دکتر احمد مجد

دکتر احمد مجد استاد دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال

دکتر احمد مجد

Dr. Ahmad Majd

استاد دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 Activation of Lignin Biosynthetic Enzymes During Internodal Development of Aeluropus littoralis Exposed to NaCl (دریافت مقاله) مجله منابع ژنتیک دوره: 1، شماره: 1
2 AMELIORATION OF NICKEL TOXICITY IN SOYBEAN PLANTS BY GIBBERELLIN AND ASCORBIC ACID (دریافت مقاله) دوفصلنامه رستنیها دوره: 6، شماره: 1
3 ANABAENA VARIABILIS VAR. KASHINESIS (NOSTOCACEAE, CYANOPHYTA); A NEW RECORD OF CYANOPHYTA FOR ALGAL FLORA OF IRAN – A MULTIDISCIPLINARY APPROACH (دریافت مقاله) مجله گیاه شناسی ایران دوره: 21، شماره: 1
4 Anti-Cancer Properties of Nicotinic Cid-Alpha Linolenic Acid Derivative on A۳۷۵ Melanoma Cell Line: Assessment of Apoptosis and WNT Signaling Pathways (دریافت مقاله) مجله سرطان خاورمیانه دوره: 13، شماره: 4
5 Assessment of Acute Toxicity and Lethal Dose of Prodigosin in Mice (دریافت مقاله) مجله علوم پیشرفته زیست پزشکی دوره: 10، شماره: 3
6 اثر آب مغناطیده بر روی اندام های رویشی و روزنه گیاه عدس(Lens Culinaris) (دریافت مقاله) فصلنامه زیست شناسی کاربردی دوره: 32، شماره: 1
7 اثر پرتوهای فرابنفش بر تغییرات کمی و کیفی اسانس گیاه نعناع (.Mentha spicata L) (دریافت مقاله) مجله تحقیقات گیاهان دارویی و معطر ایران دوره: 8، شماره: 1
8 اثر تنش شوری بر رشد اندام های رویشی پونه معطر (Mentha pulegium L.) (دریافت مقاله) مجله فیزیولوژی محیطی گیاهی دوره: 8، شماره: 30
9 اثر سمیت عصاره هیدرو الکلی پوست پسته و فرم لیپوزومی آن بر رده سلول های سرطانی کبد (HepG۲) (دریافت مقاله) مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان دوره: 18، شماره: 10
10 اثرضد میکربی اسانس گیاه Ammi visnaga (L.) Lam بر برخی از باکتریهای فلور دهان (دریافت مقاله) مجله تحقیقات گیاهان دارویی و معطر ایران دوره: 21، شماره: 2
11 MEGAGAMETOPHYTE AND EMBRYO DEVELOPMENT IN FIVE SPECIES OF ASTRAGALUS (FABACEAE) (دریافت مقاله) مجله گیاه شناسی ایران دوره: 17، شماره: 2
12 Physiological and molecular responses of wheat following the foliar application of Iron Oxide nanoparticles (دریافت مقاله) مجله بین المللی ابعاد نانو دوره: 12، شماره: 2
13 The Rapid Identification of Atypical Mycobacterium in Pulmonary Tuberculosis (PTB) Patients: Evaluation of QUB۳۲۳۲ Locus Using the VNTR Method (دریافت مقاله) مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی زنجان دوره: 17، شماره: 67
14 Transcriptional responses following seed priming with cold plasma and electromagnetic field in Salvia nemorosa L. (دریافت مقاله) فصلنامه فیزیک تئوری و کاربردی دوره: 14، شماره: 4
15 بررسی اثر تیمارهای هورمونی و مکانیکی بر خواب شکنی بذرهای گیاه دارویی Eremurus olgae Regel (دریافت مقاله) مجله تحقیقات گیاهان دارویی و معطر ایران دوره: 23، شماره: 1
16 بررسی اثرات سمیت سلولی عصاره هیدروالکلی میوه گیاه زغال اخته بر سلول های سرطانی و CHO (دریافت مقاله) مجله دانشگاه علوم پزشکی مازندران دوره: 24، شماره: 113
17 بررسی الگوی ژنتیکی مایکوباکتریوم های غیرتوبرکلوزیس با استفاده از روش VNTR (دریافت مقاله) مجله دانشگاه علوم پزشکی قم دوره: 5، شماره: 2
18 بررسی تاثیر پرتوهای فرابنفش بر کمیت وکیفیت اسانس گیاه رازیانه Foeniculum vulgare Mill.)) درمراحل مختلف رویشی (دریافت مقاله) مجله تحقیقات گیاهان دارویی و معطر ایران دوره: 12، شماره: 1
19 بررسی تاثیر کود زیستی بارور ۲ و فسفات پتاسیم بر تکوین اندام های رویشی و زایشی گیاه L. Arabidopsis thaliana. (دریافت مقاله) فصلنامه زیست شناسی کاربردی دوره: 34، شماره: 4
