دکتر حسین بشارتی

دکتر حسین بشارتی استاد موسسه تحقیقات خاک و آب

دکتر حسین بشارتی

Dr. Hossein Besharati

استاد موسسه تحقیقات خاک و آب

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 اثر آلودگی کادمیم بر رشد یونجه و تثبیت بیولوژیک نیتروژن توسط جدایه های بومی سینوریزوبیوم ملیلوتی (دریافت مقاله) نشریه پژوهش های خاک دوره: 26، شماره: 3
2 اثر باکتری باسیلوس سوبتلیس و مقادیر کودشیمیایی سوپرفسفات تریپل بر عملکرد و اجزای عملکرد دو رقم برنج (علی کاظمی و هاشمی) (دریافت مقاله) نشریه پژوهش های خاک دوره: 29، شماره: 3
3 اثر تنش خشکی و تلقیح قارچ های میکوریز و باکتریهای همزیست بر شاخص های رویشی گیاه نخود(Cicer arietinum L.) (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت خاک و تولید پایدار دوره: 5، شماره: 3
4 اثر تنش ناشی از سطوح آلودگی سرب در گیاه یونجه در شرایط تلقیح با جدایه های همزیست (دریافت مقاله) فصلنامه تنش های محیطی در علوم زراعی دوره: 10، شماره: 1
5 اثر کود شیمیایی اوره و کودهای آلی و زیستی مختلف بر عملکرد کمی و کیفی و برخی از ویژگی های خاک در کشت زعفران (دریافت مقاله) فصلنامه به زراعی کشاورزی دوره: 20، شماره: 2
6 اثرات تنش شوری ناشی از کلرید سدیم بر رشد و تثبیت بیولوژیک نیتروژن در سه رقم سویا (دریافت مقاله) نشریه پژوهش های خاک دوره: 26، شماره: 2
7 ارزیابی اثر سیستم های مختلف کودی بر عملکرد زعفران (Crocus sativus L.) (دریافت مقاله) مجله تحقیقات گیاهان دارویی و معطر ایران دوره: 31، شماره: 2
8 ارزیابی تاثیر باکتری های ریزوسفری محرک رشد بر بهبود شاخص های رشد گیاه سویا (دریافت مقاله) فصلنامه علوم گیاهان زراعی ایران دوره: 47، شماره: 4
9 ارزیابی تاثیر ریزجانداران حل کننده فسفات، مایکوریزا و پرایمینگ بذر بر گره زایی در گیاه نخود (دریافت مقاله) نشریه پژوهش های خاک دوره: 24، شماره: 1
10 ارزیابی تاثیر کاربرد گوگرد و باکتری های تیوباسیلوس بر برخی خصوصیات شیمیایی خاک وعملکرد کلزا در تناوب گندم- کلزا در دو سال متوالی (دریافت مقاله) فصلنامه آب و خاک دوره: 29، شماره: 6
11 افزایش کارایی خاک فسفات با استفاده از برخی ریز جانداران بومی باغ های پسته برای بهبود رشد و تغذیه دانهال پسته در تنش شوری (دریافت مقاله) نشریه پژوهش های خاک دوره: 29، شماره: 3
12 Comparing Effects of Treated Rock Phosphate and TSP on Soil PAvailability and P Concentration in Apple (Malus pumila) Trees (دریافت مقاله) دوفصلنامه مزرعه تغذیه دام و فیزیولوژی دوره: 6، شماره: 1
13 باکتری های محرک رشد گیاه و کاربرد آنها در کشاورزی (دریافت مقاله) دوفصلنامه زیست شناسی خاک دوره: 10، شماره: 2
14 بررسی اثر کوتاه مدت خاک ورزی و کاربرد کود گاوی برروی جمعیت جانوران خاک تحت کشت ذرت (دریافت مقاله) نشریه پژوهش های خاک دوره: 25، شماره: 2
15 بررسی اثر کودهای زیستی بر عملکرد و کیفیت خیار در شرایط مزرعه (دریافت مقاله) نشریه پژوهش های خاک دوره: 29، شماره: 1
