دکتر محسن اکبری

دکتر محسن اکبری

دکتر محسن اکبری

Dr. Mohsen Akbari

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 ابعاد و انواع دوسو توانی سازمانی (دریافت مقاله) مجله رهیافت های نوین مدیریت و فن آوری دوره: 2، شماره: 10
2 اثر تعدیلی شدت تبلیغات بر رابطه بین مسئولیت اجتماعی و ارزش شرکت (دریافت مقاله) فصلنامه راهبرد مدیریت مالی دوره: 3، شماره: 2
3 ارائه الگویی برای شکل گیری تنوع دوسوتوانی در شرکت های چند کسب وکاره در ایران (دریافت مقاله) پژوهشهای مدیریت عمومی دوره: 15، شماره: 56
4 ارایه چارچوب مفهومی از توسعه مشترک محصول در سازمان های دانش بنیان بر مبنای نوآوری باز و پویایی محیطی (دریافت مقاله) فصلنامه تخصصی رشد فناوری دوره: 14، شماره: 53
5 Servant leadership and organizationalidentity: The mediating role of jobinvolvement (دریافت مقاله) مجله بین المللی رهبری سازمانی دوره: 3، شماره: 2
6 The effect of strategic leadership and empowerment on job satisfaction of the employees of University of Guilan (دریافت مقاله) مجله بین المللی رهبری سازمانی دوره: 4، شماره: 4
7 بررسی تاثیر ارتباطات موثر و مشارکت بر کاهش انحرافات و فساد کاری حسابرسان (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های تجربی حسابداری دوره: 9، شماره: 3
8 بررسی تاثیر برتری طلبی اجتماعی مصرف کنندگان بر انتخاب کالای لوکس با فناوری بالا با تعدیل گری درگیری ذهنی محصول (دریافت مقاله) فصلنامه تخصصی رشد فناوری دوره: 13، شماره: 52
9 بررسی تاثیر مسئولیت اجتماعی شرکتی بر رفتار شهروندی سازمانی: نقش میانجی درگیری شغلی، رضایت شغلی و آوای کارکنان (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات منابع انسانی دوره: 9، شماره: 4
10 بررسی تاثیر میزان تقلید، نوع تقلید و نقش زبان برند در تشخیص تقلید از برند اصلی (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت برند دوره: 4، شماره: 2
11 بررسی تاثیر نوستالژی درک شده بر دلبستگی به مکان (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات مدیریت گردشگری دوره: 13، شماره: 44
12 بررسی عوامل موثر بر رفتار ناکارآمد و تاثیر آن بر تغییر شغل حسابرسان (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های تجربی حسابداری دوره: 5، شماره: 3
13 بررسی نقش تعدیل گر درصد مدیران غیرموظف بر رابطه بین فرصت های سرمایه گذاری و عملکرد مالی (دریافت مقاله) فصلنامه حسابداری و منافع اجتماعی دوره: 7، شماره: 2
14 بررسی نقش تعدیل گری ماکیاول گرایی بر رابطه بین نارضایتی و تقلب مشتریان بیمه (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشنامه بیمه دوره: 33، شماره: 3
15 بررسی نقش متغیرهای مبتنی بر بازار در بهبود عملکرد صادرکنندگان محصولات دانش بنیان (دریافت مقاله) فصلنامه تخصصی رشد فناوری دوره: 13، شماره: 50
16 بررسی نقش مسئولیت اجتماعی شرکت ها در ارزش ویژه برند با میانجیگری شخصیت و خوشنامی برند (مورد بررسی: شرکت گلرنگ) (دریافت مقاله) دوفصلنامه کاوش های مدیریت بازرگانی دوره: 9، شماره: 18
17 برند، کیفیت خدمات و تبلیغات شفاهی در توریسم: فرصتهای پادگانهای نظامی (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات مدیریت گردشگری دوره: 10، شماره: 31
18 تاثیر پویایی فناورانه بر کارایی عملیاتی: نقش میانجی انعطاف پذیری تولید (دریافت مقاله) فصلنامه توسعه تکنولوژی صنعتی دوره: 14، شماره: 27
19 تاثیر تقلید برند بر اجتناب از برند تقلیدی: نقش تعدیل گر اخلاق گرایی مصرف کننده (دریافت مقاله) دوفصلنامه کاوش های مدیریت بازرگانی دوره: 11، شماره: 21
20 تاثیر عدم اطمینان محیطی، انعطاف پذیری تولید و کارایی عملیاتی بر عملکرد شرکت: نقش تعدیلگری ظرفیت جذب عملیاتی (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات مدیریت صنعتی دوره: 16، شماره: 49
