دکتر صمد امامقلی زاده

دکتر صمد امامقلی زاده

دکتر صمد امامقلی زاده

Dr. Samad Emamgholizadeh

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 اثر تغییر کاربری اراضی بر ویژگی های فیزیکی و شیمیایی خاک (مطالعه موردی اراضی پخش سیلاب قوشه و زمین های زراعی مجاورآن واقع در استان سمنان) (دریافت مقاله) فصلنامه علوم آب و خاک دوره: 18، شماره: 67
2 ارزیابی شبکه زهکشی شهری با استفاده از مدل SWMM (مطالعه موردی: شهر شاهرود) (دریافت مقاله) مهندسی آبیاری و آب ایران دوره: 14، شماره: 2
3 ارزیابی مدل تلفیقی زنجیره مارکوف و سلول های خودکار در شبیه سازی تغییرات کاربری و پوشش اراضی سد گتوند (دریافت مقاله) دو فصلنامه آب و توسعه پایدار دوره: 9، شماره: 2
4 استفاده از تحلیل مولفه اصلی برای تعیین ورودی های موثر بر تخمین بارش به کمک شبکه عصبی مصنوعی و ماشین بردار پشتیبان (دریافت مقاله) مجله علمی سامانه های سطوح آبگیر باران دوره: 4، شماره: 4
5 Climate change impacts on spatial-temporal variations of reference evapotranspiration in Iran (دریافت مقاله) دو فصلنامه تحقیقات سطوح استحصال آب دوره: 2، شماره: 1
6 برآورد دبی انتقال رسوب رودخانه با استفاده از مدل ریاضی HEC-RAS (دریافت مقاله) مهندسی آبیاری و آب ایران دوره: 4، شماره: 4
7 برآورد رواناب حوضه بار اریه با استفاده از مدل های WetSpa و شبکه عصبی مصنوعی (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیا و برنامه ریزی دوره: 21، شماره: 62
8 بررسی آزمایشگاهی اثر آبشکن سرسپری متقارن بر میزان آبشستگی تکیه گاه پل در کانال مرکب (دریافت مقاله) مجله پژوهش آب ایران دوره: 15، شماره: 2
9 بررسی آزمایشگاهی اثر آبشکن ساده بر آبشستگی موضعی در اطراف تکیه گاه پل (دریافت مقاله) مهندسی آبیاری و آب ایران دوره: 12، شماره: 1
10 بررسی آزمایشگاهی تاثیر پره های مستغرق درکاهش آبشستگی اطراف تکیه گاه پل (دریافت مقاله) مهندسی آبیاری و آب ایران دوره: 7، شماره: 3
11 بررسی اثر سدسازی بر تغییر کاربری و پوشش اراضی در بازه زمانی ۱۳۷۰ تا ۱۳۹۹ (مطالعه موردی: سد گتوند- خوزستان) (دریافت مقاله) فصلنامه علوم آب و خاک دوره: 26، شماره: 3
12 بررسی اثر شیب، دبی و بافت خاک برگسترش جبهه رطوبتی در خاک های همگن از منبع نقطه ای (دریافت مقاله) نشریه آبیاری و زهکشی ایران دوره: 15، شماره: 5
13 بررسی تاثیر سطوح مختلف آبیاری جویچه ای و تراکم بوته بر کارایی مصرف آب در چغندرقند (دریافت مقاله) پژوهش های حفاظت آب و خاک دوره: 22، شماره: 1
14 بررسی تغییرات مکانی فرونشست دشت دامغان و پیش بینی آن با استفاده مدل شبکه عصبی مصنوعی (دریافت مقاله) مجله فناوری های پیشرفته در بهره وری آب دوره: 3، شماره: 3
15 بررسی روند تغییرات آبدهی رودخانه های استان لرستان با استفاده از روشTFPW-MK (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات کاربردی علوم جغرافیایی دوره: 14، شماره: 35
16 بررسی عددی الگوی جریان، پروفیل بستر و تنش برشی اطراف پایه مستطیلی با Flow ۳D (دریافت مقاله) نشریه آبیاری و زهکشی ایران دوره: 15، شماره: 5
17 بررسی گسترش جبهه رطوبتی خاک از منبع نقطه ای در خاک های مطبق افقی و عمودی (دریافت مقاله) مهندسی آبیاری و آب ایران دوره: 13، شماره: 3
18 بررسی و ارزیابی رسوب شوئی تحت فشار در سدهای مخزنی با استفاده از مدل فیزیکی (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات منابع آب ایران دوره: 3، شماره: 1
19 پیش بینی تراز آب زیرزمینی دشت شاهرود استفاده از شبکه عصبی مصنوعی تابع پایه شعاعی (دریافت مقاله) پژوهشنامه مدیریت حوزه آبخیز دوره: 7، شماره: 13
20 پیش بینی ظرفیت تبادل کاتیونی خاک های استان گیلان با استفاده از مدل های هوشمند (دریافت مقاله) نشریه پژوهش های خاک دوره: 31، شماره: 3