16 بررسی اثرات کودهای زیستی بر عملکرد و اجزای عملکرد گیاه گوجه فرنگی در یک خاک آلوده به کادمیوم (دریافت مقاله) نشریه پژوهش های خاک دوره: 29، شماره: 1
17 بررسی اجمالی وضعیت حاصلخیزی خاکهای کشاورزی ایران (دریافت مقاله) دوفصلنامه مدیریت اراضی دوره: 1، شماره: 1
18 بررسی امکان استفاده از خاک فسفات غنی شده برای تامین فسفر در باغات چای (دریافت مقاله) نشریه پژوهش های خاک دوره: 36، شماره: 3
19 بررسی تاثیر اکسیداسیون زیستی گوگرد بر خصوصیات خاک و فراهمی عناصر در برخی از خاک های ایران (دریافت مقاله) نشریه پژوهش های خاک دوره: 31، شماره: 3
20 بررسی تاثیر باکتریهای محرک رشد گیاه (PGPR) بر خواص کیفی و کمی قارچ دکمه ای (Agaricus bisporus) در بسترهای مختلف حاصل از ضایعات صنعتی و کشاورزی (دریافت مقاله) نشریه پژوهش های خاک دوره: 25، شماره: 4
21 بررسی روند تغییرات اندام های زیر زمینی زعفران در اثر کاربرد کودهای آلی، زیستی و شیمیایی (دریافت مقاله) نشریه پژوهش های خاک دوره: 28، شماره: 2
22 بررسی شکل های مختلف شیمیایی سرب و روی در ریزوسفر برخی ارقام ذرت و کلزا (دریافت مقاله) فصلنامه آب و خاک دوره: 26، شماره: 6
23 بررسی عملکرد و خصوصیات رشدی اکوتیپ های یونجه در شرایط شوری خاک با تلقیح سویه های مقاوم به شوری باکتری سینوریزوبیوم ملیلوتی (دریافت مقاله) مجله دانش کشاورزی و تولید پایدار دوره: 26، شماره: 4
24 بررسی کارآیی گوگرد و مایه تلقیح باکتری های جنس تیوباسیلوس بر جذب فسفر و عملکرد گندم در خاکهای آهکی مختلف (دریافت مقاله) مجله تحقیقات آب و خاک ایران دوره: 41، شماره: 1
25 بررسی کارآیی گوگرد و مایه تلقیح باکتریهای جنس تیوباسیلوس بر جذب عناصر غذایی و عملکرد ذرت در یک خاک آهکی (دریافت مقاله) نشریه پژوهش های خاک دوره: 20، شماره: 2
26 بررسی کارایی همزیستی و مقاومت به شوری سویه های ریزوبیومی همزیست با یونجه بومی خاک های استان تهران و زنجان (دریافت مقاله) فصلنامه علوم گیاهان زراعی ایران دوره: 41، شماره: 1
27 برهمکنش باکتری حل کننده فسفات و قارچ میکوریزا بر رشد و فراهمی فسفر سورگوم (دریافت مقاله) فصلنامه آب و خاک دوره: 30، شماره: 5
28 پالایش میکروبی خاک های آلوده به مواد نفتی و بررسی نقش رایزوسفر در کارایی ریز جانداران (دریافت مقاله) نشریه پژوهش های خاک دوره: 28، شماره: 3
29 تاثیر Thiobacillus و Aspergillus بر فراهمی فسفر از خاک فسفات غنی شده با گوگرد و ورمی کمپوست (دریافت مقاله) فصلنامه آب و خاک دوره: 24، شماره: 1
30 تاثیر باکتریهای محرک رشد و قارچ میکوریز بر رشد و جذب روی توسط ذرت در یک خاک آلوده به روی (دریافت مقاله) فصلنامه دانش آب و خاک دوره: 21، شماره: 2
31 تاثیر بیوچار ذرت بر خصوصیات شیمیایی و میکروبیولوژیکی دو خاک آهکی رسی و شنی (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت خاک و تولید پایدار دوره: 8، شماره: 1
32 تاثیر تنش خشکی و تیمارهای قارچ- ریشه آربوسکولار و ریزوبیوم بر غلظت عناصر غذایی ریشه، اندام هوایی و خاک در کشت نخود (دریافت مقاله) فصلنامه روابط خاک و گیاه دوره: 8، شماره: 2
