محمدرحیم عیوضی

 محمدرحیم عیوضی رئیس کمیسیون آینده پژوهی  و استاد دانشگاه شاهد

محمدرحیم عیوضی

Mohammad Rahim Eyvazi

رئیس کمیسیون آینده پژوهی و استاد دانشگاه شاهد

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.