21 پیش بینی عمق آبشستگی پایه پل با استفاده از مدل شبکه عصبی مصنوعی و مقایسه ی آن با روابط تجربی (دریافت مقاله) مجله فناوری های پیشرفته در بهره وری آب دوره: 1، شماره: 1
22 پیش بینی فرسایش کناری بخش های پیچانرودی رودخانه ی کشکان (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیا و توسعه دوره: 13، شماره: 40
23 پیش بینی میزان رسوب ورودی به مخزن سد شیرین دره به کمک مدل HEC-RAS (دریافت مقاله) پژوهشنامه مدیریت حوزه آبخیز دوره: 11، شماره: 21
24 پیش‎بینی توزیع غلظت رسوبات معلق با استفاده از مدل شبکهعصبی مصنوعی (دریافت مقاله) فصلنامه علوم و فنون دریایی دوره: 17، شماره: 2
25 تاثیر شکل های مختلف آبشکن منفرد بر آبشستگی تکیه گاه پل در کانال مرکب (دریافت مقاله) نشریه آبیاری و زهکشی ایران دوره: 15، شماره: 1
26 تحلیل روند تغییرات آبدهی رودخانه های حوضه رودخانه کرخه و تاثیر ضریب خودهمبستگی بر روند تغییرات جریان (دریافت مقاله) مجله پژوهش آب ایران دوره: 9، شماره: 1
27 تحلیل روند تغییرات آبدهی رودخانه های شمال حوضه رودخانه دز با استفاده از روش TFPW-MK (دریافت مقاله) پژوهش های حفاظت آب و خاک دوره: 22، شماره: 3
28 تحلیل فراوانی منطقه ای سیلاب با استفاده از تحلیل خوشه ای ترکیبی و گشتاور های خطی (دریافت مقاله) پژوهشنامه مدیریت حوزه آبخیز دوره: 6، شماره: 12
29 تخمین ظرفیت تبادل کاتیونی در دو خاک بکر و کشاورزی توسط شبکه عصبی مصنوعی ورگرسیون خطی (دریافت مقاله) فصلنامه آب و خاک دوره: 27، شماره: 3
30 تولید آمار مصنوعی جریان ورودی به مخزن سد مارون با استفاده از سری های زمانی سالانه (دریافت مقاله) مجله پژوهش آب ایران دوره: 6، شماره: 2
31 کاربرد پره های مستغرق درکاهش آبشستگی موضعی تکیه گاه پل با دماغه گرد (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات مهندسی سازه های آبیاری و زهکشی دوره: 18، شماره: 68
32 کاربرد روش برنامه ریزی بیان ژن در تعیین ضریب هوادهی دریچه تخلیه کننده تحتانی سدها (دریافت مقاله) پژوهش های حفاظت آب و خاک دوره: 24، شماره: 1
33 مدل سازی آب زیرزمینی دشت دامغان و بهینه سازی الگوی کشت به منظور جلوگیری از افت تراز آب زیرزمینی (دریافت مقاله) پژوهشنامه مدیریت حوزه آبخیز دوره: 14، شماره: 28
34 مطالعه آزمایشگاهی اثر آبشکن T شکل نامتقارن در کاهش آبشستگی تکیه گاه پل (دریافت مقاله) پژوهش های حفاظت آب و خاک دوره: 24، شماره: 1
35 مطالعه آزمایشگاهی تاثیر عوامل هیدرولیکی و هندسی تونل انتقال رسوب بر جریان و رسوب انتقال یافته (دریافت مقاله) مجله تحقیقات آب و خاک ایران دوره: 50، شماره: 2
36 مطالعه آزمایشگاهی حداکثر عمق آب شستگی ناشی از جت های ریزشی آزاد در پایین دست سدهای مخزنی (دریافت مقاله) فصلنامه مهندسی عمران فردوسی دوره: 31، شماره: 4
37 مقایسه ی روش های متداول برآورد بار رسوب معلق رودخانه ی کرخه با روش برنامه ریزی بیان ژن (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیا و توسعه دوره: 14، شماره: 45
38 منطقه بندی حوزه های آبخیز با به کارگیری نوعی از شبکه های عصبی مصنوعی به منظور تحلیل فراوانی منطقه ای سیلاب (دریافت مقاله) پژوهشنامه مدیریت حوزه آبخیز دوره: 7، شماره: 14
39 موقعیت بهینه پرده آب بند و کف بند در کاهش فاکتورهای نشت در پی سدهای انحرافی (دریافت مقاله) مهندسی آبیاری و آب ایران دوره: 10، شماره: 4
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 اثر دانه بندی مصالح بستر بر حداکثر عمق ابشستگی در پایین دست سرریزهای پلکانی (دریافت مقاله) همایش ملی معماری، عمران و توسعه نوین شهری