21 تاثیر عوامل نهادی بر عملکرد بازار شرکت های مستقر در پارک علم و فناوری با نقش قابلیت های دانش و فناوری (دریافت مقاله) دوفصلنامه کاوش های مدیریت بازرگانی دوره: 14، شماره: 27
22 تأثیر دوسوتوانی نوآوری بر دانش صادراتی و عملکرد محصولات جدید در بازارهای صادراتی (دریافت مقاله) فصلنامه تخصصی رشد فناوری دوره: 11، شماره: 42
23 تبیین الگوی رهبری راهبردی برای ارتقای سطح عملکرد کارکنان (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات مدیریت راهبردی دوره: 6، شماره: 22
24 تجزیه و تحلیل رابطه بین سرمایه اجتماعی، نوآوری سازمانی و بهره وری سازمانی (دریافت مقاله) فصلنامه سیاست نامه علم و فناوری دوره: 8، شماره: 4
25 تحلیل رفتار مدیران در گزارش سود: ارزیابی نقش تصمیمات ناکارای سرمایهگذاری و محدودیتهای مالی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های تجربی حسابداری دوره: 7، شماره: 3
26 ترویج رفتارهای فرانقش و همکاری کارکنان از راه ارتباطات درون سازمانی: مطالعه میانجی گری ابهام نقش و تعهد سازمانی (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات منابع انسانی دوره: 10، شماره: 2
27 حجم مبادلات بازار سهام و رشد اقتصادی: نقش تعدیل گر فناوری اطلاعات و ارتباطات با توجه به توسعه یافتگی کشورها (دریافت مقاله) مهندسی مالی و مدیریت اوراق بهادار دوره: 10، شماره: 40
28 رابطه میان زیرساخت ها و سرمایه انسانی با رشد اقتصادی: نقش تعدیل کننده شاخص های اقتصاد دانش بنیان (دریافت مقاله) فصلنامه سیاست نامه علم و فناوری دوره: 7، شماره: 4
29 رتبه بیدی شاخص های انتخاب تامین کنندگان جهت برون سپاری خدمات در دانشگاه گیلان تحت شرایط عدم اطمینان (دریافت مقاله) فصلنامه تخصصی رشد فناوری دوره: 17، شماره: 65
30 طراحی الگوی پایداری منابع انسانی در کسب وکارهای خانوادگی (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت بهره وری دوره: 16، شماره: 4
31 طراحی الگوی راهبردی بین المللی سازی شرکت های دانش بنیان ایرانی (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت کسب و کارهای بین المللی دوره: 3، شماره: 1
32 طراحی الگوی کنشگری ائتلاف راهبردی با کاربست رویکرد داده بنیاد (دریافت مقاله) پژوهشنامه بازرگانی دوره: 26، شماره: 103
33 نقش قابلیت های سازمانی در کاهش ریسک های فناورانه و بهبود عملکرد بازار شرکت های دانش بنیان با میانجی گری هوشمندی فناوری (دریافت مقاله) فصلنامه تخصصی رشد فناوری دوره: 16، شماره: 61
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 ابعاد و انواع دوسو توانی سازمانی (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی مدیریت و حسابداری
2 ارایه چهارچوبی جهت ارزیابی عملکرد مدیران (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی مدیریت، اقتصاد، حسابداری و علوم تربیتی
3 ارایه چهارچوبی جهت ارزیابی عملکرد مدیران (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی مدیریت ،نوآوری و کارآفرینی در شرایط اقتصاد مقاومتی
4 ارزش های عاطفی مشتریان، تعاریف و ابعاد آن (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی آینده پژوهی، مدیریت و توسعه اقتصادی
5 الگوی ارتقای عملکرد پایدار شرکت ها باتوجه به ارتباط دانشگاه صنعت (دریافت مقاله) سومین کنفرانس ملی سالانه اقتصاد، مدیریت و حسابداری
6 اهمیت شخصیت خرده فروش در تصمیم گیری مصرف کنند گان (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی مدیریت در قرن ۲۱
7 ایجاد برند ملی و نقش آن در تحقق اقتصاد مقاومتی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی مدیریت، اقتصاد، حسابداری و علوم تربیتی
8 Checking the relationship between strategic leadership, competitive advantage and organizational performance with mediating role of innovation (دریافت مقاله) نخستین کنفرانس ملی آینده پژوهی، مدیریت و توسعه
