ابوالفضل مشکینی

 ابوالفضل مشکینی دانشگاه تربیت مدرس

ابوالفضل مشکینی

Abolfazl Meshkini

دانشگاه تربیت مدرس

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 ادارک امنیت محله ای و استفاده از فضاهای عمومی: تفاوت های جنسی و سنی در مرکز شهر تهران (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات اجتماعی - روانشناختی زنان دوره: 11، شماره: 1
2 ارزیابی تغییرات سلسه مراتبی شهرستان های استان کرمانشاه از نظر شاخص های جمعیتی مسکن در دوره های سرشماری 1375 تا 1395 (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات عمران شهری دوره: 2، شماره: 7
3 ارزیابی شاخص های کیفی مسکن در برنامه ریزی مسکن (مطالعه موردی: نواحی شهری نظرآباد، استان البرز) (دریافت مقاله) دوفصلنامه جغرافیا و توسعه فضای شهری دوره: 4، شماره: 2
4 الگوی تحقق پذیری شاخص های بومی شهر بیوفیلیک مطالعه موردی: مناطق 9 و 10 کلان شهر تهران (دریافت مقاله) فصلنامه شهر پایدار دوره: 3، شماره: 1
5 اولویت بندی ذی نفعان گردشگری مذهبی کلان شهر مشهد (دریافت مقاله) فصلنامه گردشگری شهری دوره: 6، شماره: 4
6 بررسی وضعیت دسترسی به مراکز خدمات رسانی درمانی بارویکرد عدالت فضایی مطالعه موردی: منطقه 7 تهران (دریافت مقاله) فصلنامه راهبردهای مدیریت در نظام سلامت دوره: 3، شماره: 1
7 تببین الگوی سازمان یابی فضایی زیست پذیری شهری (نمونه موردی: شهر ایلام) (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات ساختار و کارکرد شهری دوره: 6، شماره: 20
8 تبیین پیامدهای گفتمان جهانی گرایی بر الگوی حکمروایی قلمرویی کلانشهرها (نمونه موردی: کلانشهر تهران) (دریافت مقاله) مجله آمایش جغرافیایی فضا دوره: 5، شماره: 18
9 تبیین راهبرد رشد هوشمند شهری در منطقه 19 کلان شهر تهران (دریافت مقاله) هویت شهر دوره: 8، شماره: 20
10 تبیین مسائل حکمروایی شهری در سناریوهای آینده کلان شهر تهران مبتنی بر رویکرد تبدیل سناریوهای کیفی به کمی (دریافت مقاله) فصلنامه شهر پایدار دوره: 2، شماره: 1
11 تحلیل فضایی شهر با تاکید بر رویکرد زیست پذیری (مطالعه موردی: بافت فرسوده شهر زنجان) (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های علوم جغرافیایی ، معماری و شهرسازی دوره: 1، شماره: 10
12 تحلیل فضایی مناطق شهری قم به منظور احداث پروژه مسکن اجتماعی با تاکید بر روش تحلیل سلسله مراتبی (دریافت مقاله) دوفصلنامه جغرافیای اجتماعی شهری دوره: 2، شماره: 3
13 تحلیل فضایی مناطق شهری قم به منظور احداث پروژه مسکن اجتماعی با تاکید بر روش تحلیل سلسله مراتبی (دریافت مقاله) دوفصلنامه جغرافیای اجتماعی شهری دوره: 4، شماره: 2
14 روندهای پرا کنده رو یی شهری و برنامه ریزی توسعه ی فضایی پایدار مطالعه موردی: منطقه 2 تهران (دریافت مقاله) دوفصلنامه معماری و شهرسازی پایدار دوره: 4، شماره: 2
15 ساماندهی فضایی پایگاه های پشتیبانی مدیریت بحران با استفاده از تکنیک های تلفیقی مدل تصمیم گیری چند معیاره (MCDM) و تحلیل-های GIS مطالعه موردی: منطقه 18 شهر تهران (دریافت مقاله) مجله آمایش جغرافیایی فضا دوره: 8، شماره: 30
16 سنجش میزان توسعه یافتگی شاخص های کمی و کیفی مسکن در شهرستان های استان کرمانشاه (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات عمران شهری دوره: 2، شماره: 4
17 طراحی فضایی محلات شهری با تاکید بر اصول دین اسلام در شهر ایرانی-اسلامی (مطالعه موردی : محله شهدای شهر زنجان) (دریافت مقاله) هویت شهر دوره: 9، شماره: 22
18 فرصت ها و معضلات توسعه صنعت گردشگری شهر مراغه (دریافت مقاله) فصلنامه اقتصاد و مدیریت شهری دوره: 1، شماره: 1
