دکتر علیرضا پازکی

دکتر علیرضا پازکی دانشیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد یادگار امام خمینی (ره) شهر ری

دکتر علیرضا پازکی

Dr. Alireza Pazoki

دانشیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد یادگار امام خمینی (ره) شهر ری

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 اثر محلول پاشی آسکوربات و جیبرلین بر محتوی رنگیزه ای و بیومارکر های تخریب در گیاه دارویی مریم گلی (Salvia officinalis L.) در شرایط تنش شوری (دریافت مقاله) مجله پژوهش های به زراعی دوره: 15، شماره: 1
2 اثر محلول پاشی اسید سالیسیلیک و اسید جاسمونیک بر قندهای محلول، پرولین و آنزیم های اسطوخودوس (Lavendula officinalis L.) تحت تنش شوری (دریافت مقاله) فصلنامه تنش های محیطی در علوم زراعی دوره: 11، شماره: 1
3 اثر محلول پاشی براسینواستروئید (BR) و نیتروپروسایدسدیم (SNP) بر محتوی رنگیزه ای گیاه دارویی گاوزبان (Borago officinalis L.) در شرایط تنش شوری (دریافت مقاله) مجله پژوهش های به زراعی دوره: 14، شماره: 2
4 اثر مدیریت آبیاری و مالچ گیاهی بر تحلیل همبستگی صفات با عملکرد ارقام بادام زمینی (دریافت مقاله) مجله پژوهش های به زراعی دوره: 11، شماره: 4
5 ارزیابی تنش خشکی و محلول پاشی متانول بر مقدار پروتئین و روغن دانه، سرعت و دوره پر شدن دانه سویا ((L۱۷ (دریافت مقاله) فصلنامه تنش های محیطی در علوم زراعی دوره: 2، شماره: 2
6 ارزیابی سیستم تلفیقی نهاده های آلی و زیستی و شیمیایی برخصوصیات عملکردی وکارایی مصرف نیتروژن در بابونه آلمانی (دریافت مقاله) فصلنامه اکو فیزیولوژی گیاهی دوره: 11، شماره: 37
7 Biochemical Changes of Coriander (Coriandrum sativum L.) Plants under Drought Stress and Foliar Application of Salicylic Acid and Silicon Nanoparticles (دریافت مقاله) مجله گیاهان دارویی و محصولات فرعی دوره: 12، شماره: 3
8 Biological effects of agricultural bio-materials on some blood and tissue factors in Balb/c mice (دریافت مقاله) دوفصلنامه علوم و فنون دامپزشکی ایران دوره: 12، شماره: 1
9 Effect of Aerobic Training and C. vulgaris Intake on Lipid Profile and Leptin in ObeseWomen (دریافت مقاله) فصلنامه پزشکی هرمزگان دوره: 23، شماره: 2
10 Effect of ascorbate and gibberellin on some morphological traits and relative water content in fenugreek (Trigonella foenum graecum L.) under different levels of salinity stress (دریافت مقاله) مجله بین المللی تحقیقات پیشرفته زیست شناختی و زیست پزشکی دوره: 1، شماره: 11
11 Effect of three commercial bio-fertilizers prepared with Pseudomonas on yield and morphophysiological traits of lettuce (Lactuca sativa L.) (دریافت مقاله) دوفصلنامه تحقیقات کشاورزی ایران دوره: 39، شماره: 2
12 The Effect of Endurance Training with Flax Seed on Cortisol and Lipid Profile of Obese Women (دریافت مقاله) مجله گزارش بهداشت و درمان دوره: 3، شماره: 3
13 بررسی اثر اسید سالیسیلیک و اسید جاسمونیک بر صفات رویشی و روابط یونی ریشه و اندام هوایی اسطوخودوس (Lavendula officinalis L.) در شرایط تنش شوری (دریافت مقاله) مجله پژوهش های تولید گیاهی دوره: 23، شماره: 3