20 بررسی تکوین اندام های زایشی در گیاه دارویی تشنه داری Scrophularia striata Boiss. (دریافت مقاله) فصلنامه سلول و بافت دوره: 5، شماره: 3
21 بررسی تنوع ژنتیکی حاصل از دو جهش زای فیزیکی (پرتو گاما، باریکه ی الکترونی) با استفاده از نشان گرهای دی ان ا چندریختی تصادفی تقویت شده در گیاه گندم نان رقم طبسی (دریافت مقاله) مجله علوم و فنون هسته ای دوره: 36، شماره: 2
22 بررسی خواص ضد میکروبی عصاره بخشهای گیاه گزنه دوپایه (urtica dioic L.) (دریافت مقاله) مجله تحقیقات گیاهان دارویی و معطر ایران دوره: 19، شماره: 3
23 بررسی ساختار اندام های رویشی و تکوین اندام های زایشی بادیان رومی (.Pimpinella anisum L) (دریافت مقاله) مجله یافته های نوین در علوم زیستی دوره: 2، شماره: 3
24 بررسی ساختار تشریحی اندامهای رویشی و نمو اندامهای زایشی گیاه انبه (Mangifera indica L.) (دریافت مقاله) فصلنامه سلول و بافت دوره: 5، شماره: 4
25 بررسی ساختمان تشریحی تکوینی اندام های رویشی و زایشی در گیاه شاهی (Lepidium sativum L.) (دریافت مقاله) فصلنامه دانش زیستی ایران دوره: 12، شماره: 1
26 بررسی عملکرد گیاه کنجد و نیم رخ الکتروفورزی پروتئین های گلوبولین و آلبومین دانه تحت تاثیر مقادیر متفاوت نیتروژن (دریافت مقاله) فصلنامه اکو فیزیولوژی گیاهی دوره: 8، شماره: 27
27 بررسی فلور دیاتومه ای رودخانه جاجرود (دریافت مقاله) فصلنامه علوم و تکنولوژی محیط زیست دوره: 7، شماره: 3
28 بررسی کالوس زایی و اندام زایی گیاه اسطوخودوس ((Lavandula vera DC. (دریافت مقاله) مجله فیزیولوژی محیطی گیاهی دوره: 4، شماره: 15
29 بررسی مقایسه ای اثرات ضد جهشی و ضد سرطانی گیاهان رزماری Rosmarinus officinalis L. و اسطوخودوس Lavandula angustifolia Mill.در مراحل مختلف نموی (دریافت مقاله) فصلنامه میکروب شناسی پزشکی ایران دوره: 5، شماره: 3
30 بررسی مقایسه ای تولید بذر مصنوعی گونه هایی از سرخ ولیک (زالزالک) از راه کشت مریستم و رویان های پیکری (دریافت مقاله) فصلنامه سلول و بافت دوره: 7، شماره: 2
31 بررسی مقایسه ای ساختار تشریحی ساقه و نمو تخمک در چهار رقم سویا (Glycine max L. merr) در شرایط تنش کم آبی (دریافت مقاله) نشریه زیست شناسی گیاهی ایران دوره: 6، شماره: 21
32 بررسی وابستگی مراحل تکوین دانه های گرده و گرده افشانی آن ها توسط زنبورهای عسل (دریافت مقاله) فصلنامه دانش زیستی ایران دوره: 4، شماره: 3
33 تاثیر امواج الکترومغناطیس بر روی اجزا دستگاه فتوسنتزی و قند محلول در گیاه شاهی (دریافت مقاله) فصلنامه دانش زیستی ایران دوره: 13، شماره: 2
34 تاثیر انواع پرتوهای فرابنفش بر رشد و برخی شاخص های بیوشیمیایی گیاه خرفه (Porulaca oleracea L.) (دریافت مقاله) مجله فرآیند و کارکرد گیاهی دوره: 9، شماره: 39
35 تاثیر زمان جمع آوری بر میزان اسانس و ترکیبهای شیمیایی اندامهای گیاه رازیانه Foeniculum vulgare Mill. (دریافت مقاله) مجله تحقیقات گیاهان دارویی و معطر ایران دوره: 11، شماره: 1
36 تکوین گل آذین، گل و گرده در گل جعفری (Tajetes patula) (Asteraceae): ویژگی های ساختاری گل در ارتباط با گرده افشانی (دریافت مقاله) نشریه زیست شناسی گیاهی ایران دوره: 4، شماره: 12
37 توان آللوپاتی گیاه چای (Camellia sinensis L.) بر جوانه زنی بذرها و تکوین دانه رست های گیاه جو (Hordeum vulgar L.) و ماش (Vicia sp.) (دریافت مقاله) مجله فیزیولوژی محیطی گیاهی دوره: 8، شماره: 29
38 رویان زایی پیکری و باززایی گیاه از تخمک گسترش نیافته پرتقال (Citrus sinensis (L.) Osbeck) (دریافت مقاله) مجله فیزیولوژی محیطی گیاهی دوره: 7، شماره: 27
39 رویان شناسی درخت عرعر، یک گونه مهاجم از ایران (دریافت مقاله) مجله یافته های نوین در علوم زیستی دوره: 6، شماره: 2
40 شکست خواب و نحوه جوانه زنی بذرهای Eremurus stenophyllus (Boiss& Buhse) Baker با روشهای فیزیکی و شیمیایی (دریافت مقاله) مجله تحقیقات گیاهان دارویی و معطر ایران دوره: 21، شماره: 3
41 شناسایی کمی و فعالیت ضدتکثیری برخی از آنتوسیانین های عصاره پوست لوبیا قرمز (L. Phaseolus vulgaris) تحت تیمار میدان الکترومغناطیسی (دریافت مقاله) فصلنامه سلول و بافت دوره: 7، شماره: 4
