دکتر کورش فتحی واجارگاه

دکتر کورش فتحی واجارگاه استاد گروه علوم تربیتی، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران

دکتر کورش فتحی واجارگاه

Dr. Kourosh fathi vajargah

استاد گروه علوم تربیتی، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 Assessing and Evaluating the Effect of Information and Communication Technology on Improving Teaching and Learning Levels among Secondary School Students: A Case of Razi Vocational School in Marivan (دریافت مقاله) مجله میان رشته ای آموزش مجازی در علوم پزشکی دوره: 8، شماره: 1
2 آسیب شناسی برنامه درسی مهارت های زندگی در نظام آموزش متوسطه نظری (دریافت مقاله) دوفصلنامه پژوهشهای آموزش و یادگیری دوره: 11، شماره: 1
3 آسیب شناسی بین المللی سازی برنامه درسی دانشگاهها و موسسات آموزش عالی مستقر در مناطق آزاد کشور (دریافت مقاله) دوفصلنامه مطالعات برنامه درسی آموزش عالی دوره: 12، شماره: 24
4 ادراک معلمان از برنامه درسی پنهان آموزش محیط زیست در مدارس متوسطه شهر تهران: یک رویکرد پدیدارشناختی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش در یادگیری آموزشگاهی و مجازی دوره: 6، شماره: 1
5 ارائه چارچوب ادراکی برای تبیین اثرات و پیامدهای سیاست گذاری برنامه درسی در نظام آموزش وپرورش ایران (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش در برنامه ریزی درسی دوره: 19، شماره: 73
6 ارزشیابی خروجیها، اثرات و پیامدهای پژوهشهای مدیریتی سال ۱۳۹۲ (دریافت مقاله) فصلنامه چشم انداز مدیریت دولتی دوره: 8، شماره: 3
7 ارزشیابی کیفیت در آموزش عالی (دریافت مقاله) دوماهنامه راهبردهای آموزش در علوم پزشکی دوره: 1، شماره: 1
8 الگوهای برنامه درسی دانشگاهی (دریافت مقاله) دوماهنامه راهبردهای آموزش در علوم پزشکی دوره: 1، شماره: 2
9 امکان سنجی به کارگیری نظام گرانت در آموزش و بهسازی مدیران آموزش (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت و برنامه ریزی در نظام های آموزشی دوره: 7، شماره: 2
10 The Challenges of Learning and Practical Activities of the Undergraduate Biology Curriculum in the Coronavirus Conditions (دریافت مقاله) دوفصلنامه آموزش از دور دوره: 4، شماره: 2
11 The Comparative Study of Entrepreneurship Education at High School: Iran vs. Selected European Countries (A Qualitative Study) (دریافت مقاله) مجله تجارب تعلیم و تربیت دوره: 5، شماره: 1
12 بررسی تجربه زیسته دانش آموزان افغانستانی در تعاملات و ارتباطات درون مدرسه ای در دوره متوسطه اول (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش در برنامه ریزی درسی دوره: 19، شماره: 75
13 بررسی تطبیقی ها نظام ی ممیزی کیفیت آموزش عالی در جهان (مفاهیم، معیارها، فرایند ) (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش در نظام های آموزشی دوره: 6، شماره: 18
14 بررسی جهت گیری های برنامه درسی در دوره تمرکزگرایی در نظام آموزش عالی ایران (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت و برنامه ریزی در نظام های آموزشی دوره: 11، شماره: 1
15 بررسی چالشهای آموزش عالی بینالمللی در دانشگاه شهید بهشتی (دریافت مقاله) دوفصلنامه پژوهشهای آموزش و یادگیری دوره: 10، شماره: 2
16 بررسی رابطه عدالت سازمانی با تعهد سازمانی و رضایت شغلی اعضای هیات علمی دانشگاه های دولتی و آزاد اسلامی سیستان و بلوچستان (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت و برنامه ریزی در نظام های آموزشی دوره: 9، شماره: 2
17 بررسی شرایط و حوزه های استقرار مربی گری در فعالیت های آموزش و بهسازی منابع انسانی (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت و برنامه ریزی در نظام های آموزشی دوره: 8، شماره: 2
18 بررسی عوامل محدود کننده و تسهیل کننده استقرار نظام آموزش ضمن خدمت مجازی در وزارت آموزش و پرورش (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش در نظام های آموزشی دوره: 1، شماره: 2
