دکتر مهدی نمازی زاده

دکتر مهدی نمازی زاده عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی  اصفهان (واحد خوراسگان)

دکتر مهدی نمازی زاده

Dr. Mehdi Namazizadeh

عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی اصفهان (واحد خوراسگان)

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 اثر افزایش منظم تداخل زمینه ای در یادگیری پاس بسکتبال (دریافت مقاله) فصلنامه رفتار حرکتی دوره: 2، شماره: 5
2 اثر افزوده تحریک الکتریکی مستقیم مغز به همراه تمرین هوازی بر تحکیم حافظه حرکتی آشکار (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات روانشناسی ورزشی دوره: 9، شماره: 33
3 اثر تمرین در آب به همراه دلفین و بدون دلفین بر مهارت های حرکتی درشت کودکان هشت ساله مبتلا به اختلالات طیف اوتیسم (دریافت مقاله) فصلنامه رفتار حرکتی دوره: 8، شماره: 23
4 اثر کانون توجه درونی و بیرونی بر نوسان در تکالیف قامتی و فراقامتی در سالمندان (دریافت مقاله) فصلنامه رفتار حرکتی دوره: 11، شماره: 36
5 ارتباط بین تاب آوری و سختکوشی در ورزشکاران و مقایسه ی آن در رشته های اجتماعی (والیبال و بسکتبال) و انفرادی (شنا و دو و میدانی) (دریافت مقاله) فصلنامه ایده های نوین روانشناسی دوره: 5، شماره: 9
6 ارتباط بین نیازهای پایه ای روان شناختی و شاخص های بهزیستی (فضیلت گرا و لذت گرا) در فعالیت بدنی معلولان جسمی– حرکتی (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات روانشناسی ورزشی دوره: 2، شماره: 6
7 Effects of Attention Span Symptoms and Attention Feedback on Children's Motor Skills Learning (دریافت مقاله) مجله بین المللی کودکان دوره: 10، شماره: 1
8 Generaling a Movement Strategy (دریافت مقاله) نشریه بین المللی کنترل و یادگیری حرکتی دوره: 1، شماره: 1
9 The Effects of Gender, and Functional and Cognitive Training on Postural Control in Middle-Aged People (دریافت مقاله) مجله پژوهش در علوم توانبخشی دوره: 13، شماره: 5
10 The Role of Visual Search Behavior and the Verbal Report in Anticipation Skill of Skilled and None-Skilled Badminton Players in Smash Hits (دریافت مقاله) مجله پژوهش در علوم توانبخشی دوره: 14، شماره: 5
11 The study effect of focus of Attention instructions on motor skills learning: Difference in children’s learning process (دریافت مقاله) مجله بین المللی کودکان دوره: 9، شماره: 8
12 بررسی نقش اضطراب شناختی و جسمی در عملکرد ورزشی (دریافت مقاله) فصلنامه روان شناسی تربیتی دوره: 5، شماره: 15
13 تاثیر ۸ هفته تمرین هوازی بر میزان تغییرات امنتین ۱، مقاومت به انسولینCRP و نیمرخ لیپیدی در زنان سالمند اضافه وزن و چاق (دریافت مقاله) فصلنامه پزشکی ورزشی و آمادگی جسمانی دوره: 1، شماره: 1
14 تاثیر آموزش مهارت های ارتباطی بر روابط مربی- ورزشکار (دریافت مقاله) دوماهنامه مطالعات مدیریت ورزشی دوره: 9، شماره: 46
15 تاثیر الگو "تدریس بازی برای فهمیدن" بر سواد جسمانی پسران ده ساله (دریافت مقاله) دوفصلنامه پژوهش در ورزش تربیتی دوره: 10، شماره: 27
16 تاثیر بازی های توجهی، تمرین بدنی و تمرینات ترکیبی بر انواع توجه و کارکردهای شناختی کودکان بیش فعال/ نقص توجه (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات روانشناسی ورزشی دوره: 8، شماره: 27