42 شناسایی مولکولی سوش مایکوباکتریوم توبرکلوزیس مقاوم به دارو های رده اول و دوم دارویی بر روی ژن های مرتبط در نمونه های بالینی جدا شده از بیماران مشکوک به سل (دریافت مقاله) مجله تازه های بیوتکنولوژی سلولی – مولکولی دوره: 13، شماره: 49
43 مطالعه بر هم کنش سیلیکون و شوری بر برخی شاخص های فیزیولوژیکی و تشریحی گیاه گاوزبان دارویی (Borago officinalis L.) (دریافت مقاله) مجله فرآیند و کارکرد گیاهی دوره: 2، شماره: 6
44 مطالعه تغییرات ریخت شناسی- تشریحی و فعالیت آنتی اکسیدانی ناشی از امواج الکترومغناطیس در مرزه بختیاری (Satureja bachtiarica L.) (دریافت مقاله) مجله فیزیولوژی محیطی گیاهی دوره: 9، شماره: 0
45 مطالعه تکوین پرچم و مقایسه میزان پروتئین دانه گرده گیاه آویشن تفلیسی (Thymus transcaucasicus) در دو منطقه آبعلی و رودبار (دریافت مقاله) فصلنامه سلول و بافت دوره: 5، شماره: 4
46 مقایسه اسانس چهار جمعیت از گیاه (Thymus kotschyanus ) در شرایط کشت مزرعه و گلخانه. (دریافت مقاله) مجله تحقیقات گیاهان دارویی و معطر ایران دوره: 20، شماره: 2
47 مقایسه تغییرات BDNF سرم در زنان با اختلال افسردگی عمده تحت درمان با فلوکستین و درمان شناختی رفتاری: کارآزمایی بالینی تصادفی شده (دریافت مقاله) مجله دانشگاه علوم پزشکی مازندران دوره: 33، شماره: 227
48 مقایسه غلظت Zinc و کورتیزول سرم بین دو گروه بیماران با اختلال افسردگی عمده تحت درمان با فلوکستین و درمان شناختی رفتاری: کارآزمایی بالینی تصادفی شده (دریافت مقاله) مجله دانشگاه علوم پزشکی مازندران دوره: 32، شماره: 207
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 An Inventive Report of Inducing Apoptosis in Non-Small Cell Lung Cancer (NSCLC) Cell Lines by Transfection of MiR-۴۳۰۱ (دریافت مقاله) چهارمین کنگره بین المللی و شانزدهمین کنگره ملی ژنتیک
2 Assessment of RET Gene Promoter Methylation in Medullary Thyroid Cancer Patients without RET mutation (دریافت مقاله) سومین کنگره بین المللی و پانزدهمین کنگره ملی ژنتیک ایران
3 آلودگی هوا و تغییرات ساختاری و کروموزومی در دانه های گرده گیاهان (دریافت مقاله) پنجمین همایش ملی بهداشت محیط
4 اثر آسکوربیک اسید بر کالوس زائی و تراوش ترکیبات فنلی در کشت درون شیشه گیاه نیشکر(saccarum officinarum L.) واریته cp48-103 (دریافت مقاله) دومین همایش ملی تازه های سلولی و مولکولی
5 اثر آلاینده های اتمسفری بر تغییرات پروتیینی پروتیین کل و آنزیم های ضد تنشی برگهای جوان و بالغ گیاه حرا در منطقه عسلویه (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی پژوهشهای کاربردی در علوم کشاورزی
6 اثر اسیدجیبرلیک بر جوانه زنی بذر گیاه دارویی غافثAgrimonia eupatoria L. (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی توسعه کشاورزی،زمین سالم
7 اثر برخی هورمون های رشد گیاهی بر مراحل رویان زایی پیکری و امکان تولید بذر مصنوعی در گیاه خیار Cucumis sativus L واریته دستگرد اصفهان (دریافت مقاله) اولین همایش ملی کشت سلول و بافت گیاهی
8 اثر تیمارهای مختلف بر شکستن خواب و تحریک جوانه زنی بذر زرین گیاه (Dracocephalum kotschyi Boiss) (دریافت مقاله) دومین همایش سراسری پژوهش های نوین در کشاورزی و علوم دامی
9 اثر محیط کشت و تنظیم کننده های رشدبر رویان زایی سوماتیک در 3 ژنوتیپ رز شاخه بریده (Rosahybrida) (دریافت مقاله) هشتمین همایش بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران و چهارمین همایش ملی امنیت زیستی
10 اثر میدان های مغناطیسی بر جوانه زنی ، تکوین دانه رستها،ساختار تشریحی و تغییرات برخی آنزیمهای گیاه عدس Lens culinaris L. (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بررسی آثار میدانهای الکترومغناطیسی بر بافت های زنده و تجهیزات الکتریکی و الکترونیکی