14 بررسی اثر اسید هیومیک و باکتری های محرک رشد بر عملکرد و اجزای عملکرد گندم دوروم تحت شرایط تنش خشکی در منطقه شهر ری (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات غلات دوره: 6، شماره: 1
15 بررسی اثر پیش تیمار بذر با پراکسید هیدروژن بر ویژگی های فیزیولوژیک و وابسته به عملکرد ماش در شرایط تنش خشکی (دریافت مقاله) فصلنامه اکو فیزیولوژی گیاهی دوره: 9، شماره: 31
16 بررسی اثر تنش خشکی، سطوح مختلف کود نیتروژن و پتاسیم بر برخی صفات زراعی و فیزیولوژیکی ذرت سینگل کراس ۷۰۴ (دریافت مقاله) فصلنامه اکو فیزیولوژی گیاهی دوره: 12، شماره: 40
17 بررسی اثر روشهای مصرف باکتری های محرک رشد (PGPRs) بر عملکرد و اجزای عملکرد گیاه دارویی سیاهدانه تحت شرایط تنش کم آبی در منطقه شهرری (دریافت مقاله) مجله پژوهش های به زراعی دوره: 12، شماره: 1
18 بررسی اثر کودهای زیستی و سطوح نیتروژن بر صفات زراعی و شاخص های کارایی نیتروژن در ذرت علوفه ای (دریافت مقاله) مجله دانش کشاورزی و تولید پایدار دوره: 32، شماره: 3
19 بررسی اثر محلولپاشی اسید سالیسیلیک و اسید جاسمونیک بر روی برخی صفات مورفولوژیک گیاه دارویی آرتیشو ( . Cynara scolymus L )در شرایط تنش شوری (دریافت مقاله) مجله پژوهش های به زراعی دوره: 13، شماره: 2
20 بررسی کارآیی علفکش ها در کنترل علف هرز گل جالیز (Orobanch aegyptiaca) و افزایش عملکرد توتون رقم ویرجینیا (.Nicotiana tabacum L) در تالش (دریافت مقاله) مجله پژوهش های به زراعی دوره: 14، شماره: 3
21 بررسی نقش براسینولید در تحمل به سمیت سرب بر صفات رشدی و فیزیولوژیک لوبیا چیتی (دریافت مقاله) مجله تولید گیاهان زراعی دوره: 16، شماره: 3
22 تاثیر اسیدسالیسیلیک و اسیدآسکوربیک بر خصوصیات اکوفیزیولوژیک و اسانس بابونه آلمانی در شرایط محدودیت آبی (دریافت مقاله) دوفصلنامه تحقیقات کاربردی اکوفیزیولوژی گیاهی دوره: 5، شماره: 1
23 تاثیر رقابت علف های هرز بر صفات مرفوفیزیولوژیک، عملکرد و اجزای عملکرد کلزای رقم زرفام در ورامین (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های کاربردی زراعی (زراعت سابق) دوره: 28، شماره: 4
24 تاثیر سالیسیلیک اسید و جاسمونیک اسید بر برخی خصوصیات فیزیولوژیک و بیوشیمیایی همیشه بهار (.Calendula officinalis L) تحت شرایط شوری (دریافت مقاله) فصلنامه اکو فیزیولوژی گیاهی دوره: 8، شماره: 24
25 تاثیر سالیسیلیک اسید و جاسمونیک اسید بر میزان فعالیت های آنزیم های آنتی اکسیدانی، قندهای محلول و پرولین در گیاه دارویی آرتیشو (.Cynara Scolymus L) تحت تنش شوری (دریافت مقاله) مجله پژوهش های به زراعی دوره: 14، شماره: 4
26 تاثیر مصرف آسکوربات و جیبرلین بر مکانیسم های غیرآنزیمی گیاه دارویی مرزه (.Satureja hortensis L) در شرایط تنش شوری (دریافت مقاله) فصلنامه تنش های محیطی در علوم زراعی دوره: 9، شماره: 3
27 مدیریت زراعی علف های هرز مزارع گندم با تاکید بر یولاف وحشی زمستانه (Avena ludoviciana Durieu) و خاکشیر (Descurainia sophia ( L.) Schur) (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات غلات دوره: 6، شماره: 4
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 آبیاری تکمیلی ؛ راهکاری بر کاهش اثرات تنش خشکی ارقام نخود دیم در غرب ایران (دریافت مقاله) همایش ملی بحران آب در کشاورزی و منابع طبیعی