19 واکاوی جایگاه مسکن در نظریه های برنامه ریزی:دیدگاه تطبیقی و مقابله ای (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیا و روابط انسانی دوره: 1، شماره: 3
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 آسیب شناسی پروژه های مسکن مهر نمونه موردی:شهر جدید شیرین شهر (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی نیارش شهر پایا
2 ارزیا بی ابعادشکوفا یی شهری در شهر شهریار (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی ودومین کنفرانس بین المللی به سوی شهرسازی،معماری،عمران و هنر دانش بنیان
3 ارزیابی آسیب پذیری سکونتگاههای حاشیه ای و غیر رسمی در برابر زلزله با استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیایی (نمونه موردی اسکان غیر رسمی اسلام آباد شهر زنجان) (دریافت مقاله) اولین همایش GIS شهری
4 ارزیابی اثرات زیست محیطی گسترش افقی شهر تبریز بر ساختارهای اکولوژیک شبه طبیعی پیرامون با استفاده از RS و GIS (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی مخاطرات محیطی
5 ارزیابی توسعه گردشگری شهرسنندج بااستفاده ازمدل تحلیلی Swot (دریافت مقاله) اولین همایش ملی گردشگری،درآمد وفرصت
6 ارزیابی حقوق گردشگران خارجی در کشورهای اسلامی (مورد مطالعه :جمهوری اسلامی ایران) (دریافت مقاله) دومین همایش ملی گردشگری و طبیعت گردی ایران زمین
7 ارزیابی خوداتکایی شهرهای جدیدبراساس سفرهای غیرکاری مطالعه موردی: شهرجدیدپردیس تهران (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی عمران، معماری و توسعه پایدار شهری
8 ارزیابی رضایتمندی مسافران از سیستم اتوبوسرانی سریعBRT) با استفاده از مدل رگرسیون چندمتغیره: مطالعه موردی: شهر تبریز (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی خدمات شهری و محیط زیست
9 ارزیابی سیاستها و راهکارهای مداخله در بافتهای کهن شهری جهان در بخش حمل و نقل (دریافت مقاله) هشتمین کنفرانس مهندسی حمل و نقل و ترافیک ایران
10 ارزیابی کیفیت محیط بین محلات برخوردار و کمتر برخورداربا روش تلفیقی (TOPSIS وآنتروپی) مطالعه مقایسه ای بین محلات فرامرز و نوده (منطقه 2 شهرداری مشهد) (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس ملی برنامه ریزی و مدیریت شهری با تاکید بر مولفه های شهر اسلامی
11 ارزیابی نحوه استقرار ایستگاه های پایش آلودگی هوا با استفاده از AHP و TOPSIS (دریافت مقاله) اولین کنگره بین المللی آب،خاک و علوم محیطی
12 ارزیابی نقش تخلفات ساختمانی در عدم تحقق طرح های توسعه شهری نمونه موردی: شهرداری باقرشهر (دریافت مقاله) اولین همایش بررسی چالش ها و ارائه راهکارهای نوین مدیریت شهری
13 ارزیابی نقش گردشگری مذهبی در توسعه مراکز تجاری-تفریحی (مطالعه موردی: مرکز تجاری-تفریحی الماس شرق مشهد) (دریافت مقاله) اولین کنفرانس تخصصی معماری و شهرسازی ایران
14 ارزیابی و اولویت بندی شاخص های شهر سالم در نقاط شهری (مطالعه موردی: استان مازندران) (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس ملی برنامه ریزی و مدیریت شهری با تاکید بر مولفه های شهر اسلامی
15 استفاده از الگوی باغشهر صفوی برای توسعه شهری منطقه غرب کشور (دریافت مقاله) اولین همایش منطقه ای معماری و شهرسازی
16 اقتصاد غیررسمی فقرزدایی در سکونت گاه های غیررسمی و توسعه پایدار گذری بر الزامات و شیوه ها (دریافت مقاله) سومین کنفرانس برنامه ریزی و مدیریت شهری
17 الگوی اکوشهری،راهبردی برپایداری زیست پذیری شهرها (دریافت مقاله) اولین همایش رقابت پذیری و آینده تحولات شهری