2 اثر عمق پایاب بر حداکثر عمق آبشستگی در پایین دست سرریزهای پلکانی (دریافت مقاله) سیزدهمین کنفرانس هیدرولیک ایران
3 ارزیابی پروفیل سرعت در بدنه جریان غلیظ با استفاده از مدل فیزیکی و ریاضی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی منابع آب با رویکرد منطقه ای
4 ارزیابی عملکرد ماهواره TRMM در برآورد بارش در مقیاس ماهانه در استان اصفهان (دریافت مقاله) هفتمین کنفرانس ملی مدیریت منابع آب ایران
5 ارزیابی وضعیت راندمان انتقال آب در کانالهای بتنی شبکه آبیاری دشت گرمسارو بررسی شرایط بهبود آن (دریافت مقاله) اولین همایش ملی چالش های منابع آب و کشاورزی
6 انتخاب مناسبترین روش برآورد بار معلق در رودخانه بیدواز (دریافت مقاله) سومین کنگره بین المللی عمران ، معماری و توسعه شهری
7 CCHE۲D بررسی تغییرات مورفولوژی رودخانه تحت تاثیر تنش برشی در قوسی ۱۸۰ درجه با استفاده از مدل (دریافت مقاله) اولین همایش ملی کشاورزی، منابع طبیعی و دامپزشکی
8 برآورد بار رسوب معلق ورودی به سد کرخه به کمک برنامه ریزی بیان ژن و شبکه عصبی مصنوعی (دریافت مقاله) اولین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار
9 برآورد بار رسوبی رودخانه مارون و رسوب ورودی به مخزن سد مارون (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی منابع آب با رویکرد منطقه ای
10 برآورد بار معلق رسوب ورودی به سد کرخه با استفاده از برنامه ریزی بیان ژن و مدل استنتاج تطبیقی-فازی (دریافت مقاله) هشتمین کنگره ملی مهندسی عمران
11 برآورد حجم رسوب ورودی به مخزن سد امیرکبیرکرج مطالعه موردی (ایستگاه سیرا) (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی مخاطرات طبیعی و بحران های زیست محیطی ایران، راهکارها و چالش ها
12 برآورد رواناب حوضه آبریز کسیلیان با استفاده از روش برنامه ریزی بیان ژن (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی منابع طبیعی، مهندسی کشاورزی، محیط زیست و توسعه روستایی
13 برآورد سیلاب حوضه آبریز رودخانه تلار(زیرحوضه کسیلیان) بااستفاده از مدل HEC-HMS (دریافت مقاله) کنفرانس ملی مدیریت سیلاب
14 برآورد ضریب دبی سرریز جانبی مرکب با استفاده از SPSS (دریافت مقاله) کنفرانس عمران، معماری و شهرسازی کشورهای جهان اسلام
15 برآورد ضریب هوادهی دریچه تخلیه کننده تحتانی سدها بااستفاده از شبکه عصبی مصنوعی (دریافت مقاله) دوازدهمین همایش سراسری آبیاری و کاهش تبخیر
16 برآورد میزان رسوبات معلق رودخانه هراز آمل با استفاده از روش FAO،USBR و رگرسیون خطی (دریافت مقاله) پانزدهمین کنفرانس ملی هیدرولیک ایران
17 برآورد و پهنه‌بندی سیل در رودخانه مسجد سلیمان در محدوده شهر با استفاده از تلفیق روش منطقی و روش SCS (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی منابع آب با رویکرد منطقه ای
18 بررسی آزمایشگاهی اثر زبری روی ضریب تخلیه سرریز اوجی شکل (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس مدیریت جامع منابع آب
19 بررسی آزمایشگاهی اثر طول بال آبشکن T شکل نامتقارن در میزان آبشستگی دماغه تکیه گاه (دریافت مقاله) سیزدهمین کنفرانس هیدرولیک ایران
20 بررسی آزمایشگاهی اثر فاصله آبشکنT شکل نامتقارن در میزان آبشستگی دماغه تکیهگاه پایه پل (دریافت مقاله) همایش ملی معماری، عمران و توسعه نوین شهری
21 بررسی آزمایشگاهی تاثیر الگوی جریان، شدت آشفتگی و فرآیند آبشستگی در اطراف تکیه گاه با دماغه ی ذوزنقه ای 45 درجه (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی عمران، معماری و مدیریت توسعه شهری در ایران
22 بررسی آزمایشگاهی تاثیر دانه بندی بستر بر آبشستگی پایین دست فلوم گلوبلند (دریافت مقاله) دومین همایش ملی پژوهش های کاربردی در علوم کشاورزی