33 تاثیر تنش خشکی و قارچ های میکوریز آربسکولار بر عملکرد و کیفیت سیب زمینی (دریافت مقاله) فصلنامه علوم باغبانی ایران دوره: 49، شماره: 2
34 تاثیر تنش شوری بر فرایند تثبیت بیولوژیک نیتروژن و شاخص های رشد دو رقم سویا در مراحل مختلف فنولوژیک (دریافت مقاله) نشریه پژوهش های خاک دوره: 28، شماره: 2
35 تاثیر خاک فسفات همراه با گوگرد و ریزجانداران بر عملکرد و ترکیب شیمیایی کلزا (دریافت مقاله) نشریه پژوهش های خاک دوره: 24، شماره: 1
36 تاثیر ریزجانداران مفید خاکزی بر رشد و جذب کادمیوم توسط ذرت (دریافت مقاله) نشریه پژوهش های خاک دوره: 27، شماره: 2
37 تاثیر شوری بر برخی شاخص های رشد و پروتئین کل یونجه تلقیح شده با جدایه های باکتری Sinorhizobium meliloti در شرایط گلخانه (دریافت مقاله) فصلنامه روابط خاک و گیاه دوره: 3، شماره: 1
38 تاثیر شوری بر کارایی همزیستی سینوریزوبیوم ملیلوتی با ارقام مختلف یونجه (دریافت مقاله) نشریه پژوهش های خاک دوره: 24، شماره: 3
39 تاثیر فسفر و باکتری های محرک رشد (PGPR) سودوموناس فلورسنس بر عملکرد و کیفیت گیاه سیب زمینی (Solanum tuberosum L.) رقم آگریا (دریافت مقاله) فصلنامه آب و خاک دوره: 26، شماره: 2
40 تاثیر فشردگی خاک بر عملکرد، کیفیت و جذب عناصر غذایی توسط گیاه سیب زمینی (Solanum tuberosum L.) رقم آگریا (دریافت مقاله) فصلنامه آب و خاک دوره: 26، شماره: 1
41 تاثیر کاربرد ورمی کمپوست های غنی شده بر درصد ظهور گیاهچه و وزن خشک بوته ذرت هیبرید سینگل کراس ۷۰۴ (دریافت مقاله) نشریه پژوهش های خاک دوره: 25، شماره: 1
42 تاثیر کود میکروبی گوگردی بر جذب عناصر غذایی و عملکرد سویا در مزرعه (دریافت مقاله) نشریه پژوهش های خاک دوره: 26، شماره: 2
43 تاثیر گوگرد و تیوباسیلوس بر رشد و جذب برخی عناصر غذایی گیاه سویا در چند چهار خاک آهکی با ظرفیت بافری متفاوت (دریافت مقاله) نشریه پژوهش های خاک دوره: 29، شماره: 2
44 تاثیر مصرف برخی کودهای شیمیایی و بیولوژیک بر خصوصیات کمی وکیفی زعفران زراعی (دریافت مقاله) فصلنامه زراعت و فناوری زعفران دوره: 2، شماره: 3
45 تاثیر مقادیر کود آلی گوگرد و تقسیط نیتروژن بر عملکرد و اجزاء آن در آفتابگردان (دریافت مقاله) مجله تولید گیاهان زراعی دوره: 6، شماره: 3
46 تاثیرپوشش‎دار و پلت کردن بذر با استفاده از باکتری‎های محرک رشد بر جوانه زنی و رشد گیاهچه چغندرقند (دریافت مقاله) دوفصلنامه چغندرقند دوره: 32، شماره: 1
47 تأثیر مصرف گوگرد و باکتری‌های Thiobacillus بر فراهمی برخی عناصر غذایی در خاک‌هایی با ظرفیت بافری مختلف (دریافت مقاله) دوفصلنامه زیست شناسی خاک دوره: 3، شماره: 2
48 جدا سازی تعدادی از باکتری‌های سلولولیتیک بومی و بررسی سیستم آنزیم سلولازی آنها برای تجزیه ضایعات لیگنو سلولزی (دریافت مقاله) دوفصلنامه زیست شناسی خاک دوره: 7، شماره: 2
49 جداسازی و شناسایی سویه‎های برتر باکتری‎های اکسید‎کننده گوگرد بومی مزارع پرورش ماهیان گرمابی نواحی مرکزی استان مازندران (دریافت مقاله) دوفصلنامه زیست شناسی خاک دوره: 8، شماره: 1