18 امکان سنجی شکل گیری شهر خلاق در شهر سنتی زنجان (دریافت مقاله) چهارمین مجمع توسعه فناوری و کنفرانس بین المللی یافته های نوین عمران معماری و صنعت ساختمان ایران(Ircivil2019)
19 انگاره های شهرسازی پارادایم پسامدرن (دریافت مقاله) پنجمین کنگره بین المللی جغرافیدانان جهان اسلام
20 Giving identity to the city by utilizing the principles of naturalism corresponding to Iranian culture (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی عمران، معماری محیط زیست و مدیریت شهری
21 بررسی اثرات تفکر معادی در ساخت شهر اسلامی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی شهرسازی و معماری در گذر زمان
22 بررسی تاثیر اصول سنتی اسلام در شهرهای اسلامی (دریافت مقاله) کنگره بین المللی فرهنگ و اندیشه دینی
23 بررسی تاثیر خدمات الکترونیک شهری در بهبود مدیریت شهری منطقه 6 تهران (دریافت مقاله) سمینار رسانه و آموزش شهروندی
24 بررسی تحول ساخت شهر ناشی از گسترش گردشگری خانه های دوم مطالعه موردی: شهر کلاردشت (دریافت مقاله) اولین همایش بررسی چالش ها و ارائه راهکارهای نوین مدیریت شهری
25 بررسی تحولات نخست شهری در نظام شهری استان کهگیلویه و بویراحمد (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی عمران، معماری و مدیریت توسعه شهری در ایران
26 بررسی تطبیقی سیاست های مسکن کشورهای ایران و مالزی (دریافت مقاله) کنگره بین المللی عمران،معماری و شهرسازی معاصر جهان
27 بررسی راهکارهای بهبود کیفیت فضایی در محور تاریخی- مذهبی با رویکرد توسعه گردشگری نمونه موردی: خیابان مسگرها حد فاصل بازارتا امامزاده سید ابراهیم شهر زنجان (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی معماری و شهرسازی اسلامی و ترسیم سیمای شهری پایدار با گذر از معماری ایرانی- اسلامی و هویت گمشده آن
28 بررسی سیر تحول سیاست های توسعه شهرهای جدید در ایران بعد از انقلاب اسلامی (دریافت مقاله) اولین همایش رقابت پذیری و آینده تحولات شهری
29 بررسی صنعت گردشگری درکشورهای درحال توسعه (نمونه موردی مغولستان) (دریافت مقاله) چهارمین کنگره بین المللی عمران ، معماری و توسعه شهری
30 بررسی عوامل مؤثر در افزایش تصادفات درون شهری و ارائه راهکارهایی جهت کاهش آن (مطالعه موردی: شهر زنجان) (دریافت مقاله) سومین کنفرانس ملی تصادفات جاده ای، سوانح ریلی و هوایی
31 بررسی مدل سیکل حیات مقاصد گردشگری با تاکید بر گردشگری خانه های دوم مطالعه موردی شهر کلاردشت (دریافت مقاله) همایش ملی رویکردهای نوین در برنامه ریزی و توسعه پایدار منطقه ای
32 بررسی مولفه ها و شاخص های شهر اسلامی با تاکید بر نقش و اهمیت فرهنگ سازی در تحقق الگوی شهرسازی اسلامی- ایرانی (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس ملی برنامه ریزی و مدیریت شهری با تاکید بر مولفه های شهر اسلامی
33 بررسی نقش نورپردازی در افزایش امنیت گردشگران و توسعه گردشگری (دریافت مقاله) دومین همایش ملی گردشگری و طبیعت گردی ایران زمین
34 بررسی نمونه های موردی خارجی و داخلی در زمینه مشارکت شهروندان درتوانمندسازی محلات شهری (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی شهرسازی، مدیریت شهری و توسعه پایدار
35 بررسی نمونه های موردی مشارکت شهروندان در توانمندسازی محلات شهری (دریافت مقاله) دومین همایش ملی معماری پایدار و توسعه شهری با رویکرد پدافند غیر عامل در معماری و شهرسازی
