پروفسور علی اکبر عنابستانی

پروفسور علی اکبر عنابستانی استاد دانشگاه شهید بهشتی

پروفسور علی اکبر عنابستانی

Prof. Aliakbar Anabestani

استاد دانشگاه شهید بهشتی

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 A Local-Spatial Analysis of the Impact of Livelihood Capitals on the Formation of Social Capital in Rural Settlements (Case Study: Bojnourd County) (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش و برنامه ریزی روستایی دوره: 9، شماره: 1
2 Analyzing the Key Drivers of the Effect of Smart Growth Approach on Sustainable Development of Iranian Rural Settlements (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش و برنامه ریزی روستایی دوره: 11، شماره: 3
3 ارزیابی تاثیر سیاست های جمعیتی دولت بر پایداری سکونتگاه های روستایی (مطالعه موردی: شهرستان کرمان) (دریافت مقاله) مجله روستا و توسعه پایدار فضا دوره: 3، شماره: 2
4 ارزیابی تاثیر مولفه های پیشگیری از جرم در طراحی محیط بر احساس امنیت ساکنان مطالعه موردی: روستاهای دهستان طوس (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های راهبردی مسائل اجتماعی ایران دوره: 7، شماره: 4
5 ارزیابی توان اکولوژیک با هدف توسعه گردشگری پایدار با بهره گیری از روش های WLC و فازی در محیط GIS - مطالعه موردی: شهرستان نیشابور (دریافت مقاله) فصلنامه اطلاعات جغرافیایی ( سپهر) دوره: 29، شماره: 115
6 ارزیابی میزان تحقق پذیری کاربری های مصوب طرح های هادی و میزان انطباق آن ها در مرحله اجرای طرح ( مطالعه موردی: روستاهای شهرستان خواف) (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیا و برنامه ریزی دوره: 23، شماره: 70
7 ارزیابی میزان تحقق پذیری کاربری های مصوب طرح های هادی و میزان انطباق آن ها در مرحله اجرای طرح (مطالعه موردی: روستاهای شهرستان خواف) (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیا و برنامه ریزی دوره: 20، شماره: 55
8 ارزیابی و اولویت بندی موانع و چالش های بازاریابی محصولات کشاورزی با استفاده از فرآیند تحلیل شبکه ای فازی (مطالعه موردی: روستاهای بخش مرکزی شهرستان پلدختر) (دریافت مقاله) مجله آمایش جغرافیایی فضا دوره: 8، شماره: 30
9 الگوی ساختاری-تفسیری عوامل تاثیرگذار بر توسعه ی تاب آوری روستاییان غرب دریاچه ارومیه در برابر تغییر اقلیم (با تاکید بر خشک سالی) (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات جغرافیایی مناطق خشک دوره: 11، شماره: 42
10 Challenges of Physical Planning in Iranian Villages with Emphasis on Rural Guidance [Hadi] Plans (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش و برنامه ریزی روستایی دوره: 11، شماره: 1
11 Investigating the Adaptability of Rural Physical Features to the Feeling of Security among the Residents of Toos Rural Area in Mashhad County (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش و برنامه ریزی روستایی دوره: 7، شماره: 2
12 The Effect of Good Governance on Increasing the Quality of the Physical Environment of Rural Settlements (Case Study: Central District of Neyshabur County) (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش و برنامه ریزی روستایی دوره: 8، شماره: 2
13 The Effect of Rural Guidance Plan on the Subjective Quality of Life among Rural Communities(Case Study: Fariman County) (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش و برنامه ریزی روستایی دوره: 6، شماره: 2