50 چالش ها و محدودیت های منابع خاک و اراضی در ایران (دریافت مقاله) دوفصلنامه مدیریت اراضی دوره: 10، شماره: 1
51 چرخه گوگرد و تولید سولفید هیدروژن دراکوسسیتم‎های آبی با تاکید بر آبزی‎پروری (دریافت مقاله) مجله بهره برداری و پرورش آبزیان دوره: 9، شماره: 2
52 دگرگونی ویژگی های ریخت شناسی ریشه و اندام هوایی نخود در تنش خشکی و تیمارهای قارچ- ریشه آربسکولار و ریزوبیوم (دریافت مقاله) فصلنامه روابط خاک و گیاه دوره: 7، شماره: 2
53 روند آزادسازی آهن و روی بر اثر اکسایش زیستی گوگرد (دریافت مقاله) نشریه پژوهش های خاک دوره: 26، شماره: 3
54 شناسایی miRNA ها و ژن های هدف آن ها در Phaseolus vulgaris L. تحت تنش خشکی و PGPR (دریافت مقاله) فصلنامه علوم گیاهان زراعی ایران دوره: 53، شماره: 4
55 غربال‏ گری باکتریهای ریزوسفر یونجه از لحاظ صفات محرک رشدی گیاه (دریافت مقاله) فصلنامه زیست شناسی میکروارگانیسمها دوره: 4، شماره: 16
56 مروری بر اثرات کاربرد بیوچار بر خصوصیات فیزیکی، شیمیایی و زیستی خاک (دریافت مقاله) دوفصلنامه مدیریت اراضی دوره: 5، شماره: 1
57 مروری بر ارزش گذاری اقتصادی خاک (دریافت مقاله) دوفصلنامه مدیریت اراضی دوره: 10، شماره: 1
58 مروری بر تحقیقات بیولوژی خاک و ویژگی‌های زیستی خاک‌های ایران (دریافت مقاله) دوفصلنامه زیست شناسی خاک دوره: 4، شماره: 2
59 مقایسه کمی تولید آمونیاک و تری ایندول استیک اسید در جدایه های باکتریایی شور، قلیا و شور و قلیاپسند خاک (دریافت مقاله) مجله زیست شناسی جانوری تجربی دوره: 6، شماره: 1
60 نقش بیوچار در اصلاح خاک های متاثر از املاح (دریافت مقاله) مجله انسان و محیط زیست دوره: 21، شماره: 3
61 واکنش برخی ویژگی های رویشی زعفران (Crocus sativus L.) به منابع کودی گوناگون (دریافت مقاله) نشریه پژوهش های خاک دوره: 27، شماره: 1
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 اثر آلودگی سرب بر تثبیت بیولوژیک نیتروژن در گیاه یونجه (دریافت مقاله) دومین کنگره ملی توسعه و ترویج مهندسی کشاورزی و علوم خاک ایران
2 اثر باکتری های محرک رشد (PGRP) بر جذب برخی عناصر غذایی توسط قارچ دکمه ای Agaricus bisporus در بستر های مختلف (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره علوم خاک ایران
3 اثر خاک پوششی بر عملکرد و میزان پروتئین قارچ دکمه ای Agaricus bisporus رشد یافته در بسترهای مختلف (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره علوم خاک ایران
4 اثر سطوح گوگرد بر برخی خصوصیات فیزیکوشیمیایی خاک های آهکی سری میانه (دریافت مقاله) اولین همایش ملی توسعه پایدار کشاورزی ومحیط زیست سالم
5 اثر سطوح گوگرد و کود حیوانی بر عملکرد و اجزای عملکرد کلزا Brassica napus L. در منطقهی میانه (دریافت مقاله) اولین همایش ملی توسعه پایدار کشاورزی ومحیط زیست سالم
6 اثر کودهای بیولوژیک زیستی بر عملکرد و اجزای عملکرد برنج هاشمی (دریافت مقاله) سومین همایش ملی علوم کشاورزی و صنایع غذایی
