دکتر حیدر باقری اصل

دکتر حیدر باقری اصل استاد دانشگاه تبریز

دکتر حیدر باقری اصل

Dr. Heiydar Bagheri asl

استاد دانشگاه تبریز

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 احکـام اختصاصی خیار حق انصـراف قانون تجـارت الکترونیکـی ایران (دریافت مقاله) دوفصلنامه حقوق تطبیقی دوره: 0، شماره: 15
2 اصول تفسیری در احتمال و تعارض نسخ و تخصیص (دریافت مقاله) دانش حقوق مدنی دوره: 12، شماره: 1
3 بررسی ارث حق خیار زوجه از معاملات زوج (دریافت مقاله) فصلنامه فقه و اصول دوره: 47، شماره: 4
4 بررسی صحت و بطلان قرارداد اسقاط خیار ما لم یجب (دریافت مقاله) دانش حقوق مدنی دوره: 11، شماره: 1
5 بررسی ضمان مقبوض به عقد مفسوخ (دریافت مقاله) مجله تخصصی فقه و مبانی حقوق اسلامی دوره: 51، شماره: 2
6 بررسی عدم سقوط خیار با تلف عین (دریافت مقاله) پژوهش نامه حقوق اسلامی دوره: 15، شماره: 1
7 بررسی فقهی اتانازی فعال داوطلبانه (دریافت مقاله) فصلنامه علمی فقه و مبانی حقوق اسلامی دوره: 2، شماره: 4
8 بررسی منابع مفردات آیات قرآن در شناخت مقاصد الهی و استنباط احکام شرعی (دریافت مقاله) فصلنامه علمی فقه و مبانی حقوق اسلامی دوره: 14، شماره: 2
9 بررسی و نقد نظریه های تعریف حق در حقوق اسلامی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های فقهی دوره: 13، شماره: 4
10 بررسی و نقد نظریه های تعریف ملک در حقوق اسلامی (دریافت مقاله) فصلنامه فقه و اصول دوره: 43، شماره: 1
11 تاثیر فقهی قید «علی المومن» در مفاد روایت لاضرر (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های فقهی دوره: 19، شماره: 4
12 تاثیر نظریه های معناشناسی مفردات آیه ی یک سوره ی مائده در استنباط احکام فقهی آن (دریافت مقاله) مجله تخصصی فقه و مبانی حقوق اسلامی دوره: 45، شماره: 1
13 تاثیر نوع ولایت وارث بر نحوه استحقاق و اعمال ارث خیار (دریافت مقاله) مجله مطالعات حقوق تطبیقی معاصر دوره: 5، شماره: 8
14 تاثیر وجود یا فقدان قید «فی الاسلام» در روایت «لا ضرر و لا ضرار» در استنباط مسائل فقهی (دریافت مقاله) فصلنامه فقه و اصول دوره: 55، شماره: 1
15 تبیین وحی از دیدگاه متکلمان مسلمان (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشهای فلسفی کلامی دوره: 5، شماره: 19
16 رویکرد قرآنی در تحلیل ماهیت تکلم الهی (دریافت مقاله) دوفصلنامه تفسیرپژوهی دوره: 9، شماره: 17
17 شرط خیار در عقد کفالت از منظر فقه تطبیقی (دریافت مقاله) فصلنامه فقه و اصول دوره: 51، شماره: 1
18 فهم پذیری متون دینی از دیدگاه اصولیان (دریافت مقاله) مجله تخصصی فقه و مبانی حقوق اسلامی دوره: 47، شماره: 1
19 کاربرد روش تقسیم منطقی در شناخت مقصود مفردات قرآنی (دریافت مقاله) پژوهش های زبانشناختی قرآن دوره: 2، شماره: 1
20 مقایسه انحلال معاملات با خیار و نهادهای مشابه (دریافت مقاله) فصلنامه علمی فقه و مبانی حقوق اسلامی دوره: 13، شماره: 3
21 نقش جواز و لزوم عقد رهن در توثیق اسناد تجاری (دریافت مقاله) مجله تخصصی فقه و مبانی حقوق اسلامی دوره: 42، شماره: 1
22 نقش دین در رهن اسناد تجاری (دریافت مقاله) مجله حقوق خصوصی دوره: 17، شماره: 1
23 نقش قبض در توثیق اسناد تجاری (دریافت مقاله) دانش حقوق مدنی دوره: 2، شماره: 2
24 نقش وکیل در تقلیل دعاوی و حل و فصل مسالمت آمیز به طریق داوری (دریافت مقاله) فصلنامه فقه و حقوق نوین دوره: 2، شماره: 5
25 واکاوی ادله نظریه های صحت و بطلان بیع در تاخیر ثمن (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های فقهی دوره: 10، شماره: 1
26 واکاوی انتساب نظریه صحت و لزوم بیع معاطاتی به شیخ مفید (دریافت مقاله) مجله مطالعات حقوق تطبیقی معاصر دوره: 7، شماره: 13