11 اثر نیتروژن بر میزان پروتئین و روغن دانه ی کنجد (Sesamum indicum L) (دریافت مقاله) سیزدهمین همایش علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران و سومین همایش علوم و تکنولوژی بذر ایران
12 اثر ورزش بر بیماری پارکینسون (دریافت مقاله) هفتمین کنگره ملی زیست شناسی و علوم طبیعی ایران
13 اثرات سیلیکون بر بهبود تحمل به شوری در گیاه گاوزبان دارویی Borago officinalis L در شرایط کشت هیدروپونیک (دریافت مقاله) اولین همایش ملی تنش شوری در گیاهان و راهکارهای توسعه کشاورزی در شرایط شور
14 اثرات ضد جهشی بخش های رویشی گیاهان رزماری (Rosmarinus officinalis L.) و اسطوخودوس (Lavandula angustifolia Mill.) (دریافت مقاله) همایش ملی گیاهان دارویی
15 اثرات نانوذرات اکسید روی بر محتوای آنتی اکسیدانی آنزیمی و غیر آنزیمی ، جوانه زنی و ویژگی های بیوشیمیایی و فراساختاری گیاه خرفه (Porulaca oleracea L.) (دریافت مقاله) بیست و یکمین کنگره ملی و نهمین کنگره بین المللی زیست شناسی ایران
16 اثرکاربرد متانول روی برگهای گیاه سویا رقم ویلیامز(Glycine max L. Merr) (دریافت مقاله) نخستین همایش ملی تازه های سلولی مولکولی
17 ارزیابی اثرات امواج الکترومغناطیس بر سرعت جوانه زنی گیاه دارویی خار مریم (Silybum marianum) (دریافت مقاله) دومین همایش ملی پژوهش های کاربردی در علوم شیمی، زیست شناسی و زمین شناسی
18 ارزیابی پاسخ های فیزیولوژیک و بیوشیمیایی گیاه لوبیا تحت تیمار نانوذرات اکسید روی و نمک سولفات روی (دریافت مقاله) نوزدهمین کنگره ملی و هفتمین کنگره بین المللی زیست شناسی ایران
19 اگرواین فیلتریشن روشی سریع و قابل اطمینان در انتخاب ارقام مناسب رز به منظور تولید گلهای آبی (دریافت مقاله) اولین کنگره ملی گل و گیاهان زینتی ایران
20 القاء رسوب لیگنین و فعالیت فنیل آلانین آمونیالیاز در میانگره های الوروپوس لیتورالیس تحت تنش شوری (دریافت مقاله) اولین همایش ملی علوم کشاورزی با تاکید بر تنش های غیرزیستی
21 القای کالوس و رویان زایی پیکری درگیاه خیارcucumis sativus L رقم سوپردومینوس (دریافت مقاله) اولین کنگره بین المللی و سیزدهمین کنگره ژنتیک ایران
22 ایجاد گیاه تراریخت توتون جهت مقاومت به مایکوتوکسین DON (دریافت مقاله) چهارمین همایش ملی بیوتکنولوژی ایران
23 Cyto-Histological and developmental stduy of anther and pollen inCytisus scoparius L. (دریافت مقاله) سومین کنفرانس ملی و اولین کنفرانس بین المللی پژوهش های کاربردی در علوم شیمی و مهندسی شیمی و سومین کنفرانس ملی و اولین کنفرانس بین المللی پژوهش های کاربردی در زیست شناسی
24 Developmental stages of the pollen wall and tapetum in Ash tree (Fraxinus excelsior) to Climatic factors (دریافت مقاله) دومین همایش ملی تازه های سلولی و مولکولی
25 Effect of ghrelin on the expression of genes in model of Parkinson in Male Mice MPTP- induced (دریافت مقاله) کنگره بین المللی سالانه یافته های نوین در علوم کشاورزی و منابع طبیعی، محیط زیست و گردشگری
26 Effect of harmonic waves (traditional music) on growth, seeds germination and antioxidant effects on Lycopersicon esculentum Mill (دریافت مقاله) بیستمین کنگره ملی و هشتمین کنگره بین‌المللی زیست‌شناسی ایران
27 Effects of sodium chloride stress salinity on some physiological and anatomical indices of pistacia vera L. (دریافت مقاله) بیستمین کنگره ملی و هشتمین کنگره بین‌المللی زیست‌شناسی ایران
28 Effects of the halophyte Salsola crassa on remediation of industrial environment (دریافت مقاله) بیستمین کنگره ملی و هشتمین کنگره بین‌المللی زیست‌شناسی ایران
29 Effects of UV radiations on growth and some physiological and biochemical parameters of Portulaca oleracea L. (دریافت مقاله) بیست و یکمین کنگره ملی و نهمین کنگره بین المللی زیست شناسی ایران