7 اثر کودهای بیولوژیک و شیمیایی نیتروژن و کلات آهن و روی بر خصوصیات کمی و کیفی برنج (Oryza sativa L.) (دریافت مقاله) سومین همایش ملی علوم کشاورزی و صنایع غذایی
8 اثر گوگرد تلقیح شده با باکتریهای تیوباسیلوس بر عملکرد و جذب فسفر در گندم (دریافت مقاله) دهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
9 اثرات تنش شوری بر برخی خصوصیات مورفولوژیک در سه رقم سویا (دریافت مقاله) دومین همایش ملی کشاورزی و توسعه پایدار (فرصتها و چالشهای پیش رو)
10 ارزیابی Halothiobacillus neapolitanus و گوگرد در کنترل بیماری پاخوره ی گندم (دریافت مقاله) نخستین کنگره بیماری شناسی گیاهی ایران
11 ارزیابی پتانسیل تعدادی از خاکهای مازندران در اکسایش گوگرد عنصری افزوده شده به خاک (دریافت مقاله) اولین همایش ملی مباحث نوین در کشاورزی
12 ارزیابی تاثیر کاربرد و تلقیح با باکتری تیوباسیلوس بر عملکرد اقتصادی ذرت در کرمان (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره علوم خاک ایران
13 ارزیابی توانایی انحلال فسفات های معدنی و آلی در برخی از باکتری های ریزوسفری خاک های زیر کشت یونجه (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره علوم خاک ایران
14 ارزیابی صفات محرک رشد گیاهی در برخی از باکتری های ریزوسفری یونجه (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره علوم خاک ایران
15 ارزیابی گلخانه ای سطوح مختلف گوگرد و باکتری تیوباسیلوس بر خصوصیات کیفی بذر در دو رقم سویا (دریافت مقاله) اولین کنگره ملی علوم و فناوریهای نوین کشاورزی
16 ارزیابی گوگرد و باکتری تیوباسیلوس بر غده بندی ریشه و جذب نیتروژن اندام هوایی در دو رقم سویا (دریافت مقاله) اولین کنگره ملی علوم و فناوریهای نوین کشاورزی
17 استفاده از پتانسیل های بومی موجود در کشور برای تولید کودهای زیستی و آلی و تولید محصول سالم (چال شها و محدودیت ها) (دریافت مقاله) اولین کنگره چالشهای کود در ایران
18 برررسی تأثیر افزودنی های مختلف بر جذب فلزات سنگین توسط گیاه زراعی جو (دریافت مقاله) دهمین کنگره علوم خاک ایران
19 بررسی اثر pH روی باکتریهای جداسازی شده تجزیه کننده مواد نفتی از خاکهای استان بوشهر (دریافت مقاله) پنجمین همایش ملی ایده های نو در کشاورزی
20 بررسی اثر تلقیح باکتری های افزایش دهنده رشد گیاه بر شاخص های رشد ذرت (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره علوم خاک ایران
21 بررسی اثر زیستپالایی بر روند پالایش خاک آلوده به گل پایه روغنی حفاری (دریافت مقاله) نخستین همایش ملی مدیریت پساب و پسماند در صنایع نفت و انرژی
22 بررسی اثر سطوح مختلف رطوبت، میکوریز و ریزوبیوم در تاریخ سبز کردن، زمان گلدهی و صفات مورفولوژیک نخود (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره علوم خاک ایران
23 بررسی اثر سطوح مختلف رطوبت، میکوریز و ریزوبیوم در خصوصیات ریشه نخود (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره علوم خاک ایران