2 اثر باکتری های محرک رشد ( PGPR ) و کود نیتروژن بر عملکرد و اجزای عملکرد آفتابگردان (دریافت مقاله) پنجمین همایش ملی ایده های نو در کشاورزی
3 اثر تنش خشکی و روش های مصرف باکتری های محرک رشد PGPR بر میزان فعالیت آنزیم های آنتی اکسیدان کاتالاز، سوپراکسیددیسموتاز و پراکسیداز گیاه دارویی بومادران Achillea millefolium L. در منطقه شهرری (دریافت مقاله) اولین همایش بین المللی و سومین همایش ملی گیاهان دارویی،طب سنتی و کشاورزی ارگانیک
4 اثر تنش خشکی و روش های مصرف باکتری های محرک رشد(PGPR)بر میزان هورمون های جیبرلین و آبسزیک اسید گیاه دارویی بومادران(Achillea millefolium L.) درمنطقه شهرری (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی مهندسی و علوم کاربردی
5 اثر تنش خشکی و روشهای مصر باکتری های محک رشد PGPR بر میزان مالون دی الدئید دی هیدروکسی گوانوزین و دی تیروزین گیاه دارویی بومادران Achillea millefolium L. در منطقه شهر ری (دریافت مقاله) اولین همایش بین المللی و سومین همایش ملی مهندسی و مدیریت کشاورزی محیط زیست و منابع طبیعی پایدار
6 اثر تنش خشکی و روشهای مصرف باکتری های محرک رشد (PGPR) بر میزان فعالیت آنزیم های آنتی اکسیدان آسکوربات پراکسیداز و گلوتاتیون پراکسیداز گیاه دارویی بومادران (.Achillea millefolium L) در منطقه شهرری (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی یافته های نوین علوم و تکنولوژی
7 اثر تنش خشکی و روشهای مصرف باکتری های محرک رشدPGPR بر میزان درصداسانس و ترکیبات فنولی گیاه دارویی بومادران (Achillea millefolium L.) در منطقه شهرری (دریافت مقاله) دومین همایش بین المللی و پنجمین همایش ملی گیاهان دارویی و کشاورزی پایدار
8 اثر تنش خشکی و روشهای مصرف باکتریهای محرک رشدPGPR بر میزان آب نسبی برگ و نشت یونی گیاه دارویی بومادران Achillea millefolium L. در منطقه شهرری (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی پژوهشهای نوین در علوم کشاورزی و محیط زیست
9 اثر مالچ کاه و تنش رطوبتی بر عملکرد دو رقم بادام زمینی (دریافت مقاله) چهارمین کنگره بین المللی توسعه کشاورزی، منابع طبیعی، محیط زیست و گردشگری ایران
10 اثر محلول پاشی سطوح مختلف اسید بوریک بردرصدروغن و عملکرد روغن دانه ارقام پاییزه کلزا (Brassica napus L.) (دریافت مقاله) همایش ملی تغییر اقلیم و تاثیر آن بر کشاورزی و محیط زیست
11 اثر یک دوره تمرین هوازی فزاینده همراه با مصرف بذر کتان برBDNF و IGF- 1 در مردان دارای اضافه وزن (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی پژوهش های کاربردی در تربیت بدنی، علوم ورزشی و قهرمانی
12 اثرهورمون کینتین بر شاخص های جوانه زنی بذر گل راعی (دریافت مقاله) همایش ملی پژوهش های کاربردی در علوم و مهندسی
13 ارائه راهکار، طراحی و مطالعه سامانه های آموزشی ترکیبی رایانه ای تعامل گرادروس علوم تجربی مقطع متوسطه اول (دریافت مقاله) سومین همایش ملی آموزش علوم تجربی
14 ارزیابی شاخص های زراعی و عملکرد اسانس دو رقم گیاه دارویی ریحان (Ocimum basilicum L) تحت تاثیر تراکم و آرایش کاشت (دریافت مقاله) سیزدهمین همایش علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران و سومین همایش علوم و تکنولوژی بذر ایران
