دکتر امیر دانا

دکتر امیر دانا گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی دانشگاه آزاد اسلامی، تبریز، ایران

دکتر امیر دانا

Dr. Amir Dana

گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی دانشگاه آزاد اسلامی، تبریز، ایران

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 A Comparison Between Sports Motivation and Social Physique Anxiety between Blind and Visually Impaired Elite Athletes in Individual and Team Sports (دریافت مقاله) نشریه بین المللی کنترل و یادگیری حرکتی دوره: 4، شماره: 2
2 اثربخشی آموزش تمرینات تعادلی بر تعادل ایستا و توجه انتخابی کودکان مبتلا به اختلال نقص توجه/ بیش فعال (دریافت مقاله) مجله روانشناسی و روانپزشکی شناخت دوره: 9، شماره: 1
3 اثربخشی آموزش مهارت های ارتباطی بر تاب آوری و خودکار آمدی تمرینی ورزشکاران نوجوان (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات روانشناسی ورزشی دوره: 7، شماره: 26
4 اثربخشی درمان شناختی- رفتاری مبتنی بر ذهن آگاهی بر توانایی های شناختی و تاب آوری ورزشکاران نابینا (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات روانشناسی ورزشی دوره: 8، شماره: 27
5 اثربخشی رویکرد TGFU و SDT بر رشد حرکتی و انگیزش پیشرفت در کودکان مبتلا به نقص توجه و بیش فعالی (دریافت مقاله) دوفصلنامه روان شناسی ورزش دوره: 5، شماره: 2
6 Comparing the Effects of Physical, Cognitive and Combined Rehabilitation on the Improvement of Working Memory and Cognitive Flexibility of the Elderlyy (دریافت مقاله) فصلنامه یادگیری و حافظه دوره: 2، شماره: 5
7 Effects of Family-Related Activities on Adolescent Smoking in the United States: Evidence from a Longitudinal Study (دریافت مقاله) مجله بین المللی کودکان دوره: 10، شماره: 3
8 Identifying the Effective Factors on Participation in Public Sports in West Azerbaijan Province (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش در مدیریت و بازاریابی ورزشی دوره: 1، شماره: 4
9 Investigating the Effects of Educational and Motivational Education at Different Levels on the Performance and Application of dart throwing (دریافت مقاله) مجله بینش علوم انسانی دوره: 3، شماره: 2
10 The Effect of Observing a Point-Light Display on Learning Static Balancing in Children with Mild Mental Retardation and Healthy Children (دریافت مقاله) مجله بین المللی کودکان دوره: 10، شماره: 1
11 The Effect of Virtual Reality Exercises on Dynamic Balance of Children with Developmental Coordination Disorder (دریافت مقاله) مجله بینش علوم انسانی دوره: 3، شماره: 3
12 The Effect of Water Treadmill Exercise on Children with Attention Deficit Hyperactivity Disorder (دریافت مقاله) مجله بین المللی کودکان دوره: 9، شماره: 6
13 The Effects of Autonomy Support on Observational Motor Learning (دریافت مقاله) فصلنامه یادگیری و حافظه دوره: 3، شماره: 11
14 The Effects of External and Internal Focus of Attention on Learning a Static Balance Skill in Children with Mild Mental Retardation (دریافت مقاله) مجله بین المللی کودکان دوره: 10، شماره: 2
15 The Role of Task Constraints in Learning Football Chip Shot though Observation (دریافت مقاله) فصلنامه یادگیری و حافظه دوره: 1، شماره: 3