30 Effects of zinc oxide nanoparticles on enzymatic and nonenzymatic ntioxidant content, germination, and biochemical and ultrastructural cell characteristics of Portulaca oleracea L. (دریافت مقاله) بیست و یکمین کنگره ملی و نهمین کنگره بین المللی زیست شناسی ایران
31 Lack of expression of drought microRNAs in the leaves of Narcissus pseudonarcissus L. under drought stress (دریافت مقاله) بیست و یکمین کنگره ملی و نهمین کنگره بین المللی زیست شناسی ایران
32 Optimization of Best Model for TanCAR T Cell Targeting CD123 and Folate Receptor Beta (دریافت مقاله) سومین جشنواره ملی و کنگره بین المللی علوم و فناوری های سلول های بنیادی و پزشکی بازساختی
33 Optimization of induction conditions and purification of glycoprotein B cytomegalovirus (دریافت مقاله) بیستمین کنگره بین المللی میکروب شناسی ایران
34 Optimization of Simultaneous Production of Amylase, Pectinase and Cellulase, by Aspergillus oryzae (دریافت مقاله) پنجمین کنگره بین المللی مهندسی شیمی
35 Somatic Embryogenesis and Plantlet Regeneration in Safflower (Carthamus tinctorius.L) (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی توسعه پایدار، راهکارها و چالش ها با محوریت کشاورزی، منابع طبیعی، محیط زیست و گردشگری
36 Structural changes of the halophyte Suaeda maritima as a result of contamination with industrial wastewater (دریافت مقاله) بیستمین کنگره ملی و هشتمین کنگره بین‌المللی زیست‌شناسی ایران
37 Study on stamen and pollen grain developmental properties in Salvia verticillata L. collected from different regions of Iran (دریافت مقاله) بیستمین کنگره ملی و هشتمین کنگره بین‌المللی زیست‌شناسی ایران
38 The Impact of Magnetic Water in Leaves of Stomata and Trichrome Ultrastructure morphological and protein content characters in cannabis sativa (دریافت مقاله) دومین همایش ملی تازه های سلولی و مولکولی
39 The survey of female gametophyte development and effect of Sodium Chloride stress on ontogeny of flower s components in pistacia vera L. (دریافت مقاله) بیستمین کنگره ملی و هشتمین کنگره بین‌المللی زیست‌شناسی ایران
40 بررسی اثر تنش شوری بر ساختار مریستم رویشی و صفات ریخت شناسی گیاه گاوزبان Borago officinalis L. در شرایط کشت هیدروپونیک (دریافت مقاله) اولین همایش ملی تنش های گیاهی غیر زیستی
41 بررسی اثر تیمارهای اکسین بر سرعت و درصد جوانه زنی بذرها و تکوین بافت های آوندی در گیاه کلزا (Brassica napus L.) از خانواده شبوئیان (دریافت مقاله) دومین همایش ملی علوم زیستی
42 بررسی اثر سالیسیلیک اسید بر عملکرد، اجزاء عملکرد و مقاومت گیاه نخود (Cicer arietinum L.) نسبت به قارچ Ascochyta rabiei (دریافت مقاله) اولین همایش ملی حبوبات
43 بررسی اثر سالیسیلیک اسید بر مقاومت دانه رستهای نخود (Cicer arietinum L.) نسبت به قارچ Ascochyta rabiei و برتغییرفعالیت آنزیمهای پراکسیداز وکاتالاز (دریافت مقاله) چهارمین همایش ملی بیوتکنولوژی ایران
44 بررسی اثر ضد جهشی و ضد سرطانی انگور شاهانی در مراحل تکوین (دریافت مقاله) همایش ملی گیاهان دارویی
45 بررسی اثر ضد میکروبی درختان دریایی مانگر و بر برخی از باکتریها و قارچها (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی سواحل و بنادر و سازه های دریایی
46 بررسی اثر ضدمیکروبی درختان دریایی مانگر و بر برخی از میکروبهای آلوده کننده مواد غذایی دریایی (دریافت مقاله) چهارمین همایش ملی بهداشت محیط
47 بررسی اثر میدان های الکترومغناطیسی بر جوانه زنی بذرهای گیاه گزنه(Urtica diocia L.) (دریافت مقاله) سیزدهمین همایش علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران و سومین همایش علوم و تکنولوژی بذر ایران
48 بررسی اثر میدانهای مغناطیسی AC و DC بر رشد اولیه دانه رستهای کلزا وذرت (دریافت مقاله) کنفرانس فیزیک ایران 1387
