایده ای برای آینده داریم! (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس ملی و اولین کنفرانس بین المللی کشاورزی ارگانیک و مرسوم
3 اولین گزارش از V.epiphytum به عنوان بیمارگر لارو کرم خراط Zeuzera pyrina (دریافت مقاله) دومین همایش ملی مدیریت پایدار منابع خاک و محیط زیست (کیفیت، سلامت و امنیت خاک)
4 بررسی تنوع ژنوتیپی Fusarium culmorum درجمعیت های مزارع گندم در 5 استان ایران (دریافت مقاله) هشتمین همایش بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران و چهارمین همایش ملی امنیت زیستی
5 بررسی عوامل قارچی بیماریزای طوقه و ریشه درختان میوه هسته دار در استان های همدان و تهران (دریافت مقاله) اولین همایش ملی توسعه پایدار کشاورزی با کاربرد الگوی زراعی
6 شناسایی قارچ های Hyphomycetes چوبزی در استان مازندران (دریافت مقاله) اولین همایش بین المللی و چهارمین همایش ملی گیاهان داوریی و کشاورزی پایدار