23 بررسی آزمایشگاهی تاثیر رسوب گذاری بالادست سرریزاوجی روی خصوصیات جریان (دریافت مقاله) پانزدهمین کنفرانس ملی هیدرولیک ایران
24 بررسی آزمایشگاهی تاثیر زبری های موجدار سینوسی بر خصوصیات پرش هیدرولیکی در سازه های آبی تربت حیدریه (دریافت مقاله) دومین همایش چشم انداز توسعه منطقه ی تربت حیدریه در افق 1404 (تربت حیدریه ،زاوه ،مه ولات )
25 بررسی آزمایشگاهی تاثیر شیب پایین دست فلوم گلوبند بر آبشستگی بستر پایین دست سازه (دریافت مقاله) دومین همایش ملی پژوهش های کاربردی در عمران،معماری و مدیریت شهری
26 بررسی آزمایشگاهی تاثیر عرض کانال انحرافی 90 درجه بر انتقال جریان و رسوب (دریافت مقاله) هفدهمین کنفرانس هیدرولیک ایران
27 بررسی آزمایشگاهی تاثیر فاصله بین زبری های موج دار سینوسی بر خصوصیات پرش هیدرولیکی (دریافت مقاله) دهمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه
28 بررسی آزمایشگاهی تاثیر قرار گیری پره های مستغرق در کاهش آبشستگی اطراف تکیه گاه پل در مقاطع مرکب (دریافت مقاله) دومین کنگره بین المللی سازه ، معماری و توسعه شهری
29 بررسی آزمایشگاهی میزان انتقال رسوبات بار کف به پایین دست در اثر هیدروگراف جریان سیلابی (دریافت مقاله) دهمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه
30 بررسی آزمایشگاهی و عددی عملکرد و موقعیت کف بند و پرده آب بند در کاهش گرادیان خروجی از پی سد انحرافی (دریافت مقاله) شانزدهمین کنفرانس هیدرولیک ایران
31 بررسی پدیده نشست زمین در جنوب دشت دامغان (دریافت مقاله) دومین همایش ملی بحران آب (تغییر اقلیم، آب و محیط زیست)
32 بررسی تاثیر الگوی جریان بر فرآیند آبشستگی در اطراف تکیه گاه مربعی (دریافت مقاله) هفدهمین کنفرانس هیدرولیک ایران
33 بررسی تاثیر دبی جت های ریزشی افقی و قطر متوسط رسوبات بستر بر عمق نسبی آبشستگی (دریافت مقاله) دهمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه
34 بررسی تاثیر رقوم سطح آب مخزن در میزان تخلیهی رسوبات در رسوبشویی مخازن سدها با استفاده از مدل عددی (دریافت مقاله) چهاردهمین کنفرانس ملی هیدرولیک ایران
35 بررسی تاثیر زاویه ی برخورد جتهای ریزشی آزاد بر حداکثر عمق حفره ی آبشستگی در پایین دست دریچه های سدهای مخزنی (دریافت مقاله) چهاردهمین کنفرانس ملی هیدرولیک ایران
36 بررسی تاثیر فاصله بین زبرهای برمشخصات پرش هیدرولیکی بااستفاده ازنرم افزار- FLOW (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی پژوهشهای کاربردی در مهندسی عمران، معماری و مدیریت شهری
37 بررسی تاثیر فاصله بین زبریها بر مشخصات پرش هیدرولیکی در حوضچههای آرامش تربت حیدریه با استفاده از نرمافزار Flow-3D (دریافت مقاله) دومین همایش چشم انداز توسعه منطقه ی تربت حیدریه در افق 1404 (تربت حیدریه ،زاوه ،مه ولات )
38 بررسی تاثیر قطر متوسط ذرات رسوب بر حداکثر عمق آبشستگی ناشی از جت آب خروجی از دریچه های سدهای مخزنی (دریافت مقاله) چهاردهمین کنفرانس ملی هیدرولیک ایران
39 بررسی تاثیر میزان بازشدگی دریچه در تخلیه ی رسوبات در رسوبشویی مخازن سدها با استفاده از مدل عددی (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی معماری، شهرسازی، عمران، هنر و محیط زیست؛ افق های آینده، نگاه به گذشته
40 بررسی تاثیر نسبت پوکی رسوبات چسبنده در حجم رسوبات تخلیه شونده در رسوبشویی تحت فشار (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی منابع آب با رویکرد منطقه ای
41 بررسی تأثیر انتخاب شاخصهای جغرافیایی، فیزیوگرافیک و هواشناسی در تشکیل مناطق همگن به منظور منطقه بندی حوضه ی آبریز ارس (دریافت مقاله) همایش ملی مهندسی عمران کاربردی و دستاوردهای نوین