36 برنامه ریزی و مسائل مربوط به مدیریت خانه های دوم (مطالعه موردی: خانه های دوم کلاردشت) (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی جغرافیا، گردشگری ، منابع طبیعی و توسعه پایدار
37 پایش سکونتگاههای غیر رسمی شهروبرنامه مداخله در آن (نمونه موردی :شهر اسلامشهر) (دریافت مقاله) همایش ملی فضای جغرافیایی ،رویکرد آمایشی ، مدیریت محیط
38 تأثیر رویکرد زمینه گرایی کالبدی در توانمندسازی بافت فرسوده (نمونه موردی: محله آفخرای رشت) (دریافت مقاله) اولین همایش ملی جغرافیا، شهرسازی و توسعه پایدار
39 تبیین استقرار بهینه ایستگاههای پایش ترافیکی آلودگی هوا (دریافت مقاله) اولین همایش رقابت پذیری و آینده تحولات شهری
40 تجدید حیات بافت تاریخی شهر با رویکرد زمینه گرایی (نمونه موردی: محله صیقلان رشت) (دریافت مقاله) اولین همایش ملی جغرافیا، شهرسازی و توسعه پایدار
41 تحلیل آسیب پذیری بافت شهری در برابر خطر زلزله، با استفاده از مدل فازی.(مطالعه موردی: منطقه 7 شهرداری تهران) (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی مخاطرات محیطی
42 تحلیل پایداری محله های شهی بر مبنای رویکرد توسعه پایدار محله ای (نمونه موردی: محله های فیروزنو و کلکته چی تبریز) (دریافت مقاله) اولین همایش ملی جغرافیا، شهرسازی و توسعه پایدار
43 تحلیل چالشهای پیش روی مدیریت زمین شهری کشورهای درحال توسعه (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس برنامه‌ریزی و مدیریت شهری
44 تحلیل سازگاری کاربری اراضی شهری با استفاده از مدل GIS (نمونه موردی منطقه یک شهر زنجان) (دریافت مقاله) اولین همایش GIS شهری
45 تحلیل شهروندی از اثرات اقتصادی گردشگری شهری بر شهر آمل (دریافت مقاله) اولین همایش رقابت پذیری و آینده تحولات شهری
46 تحلیل عوامل تأثیر گذار بر شکل گیری سکونتگاه های غیر رسمی شهر بابل با استفاده از مدل تحلیل مسیر (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی جغرافیا، گردشگری ، منابع طبیعی و توسعه پایدار
47 تحلیل عوامل محیطی مؤثر بر احساس امنیت در بافتهای فرسوده شهری (مطالعه موردی: محله فلعه آبکوه، مشهد) (دریافت مقاله) همایش ملی معماری و شهرسازی انسان گرا
48 تحلیل فضایی -مکانی مراکز خدمات شهری بازارقدیم درساماندهی بافت های فرسوده با تاکید برشبکه معابر مطالعه موردی: بافت قدیم شهرشیراز (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس برنامه‌ریزی و مدیریت شهری
49 تحلیل فضایی توزیع خدمات آموزشی در شهرهای استان کهگیلویه و بویراحمد (دریافت مقاله) کنگره بین المللی علوم مهندسی و توسعه شهری پایدار
50 تحلیل ویژگیهای فردی موثربرمیزان ادراک محیطی دربافت های فرسوده شهری مطالعه موردی: محله آبکوه مشهد (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی عمران، معماری و توسعه پایدار شهری
51 تحلیلی بر دگردیسی فضایی مناطق کلان شهری در عصر جهانی شدن (دریافت مقاله) اولین همایش رقابت پذیری و آینده تحولات شهری
52 توانمندسازی محلات شهری با رویکرد زمینه گرایی کالبدی (نمونه موردی: محله آفخرای رشت) (دریافت مقاله) دومین همایش ملی معماری و شهرسازی در گذر زمان
53 توسعه درونی راهکاری برای باززنده سازی بافت فرسوده شهری (نمونه موردی: بافت فرسوده شهر زنجان) (دریافت مقاله) اولین همایش ملی جغرافیا، شهرسازی و توسعه پایدار
54 توسعه میان افزا با رویکرد رشد هوشمند بافت فرسوده در راستای عمران شهری (دریافت مقاله) چهارمین کنگره بین المللی عمران ، معماری و توسعه شهری
55 حکمروایی خوب و کنشگران مدیریت شهری شهر کرمانشاه (دریافت مقاله) کنگره ملی مدیریت و برنامه ریزی شهری نوین
