دکتر علیرضا ایرانبخش

دکتر علیرضا ایرانبخش ‏استاد تمام دانشگاه و مدیر کل امور پژوهشی و پروژه های تحصیلات تکمیلی دانشگاه آزاد اسلامی‏

دکتر علیرضا ایرانبخش

Dr. Alireza Iranbakhsh

‏استاد تمام دانشگاه و مدیر کل امور پژوهشی و پروژه های تحصیلات تکمیلی دانشگاه آزاد اسلامی‏

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 An Investigation into the Effects of Cadmium and Nitric Oxide on Induced Secondary Metabolism and Antioxidant System in Pimpinella anisum L. Through Transcriptional Upregulations in AIS۱, PAL, SOD, R۲R۳-MYB, and bZIP Genes (دریافت مقاله) مجله گیاهان دارویی و محصولات فرعی دوره: 11، شماره: 1
2 آنالیز مقایسه ای ترانسکریپتوم و شناسایی ژن های کلیدی مقاومت به کم آبی در ریشه گندم (Triticum aestivum L.) تلقیح شده با میکوریزا آربوسکولار (Funneliformis mosseae) (دریافت مقاله) مجله تازه های بیوتکنولوژی سلولی – مولکولی دوره: 13، شماره: 51
3 اثر آلاینده نفتی بر باردهی و محتوای اسیدهای آمینه قارچ Pleurotus florida (P.Kumm) (دریافت مقاله) فصلنامه گیاه و زیست فناوری ایران دوره: 16، شماره: 2
4 اثر سالیسیلات بر برخی از پاسخ های فیزیولوژیکی گیاه بامیه (Hibiscus esculentus L.) در تنش خشکی (دریافت مقاله) فصلنامه گیاه و زیست فناوری ایران دوره: 8، شماره: 1
5 اثر سولفورافن بر رگ زایی در پرده کوریو الانتوئیک جوجه و بررسی فعالیت آنتی اکسیدانی آن (دریافت مقاله) مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی بیرجند دوره: 24، شماره: 3
6 اثر غلظت های مختلف نانوذرات بتاسیکلودکسترین برشاخص های رشد و سیستم های دفاعی آنزیمی، نشت یونی و میزان پراکسیداسیون لیپیدی غشاء در گیاه دارویی ریحان رقم کشکنی لوءلوء (Ocimum basilicum L. c.v. keshkeni luvelou) (دریافت مقاله) مجله فیزیولوژی محیطی گیاهی دوره: 16، شماره: 64
7 اثر نانو اکسید آهن بر رشد، فیزیولوژی و کالزایی فلفل در شیشه (دریافت مقاله) مجله یافته های نوین در علوم زیستی دوره: 7، شماره: 2
8 اثر نانوذرات اکسید روی و شوری روی صفات آناتومیک گیاه Datura stramonium (دریافت مقاله) فصلنامه گیاه و زیست فناوری ایران دوره: 16، شماره: 4
9 ارزیابی آزمایشگاهی اثر جاذب آلی برمیزان کاهش مایکوتوکسین زیرالنون (دریافت مقاله) فصلنامه زیست شناسی کاربردی دوره: 35، شماره: 1
10 ارزیابی رنگیزه های فتوسنتزی، شاخص های فلورسانس، تبالات گازی وبرخی ترکیبات فلاونوئیدی موثر در گیاه بنفشه سه رنگ (Viola tricolor L.)تحت تاثیر نانوذرات نقره زیستی (دریافت مقاله) مجله فیزیولوژی محیطی گیاهی دوره: 18، شماره: 69
11 ارزیابی واکنش های رشدی، خصوصیات بیوشیمیایی، ظرفیت تبادلات گازی و عملکرد فتوسیستم II گیاه سیاه دانه تحت تیمار نانوذره نقره (دریافت مقاله) فصلنامه به زراعی کشاورزی دوره: 23، شماره: 4
12 BIODIVERSITY OF DIATOMS IN THE KASHKAN RIVER IN THE ZAGROS MOUNTAINS, WESTERN IRAN (دریافت مقاله) مجله گیاه شناسی ایران دوره: 26، شماره: 2
13 Capparis spinosa (Capparaceae); A Survey on Morpho-ecologic Variation for Different Populations of Iran (دریافت مقاله) مجله منابع ژنتیک دوره: 7، شماره: 2