49 بررسی اثر نانو سیلیکون بر جوانه زنی و رشد دانه رست های گیاه جو دوسر (Avena sativa L.) (دریافت مقاله) چهارمین همایش بین المللی مهندسی کشاورزی و محیط زیست با رویکرد توسعه پایدار
50 بررسی اثرات برخی تنظیم کننده های رشد در کشت درون شیشه ای گیاه (Rhododendron yakusimanum L. ) (دریافت مقاله) نهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
51 بررسی اثرات تنش خشکی بر تغییرات پروتئینی در گیاه آفتابگردان (Helianthus annuus l.) (دریافت مقاله) اولین همایش ملی دانه های روغنی
52 بررسی اثرات سمیت سلولی عصاره هیدروالکلی میوه گیاه زغال اخته (Cornus mas L) بر رده سلول های SKOV3، A549، A375 و Fibroblast به روش MTT assay (دریافت مقاله) اولین کنگره ملی زیست شناسی و علوم طبیعی ایران
53 بررسی اثرات شوری ناشی ازNacl بر برخی شاخص های فیزیولوژی در گیاه پسته Pistacia vera Lرقم اکبری و کله قوچی (دریافت مقاله) دومین همایش ملی پسته ایران
54 بررسی اثرات ضدمیکروبی عصاره حلالهای آلی دوگونه ازهپاتیک و یک گونه ازخزه (دریافت مقاله) اولین همایش ملی علوم زیستی
55 بررسی بر هم کنش شوری و نیتروژن در افتابگردان (Helianthus annuus cv. Record) (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی بررسی راهکارهای مقابله با بحران آب
56 بررسی پاسخ به کادمیوم در گیاه Matthiola chenopodiifolia (گیاهی مفید برای پاکسازی خاکهای آلوده) (دریافت مقاله) اولین همایش ملی گیاه پالایی
57 بررسی تاثیر عصاره گیاه سرخارگل (Echinacea Purpurea L.) در مراحل تکوینی بر روی چرخه ی تکثیر ویروس سرخک (دریافت مقاله) همایش بین المللی پژوهش های مهندسی شیمی و مواد
58 بررسی تاثیر عصاره گیاه سرخارگل Echinacea Purpurea L در مراحل تکوینی بر روی چرخهی تکثیر ویروس سرخک (دریافت مقاله) دومین همایش ملی گیاهان دارویی و داروهای گیاهی
59 بررسی تاثیر عصاره متانولی گیاه به لیمو Lippia citriodora بر فعالیت های ضد جهشی و ضد سرطانی با استفاده از باکتری جهش یافته سالمونلا تیفی موریوم (دریافت مقاله) همایش ملی گیاهان دارویی
60 بررسی تاثیر نانو ذرات اکسید روی بر روی برخی ویژگی های بیوشیمیایی گیاه گلرنگ (.Carthamus tinctorius L) (دریافت مقاله) دومین همایش ملی گیاهان دارویی،طب سنتی و کشاورزی ارگانیک
61 بررسی تاثیر نیترات پتاسیم، اسیدسولفوریک و آب داغ در بهبود جوانه زنی بذر گیاه دارویی غافث ( Agrimonia eupatoria L.) (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی گیاهان داروییی،کشاورزی ارگانیک، مواد طبیعی و دارویی
62 بررسی تأثیر نانوذرات اکسید روی بر جوانه زنی بذور گلرنگ (.Carthamus tinctorius L) (دریافت مقاله) دومین همایش ملی گیاهان دارویی،طب سنتی و کشاورزی ارگانیک
63 بررسی تغییرات خواص آنتی اکسیدانی در مراحل تکوین گل در گیاه ماری تیغال .Silybum marianum L (دریافت مقاله) اولین همایش ملی فناوری های نوین در حوزه مهندسی شیمی و علوم زیستی
64 بررسی تکثیر خرما (رقم برهی) از طریق جنین های غیر جنسی و تکوین کالوس های جنین زا و معمولی (دریافت مقاله) هفتمین کنگره علوم باغبانی ایران
65 بررسی تکثیر خرما (رقم مجول) از طریق جنین های غیر جنسی و تکوین کالوس های جنین زا و معمولی (دریافت مقاله) هفتمین کنگره علوم باغبانی ایران
66 بررسی تکثیر یک رقم خرما (مجول)از طریق جنینهای غیر جنسی (دریافت مقاله) هفتمین همایش بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران
67 بررسی تکوین گامتوفیت ماده و اثرات شوری ناشی ازNaclبر تکوین اجزای گل در گیاه پستهPistacia vera Lرقم اکبری و کله قوچی (دریافت مقاله) دومین همایش ملی پسته ایران
68 بررسی تنوع درون و بین واریته ای نخود (Cicer arietinum L.) با استفاده از الکتروفورز پروتئین های کل و خاص (دریافت مقاله) چهارمین همایش ملی بیوتکنولوژی ایران
69 بررسی تنوع سوما کلونال Salvia nemorosa L. بوسیله مارکرهای RAPD (دریافت مقاله) اولین همایش ملی کشت سلول و بافت گیاهی
70 بررسی خواص آنتی اکسیدانی و ضد سرطانی Scrophularia striata Boiss گیاه مورد علاقه زنبور عسل (دریافت مقاله) دومین همایش ملی تازه های سلولی و مولکولی
