دکتر علی حاجی خانی

دکتر علی حاجی خانی دانشیار دانشکده علوم انسانی دانشگاه تربیت مدرس

دکتر علی حاجی خانی

Dr. ali Haji Khani

دانشیار دانشکده علوم انسانی دانشگاه تربیت مدرس

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 آسیب شناسی فقهی و حقوقی وقفنامه (مطالعه موردی، تاثیر نیت اشتباه واقف در وقفنامه منتخب) (دریافت مقاله) فصلنامه دیدگاه های حقوق قضائی دوره: 28، شماره: 103
2 آسیب های فقهی و حقوقی مشکلات وقف نامه های استان تهران (دریافت مقاله) فصلنامه علمی فقه و مبانی حقوق اسلامی دوره: 15، شماره: 1
3 ارزیابی ترجمه های فارسی در خصوص واژگان مترادف نمای مرتبط با مفهوم گناه در قرآن (دریافت مقاله) دوماهنامه جستارهای زبانی دوره: 15، شماره: 3
4 ارزیابی ترجمههای معاصر فارسی قرآن کریم مشتمل بر ماده حشر (دریافت مقاله) دوفصلنامه پژوهش های ترجمه در زبان و ادبیات عربی دوره: 5، شماره: 12
5 ارزیابی و نقد ترجمه استعاره در ترجمه های فارسی معاصر قرآن (دریافت مقاله) فصلنامه سراج منیر دوره: 8، شماره: 29
6 الشریف الرضی واسباب اغفاله لاسانید نهج البلاغه و مصادره (دریافت مقاله) مجله آفاق الحضاره الاسلامیه دوره: 16، شماره: 2
7 الموازنه بین نهج البلاغه والصحیفه السجادیه علی اساس الاسلوبیه الاحصائیه وفقا لنظریتی بوزیمان وجونسون (الرساله ۷۴ والدعاء ۳۸ نموذجا) (دریافت مقاله) مجله آفاق الحضاره الاسلامیه دوره: 22، شماره: 2
8 The authenticity of Sermon of ash-Shiqshiqiyahfrom Imam Ali (AS) based on the statistical stylistics of Bozeman (دریافت مقاله) المجله اللغه العربیه و آدابها دوره: 12، شماره: 3
9 بررسی تطبیقی یکسان سازی ترجمه اسم ، فعل و حرف در ترجمه های معاصر قرآن کریم (دریافت مقاله) دوفصلنامه مطالعات تفسیر تطبیقی دوره: 1، شماره: 2
10 بررسی تطبیقی- انتقادی نظرات نواندیشان دینی عقل گرا و متن گرا پیرامون وحی (دریافت مقاله) تحقیقات علوم قرآن و حدیث دوره: 18، شماره: 1
11 بررسی خطاب در قرآن بر مبنای مدل ارتباطی یاکوبسن با تکیه ‌بر سه مخاطب «انسان»، «بنی‌آدم» و «ناس» (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های ادبی - قرآنی دوره: 8، شماره: 2
12 تاملی بر شراب های بهشتی و ویژگی آن ها در قرآن کریم (دریافت مقاله) دوفصلنامه الهیات قرآنی دوره: 4، شماره: 7
13 تبیین الگوی «سبقت در تقرب» بر پایه تحلیل محتوای کیفی دعای کمیل (دریافت مقاله) مجله پژوهش های قرآن و حدیث دوره: 54، شماره: 1
14 تبیین و تحلیل سطوح ارتباطی قرآن کریم و ترسیم مدل ارتباطی آن به مثابه یک فرایند ارتباطی (دریافت مقاله) دو فصلنامه دین و ارتباطات دوره: 27، شماره: 58
15 تحلیل ارتباط بینامتنی آیه اطاعت با عمده ترین آیات ولایت و فضائل اهل بیت (ع) (دریافت مقاله) تحقیقات علوم قرآن و حدیث دوره: 15، شماره: 1
16 تحلیل ارتباط بینامتنی آیه تطهیر با عمده ترین آیات امامت، ولایت و فضایل اهل بیت(ع) (دریافت مقاله) دوماهنامه جستارهای زبانی دوره: 8، شماره: 5
17 تحلیل انتقادی ترجمه آیات به ظاهر متناقض با جنبه عصمت در ابلاغ وحی پیامبراکرم(ص) (مطالعه موردی آیه ۱۲ سوره هود) (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات قرآنی و فرهنگ اسلامی دوره: 5، شماره: 4
18 تحلیل انتقادی رابطه عمل و پاداش عمل در جهان آخرت، از دیدگاه مفسران قرآن؛ با تاکید بر تفاسیر معاصرانه (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش نامه معارف قرآنی دوره: 14، شماره: 52
19 تحلیل انتقادی نظریه محمد عابد الجابری پیرامون مفهوم آیات محکم و متشابه (دریافت مقاله) دوفصلنامه کتاب قیم دوره: 12، شماره: 26
20 تحلیل طرح واره های تصوری ضرب المثل های فرائدالادب و نقش آن در انعکاس فرهنگ (دریافت مقاله) دوماهنامه جستارهای زبانی دوره: 9، شماره: 4
21 تحلیل محتوایی چکیده‌های مقالات پژوهشیِ علوم قرآن و حدیث از منظر روش‌شناسی تحقیق (مطالعه موردی ۶۱ مقاله از پنج مجله) (دریافت مقاله) دوفصلنامه آموزه های قرآنی دوره: 17، شماره: 32