14 DIALYTRICHIA MUCRONATA (BRID.) BROTH. (POTTIACEAE), A NEW RECORD FOR THE MOSS FLORA OF IRAN (دریافت مقاله) مجله گیاه شناسی ایران دوره: 26، شماره: 2
15 Effect of atmospheric cold plasma and cadmium stress on biochemical properties and activity of antioxidant enzymes in wheat plant (دریافت مقاله) مجله فرآیند و کارکرد گیاهی دوره: 13، شماره: 59
16 Growth inhibition effects of extracts of eight mosses on the phytopathogenic fungus Fusarium solani (دریافت مقاله) Journal of Crop Protection دوره: 10، شماره: 4
17 Investigation of phylogenetic relationships and genetic diversity of population (Seidlitzia rosmarinus) by RAPD marker in some regions of Iran (دریافت مقاله) دوفصلنامه رستنیها دوره: 23، شماره: 1
18 Investigation of phylogenetic relationships and genetic diversity of Seidlitzia rosmarinus populations by ISSR marker in some regions of Iran (دریافت مقاله) دوفصلنامه رستنیها دوره: 22، شماره: 1
19 Investigation of the Effect of Arsenic Pollution in the Soil of Some Regions of Kerman on Physiological Characteristics of Pistacia atlantica L. and Medicago sativa L. (دریافت مقاله) فصلنامه فنون زراعی در گیاهان صنعتی دوره: 2، شماره: 3
20 Morphological and ITS-based phylogenetic studies of Lonicera L.(Caprifoliaceae) species growing in Iran (دریافت مقاله) مجله منابع ژنتیک دوره: 8، شماره: 1
21 Physiological and molecular responses of wheat following the foliar application of Iron Oxide nanoparticles (دریافت مقاله) مجله بین المللی ابعاد نانو دوره: 12، شماره: 2
22 Pollen micromorphological study of some Chenopodiaceae species and their taxonomical relationships in Iran (دریافت مقاله) دوفصلنامه رستنیها دوره: 22، شماره: 2
23 Silicon nanoparticles alleviate arsenic toxicity in rice (Oryza sativa L.) (دریافت مقاله) مجله فیزیولوژی و پرورش گیاهان دوره: 12، شماره: 1
24 Study of genetic variation among some Gossypium spp. genotypes available in Iran using ISSR molecular marker (دریافت مقاله) دوفصلنامه رستنیها دوره: 21، شماره: 2
25 Study of the Genus Pinnularia (Naviculales, Bacillariophyta), in the Taleghan River and a New Record for Diatoms Flora of Iran (دریافت مقاله) مجله تحقیقات زیست شناسی دوره: 4، شماره: 1
26 The osteogenesis of bacterial cellulose scaffold loaded with fisetin (دریافت مقاله) مجله علوم پایه پزشکی ایران دوره: 21، شماره: 9
27 The supplementation of nutrient solution with zinc oxide affected cellular metabolism and transcription pattern in Melissa officinalis (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش هایی در کشت سلول و بافت کاریوتیک دوره: 2، شماره: 4
28 Transcriptional responses following seed priming with cold plasma and electromagnetic field in Salvia nemorosa L. (دریافت مقاله) فصلنامه فیزیک تئوری و کاربردی دوره: 14، شماره: 4