42 بررسی تأثیرطول دماغه آبشکن T شکل بر آبشستگی تکیه گاه پل با استفاده از مدل عددی و مقایسه با نتایج آزمایشگاهی (دریافت مقاله) اولین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار
43 بررسی تأثیرفاصله آبشکن T شکل بر آبشستگی تکیه گاه پل با استفاده از مدل عددی CCHE2D (دریافت مقاله) اولین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار
44 بررسی تغییرات پوشش گیاهی با استفاده از شاخص NDVI در بازه زمانی ۲۰۰۸ تا ۲۰۲۰ (مطالعه موردی: سد گتوند) (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی و پنجمین کنفرانس ملی صیانت از منابع طبیعی و محیط زیست
45 بررسی تغییرات مکانی کربن آلی خاک با استفاده از سامانه اطلاعات جغرافیایی (GIS)در اراضی تعاونی تنگلی (دریافت مقاله) سومین همایش یافته های نوین در محیط زیست و اکوسیستم های کشاورزی
46 بررسی توزیع مکانی گوگرد کل خاک در اراضی تعاونی تنگلی با استفاده از سامانه اطلاعات جغرافیایی (GIS) (دریافت مقاله) سومین همایش یافته های نوین در محیط زیست و اکوسیستم های کشاورزی
47 بررسی راندمان رسوبشویی تحت فشار در سدهای مخزنی با استفاده از نتایج آزمایشگاهی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی سد و سازه های هیدرولیکی
48 بررسی روند تغییرات آبدهی رودخانه مارون در محل ایستگاه ایدنک به روش MK-TFPW (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی آب، محیط زیست و توسعه پایدار
49 بررسی زمانی گسترش مخروط آبشستگی در رسوبشویی هیدرولیکی تحت فشار (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی منابع آب با رویکرد منطقه ای
50 بررسی سرعت جریان در آبشستگی تکیه گاه پل در مدل عددی فلوئنت و مقایسه با نتایج آزمایشگاهی (دریافت مقاله) دومین کنگره ملی آبیاری و زهکشی ایران
51 بررسی عددی تاثیردانه بندی بر آبشستگی پایین دست فلوم گلوبلند با استفاده از مدل ریاضی CCHE2D (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی منابع طبیعی، مهندسی کشاورزی، محیط زیست و توسعه روستایی
52 بررسی عددی مقاومت سد شهید رجایی در اثر زلزله با کمک نرم افزار انسیس (دریافت مقاله) چهارمین کنگره بین المللی عمران ، معماری و توسعه شهری
53 بررسی فشار هیدرودینامیک سد شهید رجایی در اثر زلزله و مقایسه با روش های زنگار و دسترگارد با کمک نرم افزار انسیس (دریافت مقاله) چهارمین کنگره بین المللی عمران ، معماری و توسعه شهری
54 بررسی کارایی روشهای USBR و فائو در تخمین بار معلق رسوب ورودی به سد امیرکبیر (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی مخاطرات طبیعی و بحران های زیست محیطی ایران، راهکارها و چالش ها
55 بررسی کیفی آب دشت گرمساراز جنبه مصرف کشاورزی و شرب (دریافت مقاله) نخستین کنفرانس پژوهشهای کاربردی منابع آب ایران
56 بررسی کیفی آب رودخانه تجن مازندران از جنبه مصرف کشاورزی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی کیفیت منابع آب و توسعه پایدار
57 بررسی کیفی آب رودخانه کندگ واقع در استان خوزستان از جنبه مصرف کشاورزی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی مدیریت شبکه های آبیاری و زهکشی
58 بررسی و تعیین رابطهی بین غلظت رسوب معلق آب و میزان کدورت در شبکهی آبیاری و زهکشی دشت گرمسار (دریافت مقاله) اولین همایش ملی چالش های منابع آب و کشاورزی
59 بررسی وضعیت انتقال رسوب رودخانه ابهررود با استفاده از مدل ریاضی HEC-RAS (دریافت مقاله) همایش ملی پدافند غیر عامل در بخش کشاورزی
60 بررسی وضعیت پوشش گیاهی محدوده سد گتوند در بازه زمانی سال ۱۹۹۱ تا ۲۰۰۸ (دریافت مقاله) پنجمین کنگره بین المللی توسعه کشاورزی، منابع طبیعی، محیط زیست و گردشگری ایران
61 بررسی هیدرولیک جریان در رسوبشویی تحت فشار با استفاده از نتایج آزمایشگاهی (دریافت مقاله) چهارمین کنگره ملی مهندسی عمران