9 Evaluation the relationship between strategic leadership, organizational performance and competitive advantage with mediating role of entrepreneurship (دریافت مقاله) اولین همایش ملی پژوهشهای مهندسی صنایع
10 بازاریابی رابطه مند و ارتباطات دهان به دهان: بررسی نقش میانجی وفاداری مشتری (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی چالش های نوین در مدیریت
11 بخش بندی مشتریان بر اساس الگوی ارزش چرخه عمر(مطالعه موردی بانک مهر اقتصاد) (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی مدیریت، حسابداری و اقتصاد
12 بررسی ارتباط بین ساختار هیئت مدیره شرکت و ورشکستگی در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی حسابداری و مدیریت
13 بررسی تاثیر ارزش نام و نشان تجاری بر رابطه بین هزینه تبلیغات و جریان نقدی آزاد (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی حسابداری و مدیریت
14 بررسی تاثیر بازاریابی رسانه های اجتماعی بر اثربخشی تبلیغات و جذب گردشگران سلامت (دریافت مقاله) دومین همایش بین المللی نوآوری، توسعه و کسب و کار
15 بررسی تاثیر باورهای اعتمادی و بی اعتمادی بر نیت اعتماد در خریدهای آنلاین: نقش میانجی اعتماد (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس ملی پژوهشهای کاربردی در مدیریت و حسابداری
16 بررسی تاثیر تکرار پیام کوتاه بر نگرش به برند و قصد خرید مشتریان (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی چالش های نوین در مدیریت
17 بررسی تاثیر رابط احساسی بین خریدار و فروشنده بر قصد خرید (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی تحقیقات بازاریابی
18 بررسی تاثیر رضایت شغلی بر کیفیت خدمات کارکنان دانشگاه گیلان (دریافت مقاله) همایش ملی مدیریت و آموزش
19 بررسی تاثیر شخصیت و خوشنامی برند بر ابعاد ارزش ویژه برند (مورد بررسی: شرکت گلرنگ) (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی حسابداری،اقتصاد و مدیریت مالی
20 بررسی تاثیر عدالت سازمانی درک شده بر طفره روی اجتماعی (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی پژوهشهای کاربردی در مدیریت و حسابداری
21 بررسی تاثیر عوامل موثرتصویر برند بر کیفیت خدمات الکترونیک مطالعه موردی: شرکت ایرانسل (دریافت مقاله) تحول و نوآوری در توانمند سازی مدیریت
22 بررسی تاثیر قابلیت مقایسه صورت های مالی بر نگهداشت وجه نقد (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی یافته های نوین در حسابداری، مدیریت اقتصاد و بانکداری
23 بررسی تاثیر قابلیت های سازمانی بر تشکیل اتحاد برند. مورد مطالعه: صنایع غذایی استان های گیلان و مازندران (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس ملی اقتصاد، مدیریت و حسابداری
24 بررسی تاثیر کیفیت برند مقصد گردشگری بر وفاداری گردشگران (دریافت مقاله) سومین کنفرانس ملی سالانه اقتصاد، مدیریت و حسابداری
25 بررسی تاثیر کیفیت خدمات الکترونیک بر عوامل موثر تصویر برند مطالعه موردی: شرکت ایرانسل (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی مدیریت در قرن ۲۱
26 بررسی تاثیر کیفیت خدمات دانشگاه بر ارتباطات دهان به دهان با میانجی گری رضایت دانشجویان (دریافت مقاله) همایش ملی مدیریت و آموزش
27 بررسی تاثیر مدیریت کیفیت جامع بر عملکرد سازمان امور مالیاتی استان گیلان با میانجی گری عملکرد کارکنان و نوآوری (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی مدیریت، اقتصاد و حسابداری
28 بررسی تاثیر نام برند و حروف به کار گرفته شده در آن بر انتخاب مشتری (دریافت مقاله) سومین همایش ملی سالیانه علوم مدیریت نوین
29 بررسی تاثیر نوستالژی درجذب گردشگران (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی توسعه پایدار، راهکارها و چالش ها با محوریت کشاورزی، منابع طبیعی، محیط زیست و گردشگری