14 The Role of Rural Tourism Brands on Social Sustainability of Rural Settlements (Case Study: Binaloud County) (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش و برنامه ریزی روستایی دوره: 6، شماره: 4
15 برآورد بار آلودگی ناشی از آلاینده های محیط زیستی تاثیرگذار بر آب سبزوار (دریافت مقاله) فصلنامه محیط شناسی دوره: 36، شماره: 53
16 برآورد میزان تاثیرپذیری الگوی مسکن روستایی از تغییرات فرهنگی در زندگی روستاییان در شهرستان بینالود (دریافت مقاله) مجله جغرافیا و برنامه ریزی محیطی دوره: 26، شماره: 2
17 برآورد میزان تاثیرپذیری مشارکت زنان از سرمایهی اجتماعی در نواحی روستایی (مطالعه موردی: دهستان درزآب- شهرستان مشهد) (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات کاربردی علوم جغرافیایی دوره: 11، شماره: 21
18 بررسی آثار اجتماعی و زیست محیطی مکانیابی آرامستان ها بر سکونتگاه های روستایی پیرامون (مطالعه موردی : بهشت رضوان در حریم کلانشهر مشهد) (دریافت مقاله) مجله مطالعات محیط انسان ساخت دوره: 1، شماره: 1
19 بررسی آثار اجرای طرح های بهسازی بافت های با ارزش بر توسعه سکونتگاه های روستایی (دریافت مقاله) فصلنامه مسکن و محیط روستا دوره: 36، شماره: 158
20 بررسی آثار اجرای طرح های بهسازی بافت های با ارزش بر توسعه سکونتگاه های روستایی (دریافت مقاله) فصلنامه مسکن و محیط روستا دوره: 36، شماره: 158
21 بررسی آثار اقتصادی، اجتماعی، کالبدی و زیست محیطی توسعه گردشگری در سکونتگاه های روستایی از دیدگاه گردشگران و روستاییان (مطالعه موردی: دشت ارژن-فارس) (دریافت مقاله) فصلنامه برنامه ریزی فضایی(جغرافیا) دوره: 2، شماره: 2
22 بررسی آثار شرکت گردشگری پدیده بر توسعه ی شهری در شاندیز (دریافت مقاله) فصلنامه برنامه ریزی و توسعه گردشگری دوره: 2، شماره: 5
23 بررسی آثار طرح صدور سند مالکیت اماکن بر توسعه سکونتگاه های روستایی (مطالعه موردی: شهرستان اقلید) (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیا و برنامه ریزی دوره: 19، شماره: 53
24 بررسی آلودگی های زیست محیطی ناشی از سکونتگاه های روستایی( مطالعه ی موردی: محدوده ی تاثیرگذار برآب شرب شهر سبزوار) (دریافت مقاله) دوفصلنامه جغرافیا و توسعه ناحیه ای دوره: 7، شماره: 13
25 بررسی اثرگذاری محلات شهری بر میزان رضایت مندی شهروندان از کیفیت زندگی در شهر کوهدشت (دریافت مقاله) دوفصلنامه جغرافیا و توسعه فضای شهری دوره: 2، شماره: 2
26 بررسی ارتباط بین فقر روستایی و میزان مراجعه به مراکز بهداشتی - درمانی (مطالعه موردی: شهرستان سبزوار) (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیا و برنامه ریزی دوره: 23، شماره: 67
27 بررسی الگوی فضایی - مکانی عاملیت های موثر بر نهادینه شدن مشارکت مردم در نواحی روستایی بخش جعفر آباد، شهرستان قم (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات کاربردی علوم جغرافیایی دوره: 13، شماره: 31
28 بررسی پیامدهای اجتماعی ناشی از حضور گردشگری خانه های دوم در سکونتگاه های روستایی شهرستان بینالود (دریافت مقاله) مجله آمایش جغرافیایی فضا دوره: 5، شماره: 15
29 بررسی تاثیر اجرای طرح هادی روستایی بر کیفیت عینی زندگی روستاییان شهرستان فریمان (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات کاربردی علوم جغرافیایی دوره: 16، شماره: 43
30 بررسی تاثیر پذیری الگوی مسکن روستایی از سبک زندگی روستاییان در شهرستان نکا (دریافت مقاله) مجله آمایش جغرافیایی فضا دوره: 8، شماره: 27
