نادر حیدری

 نادر حیدری

نادر حیدری

Nader Heidari

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 بررسی مسایل و چالش های اقتصادی - اجتماعی و سیاست گذاری - تشکیلاتی فراوری توسعه پایدار روش های آبیاری تحت فشار در ایران (دریافت مقاله) نشریه برترین های آب و آبیاری دوره: 4، شماره: 25
2 بررسی و تحلیل قوانین و اسناد فرادست پیرامون انتخاب الگوی کشت مناسب در عرصه کشاورزی ایران (دریافت مقاله) دو فصلنامه مدیریت اراضی دوره: 7، شماره: 1
3 تشریح و بررسی شاخص بهره وری آب کشاورزی مبتنی بر تبخیرتعرق (مطالعه موردی حوزه آبخیز کرخه) (دریافت مقاله) دو فصلنامه مدیریت اراضی دوره: 7، شماره: 2
4 چالش های پیش رو در استفاده پایداراز منابع آب و خاک در بخش کشاورزی (دریافت مقاله) نشریه برترین های آب و آبیاری دوره: 9، شماره: 44
5 چالش های پیش رو در استفاده پایداراز منابع آب و خاک در بخش کشاورزی (دریافت مقاله) نشریه برترین های آب و آبیاری دوره: 10، شماره: 46
6 روش انتگرال مسیر برای مدل هابارد تک نواره (دریافت مقاله) مجله پژوهش فیزیک ایران دوره: 1، شماره: 2
7 سازگاری با تغییر اقلیم در کشاورزی نکات، راهکارها و نظرات کارشناسی (دریافت مقاله) نشریه برترین های آب و آبیاری دوره: 10، شماره: 47
8 مسایل و چالش های صرفه جویی واقعی آب از طریق افزایش بهره وری آب و کاربرد سامانه های نوین آبیاری یادداشت فنی (دریافت مقاله) دو فصلنامه آب و توسعه پایدار دوره: 5، شماره: 2
9 مسایل و چالش های مدیریت تقاضا و مصرف آب کشاورزی در استان گلستان (دریافت مقاله) نشریه برترین های آب و آبیاری دوره: 9، شماره: 42
10 مسایل و راهکارهای تسکین تغییر اقلیم از جنبه های مدیریت تولید در کشاورزی (دریافت مقاله) دو فصلنامه آب و توسعه پایدار دوره: 5، شماره: 1
11 مسایل و راهکارهای محوری بهبود ساختار مدیریت و بهره برداری روش های آبیاری تحت فشار (دریافت مقاله) نشریه برترین های آب و آبیاری دوره: 5، شماره: 28
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 ارزیابی بهرهوری آب شبکههای آبیاری با استفاده از فرآیند تحلیل سلسله مراتبی (دریافت مقاله) دومین همایش ملی مدیریت شبکه های آبیاری و زهکشی
2 استفاده از روشهای مدیریت سطح ایستابی در مناطق خشک و نیمه خشک برای آبیاری گوجه فرنگی (قسمت اول: تحقیقات آزمایشگاهی) (دریافت مقاله) اولین کنفرانس مدیریت منابع آب
3 افزایش محصول گوجه فرنگی و کاربرد آن با استفاده از مدیریت و کنترل سطح ایستابی در مناطق خشک و نیمه خشک (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی دانشجویی منابع آب و خاک
4 الزامات مدیریت ریسک خشکسالی برای بهبود بهره‌وری آب کشاورزی (دریافت مقاله) دومین همایش ملی اثرات خشکسالی و راهکارهای مدیریت آن
5 برآورد تبخیر تعرق گیاه مرجع با استفاده از مدل - ETO CALCULATOR در استان فارس و پهنه بندی آن با استفاده از نرم افزار Surfer (دریافت مقاله) نهمین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار
6 برآورد تبخیر-تعرق گیاه مرجع با استفاده از مدل ETO CALCULATOR در استان فارس و پهنه بندی آن با استفاده از نرم افزار Surfer (دریافت مقاله) نهمین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار
7 برآورد عرضه، تقاضای و کارایی مصرف آب در سطح حوضه زاینده رود با استفاده از اطلاعات ماهواره‌ای (دریافت مقاله) دومین کنفرانس مدیریت منابع آب
8 بررسی کارآیی مدل تلفیقی شبکه عصبی و تبدیلات موجک در پیش بینی خشکسالی (مطالعه موردی ایستگاه سینوپتیک قزوین) (دریافت مقاله) سومین کنفرانس مدیریت منابع آب
9 بررسی مشکلات و موانع طرح انتقال مدیریت بهره برداری و نگهداری شبکه آبیاری قزوین به آب بران (دریافت مقاله) دومین همایش ملی مدیریت شبکه های آبیاری و زهکشی
10 بررسی و ارزیابی پتانسی لها، تمایلات و موانع موجود در انتقال مدیریت و مشارکت آب بران در شبکه های آبیاری و زهکشی (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملّی تجربه های ساخت شبکه های آبیاری و زهکشی