16 تاثیر برنامه ذهن آگاهی بر اضطراب، خودکارآمدی و عملکرد ورزشکاران (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات روانشناسی ورزشی دوره: 10، شماره: 36
17 تاثیر تواتر خودگویی آموزشی و انگیزشی بر اجرای مهارت پرتاب دارت (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات روانشناسی ورزشی دوره: 5، شماره: 17
18 تاثیر خستگی محیطی بر ویژگی های زمانی تصویرسازی ذهنی در شناگران غیرماهر و ماهر (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات روانشناسی ورزشی دوره: 7، شماره: 23
19 تاثیر دست کاری کانون توجه بر اجرای ضربه فورهند تاپ اسپین بازیکنان ماهر و مبتدی تنیس روی میز در شرایط فشار روانی بالا (دریافت مقاله) فصلنامه رفتار حرکتی دوره: 11، شماره: 36
20 تاثیر مداخله بازی های فعال و تمرینات اگزرگیم بر کارکردهای اجرایی کودکان اوتیسم با عملکرد بالا (دریافت مقاله) مجله روانشناسی و روانپزشکی شناخت دوره: 8، شماره: 5
21 تاثیر نوع برنامه ریزی ورزشی بر عملکرد اجتماعی و انطباقی دختران دبیرستانی (دریافت مقاله) دوماهنامه مطالعات مدیریت ورزشی دوره: 9، شماره: 42
22 تاثیرآموزش براساس تربیت بدنی رشدی بر اختلال کمبود توجه/بیش فعالی دانش آموزان (دریافت مقاله) فصلنامه رفتار حرکتی دوره: 10، شماره: 32
23 تاثیرآموزش براساس تربیت بدنی رشدی بر حافظه کاری دانش آموزان مقطع ابتدایی (دریافت مقاله) فصلنامه روانشناسی مدرسه و آموزشگاه دوره: 7، شماره: 1
24 تبیین الگوی ارتباطی سلامت معنوی با اخلاق حرفه ای در مربیان ورزشی (دریافت مقاله) دوفصلنامه پژوهش در ورزش تربیتی دوره: 6، شماره: 14
25 دیدگاه معلمین و دانشآموزان پیرامون استفاده از فناوری آموزشی در درس تربیتبدنی (دریافت مقاله) فصلنامه فناوری آموزش دوره: 15، شماره: 4
26 روابط ساختاری کارآمدی مربیگری، خودکارآمدی بازیکنان و کارآمدی جمعی در تیم های حرفه ای بسکتبال بانوان (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات روانشناسی ورزشی دوره: 5، شماره: 18
27 زمان سنجی تصویرسازی ذهنی در شناگران ماهر و غیرماهر (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات روانشناسی ورزشی دوره: 6، شماره: 22
28 طراحی و روان سنجی «مقیاس عوامل موثر بر فقر ورزشی» (دریافت مقاله) مجله مدیریت ارتقای سلامت دوره: 11، شماره: 2
29 مدل ساختاری سبک های هویت، تعهد هویت و تقید به نماز در ورزشکاران جوان (دریافت مقاله) دوفصلنامه پژوهش در ورزش تربیتی دوره: 7، شماره: 16
30 مقایسه تاثیر تمرینات ادراکی-حرکتی و تمرینات مقاومتی-تعادلی بر اختلالات رفتاری کودکان دچار نقص توجه-بیش فعالی (دریافت مقاله) فصلنامه رفتار حرکتی دوره: 12، شماره: 40
31 نقش خودپذیری نامشروط در ارتباط کمال گرایی و تحلیل رفتگی در بازیکنان بسکتبال دانشگاهی (دریافت مقاله) دوفصلنامه پژوهش در ورزش تربیتی دوره: 5، شماره: 12
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 ارتباط بین رشد مهارتهای درشت با خودپنداره بدنی در کودکان (دریافت مقاله) چهارمین همایش ملی دستاوردهای جدید در علوم ورزشی
2 تاثیر بازخورد متواتر، دامنه ای و خودکنترلی بر یادگیری مهارت پرتاب کودکان (دریافت مقاله) چهارمین همایش ملی دستاوردهای جدید در علوم ورزشی
3 تاثیر برنامه ریزی بازخورد مربی مدار و آزمودنی مدار بر اکتساب مهارت در کودکان (دریافت مقاله) چهارمین همایش ملی دستاوردهای جدید در علوم ورزشی