22 تحلیل معناشناسانه کاربست ترکیبات اولوا الالباب ، الذین اوتوا العلم و اولوا العلم در قرآن کریم (دریافت مقاله) دوفصلنامه احسن الحدیث دوره: 1، شماره: 2
23 تحلیل معنای «عن» در قرآن مبتنی بر نظریه اصل معنا (دریافت مقاله) پژوهشنامه نقد ادب عربی دوره: 12، شماره: 25
24 تحلیل و ارزیابی افعال سوره مبارکه بقره با رویکرد تجزیه به آحاد واژگان (دریافت مقاله) دوماهنامه جستارهای زبانی دوره: 8، شماره: 1
25 تحلیلی بر کاربست قرآنی اصطلاح «اولوا بقیه» و امتداد آن به روش تحلیل محتوای کیفی (دریافت مقاله) دوفصلنامه مطالعات قرآن و حدیث دوره: 15، شماره: 2
26 تفاوت سبک نامه های نهج البلاغه از منظر «غنای واژگانی» و «رویکرد انفعالی» (مطالعه موردی نامههای ۲۳، ۳۰ و ۷۳) (دریافت مقاله) دوماهنامه جستارهای زبانی دوره: 13، شماره: 1
27 چیستی و مختصات روح الایمان در قرآن و حدیث با تاکید بر دیدگاه علامه طباطبایی (دریافت مقاله) دوفصلنامه علوم قرآن و حدیث دوره: 49، شماره: 1
28 چیستی و مختصات روح امری در قرآن (دریافت مقاله) دوفصلنامه آموزه های قرآنی دوره: 16، شماره: 25
29 حرکت های ارتباطی بلاغی در بخش مقدمه مقالات علمی پژوهشی: تحلیلی ژانربنیاد بر اساس انگاره سویلز (۲۰۰۴) (مطالعه موردی ۸ مجله از ژانر علوم قرآن و حدیث) (دریافت مقاله) دوفصلنامه زبان شناسی و گویش های خراسان دوره: 15، شماره: 1
30 دراسه استراتیجیات مراعاه الادب فی الصحیفه السجادیه (دریافت مقاله) مجله الجمعیه الایرانیه للغه العربیه و آدابها دوره: 14، شماره: 49
31 راهبردهای جهانی سازی اسلام با تاکید بر آیه ۱۲۳ سوره برائت (دریافت مقاله) دوفصلنامه کتاب قیم دوره: 11، شماره: 25
32 رویکردی انتقادی از منظر میزان توجه به جایگاه سیاق در ترجمههای تحتاللفظ، امین، معنایی و تفسیری (دریافت مقاله) دوفصلنامه پژوهش های ترجمه در زبان و ادبیات عربی دوره: 6، شماره: 14
33 ریشه شناسی واژه قرآنی علم در زبان های سامی (دریافت مقاله) دوماهنامه جستارهای زبانی دوره: 7، شماره: 5
34 مقایسه تحلیلی روش علامه طباطبایی با مفسران روایی در تعامل با روایات تفسیری (بررسی موردی محکم و متشابه ذیل آیه 7 سوره آل عمران) (دریافت مقاله) دو فصلنامه اندیشه علامه طباطبائی دوره: 3، شماره: 5
35 میزان توجه مترجمان به عناصر معنایی واژگان در ترجمه اسم های جامد سوره بقره (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های قرآنی دوره: 22، شماره: 82
36 نقد و بررسی عناوین مقالات پژوهشی رشته علوم حدیث ازمنظر روش شناسی تحقیق(مطالعه موردی مجله علمی پژوهشی علوم حدیث) (دریافت مقاله) پژوهشنامه انتقادی متون و برنامه های علوم انسانی دوره: 16، شماره: 43
37 نقدهای علامه طباطبایی بر نظریه های مفسران دیگر در تفسیر آیات مربوط به مسائل اجتماعی با تاکید بر نظریه اعتباریات (دریافت مقاله) دوفصلنامه پژوهش های علم و دین دوره: 11، شماره: 2
38 نقش نظریه اعتباریات علامه طباطبایی (ره) در تبیین صفت مالکیت خداوند (دریافت مقاله) پژوهشنامه فلسفه دین دوره: 18، شماره: 1
39 واکاوی چندمعنایی واژگانی و نحوی در ترجمه های معاصر قرآن کریم (دریافت مقاله) دوفصلنامه پژوهش های ترجمه در زبان و ادبیات عربی دوره: 11، شماره: 24
40 واکاوی عوامل معنوی بارش باران از نگاه قرآن (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش نامه معارف قرآنی دوره: 7، شماره: 25
41 واکاوی نظریه ها در ماهیت، و کارکرد حروف جر در زبان قرآن (دریافت مقاله) دوماهنامه جستارهای زبانی دوره: 11، شماره: 3
42 ویژگی ها و مصداق روح القدس در قرآن و حدیث (دریافت مقاله) مجله حدیث و اندیشه دوره: 9، شماره: 18
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 تحلیل محتوایی بخش نتایج مقالات پژوهشی علو م قرآن و حدیث از منظر روش شناسی تحقیق (مطالعه موردی ۵۶ مقاله از نشریه پژوهش های قرآن و حدیث) (دریافت مقاله) دومین همایش بین المللی تحقیقات کاربردی در حوزه قرآن و حدیث