دکتر محمدحسین باقری افشردی

دکتر محمدحسین باقری افشردی استاد جغرافیای سیاسی دانشگاه عالی دفاع ملی

دکتر محمدحسین باقری افشردی

Dr. Mohamad Hossein Bagheri Afshardi

استاد جغرافیای سیاسی دانشگاه عالی دفاع ملی

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.