24 بررسی اثرات تیمارهای مختلف گوگرد همراه با تیوباسیلوس بر عملکرد و کیفیت کلزا رقم SLM1462 (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره علوم خاک ایران
25 بررسی پتانسیل سودوموناس های فلورسنس تولید کننده سیدروفور در افزایش جذب آهن، روی و منگنز در گیاه سویا (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره علوم خاک ایران
26 بررسی تاثیر کود بیولوژیک پتاسیمی در تغییرات اشکال مختلف پتاسیم در خاک (دریافت مقاله) همایش خاک، محیط زیست و توسعه پایدار
27 بررسی تاثیر کودهای زیستی بر عملکرد و اجزای عملکرد خیار (دریافت مقاله) سومین همایش ملی بیوتکنولوژی کشاورزی ایران (گیاهی، دامی و صنعتی)
28 بررسی تاثیر مصرف گوگرد و مایه تلقیح باکتری های تیوباسیلوس بر درصد کلنیزاسیون ریشه گندم توسط قارچ های میکوریز Glomus mosseae و Glomus intraradices (دریافت مقاله) نهمین کنگره علوم خاک ایران
29 بررسی تأثیر افزودنیهای آلی و معدنی در توزیع فلزات سنگین در فرکشنهای مختلف خاک (دریافت مقاله) دهمین کنگره علوم خاک ایران
30 بررسی تأثیر باکتری های حل کننده فسفات بر روی جذب فسفرتوسط گیاه ذرت (رقم 704) (دریافت مقاله) اولین همایش ملی راهبردهای دستیابی به کشاورزی پایدار
31 بررسی تطابق آزادسازی عناصر غذایی حاصل از تجزیه بقایای گیاهی با زمان مورد نیاز گندم (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره علوم خاک ایران
32 بررسی جذب فسفر در خیار تلقیح شده با باکتریهای سودوموناس پوتیدا و پانتواآگلومرانس در شرایط مزرعه (دریافت مقاله) هشتمین همایش بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران و چهارمین همایش ملی امنیت زیستی
33 بررسی روش های حذف سولفید هیدروژن در استخرهای پرورش آبزیان (دریافت مقاله) کنگره بین المللی مهندسی کشاورزی و صنایع وابسته
34 بررسی روند اکسیداسیون گوگرد و ارتباط آن با آزاد شدن آهن و روی در خاکهای آهکی (دریافت مقاله) دهمین کنگره علوم خاک ایران
35 بررسی روند اکسیداسیون گوگرد و ارتباط آن با آزاد شدن عناصر غذایی در خاکهای آهکی (دریافت مقاله) همایش خاک، محیط زیست و توسعه پایدار
36 بررسی سینتیک تجزیه بقایای گیاهی کلزا در سطوح رطوبتی مختلف (دریافت مقاله) دهمین کنگره علوم خاک ایران
37 بررسی طیف جذبی صفات فیتوشیمیایی تحت تاثیر منابع متغیر کود در زعفران (دریافت مقاله) همایش ملی دستاوردهای نوین در زراعت
38 بررسی کارایی باکتری های تجزیه کننده ی نفت در مقادیر pH طی زمان های مختلف در محیط مایع (دریافت مقاله) پنجمین همایش ملی ایده های نو در کشاورزی
39 بررسی کارایی رشد باکتری های جداسازی شده از خاکهای آلوده به نفت، در غلظت های مختلف عناصر غذایی در حضور فنانترن (دریافت مقاله) دومین همایش ملی مدیریت پایدار منابع خاک و محیط زیست (کیفیت، سلامت و امنیت خاک)
40 بررسی کارایی کود بیولوژیک حاوی میکروارگانیسم های اکسیدکننده گوگرد در تامین آهن مورد نیاز ذرت (دریافت مقاله) همایش خاک، محیط زیست و توسعه پایدار