19 بررسی موانع آموزش و بهسازی اعضای هیات علمی در دانشگاه های دولتی شهر تهران (مطالعه کیفی) (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات اندازه گیری و ارزشیابی آموزشی دوره: 4، شماره: 6
20 بررسی و تبیین مدل مربی گری در آموزش منابع انسانی براساس نظریه داده بنیاد (دریافت مقاله) مجله مدیریت فرهنگ سازمانی دوره: 12، شماره: 3
21 برنامه درسی ارتباط ساز بستری نو در اقلیم آموزش عالی؛ اهداف و راهبردها (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش در نظام های آموزشی دوره: 17، شماره: 60
22 برنامه درسی کارآفرین محور راهبرد بحران هویت در آموزش عالی (مورد مطالعه : فارغ التحصیلان رشته علوم تربیتی) (دریافت مقاله) مجله آموزش عالی ایران دوره: 11، شماره: 3
23 برنامه درسی متناسب با ویژگی و نیازهای نسل z : یک مطالعه سنتز پژوهی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش در برنامه ریزی درسی دوره: 19، شماره: 74
24 بین المللی سازی برنامه های درسی با رویکرد آموزش از دور (دریافت مقاله) فصلنامه فناوری آموزش دوره: 6، شماره: 1
25 تاثیر یادگیری مشارکتی همیاردبیر و خودارزیابی بر انگیزش خود و عملکرد تحصیلی دانش آموزان سوم دبیرستانی با رویکرد مدل جیگساو (دریافت مقاله) مجله رهیافتی نو در مدیریت آموزشی دوره: 10، شماره: 37
26 تاملی بر انواع رویکردها نسبت به قومیت در ایران و اثرات اجرای آن در نظام آموزشی (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت و برنامه ریزی در نظام های آموزشی دوره: 13، شماره: 1
27 تاملی بر برنامه درسی در گستره تاریخ تعلیم و تربیت ایران (دریافت مقاله) دوماهنامه راهبردهای آموزش در علوم پزشکی دوره: 1، شماره: 2
28 تبیین پدیدارشناسانه اصول برنامه درسی انفرادی شده با تاکید بر تجربه یادگیری شرکت کنندگان در کنکور سراسری (دریافت مقاله) دوماهنامه راهبردهای آموزش در علوم پزشکی دوره: 14، شماره: 4
29 تبیین پیامدهای ارتقای فرهنگ برنامه ریزی درسی در دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی ایران (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش در برنامه ریزی درسی دوره: 14، شماره: 55
30 تبیین شرایط زمینه ای در راستای ارتقای فرهنگ برنامه ریزی درسی در دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی ایران (دریافت مقاله) مجله رهیافتی نو در مدیریت آموزشی دوره: 8، شماره: 32
31 تبیینی بر پیش بایست های راهبردی استقرار نظام مدیریت کیفیت در دانشگاه ها: رویکردی کیفی (دریافت مقاله) مجله رهیافتی نو در مدیریت آموزشی دوره: 11، شماره: 42
32 تحلیل رضایتمندی فراگیران از دوره های آموزش ضمن خدمت بر مبنای مدل تحلیل اهمیت- عملکرد (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت و برنامه ریزی در نظام های آموزشی دوره: 4، شماره: 1
33 تحلیل روند بازنگری برنامه درسی در نظام آموزش عالی ایران (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات اندازه گیری و ارزشیابی آموزشی دوره: 11، شماره: 33
34 تحلیل ساختاری مولفه های مدیریت مدرسه محور مبتنی بر نظریه پردازی تطبیقی (دریافت مقاله) مجله رهیافتی نو در مدیریت آموزشی دوره: 8، شماره: 29
35 تحلیل نظام مند آموزش چندفرهنگی در ایران (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش در نظام های آموزشی دوره: 12، شماره: 42
36 تدوین الگویی برای برنامه درسی مبتنی بر موک در آموزش عالی با استفاده از نظریه داده بنیاد( مطالعه موردی؛ آموزش عالی ایران) (دریافت مقاله) فصلنامه فناوری آموزش دوره: 13، شماره: 4
37 تضمین کیفیت در آموزش برمبنای مدل تحلیل اهمیت/عملکرد (دریافت مقاله) دوماهنامه راهبردهای آموزش در علوم پزشکی دوره: 4، شماره: 2
38 تلفیق راهبردی مناسب برای تدوین برنامه درسی چند فرهنگی (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات میان‌رشته‌ای در علوم انسانی دوره: 2، شماره: 1
