هانی اربابی

 هانی اربابی استادیار دانشکده هنر دانشگاه تربیت مدرس

هانی اربابی

Hani Arbabi

استادیار دانشکده هنر دانشگاه تربیت مدرس

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 بررسی دفتر مدیریت پروژه در سازمان های پروژه محور صنایع بالادستی نفت و گاز ایران و رابطه ی آن با موفقیت پروژه (دریافت مقاله) فصلنامه بهبود مدیریت دوره: 11، شماره: 2
2 تبیین کارکردهای ارزش آفرین در سازمان های پروژه محور نفتی (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت سازمان های دولتی دوره: 4، شماره: 1
3 تبیین همسویی کنترل راهبردی و عناصر مدیریت پروژه و تاثیر آن بر عملکرد پروژه (دریافت مقاله) مجله چشم انداز مدیریت بازرگانی دوره: 14، شماره: 22
4 تحلیل ارتباطات ذی نفعان در پروژه تقاطع با روگذرهای غیرهم سطح در شهر ارومیه با استفاده از ماتریس علاقه-قدرت و تحلیل شبکه اجتماعی (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات شهری دوره: 10، شماره: 37
5 شناسائی قابلیت های پویا برای تدوین و اجرای استراتژی پرتفولیو: مطالعه موردی یک هلدینگ پایین دستی نفت وگاز (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های سیاستگذاری و برنامه ریزی انرژی دوره: 5، شماره: 1
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 A Participatory Approach to Design a Process Model of R&D Projects Management (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس بین المللی پژوهش در مدیریت، اقتصاد و توسعه
2 ارائه چارچوب اقتضایی کارکردهای سازمان مادر برای پروژه ها (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی مدیریت چالشها و راهکارها
3 ارائه مدل مفهومی عوامل کلیدی موفقیت پروگرام (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس بین المللی مدیریت پروژه
4 ارایه مدلی بومی جهت سنجش بلوغ مدیریت سبد پروژه در سازمانهای پروژه محور (مطالعه موردی – شرکت مپنا) (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس ملی مدیریت ساخت و پروژه
5 Challenges that interact value adding functions of the parent organization on projects: An empirical analysis of Iranian project- based organization in the oil industry (دریافت مقاله) چهاردهمین کنفرانس بین المللی مدیریت پروژه
6 Matching Iranian Project Manager’s Competencies to Project Type (Case Study: IT and Construction industry Projects) (دریافت مقاله) کنگره بین المللی علوم و مهندسی
7 بررسی معیارهای مؤثر بر ارزیابی کیفی و انتخاب پیمانکاران در صنعت نفت و گاز (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی مدیریت و حسابداری
8 بررسی موجودیت دفتر مدیریت پروژه PMO ( Project Management Office) در ایران: رویکرد توصیفی (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی مدیریت پروژه
9 پیاده سازی الگوی اقتصاد مقاومتی در پروژه های عمرانی مطالعه موردی: پروژه سد و شبکه آبیاری و زهکشی نرماب (دریافت مقاله) سومین کنفرانس اقتصاد و مدیریت کاربردی با رویکرد ملی
10 تاثیر تعهد سازمانی بر فرآیند های مدیریت دانش در سازمان های پروژه محور (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی و ملی مطالعات مدیریت، حسابداری و حقوق
11 تحلیل ذینفعان در پروژه های توسعه شهری با رویکردهای خردگرایانه و تجربی (دریافت مقاله) پانزدهمین کنفرانس بین المللی مدیریت پروژه ایران
12 تحلیل مدل های بلوغ به کار گرفته شده در مدیریت سبد پروژه ها (دریافت مقاله) سیزدهمین کنفرانس بین المللی مدیریت پروژه
13 تدوین استراتژی پور تفولیوبا استفاده از ماتریس جذابیت بازار/موقعیت رقابتی (مطالعه موردی) (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی مدیریت چالشها و راهکارها
14 توسعه مدل اندازه گیری بلوغ مدیریت دانش به منظور تطابق با سازمان های پروژه محور (مطالعه موردی: شرکت نفت و گاز OIEC) (دریافت مقاله) اولین کنفرانس علمی پژوهشی مدیریت، اقتصاد و حسابداری
15 جایگاه استراتژیک مدیریت ذی نفعان در پروژه های صنعت احداث (مطالعه موردی: پروژه سد و شبکه آبیاری و زهکشی نرماب) (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی افق های نو در علوم مهندسی
16 جستاری در وضعیت سنجی کارکردهای دفتر مدیریت پروژه در سازمان های پروژه محور صنایع بالادستی نفت و گاز ایران (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس ملی پژوهشهای کاربردی در مدیریت و حسابداری
17 دفترمدیریت پروژه pmo ؛راهکارغلبه برچالش مدیریت دانش پروژه ها درسازمان پروژه محور (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی مدیریت چالشها و راهکارها
18 راهکارهای ارتقا توسعه پایدار در سازمانهای پروژه محور صنعت نفت و گاز ایران، مبتنی بر اثر قابلیتهای سازمانی (دریافت مقاله) ششمین همایش بین المللی مدیریت، روانشناسی و علوم انسانی با رویکرد توسعه پایدار
19 شناسایی چالشها و راهکارهای بهبود اثربخشی دفتر مدیریت پروژه(مطالعه موردی: صنعت نفت، گاز و پتروشیمی) (دریافت مقاله) پانزدهمین کنفرانس بین المللی مدیریت پروژه ایران
20 شناسایی والویت بندی چالشهای پیاده سازی مدیریت دانش دردفتر مدیریت پروژه سازمانهای پروژه محور (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی مدیریت چالشها و راهکارها
21 عوامل تاثیرگذار بر موفقیت پروژه (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی پژوهش در علوم و مهندسی
22 عوامل تغییر دفاتر مدیریت پروژه (دریافت مقاله) هفتمین کنفرانس بین المللی مدیریت پروژه
23 متدلوژی سنجش همسویی استراتژی کسب و کار و مدیریت پروژه (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی مدیریت استراتژیک پروژه ها
24 مدیریت استراتژیک پروژه ، عنصر موفقیت سازمان در محیط متغیر و پیچیده (دریافت مقاله) دومین کنفرانس سالانه پژوهش های معماری، شهرسازی و مدیریت شهری
25 مروری بر مدلهای شناسایی و تحلیل ذینفعان در ابر پروژه های نفت و گاز (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس ملی مدیریت ساخت و پروژه
26 مشکلات مربوط به فرایند مدیریت ادعا در ایران: از نظر پیمانکاران (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع و مدیریت
27 مقایسه همسویی مدیریت پروژه و استراتژی کسب و کار بین سازمانهای کارفرمایی و پیمانکاری صنعت نفت، گاز و پتروشیمی ایران (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی مدیریت استراتژیک پروژه ها
28 واکاوی شایستگی های مدیران پروژه بر اساس نوع پروژه (دریافت مقاله) دوازدهمین کنفرانس بین المللی مدیریت پروژه