30 بررسی تاثیر هیجانات مثبت و منفی بر رفتار خرید ناشی از انگیزه ناگهانی مصرف کنندگان در خرید آنلاین (دریافت مقاله) اولین همایش ملی الکترونیکی دستاوردهای نوین در علوم مدیریت و حسابداری
31 بررسی تاثیرات رهبری اخلاقی بر رضایت شغلی و عملکرد شغلی کارکىان (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی حسابداری و مدیریت
32 بررسی تأثیر انگیزش بر مدیر یت با رویکرد مبتنی بر تئوری نمایندگی (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی حسابداری،اقتصاد و مدیریت مالی
33 بررسی تأثیر تبلیغات شفاهی برنگرش به برند (دریافت مقاله) نخستین کنفرانس مدیریت تبلیغات
34 بررسی رابطه بین سن نام تجاری و ترجیح نام تجاری مورد: مایع ظرفشویی ریکا (دریافت مقاله) نخستین کنفرانس ملی آینده پژوهی، مدیریت و توسعه
35 بررسی رابطه نقش رهبری در ایجاد تحول سازمانی: مدیران ارشد و میانی شعبه های بانک ملی استان گیلان (دریافت مقاله) دهمین کنفرانس بین المللی اقتصاد و مدیریت
36 بررسی عوامل موثر بر انتخاب سبک های رهبری در سازمان های مجازی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی مدیریت، اقتصاد، حسابداری و علوم تربیتی
37 بررسی عوامل موثر بر به کارگیری سیستم شناسایی با فرکانس امواج رادیویی (RFID) در فروشگا های زنجیره ای شهر رشت (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی سیستم های اطلاعاتی
38 بررسی عوامل موثر بر پذیرش سیستم های یکپارچه مبتنی برفناوری اطلاعات(سازمان مورد مطالعه : اداره کل اوقاف و امور خیریه استان گیلان) (دریافت مقاله) اولین کنگره ملی علوم انسانی و وقف
39 بررسی عوامل موثر بر درگیری مشتری در جامعه برندی آنلاین (دریافت مقاله) سومین کنفرانس ملی سالانه اقتصاد، مدیریت و حسابداری
40 بررسی میزان ارتباط دهان به دهان در میان مصرف کنندگان محصولات لبنی مطالعه موردی(محصولات لبنی خاتون گیلان (سارا) (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی حماسه سیاسی (با رویکردی بر تحولات خاورمیانه) و حماسه اقتصادی(با رویکردی بر مدیریت و حسابداری)
41 بررسی میزان تاثیر گذاری تبلیغات تلویزیون های شهری نسبت به سایر تبلیغات محیطی (دریافت مقاله) نخستین کنفرانس ملی تبلیغات محیطی در ایران
42 بررسی نحوه تاثیرگذاری برنامه های بازاریابی اجتماعی بر ارزش ویژه برند بر اساس مدل آکر (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی حماسه سیاسی (با رویکردی بر تحولات خاورمیانه) و حماسه اقتصادی(با رویکردی بر مدیریت و حسابداری)
43 بررسی نقش میانجی وفاداری شخصی درتاثیرصداقت کارکنان و تعهدمشتری بررفتارشهروندی مشتری (دریافت مقاله) نخستین کنفرانس بین المللی پارادیم های نوین مدیریت هوشمندی تجاری و سازمانی
44 بررسی نقش ویدئوهای تبلیغاتی در شبکه های اجتماعی بر قصد بازدید (دریافت مقاله) اولین کنگره بین المللی زمین، فضا و انرژی پاک
45 برند شهری و عوامل موثر بر آن (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی مدیریت و اقتصاد
46 بکارگیری مدل احتمال تجزیه و تحلیل در فرایند پردازش اطلاعات دهان به دهان الکترونیکی (دریافت مقاله) نخستین کنفرانس بین المللی پارادیم های نوین مدیریت هوشمندی تجاری و سازمانی
47 بکارگیری نوآوری مبتنی برکاربر پیشرو در خدمات گردشگری: رویکرد BWM در اولویت بندی عوامل تاثیر گذار (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی مدل ها و تکنیکهای کمی در مدیریت
48 پیش ران ها و پس ران های قابلیت فناوری (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس ملی پژوهشهای کاربردی در مدیریت و حسابداری
49 تاثیر ارتباط دانشگاه و صنعت بر عملکرد پایدار شرکت های کوچک و متوسط با میانجی گری نوآوری (دریافت مقاله) کنفرانس ملی مدیریت و مهندسی صنایع ایران