39 جایگاه برنامه درسی پنهان در آموزش مداوم پزشکی (دریافت مقاله) دوماهنامه راهبردهای آموزش در علوم پزشکی دوره: 1، شماره: 1
40 جایگاه چندفرهنگی در آموزش مدرسه ای و آموزش عالی (دریافت مقاله) فصلنامه راهبرد فرهنگ دوره: 5، شماره: 17
41 جستاری پیرامون نظریه عملی شوآب و دلالت های آن برای آزادسازی تصمیم گیری درباره برنامه درسی (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات برنامه درسی دوره: 9، شماره: 32
42 چالش ها و سطح دشواری محتوای دروس تخصصی برنامه درسی رشته زیست شناسی دوره کارشناسی در دانشگاه تعلیم و تربیت کابل (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات اندازه گیری و ارزشیابی آموزشی دوره: 13، شماره: 41
43 چالش های کیفیت ارزشیابی برنامه درسی دوره آموزش مجازی (مورد مطالعه: دانشگاه شهید بهشتی) (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات اندازه گیری و ارزشیابی آموزشی دوره: 7، شماره: 18
44 چگونه پشتیبانی مدیران را برای آموزش و بهسازی کارکنان جلب کنیم ؟ (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت و برنامه ریزی در نظام های آموزشی دوره: 9، شماره: 1
45 خاستگاه های فکری و نظری برنامه درسی سایه و بازشناسی مصادیق آن در نظام آموزشی ایران (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش در برنامه ریزی درسی دوره: 17، شماره: 64
46 دانشگاه های مجازی بین المللی رویکرد بین المللی بین رشته ای در آموزش عالی (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات میان‌رشته‌ای در علوم انسانی دوره: 1، شماره: 3
47 رایانش ابری ؛ رهیافتی نوین در آموزش و یادگیری (دریافت مقاله) دوماهنامه راهبردهای آموزش در علوم پزشکی دوره: 12، شماره: 1
48 روایتی از باز شکل گیری سوبژکتیویته زنان دانشجوی دکتری در تقاطع با هویت سیال مادری (مطالعه موردی دو دانشجو دکتری علوم تربیتی در یکی از دانشگاه های شهر تهران) (دریافت مقاله) پژوهشنامه زنان دوره: 12، شماره: 36
49 روند بین المللی سازی برنامه های درسی با رویکرد آموزش از دور در آموزش عالی ایران (دریافت مقاله) مجله رهیافتی نو در مدیریت آموزشی دوره: 2، شماره: 6
50 رویای نو/ چند بسترسازی مطالعات برنامه درسی در قرن جدید : (از رشته بی سرزمین تا رشته بدون مرز) (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات برنامه درسی دوره: 17، شماره: 65
51 رویکردهای نوپدید در برنامه ریزی آموزش عالی و گسست هویت های آکادمیک (دریافت مقاله) مجله آموزش عالی ایران دوره: 11، شماره: 2
52 ساخت پرسشنامه علل انتخاب رشته تحصیلی با تاکید بر رشته مهندسی کشاورزی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش مدیریت آموزش کشاورزی دوره: 15، شماره: 65
53 سوء تفاهمات اساسی در رابطه با جنبش نو/ چند بسترسازی در مطالعات برنامه درسی (چیستی، چرایی و چگونگی) (دریافت مقاله) فصلنامه برنامه درسی و آموزش یادگیرنده محور دوره: 1، شماره: 2
54 سیر تحول برنامه های درسی در نظام آموزش عالی ایران (دریافت مقاله) فصلنامه اندیشه های نوین تربیتی دوره: 14، شماره: 2
55 شایستگی های مدیران آموزش و توسعه منابع انسانی (دریافت مقاله) مجله رهیافتی نو در مدیریت آموزشی دوره: 6، شماره: 24
56 شایستگی های مورد نیاز اعضای هیات علمی برای تدریس در موسسات آموزش عالی در عصر فناوری (دریافت مقاله) فصلنامه فناوری آموزش دوره: 15، شماره: 1
57 شناسایی چالش ها و موانع آموزش کارآفرینی به کودکان کار (یک مطالعه ی پدیدار شناسانه) (دریافت مقاله) فصلنامه اندیشه های نوین تربیتی دوره: 19، شماره: 4
58 شناسایی و مدل سازی چالش های به کارگیری اثربخش کانون ارزیابی و توسعه در شرکت پالایش نفت تهران (دریافت مقاله) مجله مطالعات راهبردی در صنعت نفت و انرژی دوره: 13، شماره: 52