41 بررسی میزان اکسیداسیون گوگرد و آزاد شدن برخی عناصر غذایی در خاک های آهکی استان خراسان (دریافت مقاله) اولین کنگره ملی علوم و فناوریهای نوین کشاورزی
42 بررسی میزان اکسیداسیون گوگرد و آزاد شدن برخی عناصر غذایی در خاک های آهکی استان کرمان (دریافت مقاله) اولین کنگره ملی علوم و فناوریهای نوین کشاورزی
43 بررسی میزان اکسیداسیون گوگرد و آزاد شدن برخی عناصر غذایی در خاک های آهکی استان مازندران (دریافت مقاله) اولین کنگره ملی علوم و فناوریهای نوین کشاورزی
44 بررسی میزان اکسیداسیون گوگرد و آزاد شدن برخی عناصر غذایی در خاکهای آهکی استان آذربایجان شرقی (دریافت مقاله) اولین کنگره ملی علوم و فناوریهای نوین کشاورزی
45 بررسی میزان زیتوده کرم خاکی در فرایند ورمی کمپوست شدن مواد آلی مختلف (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره علوم خاک ایران
46 تاثیر آبیاری تکمیلی و مصرف کود نیتروژنه بر میزان عملکرد دو رقم نخود (دریافت مقاله) یازدهمین سمینار سراسری آبیاری و کاهش تبخیر
47 تاثیر Pb , Cd بر سکوستراسیون کربن (Carbon Sequestration) در خاک (دریافت مقاله) همایش خاک، محیط زیست و توسعه پایدار
48 تاثیر باکتری های حل کننده فسفات و سنگ فسفات بر عملکرد ذرت در شرایط گلخانه ای (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره علوم خاک ایران
49 تاثیر باکتری های حل کننده فسفات و سوپرفسفات تریپل بر عملکرد ذرت در شرایط گلخانه ای (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره علوم خاک ایران
50 تاثیر بیوچار ذرت بر قابلیت دسترسی عناصر غذایی در خاک های آهکی (دریافت مقاله) دومین کنگره ملی توسعه و ترویج مهندسی کشاورزی و علوم خاک ایران
51 تاثیر تنش شوری بر تثبیت بیولوژیک نیتروژن در سه رقم سویا (دریافت مقاله) همایش ملی مدیریت تنش خشکی و کمبود آب در زراعت
52 تاثیر سطوح گوگردبا و یا بدون دو گونه باکتری های تیوباسیلوس بر رشد وجذب عناصر غذایی نارنگی کینو و ویژگی های شیمیایی خاک (دریافت مقاله) پنجمین همایش ملی ایده های نو در کشاورزی
53 تاثیر کود آلی حاصل از ضایعات کشتارگاه طیور روی تغذیه پسته(Pistacia vera) (دریافت مقاله) هفدهمین کنگره علوم خاک ایران و چهارمین همایش ملی مدیریت آب در مزرعه تجدید حیات حکیمانه خاک و حکمروائی حکیمانه آب
54 تاثیر کیفیت بقایای گیاهی بر میزان و روند آزاد سازی فسفر قابل جذب در طول زمان (دریافت مقاله) دهمین کنگره علوم خاک ایران
55 تاثیر گوگرد و مایه تلقیح تیوباسیلوس بر جذب فسفر و عملکرد سویا در یک خاک آهکی (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره علوم خاک ایران
56 تاثیر گوگرد، ورمی کمپوست و آسپرژیلوسنایجر بر فراهمی فسفر از خاک فسفات (دریافت مقاله) دهمین کنگره علوم خاک ایران
57 تاثیر گوگرد، ورمی کمپوست و باکتری تیوباسیلوس بر فراهمی فسفر از خاک فسفات (دریافت مقاله) دهمین کنگره علوم خاک ایران
58 تاثیر مصرف گوگرد و مایه تلقیح تیوباسیلوس بر آهن جذب شده توسط ذرت در یک خاک آهکی (دریافت مقاله) دهمین کنگره علوم خاک ایران