31 بررسی تاثیر رواج گردشگری خانه های دوم بر توسعه کالبدی سکونتگاه های روستایی مطالعه موردی: شهرستان کلاردشت (دریافت مقاله) فصلنامه برنامه ریزی فضایی(جغرافیا) دوره: 7، شماره: 3
32 بررسی تاثیر کیفیت زندگی روستاییان بر ارتقای کیفیت مسکن روستایی (مطالعه موردی: بخش شاندیز، شهرستان بینالود) (دریافت مقاله) فصلنامه برنامه ریزی فضایی(جغرافیا) دوره: 6، شماره: 1
33 بررسی تاثیر گردشگری مذهبی بر ارتقاء کیفیت زندگی روستاییان (مطالعه موردی: حوزه نفوذ گردشگاهی شهر مشهد) (دریافت مقاله) فصلنامه برنامه ریزی و توسعه گردشگری دوره: 5، شماره: 18
34 بررسی تاثیر مشارکت روستاییان در فرایند مدیریت پسماندهای روستایی (مورد شناسی: بخش نیمبلوک، شهرستان قاینات) (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیا و آمایش شهری-منطقه ای دوره: 10، شماره: 34
35 بررسی تاثیر مکان یابی کاربری اراضی بر عمران روستایی در شهرستان بجنورد (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش و برنامه ریزی روستایی دوره: 4، شماره: 2
36 بررسی تاثیر نقش پلیس بر امنیت گردشگران مطالعه موردی: شهر شاندیز (دریافت مقاله) دوفصلنامه جغرافیا و توسعه فضای شهری دوره: 3، شماره: 2
37 بررسی تحلیلی عوامل بازدارنده توسعه کشاورزی در نواحی روستایی (مطالعه موردی: شهرستان خنداب، استان مرکزی) (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش و برنامه ریزی روستایی دوره: 3، شماره: 6
38 بررسی جایگاه درآمد های محلی در تامین بودجه سالانه دهیاری ها و عوامل موثر بر آن (مطالعه موردی: استان خراسان شمالی) (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش و برنامه ریزی روستایی دوره: 3، شماره: 8
39 بررسی چالش های توسعه کارآفرینی سبز دریاچه ای در منطقه سیستان (دریافت مقاله) فصلنامه برنامه ریزی فضایی(جغرافیا) دوره: 8، شماره: 4
40 بررسی چالش‌های مدیریت منابع محیطی در مناطق روستایی (نمونه موردی: شهرستان بینالود) (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیا و مخاطرات محیطی دوره: 7، شماره: 4
41 بررسی علل گسترش کشت محصول زعفران در نواحی معتدل کوهستانی استان گلستان (مورد، روستای وامنان) (دریافت مقاله) فصلنامه زراعت و فناوری زعفران دوره: 3، شماره: 2
42 بررسی عوامل ساختاری موثر در نوآوری در کارآفرینی روستایی (نمونه موردمطالعه: شهرستان فاروج) (دریافت مقاله) دوفصلنامه جغرافیا و توسعه ناحیه ای دوره: 17، شماره: 2
43 بررسی عوامل فردی موثر بر مشارکت روستاییان در فرایند اجرای طرح های هادی روستایی (مطالعه موردی: شهرستان خواف) (دریافت مقاله) دوفصلنامه جغرافیا و توسعه ناحیه ای دوره: 11، شماره: 2
44 بررسی عوامل مؤثر بر تجلی حس زیبا‌شناختی سکونتگاه‌های روستایی منطقه سیستان (دریافت مقاله) فصلنامه مسکن و محیط روستا دوره: 37، شماره: 163
45 بررسی عوامل موثر بر تحقق پذیری اهداف طرح صدور سند مالکیت اماکن روستایی مورد شناسی: شهرستان دامغان (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیا و آمایش شهری-منطقه ای دوره: 5، شماره: 15
46 بررسی عوامل موثر بر تحولات کالبدی- فضایی سکونتگاه های روستایی مجموعه شهری مشهد (دریافت مقاله) دوفصلنامه جغرافیا و توسعه فضای شهری دوره: 6، شماره: 2
47 بررسی عوامل موثر بر توسعه گردشگری دریاچه ای در ایران (مطالعه موردی: دریاچه های استان فارس) (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات کاربردی علوم جغرافیایی دوره: 21، شماره: 63
48 بررسی عوامل موثر بر توسعه گردشگری دریاچه ای در ایران (مطالعه موردی: دریاچه های استان فارس) (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات کاربردی علوم جغرافیایی دوره: 21، شماره: 63