62 بهکارگیری تکنیکهای محاسبات نرم مبتنی به فازی_عصبی جهت پیشبینی میزان رسوب سد سپیدرود (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی مخاطرات طبیعی و بحران های زیست محیطی ایران، راهکارها و چالش ها
63 بهینه سازی ضریب دبی سرریزهای جانبی مرکب با استفاده ازروش برنامه ریزی بیان ژن GEP (دریافت مقاله) کنفرانس عمران، معماری و شهرسازی کشورهای جهان اسلام
64 پتانسیل استفاده از انرژی جزر و مدی در خور دورق (خور موسی) (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی نیروگاههای آبی کشور
65 پهنه بندی سیل با استفاده از مدل هیدرولیکی تحلیل رودخانه (مطالعه موردی : رودخانه بازفت شهرستان کوهرنگ) (دریافت مقاله) چهارمین کنگره بین المللی عمران ، معماری و توسعه شهری
66 پیش بینی آبدهی رودخانه مارون با استفاده از شبکه عصبی مصنوعی (دریافت مقاله) نهمین کنفرانس هیدرولیک ایران
67 پیش بینی ازت خاک اراضی تعاونی تنگلی با استفاده از سیستم استنتاج تطبیقی عصبی- فازی (دریافت مقاله) سومین همایش یافته های نوین در محیط زیست و اکوسیستم های کشاورزی
68 پیش بینی دبی ماهانه و سالانه رودخانه جراحی با استفاده ازم دل استوکستیک (دریافت مقاله) نهمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه
69 پیش بینی روند افت سطح آب زیرزمینی در مناطق بیابانی با استفاده از نرم افزارGMS(مطالعه موردی: جنوب دشت دامغان) (دریافت مقاله) دومین همایش ملی بیابان با رویکرد مدیریت مناطق خشک و کویری
70 پیش بینی سرعت پیشانی جریان غلیظ با استفاده از روش شبکههای عصبی مصنوعی (دریافت مقاله) دومین کنگره ملی آبیاری و زهکشی ایران
71 پیش بینی سرعت پیشانی جریان غلیظ با استفاده از روش ماشین های بردار پشتیبان (دریافت مقاله) دومین کنگره ملی آبیاری و زهکشی ایران
72 پیش بینی سطح آب زیرزمینی دشت بسطام با استفاده از شبکه عصبی مصنوعی (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس سراسری آبخیزداری و مدیریت منابع آب و خاک کشور
73 پیش بینی شاخص کیفی مواد محلول TDS رودخانه تجن با استفاده از برنامه ریزی بیان ژن GEP (دریافت مقاله) اولین همایش ملی کیفیت منابع آب و توسعه پایدار
74 پیش بینی فسفر خاک با استفاده از خصوصیات خاک به کمک شبکه ی عصبی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی جغرافیا، گردشگری ، منابع طبیعی و توسعه پایدار
75 پیش بینی میزان گچ با استفاده از معادلات ساختاری و مدلسازی شبکه عصبی مصنوعی (دریافت مقاله) هفدهمین کنگره علوم خاک ایران و چهارمین همایش ملی مدیریت آب در مزرعه تجدید حیات حکیمانه خاک و حکمروائی حکیمانه آب
76 تاثیر ابعاد دریچه تحتانی بر حجم و ابعاد مخروط آبشستگی در رسوبشویی تحت فشار (دریافت مقاله) هشتمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه
77 تاثیر ارتفاع آب بر راندمان روش هیدروساکشن (دریافت مقاله) کنفرانس ملی مهندسی معماری، عمران و توسعه شهری
78 تاثیر بازشدگی دریچه و زبری سطح بر روی ابعاد آبشستگی در پایین دست دریچه کشویی (دریافت مقاله) هفدهمین کنفرانس هیدرولیک ایران
79 تاثیر سرعت در لوله مکش بر راندمان روش هیدروساکشن (دریافت مقاله) کنفرانس ملی مهندسی معماری، عمران و توسعه شهری
80 تاثیر هیدروگراف جریان و دانه بندی در انتقال بار بستر به پایین دست (دریافت مقاله) دهمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه
81 تحلیل استاتیکی سد بتنی وزنی لتیان با استفاده از نرم افزار Abaqus (دریافت مقاله) هفدهمین کنفرانس هیدرولیک ایران
82 تحلیل روند تغییرات بارش ایستگاه هواشناسی شهر شاهرود (دریافت مقاله) سومین کنگره بین المللی عمران ، معماری و توسعه شهری