29 بررسی اثر بازدارندگی عصاره اتانولی و آبیCinclidotus fontinaloides (Hedw.) P. Beauv بر قارچ های بیماری زای گیاهی Fusarium solani و Bipolaris sorokiniana در محیط آزمایشگاه و گلخانه (دریافت مقاله) فصلنامه گیاه پزشکی کاربردی دوره: 8، شماره: 2
30 بررسی اثر ریز گرانش و طیف های نوری بر روی فعالیت آنزیم های آنتی اکسیدانی، عناصر و رنگیزه های فتوسنتزی گیاه عروسک پشت پرده (.Physalis alkekengi L) در شرایط درون شیشه (دریافت مقاله) مجله تازه های بیوتکنولوژی سلولی – مولکولی دوره: 13، شماره: 49
31 بررسی اثر مقادیر گوناگون نیترات آمونیوم و نیترات پتاسیم بر تغییرات سلولی تکوینی ریزغده های گیاه سیب زمینی (Solanum tuberosum L.) رقم اگریا در شرایط درون شیشه ای (دریافت مقاله) مجله فیزیولوژی محیطی گیاهی دوره: 1، شماره: 3
32 بررسی اثر نانو ذرات کیتوزان و کیتوزان بر برخی صفات فیزیولوژیک و فیتوشیمیایی گیاه دارویی سیاه دانه Nigella sativa L. (دریافت مقاله) مجله اکوفیتوشیمی گیاهان دارویی دوره: 10، شماره: 2
33 بررسی اثر نانو ذره سلنیوم بر تحمل تنش خشکی در گیاه گوجه گیلاسی (دریافت مقاله) فصلنامه گیاه و زیست فناوری ایران دوره: 16، شماره: 3
34 بررسی اثر نانو سلنیوم بر جوانه زنی بذر گوجه گیلاسی(Solanum lycopersicum L. var.cerasiforme) در شرایط آبیاری و تنش آبی (دریافت مقاله) فصلنامه گیاه و زیست فناوری ایران دوره: 18، شماره: 1
35 بررسی اثر نانوذره نقره با پوشش عصاره گیاه بومادران بر رگ زایی در مدل پرده کوریوآلانتوییک جنین جوجه (دریافت مقاله) دوماهنامه فیض دوره: 21، شماره: 6
36 بررسی اثرات آپوپتوتیک نانوذرات نقره پوشش دار شده با عصاره برگ آویشن شیرازی بر رده سلولی HepG2 (دریافت مقاله) دوماهنامه فیض دوره: 19، شماره: 6
37 بررسی برخی پاسخ‌های مورفولوژیکی و فیزیولوژیکی گیاه دارویی بادرشبویه (Dracocephalum moldavica L.) به سلنیوم تحت تنش شوری (دریافت مقاله) مجله فیزیولوژی محیطی گیاهی دوره: 14، شماره: 56
38 بررسی تعامل بین نماتد ریشه گرهی Meloidogyne javanica و Fusarium oxysporum f. sp. radicis-cucumerinum روی برخی ارقام خیار تحت شرایط گلخانه (دریافت مقاله) فصلنامه بیماریهای گیاهی دوره: 56، شماره: 4
39 بررسی تنوع آلکالوئیدها در اندام های مختلف گیاهPhysalis divaricata D. Don. ، شهر کرد (دریافت مقاله) مجله اکوفیتوشیمی گیاهان دارویی دوره: 6، شماره: 1
40 بررسی حضور ژن تنظیم کننده فرعی (agr) در ایزوله های استافیلوکوکوس اورئوس حساس و مقاوم به متی سیلین (mecA ) جدا شده از نمونه های بالینی بجنورد، شمال شرق ایران (دریافت مقاله) مجله تازه های بیوتکنولوژی سلولی – مولکولی دوره: 11، شماره: 44
41 بررسی شاخص های بیوشیمیایی گیاه دارویی بادرشبو تحت اثر نانوذره مس و پلاسمای سرد اتمسفری (دریافت مقاله) مجله یافته های نوین در علوم زیستی دوره: 7، شماره: 4
42 پاسخ دفاع بیوشیمیایی خیار گلخانه ای (Cucumis sativus L.) به بیماری کمپلکس نماتد ریشه گرهی و قارچ پژمردگی فوزاریومی (دریافت مقاله) مجله فیزیولوژی محیطی گیاهی دوره: 16، شماره: 63