50 تاثیر تصویر ذهنی برند شهر بر دلبستگی به شهر : با توجه به تجانس خودپنداری مصرف کننده (دریافت مقاله) اولین کنگره بین المللی زمین، فضا و انرژی پاک
51 تاثیر سبک رهبری (تحول گرا و تعامل گرا) بر کارآفرینی سازمانی (دریافت مقاله) دومین همایش ملی علوم مدیریت نوین
52 تاثیر عدم اطمینان محیطی بر عملکرد مالی، بررسی نقش میانجی انعطاف پذیری تولید (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی پژوهشهای کاربردی در مدیریت و حسابداری
53 تاملی بر چالشهای ارزیابی سیستمهای مدیریت با تکیه بر رویکرد BSC-DEMATEL- GAHP (مطالعه موردی: شرکت پالایش و پخش استان قم) (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی مدیریت چالشها و راهکارها
54 تحلیل تاثیرگذاری تبلیغات و بازاریابی الکترونیک بر جذب گردشگران سلامت درایران (دریافت مقاله) دومین همایش بین المللی دستاوردهای نوین در علوم مدیریت و اقتصاد
55 چگونه بحران بر شهرت و چگونه شهرت بر بحران تاثیر می گذارد: تبیین استراتژی های پاسخگویی تیوری ارتباط بحران وضعیتی (دریافت مقاله) دوازدهمین کنفرانس بین المللی مدیریت استراتژیک
56 حمایت ورزشی؛ عنصر توانمند ارتباطات بازاریابی (دریافت مقاله) اولین همایش بین المللی حسابداری، حسابرسی مدیریت و اقتصاد
57 رقابت پذیری صنایع نفت و گاز دریای خزر بر مبنای مدل رقابتی پورتر (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی حماسه سیاسی (با رویکردی بر تحولات خاورمیانه) و حماسه اقتصادی(با رویکردی بر مدیریت و حسابداری)
58 شناسایی و رتبهبندی عوامل مؤثر بر کارآفرینی دیجیتال در بین دانشجویان با استفاده از متدولوژی AHP (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی چالش های مدیریت فناوری اطلاعات در سازمان ها و صنایع
59 شهرت برند وعوامل موثر بر آن بررسی مدلها و سنجه های اندازه گیری (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی پژوهشهای کاربردی در مدیریت و حسابداری
60 شهرت برند؛ مدل ها و روش های اندازهگیری (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی مدیریت، اقتصاد، حسابداری و علوم تربیتی
61 صادرات دانش بنیان، ضرورتی برای پایداری کسب و کار های دانش بنیان (دریافت مقاله) اولین همایش ملی پایداری کسب و کار
62 طراحی مدل عوامل موثر بر رفتار شهروندی سازمانی مشتری (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی پژوهشهای کاربردی در مدیریت و حسابداری
63 قصد خرید کالای لوکس: شناسایی عوامل تأثیرگذار بر بازار مسکن (دریافت مقاله) اولین همایش ملی علوم زمین و توسعه شهری
64 کاربرد نظریه ارزش-باور-هنجار در مطالعه رفتار گردشگران (دریافت مقاله) کنفرانس ملی مدیریت،کارآفرینی و مهارت های ارتباطی
65 گرایش مشتریان به ماکیاولیسم درصنعت بیمه (دریافت مقاله) نخستین کنفرانس بین المللی پارادیم های نوین مدیریت هوشمندی تجاری و سازمانی
66 گردشگری لوکس و تاثیر سازگاری بر تعهد و وفاداری گردشگران لوکس (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی توسعه پایدار، راهکارها و چالش ها با محوریت کشاورزی، منابع طبیعی، محیط زیست و گردشگری
67 مدیریت استعداد و عوامل مرتبط در کارکنان معاونت بهداشتی استان گیلان (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی مدیریت ،نوآوری و کارآفرینی در شرایط اقتصاد مقاومتی
68 نقش فناوری اطلاعات به عنوان یک منبع در بهبود مزیت رقابتی و عملکرد بنگاه: بر مبنای دیدگاهمبتنی بر منبع (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی مدیریت چالشها و راهکارها
69 نقش مدیریت روابط با مشتری در تصویر برند در مؤسسات حسابرسی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی مدیریت و حسابداری با رویکرد ارزش آفرینی
70 هدیه دادن: اثر برند محصولات روی قصد خرید هدیه (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی چالش های نوین در مدیریت