71 بررسی رشد و نمو دانه رستهای نسل دوم کلزا و کیفیت محصول آن تحت تاثیر میدان های الکترومغناطیسی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی و تخصصی پژوهش های محیط زیست ایران
72 بررسی ساختار تشریحی گیاه کدوی تخم کاغذی Cucurbita pepo con. Pepo var. Styriaca (دریافت مقاله) دومین همایش ملی تازه های سلولی و مولکولی
73 بررسی ساختار و فراساختار اندام زایشی نر و تکوین دانه گرده درگیاه اندیو (.Cichorium endivia L) (دریافت مقاله) اولین همایش علمی پژوهشی زیست شناسی و علوم باغبانی ایران
74 بررسی ساختار و فراساختار دانه کرده در کاملینا (.Camelina sativa L) (دریافت مقاله) دهمین همایش ملی مطالعات و تحقیقات نوین درحوزه زیست شناسی و علوم طبیعی ایران
75 بررسی ساختارتشریحی اندام های رویشی کدوی تخم کاغذی (Cucurbita pepo var. styriaca) (دریافت مقاله) نوزدهمین کنگره ملی و هفتمین کنگره بین المللی زیست شناسی ایران
76 بررسی سمیت تنفسی عصاره بادیان رومی Pimpinella anisum واثرات ضد تغذیه ای آن روی حشرات کامل شپشه آرد Tribolium castaneum (دریافت مقاله) سومین همایش ملی علوم کشاورزی و صنایع غذایی
77 بررسی سیستم گرده افشانی درجنس Onobrychis (دریافت مقاله) همایش ملی تغییر اقلیم و تاثیر آن بر کشاورزی و محیط زیست
78 بررسی محتوای فنلی، فعالیت و بیان آنزیم فنیل آلانین آمونیا لیاز در برگ های گیاه آلوروپوس لیتورالیس تحت تیمار کلرید سدیم (دریافت مقاله) اولین همایش ملی تنش شوری در گیاهان و راهکارهای توسعه کشاورزی در شرایط شور
79 بررسی مقایسه ای تاثیر میدانهای الکترومغناطیس برجوانه زنی بذرها و شاخصهای رشدونمو گیاه سیاه دانه (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی راه کارهای دستیابی به توسعه پایدار ( کشاورزی،منابع طبیعی و محیط زیست)
80 بررسی مورفولوزیکی دانه گرده مرزنجوش وحشی (Origanum vulgareL) از خانواده Lamiaceae (دریافت مقاله) اولین همایش ملی گیاهان دارویی و کشاورزی پایدار
81 بررسی و مطالعه قارچ های شایع هوای تهران (دریافت مقاله) نخستین همایش ملی تازه های سلولی مولکولی
82 بررسی ویژگی های تشریحی و کشت درون شیشه ای گیاه مریم گلی (Salvia nemorosa L) (دریافت مقاله) دومین همایش ملی تازه های سلولی و مولکولی
83 برهمکنش ژنوتیپ ـ جدایه در مقاومت به بیماری اسکلروتینیا در آفتابگردان Helianthus annuus L.) (دریافت مقاله) همایش ملی تغییر اقلیم و تاثیر آن بر کشاورزی و محیط زیست
84 بهینه سازی تولید بذر مصنوعی از مریستم انتهایی ساقه کلزاBrassica napus L رقم ساری گل (دریافت مقاله) اولین کنگره بین المللی و سیزدهمین کنگره ژنتیک ایران
85 بهینه سازی شرایط کشت در شیشه جهت تولید کالوس رویان زا از قطعات برگ، ساقه، ریشه و دمبرگ گیاه پسته (Pistacia vera L) (دریافت مقاله) هشتمین همایش بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران و چهارمین همایش ملی امنیت زیستی
86 بهینه سازی شرایط کشت در شیشه جهت تولید کالوس رویان زا از قطعات دمگل، میوه، مادگی، بساک و رویان زیگوتی (Pistacia vera L) (دریافت مقاله) هشتمین همایش بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران و چهارمین همایش ملی امنیت زیستی
87 بهینه سازی محیط کشت و تأثیر زمان نمونه گیری بر نحوه استقرار مریستم سیب تو سرخ (Malous domestica.L) (دریافت مقاله) سومین کنگره ملی زیست شناسی و علوم طبیعی ایران
88 تاثیر انواع پرتوهای فرابنفش بر رشد و برخی شاخص های بیوشیمیایی گیاه خرفه (Porulaca oleracea L.) (دریافت مقاله) بیست و یکمین کنگره ملی و نهمین کنگره بین المللی زیست شناسی ایران
89 تاثیر کافیین بر فعالیت آنزیم های پراکسیداز و پلیفنیل اکسیداز طی روند تشکیل کالوس گیاه لوبیا (دریافت مقاله) نوزدهمین کنگره ملی و هفتمین کنگره بین المللی زیست شناسی ایران
90 تاثیرات آلودگی هوا بر رشد جوانه رویشی و الگوی شاخه دهی درختان Avicennia marina (Forssk.) vierh حرا در منطقه عسلویه (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی پژوهشهای نوین در علوم کشاورزی و محیط زیست