17 تاثیر بازی های دبستانی منتخب بر رشد ادراکی- حرکتی و رشد اجتماعی دختران ۹-۸ سال (دریافت مقاله) مجله پژوهش در علوم توانبخشی دوره: 7، شماره: 5
18 تاثیر برنامه تمرین متوالی حافظه ای بر عملکرد حافظه حرکتی: نقش واسطه ای برتری جانبی (دریافت مقاله) دوفصلنامه روان شناسی ورزش دوره: 6، شماره: 1
19 تاثیر تحریکات لمسی حرکتی توسط مادر بر رشد جسمی نوزاد نارس (دریافت مقاله) فصلنامه رفتار حرکتی دوره: 7، شماره: 21
20 تاثیر تغییر در ویژگی های مختلف حرکات دو دست بر انتقال حرکت دودستی نامتقارن به الگوی عکس (دریافت مقاله) فصلنامه رفتار حرکتی دوره: 8، شماره: 24
21 تاثیر تمرینات پایه ژیمناستیک بر مهارت های حرکتی کودکان مبتلا به اختلال اوتیسم (دریافت مقاله) فصلنامه رفتار حرکتی دوره: 7، شماره: 20
22 تاثیر تمرینات پیلاتس، تی.آر.ایکس و ترکیبی بر تحکیم حافظه حرکتی زنان میان سال: دوره پیگیری یک ماهه (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات روانشناسی ورزشی دوره: 10، شماره: 36
23 تاثیر تمرینات ریتمیک بر مهارت های ادراکی حرکتی کودکان دارای اختلال بینایی (دریافت مقاله) فصلنامه رفتار حرکتی دوره: 6، شماره: 18
24 تاثیر حیاط پویا بر رشد حرکتی کودکان ۸ تا ۱۲ ساله (دریافت مقاله) مجله دانشکده پزشکی مشهد دوره: 64، شماره: 6
25 تاثیر دستکاری سیستم های بینایی، حسی عمقی و دهلیزی بر کنترل پاسچر پسران ۱۶-۴ سال (دریافت مقاله) مجله دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد دوره: 16، شماره: 3
26 تاثیر طول زمان پیش دوره بر زمان واکنش ساده و انتخابی تکلیف ساده و پیچیده (دریافت مقاله) فصلنامه رفتار حرکتی دوره: 6، شماره: 16
27 تاثیر فعالیت هوازی با شدت کم و متوسط بر کارکردهای اجرایی و توجه انتخابی کودکان مبتلا به نقص توجه/بیش فعالی (دریافت مقاله) فصلنامه رفتار حرکتی دوره: 14، شماره: 47
28 تاثیر فواصل تمرین آسایی متفاوت بر پردازش تحکیم مبتنی بر ارتقاء در حافظه حرکتی پنهان (دریافت مقاله) مجله دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد دوره: 16، شماره: 3
29 تاثیر یوگا و نوروفیدبک بر کاهش اختلال توجه و تمرکز بیش فعالی در کودکان 10-5 سال (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات روانشناسی ورزشی دوره: 6، شماره: 20
30 تجربه فراغت، ورزش و هویتیابی جوانان (مورد مطالعه: دانشجویان دانشگاه مازندران) (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات فرهنگی اجتماعی المپیک دوره: 1، شماره: 3
31 روان سنجی نسخه فارسی پرسش نامه هویت اجتماعی در ورزش (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات روانشناسی ورزشی دوره: 11، شماره: 40
32 شناسایی شاخص های کاربردی باشگاه بازی کودک با رویکرد روان شناسی ورزشی (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات روانشناسی ورزشی دوره: 10، شماره: 35
33 شناسایی ﻋﻮاﻣﻞ رفتاری ﻣﻮﺛﺮ بر افزایش مشارکت دانشجویان در فعالیتهای ورزشی تفریحی دانشگاه آزاد اسلامی (دریافت مقاله) فصلنامه علوم ورزش دوره: 12، شماره: 39
34 شناسایی عوامل سازمانی موثر بر مشارکت دانشجویان در فعالیتهای ورزشی تفریحی دانشگاه (دریافت مقاله) دوفصلنامه پژوهش در ورزش تربیتی دوره: 9، شماره: 24