15 بررسی اثر تاریخ کاشت بر عملکرد دانه و برخی صفات کمی نخود زراعی در شرایط کرمانشاه ( Cicer arietinum) (دریافت مقاله) همایش ملی بحران آب در کشاورزی و منابع طبیعی
16 بررسی اثر تنش شوری و اسید آسکوربیک بر میزان کلروفیل b, a و a+b در گیاه دارویی خرفه (.Portulaca oleracea L) (دریافت مقاله) دومین همایش ملی تنوع زیستی و تاثیر آن بر کشاورزی و محیط زیست
17 بررسی اثر تنش کم آبی و محلول پاشی سلنیوم بر میزان فعالیت آنزیم گلوتاتیون پراکسیداز (GPX) در ارقام پاییزه کلزا (دریافت مقاله) همایش ملی بحران آب در کشاورزی و منابع طبیعی
18 بررسی اثر مقادیر مختلف مصرف نیتروژن پایه برعملکرد اقتصادی و بیولوژیک ارقام پاییزه کلزا (Brassica napus L.) (دریافت مقاله) همایش ملی تغییر اقلیم و تاثیر آن بر کشاورزی و محیط زیست
19 بررسی اثرات تلقیح با کودهای بیولوژیک آزوسپریلوم و ازتوباکتر و نیتروژن بر رشد عملکرد و اجزای عملکرد کلزای بهاره در آذربایجان غربی (دریافت مقاله) همایش ملی تغییر اقلیم و تاثیر آن بر کشاورزی و محیط زیست
20 بررسی بر هم کنش نیتروژن، ورمی کمپوست و هیومیک اسید بر عملکرد و اجزای عملکرد ذرت شیرین در مرحله رسیدگی کامل (دریافت مقاله) دومین کنگره ملی کشاورزی ارگانیک و مرسوم
21 بررسی تاثیر کودهای زیستی بر شاخص های کارایی نیتروژن ذرت علوفه ای تحت سطوح مختلف نیتروژن (دریافت مقاله) کنفرانس ملی کشاورزی و امنیت غذایی
22 بررسی تاثیر محلولپاشی کودهای سیلیسی بر شاخصهای رشد و نمو چمن (.Lolium perenne L) در شرایط تنش شوری (دریافت مقاله) همایش ملی پدافند غیر عامل در بخش کشاورزی
23 بررسی تأثیر باکتری های محرک رشد وکود نیتروژن بر صفات کیفی و کمی آفتابگردان (Helianthus annus L.) (دریافت مقاله) پنجمین همایش ملی ایده های نو در کشاورزی
24 بررسی تنوع ژنتیکی برخی از لاین های میان رس سیب زمینی در مقایسه با ارقام تجاری (دریافت مقاله) دوازدهمین کنگره ژنتیک ایران
25 بررسی تنوع ژنتیکی برخی ازارقام و لاین های فرانسوی و زودرس سیب زمینی درمقایسه با ارقام تجاری (دریافت مقاله) دوازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
26 بررسی کنترل شیمیایی علف های هرز یونجه (. Medicago sativa L) تازه کاشت درکرج (دریافت مقاله) پنجمین همایش علوم علف های هرز ایران
27 تاثیر تنش خشکی بر روی برخی صفات فیزیولوژیک گیاه ریحان سبز (Ocimum basilicum L.) (دریافت مقاله) سومین همایش یافته های نوین در محیط زیست و اکوسیستم های کشاورزی
28 تاثیر کودهای زیستی و سطوح نیتروژن بر عملکرد علوفه ذرت (دریافت مقاله) کنفرانس ملی کشاورزی و امنیت غذایی
29 تاثیر محلول پاشی افشره جلبک Ascophyllumn nodosum و متانول بر عملکرد و برخی صفات فیزیولوژیکی لوبیا سفید (دریافت مقاله) ششمین کنگره علمی پژوهشی توسعه و ترویج علوم کشاورزی و منابع طبیعی در ایران
30 تأثیر آسکوربات و جیبرلین بر میزان فعالیت آنزم کاتالاز ریشه و اندام هوایی گیاه دارویی شنبلیله (.Trigonella foenum graecum L) در سطوح مختلف تنش شوری (دریافت مقاله) همایش ملی پدافند غیر عامل در بخش کشاورزی