11 بهینهسازی الگوی کشت به منظور کسب حداکثر سود در شبکه های آبیاری در شرایط شوری (مطالعه موردی: شبکه آبیاری سمتراستآبشار، اصفهان (دریافت مقاله) سومین همایش ملی مدیریت شبکه های آبیاری و زهکشی
12 تعیین ابعاد و پارامتر های بهینه مدیریت آبیاری نواری برای افزایش راندمان کاربرد آب در مزرعه (مطالعه موردی: اراضی پروژه آبیاری و زهکشی رامشیر) (دریافت مقاله) اولین همایش ملی بررسی ابعاد اجرای طرح توسعه کشاورزی ۵۵۰ هزار هکتاری
13 تعیین الگوی کشت محصولات مختلف زراعی در منطقه بردسیر کرمان بر اساس محاسبه شاخص کارایی ریالی مصرف آب (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس اقتصاد کشاورزی ایران
14 تعیین روشهای مدیریتی بهینه برای افزایش کارایی مصرف آب در اراضی شور پایین دست حوزه کرخه (دریافت مقاله) سومین همایش ملی مدیریت شبکه های آبیاری و زهکشی
15 چگونگی تاثیرگذاری بیشتر اصول علمی و یافتههای تحقیقاتی در سیاستگذاریهای بهینهسازی مصرف آب کشاورزی (دریافت مقاله) اولین همایش سازگاری با کم آبی
16 کارایی مصرف آب آبیاری و سودآوری در تولید ذرت در گروه های مختلف بهره برداری: مطالعه موردی در دشت سرخه (دریافت مقاله) همایش ملی بحران آب در کشاورزی و منابع طبیعی
17 کارایی مصرف آب محصولات زراعی مناطق مختلف کشور (مناطق کرمان، همدان، مغان، گلستان و خوزستان) (دریافت مقاله) اولین همایش ملی مدیریت شبکه های آبیاری و زهکشی
18 کاربرد سامانه های شیرین سازی آبهای شور و لب شور در کشاورزی (دریافت مقاله) دومین کنگره ملی آبیاری و زهکشی ایران
19 گرایش های اخیر در مدیریت شبکه های آبیاری (دریافت مقاله) یازدهمین سمینار کمیته ملی آبیاری و زهکشی
20 محاسبه ضریب گیاهی (Kc) گوجه فرنگی با استفاده از روش آبیاری زیرزمینی در لایسیمتر کوچک با انطباق آن با روش پنمن مانتیس (دریافت مقاله) دومین کنفرانس مدیریت منابع آب
21 مدل های گیاهی پیش بینی اثرات تغییر اقلیم بر گیاه و تولید در مزرعه (دریافت مقاله) سومین همایش ملی مدیریت آب در مزرعه (تقاضا محوری آب)
22 مدیریت و بهره وری پایدار آب در شبکه های آبیاری حوزه های آبریز تحت تنش آبی(مطالعه موردی شبکه آبیاری زاینده رود اصفهان) (دریافت مقاله) کارگاه فنی مدیریت، بهره برداری و نگهداری شبکه های آبیاری و زهکشی
23 مروری بر توسعه اراضی فاریاب و تخریب اراضی در جنوب حوزه آبریز کرخه (با تکیه بر شوری آب و خاک ، ماندابی اراضی و مسائل زیست محیطی) (دریافت مقاله) همایش خاک، محیط زیست و توسعه پایدار
24 مسائل و چالشهای سیاستگذاری- تشکیلاتی و اقتصادی- اجتماعی در بهبود بهره وری آب کشاورزی به همراه اهداف اجرایی و تحقیقاتی لازم (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی پژوهش های کاربردی منابع آب ایران
25 مسائل، چالشها، و راهبردهای بهیود بهره وری آب کشاورزی در حوضه های آبریز کشور (دریافت مقاله) دهمین سمینار آبیاری و کاهش تبخیر
26 مسایل و راهکارهای محوری بهبود ساختار مدیریت و بهره برداری در روش های آبیاری تحت فشار (دریافت مقاله) سومین سمینار ملی توسعه پایدار روشهای آبیاری تحت فشار
27 مصادیق روابط نامشروع و عمل منافی عفت در فقه امامیه و حقوق کیفری ایران (دریافت مقاله) اولین همایش بین المللی افق های نوین در علوم انسانی
28 مصادیق روابط نامشروع و عمل منافی عفت در فقه امامیه و حقوق کیفری ایران (دریافت مقاله) دومین کنفرانس سراسری حقوق و مطالعات قضایی
29 معرفی سیستم آبیاری کابلی (دریافت مقاله) هفتمین سمینار کمیته ملی آبیاری و زهکشی
30 مفهوم تطبیقی سلاح در فقه امامیه و حقوق کیفری ایران (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی رویکردهای نوین علوم انسانی در قرن 21
31 نگرشی بر اسراف و ضایع نمودن منابع آب کشور در مراحل تولید و مصرف محصولات کشاورزی (دریافت مقاله) اولین همایش روشهای پیشگیری از اتلاف منابع ملی
32 نگرشی بر فعالیتها و اقدامات صرفه جویی آب و سازگاری با کم آبی در کشورهای مختلف جهان (دریافت مقاله) اولین همایش سازگاری با کم آبی