35 شناسایی منابع استرس قبل از رقابت کشتی گیران تیم ملی فرنگی (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات روانشناسی ورزشی دوره: 4، شماره: 11
36 عوامل اثرگذار بر فرایند کناره گیری از ورزش قهرمانی در ورزشکاران بازنشسته ی ایرانی (دریافت مقاله) فصلنامه رفتار حرکتی دوره: 6، شماره: 15
37 مطالعه تطبیقی باشگاه های بازی کودکان در ایران و کشورهای منتخب (دریافت مقاله) دوماهنامه مطالعات مدیریت ورزشی دوره: 13، شماره: 70
38 مقایسه اثر تمرین در یادگیری حرکات هماهنگ درونمرحله و برون مرحله در دست و پا (دریافت مقاله) فصلنامه رفتار حرکتی دوره: 8، شماره: 25
39 مقایسه رفتار پیش بینی و جستجوی بینایی سرویس بلند بین بازیکنان ماهر و غیر ماهر بدمینتون (دریافت مقاله) فصلنامه رفتار حرکتی دوره: 14، شماره: 48
40 مقایسه مهارت پیش بینی و رفتارهای جستجوی بینایی در بازیکنان ماهر و مبتدی بسکتبال در موقعیت های مختلف حمله (1 در مقابل 1 و 3 در مقابل 3) (دریافت مقاله) فصلنامه رفتار حرکتی دوره: 7، شماره: 19
41 نقش خواب و بیداری بر تحکیم مبتنی بر ارتقای حافظه توالی حرکتی پنهان در جوانان (دریافت مقاله) فصلنامه رفتار حرکتی دوره: 7، شماره: 22
42 ویژگی های روانسنجی نسخه فارسی مقیاس تجدیدنظرشده انگیزش ورزشی در دانشجویان ورزشکار (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات روانشناسی ورزشی دوره: 5، شماره: 18
43 یادگیری تک کوششی در تکالیف حرکتی: تاثیر پیچیدگی و سازمان مهارت در یادگیری زمان بندی نسبی و مطلق (دریافت مقاله) فصلنامه رفتار حرکتی دوره: 2، شماره: 6
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 اثر فعالیت بدنی با میانجیگری ردیاب بر استقامت قلبی-عروقی و کیفیت زندگی سالمندان کم تحرک (دریافت مقاله) همایش ملی تحقیقات نوین در علوم ورزشی
2 اثر فعالیت بدنی با میانجیگری ردیاب بر ترکیب بدن و عزت نفس سالمندان کم تحرک (دریافت مقاله) همایش ملی تحقیقات نوین در علوم ورزشی
3 اثر یک دوره بازی های بومی محلی انطباقی بر مهارت های بنیادی در افراد کم توان ذهنی آموزش پذیر (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی تربیت بدنی و علوم ورزشی
4 انگیزه ها ودلایل شرکت دربرنامه های رقابتی رشته بسکتبال درورزشکاران ایرانی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی استعدادیابی ورزشی
5 بررسی انگیزهها و عوامل بازدارنده مشارکت دانشجویان دانشگاه شهرکرد در فعالیت های فوق برنامه ورزشی وارائه راهکار برای توسعه آن (دریافت مقاله) نخستین همایش ملی دستاوردهای جدید علمی در توسعه ورزش و تربیت بدنی
6 بررسی رابطه هماهنگی رغبت شغلی و شغل فعلی با ادراک از کیفیت زندگی کاری کارکنان ادارات تربیت بدنی استان اصفهان (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی مدیریت، کارآفرینی و توسعه اقتصادی
7 تاثیر یک دوره تمرینات برای تونیک بر هماهنگی در کودکان دارای اختلال هماهنگی رشدی (دریافت مقاله) دومین همایش ملی دستاوردهای علوم ورزشی و سلامت اهواز
8 تأثیر یکدوره تمرینات PNF بر تعادل استاتیک و داینامیک سالمندان مبتلا به عارضه زانوی خمیده (دریافت مقاله) همایش ملی علوم کاربردی ورزش و تندرستی
9 مطالعه عوامل بازدارند مشارکت شهروندان شهرستان شیراز در ورزش همگانی از دیدگاه آقایان (دریافت مقاله) اولین همایش ملی تربیت بدنی و علوم ورزشی