31 تأثیر سطوح مخلتف تنش خشکی و برهم کنش آن با آسکوربات و جیبرلین بر میزان فعالیت آنزیم پراکسیداز گیاه دارویی آویشن Thymus vulgaris L (دریافت مقاله) سومین همایش ملی گیاهان دارویی
32 تأثیر کودهای زیستی و شیمیایی نیتروژن بر ویژگیهای زراعی گیاه دارویی خرفه (Portulaca oleracea L.)تحت تأثیر تنش خشکی (دریافت مقاله) سومین همایش ملی گیاهان دارویی
33 تأثیر کودهای زیستی، بر میزان جذب عناصر غذائی (فسفر، مس، منیزیم، منگنز، اهن) علوفه دو رقم سورگوم (دریافت مقاله) دومین کنگره ملی کشاورزی ارگانیک و مرسوم
34 تأثیر محلول پاشی آسکوربات و جیبرلین بر میزان فعالیت آنزم کاتالاز گیاه دارویی آویشن (.Thymus vulgaris L) در سطوح مختلف تنش خشکی (دریافت مقاله) همایش ملی پدافند غیر عامل در بخش کشاورزی
35 تأثیرسطوح مختلف شوری وآسکوربیک اسید بر روی برخی ویژگی های مورفوفیزیولوژیکی گیاه دارویی خرفه (Portulaca oleracea L.) (دریافت مقاله) همایش ملی محیط زیست و تولیدات گیاهی
36 تشخیص کمبود پتاسیم و فسفر در برگ ذرت با استفاده از پردازش تصویر (دریافت مقاله) کنگره بین المللی نوآوری در مهندسی و توسعه تکنولوژی
37 تشخیص کمبود مواد مغذی ذرت با استفاده از پردازش تصویر (دریافت مقاله) سومین کنفرانس سراسری نوآوری های اخیر در مهندسی برق و کامپیوتر
38 تشخیص کمبود نیتروژن، پتاسیم و آب در گیاه ذرت با استفاده از پردازش (دریافت مقاله) کنفرانس پژوهش های نوین در علوم و مهندسی
39 تعیین مناسب ترین مدل های تخمین میزان کلروفیل برگ با استفاده از ارزیابی رابطه بین فذتون قرائت SPAD و روش آرنون در گیاه دارویی خردل (دریافت مقاله) همایش ملی پدافند غیر عامل در بخش کشاورزی
40 روشهای استعمال کود زیستی نیتروژنه برعملکردواجزای عملکردگیاه دارویی همیشه بهارCalendula officinalis L. (دریافت مقاله) دوازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
41 کاربرد روش های متفاوت مصرف هیومیک اسید و غلظت های عصاره جلبک دریایی به منظور بهبود اجزای عملکرد گیاه شنبلیله (Trigonella foenum-graecum) (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس بین المللی ایده های نوین در کشاورزی، محیط زیست و گردشگری
42 کاربرد ورمیکمپوست و هیومیک اسید در کشاورزی پایدار (دریافت مقاله) همایش ملی پدافند غیر عامل در بخش کشاورزی
43 کاربرد یادگیری ماشین در فرآیندهای فرآوری مواد غذایی (دریافت مقاله) اولین همایش مهندسی عمران و منابع زمین
44 مروری بر اسانس ها و کاربرد آنها در بسته بندی مواد غذایی (دریافت مقاله) اولین همایش مهندسی عمران و منابع زمین
45 مطالعه اثرات آللوپاتیک عصاره اندام های هوایی هندوانه ابوجهل (Citrullus colocynthis L.) برشاخص های جوانه زنی و خصوصیات مرفولوژیک بذور خرفه (Portulaca oleracea L.) (دریافت مقاله) سیزدهمین همایش علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران و سومین همایش علوم و تکنولوژی بذر ایران
46 مطالعه تاثیر اسید سالیسیلیک و جاسمونیک بر میزان صفات رنگیزه ای در گیاه دارویی آرتیشو (Cynara scolymus L.) تحت تنش شوری (دریافت مقاله) سومین همایش یافته های نوین در محیط زیست و اکوسیستم های کشاورزی
47 مقایسه اثرات نیتروژن، ورمی کمپوست و هیومیک اسید بر عملکرد و اجزای علمکرد ذرت شیرین در مرحله شیری (دریافت مقاله) دومین کنگره ملی کشاورزی ارگانیک و مرسوم