56 دگردیسی شاخص های مسکن شهر کرمانشاه با رویکرد توسعه پایدار (1390-1365) (دریافت مقاله) چهارمین کنگره بین المللی عمران ، معماری و توسعه شهری
57 زمینه گرایی و نقش آن در توانمندسازی محلات شهری (نمونه موردی: محله آفخرای رشت) (دریافت مقاله) دومین همایش ملی معماری پایدار و توسعه شهری با رویکرد پدافند غیر عامل در معماری و شهرسازی
58 سکونتگاههای غیر رسمی چالش توسعه پایدار شهری (نمونه موردی :خط 4 حصار کرج ) (دریافت مقاله) نخستین همایش توسعه شهری پایدار
59 سنجش توسعه میان افزا راهبرد پایداری بافت فرسوده شهری شهرکرمانشاه محله فیض آباد (دریافت مقاله) هفتمین کنفرانس ملی برنامه ریزی و مدیریت شهری با تاکید بر راهبردهای توسعه شهری
60 سنجش سطح توسعه یافتگی شهرستان های استان کردستان با تاکید بر مدل موریس (دریافت مقاله) دومین کنگره بین المللی سازه ، معماری و توسعه شهری
61 سنجش نابرابری و فقرشهری درمحلات اسکان غیررسمی و رسمی نمونه موردی شهرزنجان (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس برنامه‌ریزی و مدیریت شهری
62 شناخت رویکرد زمینه گرایی و بررسی نقش آن در توانمندسازی محلات شهری نمونه موردی: محله آفخرای رشت (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی شهرسازی، مدیریت شهری و توسعه پایدار
63 شناسایی راهبردهای ایجاد و توسعه منابع درآمدهای پایدار برای شهرداری ها با استفاده از روش QSPM (مطالعه موردی: شهر بابل) (دریافت مقاله) همایش بین المللی جغرافیا و توسعه پایدار
64 شناسایی زمینه گرایی کالبدی و بررسی تاثیر آن در مداخلات بافت فرسوده (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی شهرسازی، مدیریت شهری و توسعه پایدار
65 شناسایی زمینه گرایی کالبدی و تاثیر آن در مداخلات بافت فرسوده (دریافت مقاله) دومین همایش ملی معماری پایدار و توسعه شهری با رویکرد پدافند غیر عامل در معماری و شهرسازی
66 ضرورت شکل گیری حکمروای شهری در م دیریت شهری کلانشهرها (مورد مطالعه: کلانشهر تهران) (دریافت مقاله) اولین همایش ملی جغرافیا، شهرسازی و توسعه پایدار
67 کاربرد فناوریGISدر پیشگیری ازجرم وتوسعه فضای امنیتی شهر (نمونه موردی: شهرزاهدان (دریافت مقاله) همایش ملی شهرهای مرزی و امنیت؛ چالشها و رهیافتها
68 کاوشی در اندیشه های علوی در زمینه معماری و شهرسازی مسلمین (دریافت مقاله) نخستین همایش ملی آرمان شهر ایران
69 مبانی جغرافیایی و فرهنگی درونگرایی و محرمیت در معماری و شهرسازی اسلامی (مطالعه موردی: بافت قدیم شهر اصفهان) (دریافت مقاله) اولین همایش ملی معماری، مرمت، شهرسازی و محیط زیست پایدار
70 مدیریت یکپارچه مادرشهرها: از حکمروایی تا فراحکمروایی (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس برنامه ریزی و مدیریت شهری
71 معیارهای موثر برای مکانیابی ایستگاههای پایش آلودگی هوا (دریافت مقاله) سومین همایش ملی یافته های نوین در علوم کشاورزی،محیط زیست و منابع طبیعی پایدار
72 مکانیابی بهینه فضا_مکانی پارکینگ های شهری در جهت حل حران ترافیک در کلانشهر ها مطالعه موردی(منطقه 8 تهران) (دریافت مقاله) اولین همایش ملی مدیریت بحران شهری با چشم انداز افق 1404
73 مکانیابی بهینه مراکز دفع پسماندهای شهری به منظور جلوگیری از بحرانهای زیست محیطی در شهرها (نمونه موردی بخش دماوند تهران) (دریافت مقاله) اولین همایش ملی مدیریت بحران شهری با چشم انداز افق 1404
74 نشانه های شهری عاملی هویت بخش درشهرهای جدید نمونه موردی: شهرجدیدهشتگرد (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس برنامه‌ریزی و مدیریت شهری