دکتر اسدالله فرزین وش

دکتر اسدالله فرزین وش استاد دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران

دکتر اسدالله فرزین وش

Dr. Asadollah Farzinvash

استاد دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 آزمون فرضیه ی دو کسری در ایران (دریافت مقاله) پژوهشنامه اقتصاد کلان دوره: 6، شماره: 11
2 اثر مبادلات قراردادهای سلف برق در بورس انرژی بر نوسانات قیمت نقدی بازار برق ایران (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشنامه اقتصاد انرژی ایران دوره: 4، شماره: 16
3 اثر نااطمینانی تورمی بر تورم و رشد ارزش افزوده بخش صنعت در اقتصاد ایران (با استفاده از مدل GARCH دو متغیره) (دریافت مقاله) پژوهشنامه اقتصاد کلان دوره: 9، شماره: 18
4 ارتباط بین توسعه مالی و سرمایه گذاری خصوصی دراقتصاد ایران (دریافت مقاله) دوفصلنامه اقتصاد پولی ، مالی دوره: 19، شماره: 4
5 ارزیابی تاثیر غیرمستقیم سیاست پولی بر عرضه ی تسهیلات بانکی از طریق ویژگی های ترازنامه ای بانک های دولتی و غیردولتی (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات مدلسازی اقتصادی دوره: 1، شماره: 2
6 ارزیابی ریسک سیستمی در شبکه بانکی ایران توسط معیار تغییرات ارزش در معرض خطر شرطی (دریافت مقاله) مجله مهندسی مالی و مدیریت اوراق بهادار دوره: 8، شماره: 33
7 استخراج شفافیت بهینه بانک مرکزی جهت کاهش تلاطم در بازارهای مالی (مطالعه موردی منتخبی از کشورهای عضو سازمان همکاری‌های اسلامی) (دریافت مقاله) مجله مطالعات و سیاست های اقتصادی دوره: 6، شماره: 1
8 اصطکاک مالی و نوسانات بازار کار (مطالعه موردی: اقتصاد ایران به عنوان یک اقتصاد باز کوچک) (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات اقتصادی دوره: 50، شماره: 2
9 اهمیت نسبی کانال های اثرگذاری حجم پول بر شاخص قیمت بازار اوراق بهادار تهران (دریافت مقاله) مجله مطالعات و سیاست های اقتصادی دوره: 8، شماره: 2
10 Estimation Of The Demand For Money In Iran (دریافت مقاله) Iranian Economic Review Journal دوره: 13، شماره: 21
11 برآورد نسبت بهینه پوشش ریسک در زمان مقیاس های مختلف: رویکرد تجزیه وتحلیل موجک (دریافت مقاله) فصلنامه راهبرد اقتصادی دوره: 2، شماره: 6
12 برابری قدرت خرید (دریافت مقاله) دانشنامه اقتصاد دوره: 3، شماره: 1
13 بررسی رابطه بین امنیت اقتصادی و درآمدهای مالیاتی (شواهدی از کشورهای منا) (دریافت مقاله) فصلنامه اقتصاد کاربردی دوره: 3، شماره: 9
14 بررسی ریسک نقدینگی بانکهای خصوصی ایران (دریافت مقاله) فصلنامه اقتصاد و تجارت نوین دوره: 14، شماره: 4
15 تاثیر بی ثباتی اقتصادی بر دلاری شدن غیر رسمی اقتصاد ایران (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های رشد و توسعه اقتصادی دوره: 8، شماره: 30
16 تجزیه و تحلیل و تعیین ترکیب بهینه ذخایر ناخالص ارزی کشورهای صادرکننده مواد خام (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات اقتصادی دوره: 40، شماره: 2
17 تحلیل امکان سنجی مقاومت مالیه ی اسلامی در بحران های مالی (دریافت مقاله) فصلنامه مدلسازی اقتصادی دوره: 8، شماره: 25
18 تحلیل وجود کژگزینی در بازار بیمه عمر ایران (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشنامه بیمه دوره: 25، شماره: 1
19 تکانه های مالی و نوسانات بازار کار با وجود اصطکاک مالی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های اقتصادی ایران دوره: 19، شماره: 59
20 ربا، بهره قراردادی و بهره طبیعی (نقد مفهوم بهره در نظریات اقتصادی متفکرین مسلمان) (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات اقتصادی دوره: 37، شماره: 1
21 سازوکار انتقال سیاست مالی در اقتصاد: شواهدی از رفتار نامتقارن ضریب فزاینده مخارج مالی طی ادوار تجاری (دریافت مقاله) مجله مطالعات و سیاست های اقتصادی دوره: 10، شماره: 2
22 سهم مسیرهای اثرگذاری سیاست پولی بر شاخص کل قیمت بازار اوراق بهادار تهران (دریافت مقاله) فصلنامه برنامه ریزی و بودجه دوره: 23، شماره: 4
23 طراحی و تبیین مدل شایستگی های مدیران پروژه های ملی کشور با تمرکز بر ریسک (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت دولتی دوره: 5، شماره: 4
24 طراحی یک سامانه ی هشداردهی زودهنگام بحران مالی در ایران با معرفی شاخصی جدید (دریافت مقاله) دوفصلنامه تحلیل­ های اقتصادی توسعه ایران دوره: 7، شماره: 1
25 علیت گرنجری بین تورم و نااطمینانی تورمی در ایران با استفاده از مدل MSVAR (دریافت مقاله) فصلنامه نظریه های کاربردی اقتصاد دوره: 3، شماره: 2
26 قانون قیمت واحد (دریافت مقاله) دانشنامه اقتصاد دوره: 3، شماره: 1
27 مدل قیم تگذاری بین دوره ای دارایی های سرمایه ای با استفاده از تغییرات زمانی کواریانس های شرطی (دریافت مقاله) دوفصلنامه اقتصاد پولی ، مالی دوره: 21، شماره: 7
28 مدلی براساس نگرش پولی به تراز پرداخت ها: مورد ایران (۱۳۴۰-۱۳۷۸) (دریافت مقاله) فصلنامه برنامه ریزی و بودجه دوره: 6، شماره: 5
29 نااطمینانی رشد پول و جانشینی پول در ایران: رهیافت گارچ چندمتغیره (دریافت مقاله) فصلنامه مدلسازی اقتصادی دوره: 10، شماره: 35
30 نظریه پول، اعتبار و تعادل عمومی (دریافت مقاله) فصلنامه برنامه ریزی و بودجه دوره: 6، شماره: 7
31 نقش بازار سرمایه در تامین مالی و رشد اقتصادی (مطالعه موردی ایران و منتخبی از کشورهای در حال توسعه) (دریافت مقاله) فصلنامه اقتصاد مالی دوره: 13، شماره: 47
32 نقش عنصر زمان در کارآیی بازار مسلمین (دریافت مقاله) دوفصلنامه مطالعات اقتصاد اسلامی دوره: 5، شماره: 9
33 هزینه رفاه شوک های خارجی و قاعده بهینه سیاستپولی برای اقتصاد ایران (دریافت مقاله) فصلنامه اقتصاد مالی دوره: 13، شماره: 48