91 تعیین جایگاه های ژنی کنترل کننده قدرت جوانه زنی و رشدونمو دانه رست ها درجمعیت لاین های خالص نوترکیب آفتابگردان(Helianthus annuus. L (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
92 تغییر در سیستمهای آنتیاکسیدانت در ژنوتیپهای حساس و مقاوم آفتابگردان آلوده به قارچ Sclerotinia sclerotiorum (دریافت مقاله) هفتمین همایش بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران
93 تغییرات پروتئین های محلول در قسمت پایه ای ساقه ژنوتیپ های حساس و مقاوم آفتابگردان در واکنش به Sclerotinia sclerotiorum (دریافت مقاله) اولین کنگره ملی علوم و فناوریهای نوین کشاورزی
94 تکوین مخروط ماده و تشکیل مادرمگاسپور در کاج تهران (Pinus eldarica Medw.) (دریافت مقاله) اولین کنگره ملی زیست شناسی و علوم طبیعی ایران
95 تهیه بذر مصنوعی آفتابگردان و بررسی تاثیر سالسیلیک اسید بر توان باززایی آن طی ذخیره سازی در سرما (دریافت مقاله) نوزدهمین کنگره ملی و هفتمین کنگره بین المللی زیست شناسی ایران
96 تهیه کلید گرده شناسی و فلور گیاهان مورد استفاده زنبور عسل در کوهپایه های استان تهران (دریافت مقاله) ششمین همایش سراسری علوم پایه
97 تهیه و بهینه سازی محیط کشت کالوس زایی گیاه درمنه خزری (. Artemisia annua) (دریافت مقاله) سومین کنگره ملی زیست شناسی و علوم طبیعی ایران
98 رویان زایی پیکری و باززایی گیاه گلرنگ(Carthamus tinctorius.L) (دریافت مقاله) اولین همایش الکترونیکی یافته های نوین در محیط زیست و اکوسیستم های کشاورزی
99 ریخت شناسی دانه گرده در ده جمعیت گیاه گلپر (دریافت مقاله) نهمین کنفرانس بین المللی کشاورزی،محیط زیست،توسعه شهری و روستایی
100 سازوکارهای ساختاری مقاومت در میانگره های هالوفیتAeluropus littoralis (دریافت مقاله) دومین همایش ملی گیاهان دارویی و کشاورزی پایدار
101 شواهدی از انتقال، اثرات فیزیولوژیک و بیوشیمایی کاربرد برگی نانوذرات اکسید سریوم بر گیاه لوبیا (دریافت مقاله) نوزدهمین کنگره ملی و هفتمین کنگره بین المللی زیست شناسی ایران
102 عدم بیان میکروآران های مرتبط با کم آبی در برگهای گیاه نرگس هلندی.Narcissus pseudonarcissus L در شرایط تنش کم آبی (دریافت مقاله) بیست و یکمین کنگره ملی و نهمین کنگره بین المللی زیست شناسی ایران
103 عنوان: بررسی هیستولوژیکی کالوس زایی وجنین زایی غیرجنسی در خرما (رقم مجول) (دریافت مقاله) هفتمین همایش بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران
104 لیگنینی شدن و فعالیت آنزیم سینامیل الکل دهیدروژناز طی مراحل مختلف تکوینی میانگره های هالوفیت آلوروپوس لیتورالیس (دریافت مقاله) اولین همایش ملی تنش شوری در گیاهان و راهکارهای توسعه کشاورزی در شرایط شور
105 مراحل آلودگی قارچ Sclerotinia sclerotiorum در یقه ساقه ژنوتیپ حساس آفتابگردان (Helianthus annuus L.) (دریافت مقاله) هفتمین همایش بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران
106 مزایای استفاده از سیلیکون در کاهش اثرات تنش شوری بر ساختار تشریحی ساقه گیاه گاوزبان دارویی (.Borago officinalis L) (دریافت مقاله) همایش ملی پدافند غیر عامل در بخش کشاورزی
107 مطالعه اثر نانولوله های کربنی چند جداره (MWCNTs) بر سرعت رشد و جوانه زنی و تغییرات مورفولوژیکی دو گونه گیاه مریم گلی، مریم گلی کبیر (Salvia sclarea) و مریم گلی لوله ای (Salvia macrosiphon) (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی یافته های نوین در علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست
108 مطالعه رویان شناسی گیاه خارشتر (Alhagi persarum Boiss. & Buhse) (دریافت مقاله) نوزدهمین کنگره ملی و هفتمین کنگره بین المللی زیست شناسی ایران
109 مطالعه ی اثرات القای تنش خشکی ناشی از کم آبی بر تغییرات ریخت شناسی و ساختار تشریحی - تکوینی یک رقم از گیاه کلزاBrassica napus L. (دریافت مقاله) ششمین همایش سراسری علوم پایه