83 تحلیل و پایش پدیده خشکسالی با استفاده از شاخص SPI در استان قزوین (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی منابع آب با رویکرد منطقه ای
84 تخمین زمانی تغییرات درصد رطوبت حجمی خاک با استفاده از شبکه عصبی مصنوعی (دریافت مقاله) دوازدهمین همایش سراسری آبیاری و کاهش تبخیر
85 تخمین سرب کل خاک با استفاده از خصوصیات خاک به کمک شبکه ی عصبی (دریافت مقاله) نخستین کنفرانس ملی دستاوردهای نوین در علوم زیستی و کشاورزی
86 تخمین ضریب انتشار پذیری خاک با استفاده از مدل شبکه عصبی مصنوعی و مدل رگرسیون (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی مدلسازی گیاه، آب، خاک و هوا
87 تخمین کادمیوم کل خاک با استفاده از خصوصیات خاک به کمک شبکه ی عصبی (دریافت مقاله) نخستین کنفرانس ملی دستاوردهای نوین در علوم زیستی و کشاورزی
88 تخمین میزان رسوب گذاری مخزن سد شیرین دره با استفاده از داده های صحرایی و نرم افزارARC GIS (دریافت مقاله) هفدهمین کنفرانس هیدرولیک ایران
89 تخمین نفوذپذیری نهایی خاک با استفاده از فاکتورهای فیزیکی و شیمیایی خاک توسط مدل شبکه عصبی مصنوعی (دریافت مقاله) یازدهمین سمینار سراسری آبیاری و کاهش تبخیر
90 تخمین نیتروژن کل خاک با استفاده از خصوصیات خاک به کمک شبکه ی عصبی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی جغرافیا، گردشگری ، منابع طبیعی و توسعه پایدار
91 تخمین هوشمند حجم حفره آبشستگی ناشی ازرسوبشویی در سدهای مخزنی بااستفاده از شبکه عصبی مصنوعی (دریافت مقاله) چهارمین همایش ملی فرسایش و رسوب
92 تعیین دبی جریان در مقاطع مرکب با استفاده از شبکه عصبی مصنوعی (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس هیدرولیک ایران
93 تغییرات سرعت پیشانی جریان غلیظ در همگرایی ها و واگرایی ها و مقایسه آن با مقاطع ثابت (دریافت مقاله) هفتمین کنفرانس هیدرولیک ایران
94 تغییرات شوری و بافت خاک در اثر افزایش گچ در خاک های گچی دشت ارایض شوش (دریافت مقاله) شانزدهمین کنگره علوم خاک ایران
95 توسعه مدل عددی رسوبشویی مخازن سدها (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی معماری، شهرسازی، عمران، هنر و محیط زیست؛ افق های آینده، نگاه به گذشته
96 راندمان بهره برداری فعلی و استاندارد سیستمهای پمپاژ بزرگ (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی مدیریت و برنامه ریزی انرژی
97 رویکرد سنجش از راه دور در ارزیابی روند تغییرات مناطق آبی محدوده سد گتوند در بازه زمانی ۱۹۹۱ تا ۲۰۲۰ (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی و پنجمین کنفرانس ملی صیانت از منابع طبیعی و محیط زیست
98 شبیه سازی جریان عبوری از فلوم گلو بلند با استفاده از مدل ریاضی win flume و مقایسه آن با نتایج آزمایشگاهی حاصل از مدل فیزیکی (دریافت مقاله) یازدهمین کنفرانس هیدرولیک ایران
99 شبیه سازی جریان عبوری از فلوم گلوبلند با استفاده از مدل ریاضی win flume و مقایسه آن با نتایج آزمایشگاهی حاصل ازمدل فیزیکی (دریافت مقاله) نهمین کنگره بین الملی مهندسی عمران
100 شبیه سازی رسوبشویی تحت فشار با استفاده از مدل ریاضی SSIIM (دریافت مقاله) هفتمین کنفرانس هیدرولیک ایران
101 شبیه سازی رفتار هیدرولیکی رودخانه زاینده رود در حالت غیر ماندگار با استفاده از مدل CCHE۲D (دریافت مقاله) اولین همایش ملی کشاورزی، منابع طبیعی و دامپزشکی
102 شبیه سازی عددی پرش هیدرولیکی بر روی سطوح زبر با مدل Flow-3D (دریافت مقاله) دهمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه
103 شبیه سازی عددی توسعه زمانی آبشستگی اطراف پایه پل (دریافت مقاله) بیستمین کنفرانس هیدرولیک ایران
104 ضرورت رسم منحنیهای تراز آ بهای زیرزمینی به وسیله روش دستی همراه با رو شهای رایان های (دریافت مقاله) اولین همایش ملی مدیریت شبکه های آبیاری و زهکشی