59 طراحی الگوی برنامه درسی تربیت شهروند جهانی در دوره ابتدایی نظام آموزشی ایران: مدلی برآمده از نظریه داده بنیاد (دریافت مقاله) فصلنامه اندیشه های نوین تربیتی دوره: 13، شماره: 3
60 طراحی الگوی برنامه درسی سواد رسانه ای در دوره ابتدایی نظام آموزش و پرورش (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت و برنامه ریزی در نظام های آموزشی دوره: 15، شماره: 1
61 طراحی الگوی برنامه درسی ویژه مهاجرین افغان در نظام آموزش عمومی کشور (دریافت مقاله) فصلنامه اندیشه های نوین تربیتی دوره: 18، شماره: 2
62 طراحی الگوی شایستگی های برنامه درسی کارآفرین محور در رشته علوم تربیتی (دریافت مقاله) مجله سیاست علم و فناوری دوره: 12، شماره: 1
63 طراحی الگوی نظری ساختارهای جدید دانش درشبکه اجتماعی و بهبود کیفیت آموزش (دریافت مقاله) فصلنامه علمی پژوهش های یاددهی و یادگیری دوره: 13، شماره: 54
64 طراحی برنامه درسی نظام آموزش مجازی ایران براساس الگوی نه گانه کلاین در دانشگاه شهید بهشتی در سال تحصیلی ۱۳۹۲-۱۳۹۳؛ موانع و چالش ها (دریافت مقاله) دوماهنامه راهبردهای آموزش در علوم پزشکی دوره: 15، شماره: 4
65 فراسوی یادگیری الکترونیکی 1: مفهوم پردازی وب 2 و دلالت های آن بر معرفی الگوی برنامه درسی آموزش مجازی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش در برنامه ریزی درسی دوره: 13، شماره: 51
66 کاوش عناصر برنامه درسی تربیت شهروند جهانی در دوره ابتدایی نظام آموزشی ایران: یک مطالعه کیفی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش در برنامه ریزی درسی دوره: 16، شماره: 60
67 گذری بر مفاهیم و پایه های نظری وعملی برنامه درسی Null (مغفول) در آموزش پزشکی (دریافت مقاله) دوماهنامه راهبردهای آموزش در علوم پزشکی دوره: 1، شماره: 1
68 مدرسه زندگی باید در پی تربیت کدام شهروند مطلوب باشد؟ (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت و برنامه ریزی در نظام های آموزشی دوره: 6، شماره: 2
69 مطالعه کاربست شبکه های اجتماعی به عنوان ابزار مکمل تدریس در آموزش عالی (مطالعه موردی دانشگاه تربیت مدرس و دانشگاه آزاد اسلامی تهران مرکز) (دریافت مقاله) فصلنامه فناوری آموزش و یادگیری دوره: 2، شماره: 7
70 مفهوم پردازی گفتمان برنامه درسی محیط کار؛ گفتمان نو ظهور یا مغفول (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش در برنامه ریزی درسی دوره: 14، شماره: 52
71 مفهوم پردازی نسبت میان دو نظام آموزش و پرورش عمومی و آموزش عالی در کشورهای منتخب جهان: رویکردی تطبیقی (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت و برنامه ریزی در نظام های آموزشی دوره: 5، شماره: 2
72 موانع تغییر برنامه های درسی دانشگاهی از دیدگاه اعضای هیات علمی دانشگاه شهید بهشتی و علوم پزشکی شهید بهشتی (دریافت مقاله) مجله ایرانی آموزش در علوم پزشکی دوره: 11، شماره: 7
73 نگاهی جدید به برنامه درسی بر اساس انسان شناسی اسلامی (دریافت مقاله) دوماهنامه راهبردهای آموزش در علوم پزشکی دوره: 1، شماره: 2
74 نیازسنجی و تحلیل شکاف آموزشی کارکنان یک شرکت بیمه و تدوین نیازهای آموزشی آنها براساس مدل استاندارد مهارت (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشنامه بیمه دوره: 27، شماره: 4
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 آموزش کارآفرینی در دوره متوسطه: ایران و کشورهای عضو اتحادیه اروپا (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس بین المللی علوم انسانی و آموزش و پرورش با محوریت توسعه پایدار
2 اثربخشی ارزشیابی توصیفی از دیدگاه معلمان و والدین دانش اموزان پایه اول و دوم ابتدایی شهرستان بابلسر در سال تحصیلی (92-91) (دریافت مقاله) نخستین همایش ملی علوم تربیتی و روان شناسی
3 اجرای برنامه درسی آموزش الکترونیکی و چالش های آن (مستخرج از پایان نامه) (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی توسعه پایدار در علوم تربیتی و روانشناسی، مطالعات اجتماعی و فرهنگی