43 تاثیر اشعه ماورابنفش (UV-C) بر رنگیزه های فتوسنتزی و پارامترهای بیوشیمیایی گیاه خرفه (Portulaca oleracea) (دریافت مقاله) مجله علوم باغبانی دوره: 36، شماره: 1
44 تاثیر سطوح تنش شوری بر برخی پارامترهای رشد، غلظت یون های معدنی، اسمولیت ها،آنتی اکسیدان های غیرآنزیمی و فعالیت آنزیم فنیل آلانین آمونیالیاز در سه ژنوتیپ کینوا (Chenopodium quinoa Willd) (دریافت مقاله) مجله تازه های بیوتکنولوژی سلولی – مولکولی دوره: 12، شماره: 45
45 تاثیر شرایط ریز جاذبه و ترکیب طیف نور برروی برخی از ویژگی های فیزیولوژی و بیوشیمیایی گیاه عروسک پشت پرده (Physalis alkekengi L.) (دریافت مقاله) فصلنامه گیاه و زیست فناوری ایران دوره: 17، شماره: 2
46 تاثیر نانو ذرات نقره سنتز شده زیستی بر روی برخی از شاخص های فیزیولوژیکی و بیوشیمیایی بنفشه سه رنگ (Viola tricolor L.) (دریافت مقاله) مجله فیزیولوژی محیطی گیاهی دوره: 16، شماره: 62
47 تاثیر نانو ذرات نقره بر تحمل به شوری گیاه ریحان ((Ocimum basilicum L. در مراحل جوانه زنی در شرایط آزمایشگاهی (دریافت مقاله) مجله تازه های بیوتکنولوژی سلولی – مولکولی دوره: 5، شماره: 20
48 تاثیر نانو سلنیوم و سلنات سدیم بر پارامترهای بیوشیمیایی، فیزیولوژیک و رشدی فلفل دلمه ای (دریافت مقاله) مجله یافته های نوین در علوم زیستی دوره: 9، شماره: 4
49 تیپ بندی مولکولی کاست کروموزومی ژن mec در ایزوله های استافیلوکوکوس اورئوس مقاوم به متی سیلین جدا شده از نمونه های بالینی (دریافت مقاله) مجله دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی دوره: 13، شماره: 2
50 مطالعات آناتومی برگ در تیره Typhaceae در ایران (دریافت مقاله) مجله تاکسونومی و بیوسیستماتیک دوره: 4، شماره: 11
51 نقد اجتماعی در شعر سهراب سپهری و تطبیق آن با علوم پایه (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات ادبیات تطبیقی دوره: 9، شماره: 36
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 A Survey of Moss flora of Zagros Mountains in Khouzestan Province (دریافت مقاله) بیست و یکمین کنگره ملی و نهمین کنگره بین المللی زیست شناسی ایران
2 اثر سلنیوم بر برخی خصوصیات مورفولوژیکی و بیوشیمیایی و تجمع متابولیت های ثانویه در بادرشبویه تحت تنش شوری (دریافت مقاله) بیست و یکمین کنگره ملی و نهمین کنگره بین المللی زیست شناسی ایران
3 اثر محیط کشت بر برخی از شاخص های رویشی گیاه سرخارگل در شرایط اینویترو (دریافت مقاله) اولین همایش ملی کشت سلول و بافت گیاهی
4 ارزیابی میزان برخی از صفات فیزیولوژیک ، چهار ژنوتیپ گل محمدی در شرایط آب وهوایی سرد و خشک مطالعه موردی در شهرستان سمنان (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی راه کارهای دستیابی به توسعه پایدار ( کشاورزی،منابع طبیعی و محیط زیست)
5 Brassinostroides Ameliorates the Salt Stress and Improves the Growth Attributes and Essential Oil Content of Moldavian balm (دریافت مقاله) بیست و یکمین کنگره ملی و نهمین کنگره بین المللی زیست شناسی ایران
6 Developmental of egg, anther in Physalis divaricata D. Don (دریافت مقاله) بیستمین کنگره ملی و هشتمین کنگره بین‌المللی زیست‌شناسی ایران