59 تاثیر مصرف مقادیر مختلف گوگرد عنصری و مایه تلقیح باکتری های تیوباسیلوس بر عملکرد وجذب فسفر ذرت در یک خاک آهکی (دریافت مقاله) دهمین کنگره علوم خاک ایران
60 تاثیر مقادیر مختلف گوگرد و تلقیح باکتری های تیوباسیلوس بر جذب عنصر آهن توسط سویا در چند خاکی آهکی (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره علوم خاک ایران
61 تاثیر مواد آلی مختلف در شرایط رطوبتی متفاوت بر خصوصیات شیمیایی و میزان عناصر غذایی در یک خاک آهکی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی مدیریت و توسعه کشاورزی پایدار در ایران
62 تأثیر افزودن نیتروژن و تنظیم نسبت C/N بقایای گیاهی مختلف بر سرعت تجزیه بقایا (دریافت مقاله) دهمین کنگره علوم خاک ایران
63 تأثیر تلقیح توأم باکتری تیو باسیلوس و قارچ آسپرژیلوس بر رشد گیاه ذرت (دریافت مقاله) سومین کنگره ملی بازیافت و استفاده از منابع آلی تجدید شونده در کشاورزی
64 تأثیر دمای گرماکافت بر خصوصیات فیزیکی و شیمیایی بیوچار ذرت و تصاعد دی اکسید کربن از خاک (دریافت مقاله) دومین کنگره ملی توسعه و ترویج مهندسی کشاورزی و علوم خاک ایران
65 تأثیر کیفیت بقایای گیاهی بر میزان بیوماس میکروبی خاک (دریافت مقاله) دهمین کنگره علوم خاک ایران
66 تأثیر گوگرد و تلقیح با باکتری تیوباسیلوس بر عملکرد و جذب برخی از عناصر غذایی در سیر (دریافت مقاله) دهمین کنگره علوم خاک ایران
67 تأثیر گوگرد و تلقیح با باکتریهای تیوباسیلوس بر فراهمی عناصر غذایی و برخی خصوصیات شیمیائی یک خاک آهکی (دریافت مقاله) دهمین کنگره علوم خاک ایران
68 تأثیر مصرف مقادیر مختلف گوگرد، تیوبا سیلوس و اثرات باقیمانده آنها بر خصوصیات شیمیایی خاک و عملکرد کلزا (دریافت مقاله) دهمین کنگره علوم خاک ایران
69 تأثیر مقادیر مختلف گوگرد و مایه تلقیح باکتری های تیوباسیلوس بر عملکرد ماده خشک، میزان کلروفیل و جذب آهن و روی بخش هوایی در دو رقم سویا (دریافت مقاله) اولین کنگره ملی علوم و فناوریهای نوین کشاورزی
70 تأثیر مقادیر مختلف نیتروژن و گوگرد بر عملکرد سیر (دریافت مقاله) دهمین کنگره علوم خاک ایران
71 جداسازی باکتری های اکسیدکننده گوگرد با استفاده از محیط کشت های میکروبی (چالش ها و چشم انداز آینده با تاکید بر محیط های پرورشی آبزیان) (دریافت مقاله) ششمین کنگره ملی زیست شناسی و علوم طبیعی ایران
72 جداسازی باکتریهای سلولولیتیک از موریانه ها و تعیین فعالیت آنزیم سلولازی به منظور افزایش سرعت تجزیه بقایای لیگنوسلولزی (دریافت مقاله) پانزدهمین کنگره علوم خاک ایران
73 عوامل موثر بر دینامیک مواد آلی و تاثیر آن بر ویژگیهای خاک (دریافت مقاله) اولین کنگره چالشهای کود در ایران
74 مقایسه تاثیر تولید سینانید در سودوموناس های تولید کننده سیدروفور بر جذب آهن روی و منگنز در گیاه سویا (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره علوم خاک ایران
75 مقایسه تاثیر سطوح نتیروژن و تلقیح با باکتری برادی ریزوبیوم جاپانیکوم بر عملکرد سویا و درصد پروتئین دانه آن (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره علوم خاک ایران