4 ارزشیابی پیامدهای یادگیری دانش آموختگان در بازنگری برنامه درسی (دریافت مقاله) چهاردهمین کنفرانس ارزیابی و تضمین کیفیت در نظام های دانشگاهی
5 Designing an earthquake preparedness training curriculum by playing in a virtual reality environment (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس بین‌المللی بازی‌های رایانه‌ای، فرصت‌ها و چالش‌ها
6 The role of MOOCs as a knowledge management tool in the leading organizations' performance (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی دوسالانه نفت، گاز و پتروشیمی
7 بررسی شرایط، منابع و امکانات مورد نیاز استقرار نظام آموزش الکترونیکی (مورد وزارت آموزش و پرورش کشور) (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس ملی و اولین کنفرانس بین المللی آموزش الکترونیکی
8 بررسی شیوه های تدریس معلمان و میزان فعالیت های کنجکاوانه و خلاقانه دانش اموزان در مدارس ابتدایی دخترانه دولتی در مناطق چهارگانه تهران (دریافت مقاله) نخستین همایش ملی علوم تربیتی و روان شناسی
9 بررسی موانع درون دانشگاهی و برون دانشگاهی جذب دانشجویان خارجی از دیدگاه اعضای هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی (دریافت مقاله) اولین همایش بین المللی مدیریت، آینده نگری، کارآفرینی و صنعت در آموزش عالی
10 بررسی نقش عوامل مؤثر بر مشارکت اعضای هیأت علمی در برنامه ریزی درسی آموزش عالی گامی در جهت تمرکز زدایی (دریافت مقاله) همایش تمرکز و عدم تمرکز در فرایند برنامه ریزی درسی
11 بررسی نقش مولفه های سیاستگذاری و پشتیبانی در پیاده سازی یادگیری از طریق موبایل در شرکت ایران خودرو دیزل (دریافت مقاله) نخستین همایش منطقه ای فناوری اطلاعات
12 بین المللی کردن برنامه های درسی درنظام آموزش عالی ایران: چالشها وچشم اندازها (دریافت مقاله) هشتمین همایش انجمن مطالعات برنامه درسی
13 پیشنهاد و اعتباریابی الگویی برای اصلاح و بازنگری برنامه های درسی رشته های علوم انسانی دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی (دریافت مقاله) دومین کنگره ملی علوم انسانی
14 تاملی بر رابطه توسعه منابع انسانی با مدیریت منابع انسانی در جهت اثربخشی آموزش عالی (دریافت مقاله) نهمین کنفرانس ملی آموزش و توسعه سرمایه انسانی
15 تحلیل محتوای کتب درسی مدارس دوره ی اول ابتدائی افغانستان بر اساس کاربرد مفاهیم صلح (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی علوم تربیتی، روانشناسی، علوم ورزشی و تربیت بدنی
16 تفویض اختیارات برنامه ریزی درسی به دانشگاه ها، گامی در جهت تمرکززدایی برنامه ریزی درسی در نظام آموزش عالی کشور (دریافت مقاله) همایش تمرکز و عدم تمرکز در فرایند برنامه ریزی درسی
17 شناسایی چالش ها و موانع مرتبط با بستر سازمانی در بهره برداری موفق از فن آوری کانون توسعه ای (دریافت مقاله) هفتمین کنفرانس ملی آموزش و توسعه سرمایه انسانی
18 مربی گری (Coaching) در آموزش و بهسازی منابع انسانی (دریافت مقاله) هشتمین کنفرانس توسعه منابع انسانی
19 مروری بر روش های مناسب ترویج کارآفرینی (برنامه های مبتنی بر رویکرد تفریحات سالم و آموزش از راه دور) (دریافت مقاله) نهمین کنفرانس ملی توسعه پایدار در علوم تربیتی و روانشناسی،مطالعات اجتماعی و فرهنگی
20 منتورینگ، مکانیزمی کلیدی در آموزش و توسعه منابع انسانی (دریافت مقاله) سومین کنفرانس ملی آموزش و توسعه سرمایه انسانی
21 نقش اقوام ایرانی درکتابهای درسی دوره ی ابتدایی درمقایسه با مسایل ملی و بین المللی (دریافت مقاله) هشتمین همایش انجمن مطالعات برنامه درسی
22 نقش مدیریت پژوهش در توسعه و پیشرفت سازمانهای صنعتی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی مدیران آموزش و پژوهش
23 نیازسنجی آموزشی کارشناسان ستادی گروه شغلی مالی و اقتصادی شرکت خودروسازی سایپا با تاکید بر الزامات استاندارد بین المللی آموزشی ایزو 10015 (دریافت مقاله) نخستین همایش ملی علوم تربیتی و روان شناسی