7 Effects of sodium chloride stress salinity on some physiological and anatomical indices of pistacia vera L. (دریافت مقاله) بیستمین کنگره ملی و هشتمین کنگره بین‌المللی زیست‌شناسی ایران
8 Inhibitory effects of some mosses extracts on phytopathogenic fungi in vitro and in vivo (دریافت مقاله) بیست و یکمین کنگره ملی و نهمین کنگره بین المللی زیست شناسی ایران
9 Investigating the prevalence of CRISPR-Cas systems and their association with antibiotic resistance in Enterococcus faecalis and Enterococcus faecium isolated from hospitalized patients (دریافت مقاله) بیست و چهارمین کنگره بین المللی میکروب شناسی ایران
10 Isolation and molecular identification of ultraviolent resistant soil bacteria indigenous to south of Iran (دریافت مقاله) بیست و یکمین کنگره بین المللی میکروب شناسی ایران
11 Molecular identification of ultraviolet-resistant bacteria indigenous to desert areas of Iran (دریافت مقاله) بیست و یکمین کنگره بین المللی میکروب شناسی ایران
12 Regeneration of punica granatum cv. ‘Youssef Khany’ plants from different juvenile explants (دریافت مقاله) کنفرانس علوم کشاورزی و محیط زیست
13 Selenium Effects on Some Morphological and Biochemical Properties and Secondary Metabolites accumulation in Moldavian balm under Salt Stress (دریافت مقاله) بیست و یکمین کنگره ملی و نهمین کنگره بین المللی زیست شناسی ایران
14 SHOOT PROLIFERATION AND PLANT REGENERATION FROME COTYLEDONARY NODES OF (Punica granatum L.) cv. ‘Youssef Khany’ (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی ایده های نو در کشاورزی
15 The magnetic Co1-xZnxFe2O4 nanostructure interaction with DNA molecule study by multiple spectroscopies (دریافت مقاله) بیستمین کنگره ملی و هشتمین کنگره بین‌المللی زیست‌شناسی ایران
16 The Survey of diversity in Q.Castaneifolia and Q.Infectoria leaves morphological, organogenesis and protein content characters in various geographical conditions in Iran (دریافت مقاله) دومین همایش ملی تازه های سلولی و مولکولی
17 The survey of female gametophyte development and effect of Sodium Chloride stress on ontogeny of flower s components in pistacia vera L. (دریافت مقاله) بیستمین کنگره ملی و هشتمین کنگره بین‌المللی زیست‌شناسی ایران
18 Transcriptome Analysis of candidate genes associated with defense responses to drought Stress in Wheat (Triticum aestivum L.) Root (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس زیست شناسی سامانه های ایران
19 بررسی اثر ترکیب های مختلف هورمونی برروی القایی کالوس و باززایی غیر مستقیم به وسیله ریزنمونه های متفاوت در انار (دریافت مقاله) اولین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار
20 بررسی اثر تلفیق روش های کنترل مکانیکی و شیمیایی بر تعداد و بیوماس علف های هرز ذرت (S.C.301 در شرایط آب و هوایی دماوند) (دریافت مقاله) همایش ملی پدافند غیر عامل در بخش کشاورزی