105 کاربرد مدل SHARC درشبیه سازی هیدرولیکی و رسوبی رودخانه مطالعه موردی : رودخانه دز - ابگیرسبیلی (دریافت مقاله) نهمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه
106 کاربرد مدل SWAT 2009 در شبیه سازی دبی رودخانه شیری ندره (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس مدیریت منابع آب ایران
107 کاربرد مدلSWAT 2009 در شبیهسازی دبی رودخانه شیریندره (دریافت مقاله) اولین همایش ملی چالش های منابع آب و کشاورزی
108 مدل سازی استوکستیک دبی سالانه ایستگاه هیدرومتری پل سفید واقع بر رودخانه تالار با استفاده از مدل ARMA (دریافت مقاله) سومین کنگره بین المللی عمران ، معماری و توسعه شهری
109 مدل سازی استوکستیک دبی سالانه رودخانه مارون با استفاده از مدل ARMA (دریافت مقاله) نخستین کنفرانس پژوهشهای کاربردی منابع آب ایران
110 مدلسازی دبی دبی رسوب رودخانه هراز آمل با استفاده از برنامه ریزی بیان ژن (GEP) (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس مدیریت جامع منابع آب
111 مدلسازی عددی آبشستگی تکیه گاه پل با استفاده از فلوئنت و مقایسه آن با نتایج آزمایشگاهی (دریافت مقاله) دومین کنگره ملی آبیاری و زهکشی ایران
112 مدلسازی و مقایسه برآورد میزان گچ در چهار تابع سیگمویید، گوسین، تانژانت هایپربولیک و سکانت هایپربولیک (دریافت مقاله) پانزدهمین کنگره علوم خاک ایران
113 مدیریت مشارکتی آب وتوسعه آن دراستان گلستان (دریافت مقاله) دومین همایش ملی مهندسی و مدیریت کشاورزی، محیط زیست و منابع طبیعی پایدار
114 مطالعه آزمایشگاهی آبشستگی پایین دست دریچه های سدهای مخزنی با زاویه استقرار 15 درجه (دریافت مقاله) دهمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه
115 مقایسه برآورد تغییرات زمانی رطوبت خاک با استفاده از شبکه عصبی مصنوعی و TDR (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی مدلسازی گیاه، آب، خاک و هوا
116 مقایسه تغییرات اسیدیته و شوری خاکهای متأثر از عملیات کشاورزی و پخش سیلاب (مطالعه موردی: ایستگاه آبخوان قوشه دامغان در استان سمنان) (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس سراسری آبخیزداری و مدیریت منابع آب و خاک کشور
117 مقایسه روشهای برآورد بار کل رسوب در رودخانه بیدواز (دریافت مقاله) سومین کنگره بین المللی عمران ، معماری و توسعه شهری
118 مقایسه روشهای شبکه عصبی و فازی - عصبی جهت پیش بینی میزان رسوب سدسپیدرود (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی مخاطرات طبیعی و بحران های زیست محیطی ایران، راهکارها و چالش ها
119 مقایسه روندیابی سیلاب توسط مدلهای MIKE و 11 HEC-RAS در رودخانه بازفت (دریافت مقاله) پانزدهمین کنفرانس ملی هیدرولیک ایران
120 مقایسه سیستم استنتاجی فازی عصبی تطبیقی و مدل شبکه عصبی مصنوعی در برآورد ضریب انتشارپذیری آلاینده در خاک (دریافت مقاله) هفتمین کنگره ملی مهندسی عمران
121 مقایسه سیستم های هوش مصنوعی ANN و ANFIS در پیش بینی سطح آب زیرزمینی دشت بسطام (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس سراسری آبخیزداری و مدیریت منابع آب و خاک کشور
122 مقایسه ی شبکه ی عصبی فازی و رگرسیون چند متغیره در پیش بینی فسفر خاک با استفاده از خصوصیات خاک (دریافت مقاله) پانزدهمین کنگره علوم خاک ایران
123 منطقه بندی حوضه ی آبریز سفیدرود بزرگ با استفاده از روشهای خوشه بندی ترکیبی (دریافت مقاله) هفتمین کنگره ملی مهندسی عمران
124 نیروگاه های تلمبه ذخیره ای و جایگاه آن در شبکه عرضه و تقاضای انرژی در ایران (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی نیروگاههای آبی کشور