21 بررسی اثر تلفیق روش های کنترل مکانیکی و شیمیایی علف های هرز بر عملکرد و اجزاء عملکرد ذرت (دریافت مقاله) همایش ملی پدافند غیر عامل در بخش کشاورزی
22 بررسی اثر تلفیق روش های کنترل مکانیکی و شیمیایی علف های هرز بر عملکرد و اجزاء عملکرد ذرت (S.C.301) در شرایط آب و هوایی دماوند (دریافت مقاله) همایش ملی پدافند غیر عامل در بخش کشاورزی
23 بررسی اثر تلفیق روش های کنترل مکانیکی و شیمیایی علف هرز بر تعداد و بیوماس علف های هرز ذرت (دریافت مقاله) همایش ملی پدافند غیر عامل در بخش کشاورزی
24 بررسی اثرات شوری ناشی ازNacl بر برخی شاخص های فیزیولوژی در گیاه پسته Pistacia vera Lرقم اکبری و کله قوچی (دریافت مقاله) دومین همایش ملی پسته ایران
25 بررسی برخی ازصفات مورفولوژیک کمی و کیفی درسه ژنوتیپ گل محمدی باتوجه به شرایط اقلیمی شهرستان سمنان (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی راه کارهای دستیابی به توسعه پایدار ( کشاورزی،منابع طبیعی و محیط زیست)
26 بررسی تغییرات پروتئینی در برگ و ریشه sorghum bicolor var. speed feed تحت تنش آللوپاتی حاصل از پوسانده برگ اکالیپتوس E.camadulensis L. با استفاده از الکتروفورز پروتئین در ژل اکریل آمید در سیستم ناپیوسته الکتروفورز SDS-PAGE (دریافت مقاله) سومین همایش ملی بیوتکنولوژی کشاورزی ایران (گیاهی، دامی و صنعتی)
27 بررسی تغییرات پروتئینی در برگ و ریشه sorghum bicolor var. speed feed تحت تنش خشکی با استفاده از الکتروفورز پروتئین در ژل اکریل آمید در سیستم (دریافت مقاله) سومین همایش ملی بیوتکنولوژی کشاورزی ایران (گیاهی، دامی و صنعتی)
28 بررسی تکوین گامتوفیت ماده و اثرات شوری ناشی ازNaclبر تکوین اجزای گل در گیاه پستهPistacia vera Lرقم اکبری و کله قوچی (دریافت مقاله) دومین همایش ملی پسته ایران
29 بررسی جنین زایی سوماتیکی به وسیله قطعات مختلف ریشه در اناررقم یوسف خانی (دریافت مقاله) دومین همایش ملی مباحث نوین در کشاورزی
30 پیشنهاد پروژه کشت صنعتی دو گونه Salicornia persica و Salicornia Iranica به منظور استخراج روغن و سایر فرآورده هادر مناطق کویری گرمسار (دریافت مقاله) همایش منطقه ای چشم انداز گرمسار 1404
31 تاثیر براسینواستروئید بر کاهش تنش شوری و بهبود خصوصیات رشد و اسانس گیاه داردویی بادرشبویه (دریافت مقاله) بیست و یکمین کنگره ملی و نهمین کنگره بین المللی زیست شناسی ایران
32 تاثیر نانو ذرات کیتوزان و کیتوزان بر بیان ژن ژرانیل دی فسفات سنتاز (GPPS) و ترپن سنتاز (MTS) در گیاه سیاه دانه (Nigella sativa L.) (دریافت مقاله) ششمین کنگره بین المللی توسعه کشاورزی، منابع طبیعی، محیط زیست و گردشگری ایران
33 تریگونلین حاصل از کالوس هیپوکوتیل شنبلیله (دریافت مقاله) اولین همایش ملی کشت سلول و بافت گیاهی
34 رقم (جلی) درشرایط زمینی بر برخی پارامترهای رشد مریستم سیب Nacl بررسی اثرلیزر و نمک درون شیشه ای (دریافت مقاله) اولین همایش ملی کشت سلول و بافت گیاهی
35 مقایسه عملکردچنداکوتیپ گل محمدی درشرایط آب وهوایی سردوخشک مطالعه موردی درشهرستان سمنان (دریافت مقاله) سومین همایش ملی مقابله با بیابان زایی و توسعه پایدار تالابهای کویری ایران