49 بررسی عوامل موثر بر گرایش روستاییان به ادغام روستاها در یکدیگر و ایجاد شهرهای جدید (مطالعه موردی:روستاهای پیرامون شهر بناب) (دریافت مقاله) فصلنامه برنامه ریزی فضایی(جغرافیا) دوره: 4، شماره: 1
50 بررسی عوامل موثر بر مشارکت روستاییان در روند تهیه و تصویب و اجرای طرح هادی روستایی (مطالعه موردی: شهرستان دشتستان) (دریافت مقاله) جغرافیا و پایداری محیط دوره: 5، شماره: 4
51 بررسی میزان رضایت مندی از کیفیت خدمات سازمان های متولی مدیریت محلی روستایی در شهرستان ایجرود (استان زنجان) (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیا و آمایش شهری-منطقه ای دوره: 3، شماره: 7
52 بررسی میزان رضایتمندی روستاییان از سبک معماری رایج در احداث خانه های دوم روستایی (مطالعه موردی: شهرستان کلاردشت) (دریافت مقاله) مجله آمایش جغرافیایی فضا دوره: 7، شماره: 25
53 بررسی نقش اعتبارات بر تغییر الگوی مسکن در نواحی روستایی ( مطالعه موردی: شهرستان بهمئی) (دریافت مقاله) فصلنامه برنامه ریزی فضایی(جغرافیا) دوره: 1، شماره: 3
54 بررسی نگرش روستاییان به مقوله مشارکت در روستاها با هدف کاهش محرومیت در شهرستان رومشگان (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیا و آمایش شهری-منطقه ای دوره: 8، شماره: 26
55 بررسی و تحلیل آثار ایجاد اقامتگاه های بوم گردی بر توسعه سکونتگاه های روستایی (نمونه: روستای رادکان شهرستان چناران) (دریافت مقاله) فصلنامه برنامه ریزی فضایی(جغرافیا) دوره: 8، شماره: 2
56 بررسی و تحلیل پیشران های کلیدی موثر در شکل گیری توسعه هوشمند روستایی با استفاده از مدل کیفی شوارتز (مورد مطالعه: شهرستان جوین) (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات جغرافیایی مناطق کوهستانی دوره: 3، شماره: 1
57 بررسی و تحلیل شاخص های توسعه هوشمند روستایی ( مطالعه موردی: روستاهای شهرستان بینالود ) (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش و برنامه ریزی روستایی دوره: 5، شماره: 4
58 بررسی و تحلیل عوامل بازدارنده مشارکت مردم در توسعه روستایی با تاکید بر روش تفکر عقلائی (نمونه موردی دهستان سنبل آباد) (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیا و برنامه ریزی دوره: 16، شماره: 38
59 پیامدهای اجتماعی و اقتصادی توسعه ی گردشگری خانه های دوم در نواحی روستایی (مطالعه موردی: دهستان شیرین دره شهرستان قوچان) (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش و برنامه ریزی روستایی دوره: 1، شماره: 1
60 پیامدهای اقتصادی و اجتماعی طرح صدور سند مالکیت اماکن در سکونتگاه های روستایی (دریافت مقاله) فصلنامه مسکن و محیط روستا دوره: 32، شماره: 142
61 تاثیر سبک معماری بر ارتقای حس تعلق مکانی در سکونتگاه های روستایی (مورد شناسی: دهستان کارده شهرستان مشهد) (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیا و آمایش شهری-منطقه ای دوره: 11، شماره: 39
62 تاثیر سرمایه اجتماعی بر فرایند اجرای طرح های هادی روستایی در شهرستان خواف (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های روستایی دوره: 5، شماره: 1
63 تاثیر عملکرد دهیاران بر مدیریت پسماند در سکونتگاه های روستایی مطالعه موردی: بخش ساربوک، شهرستان قصرقند (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های روستایی دوره: 6، شماره: 2
64 تاثیر هویت مکانی بر زیستپذیری سکونتگاههای روستایی پیراشهری کلانشهر مشهد (دریافت مقاله) مجله آمایش جغرافیایی فضا دوره: 11، شماره: 39
65 تاثیر هویت مکانی بر مشارکت روستاییان در روند اجرای طرحهای هادی در سکونتگاههای روستایی (مورد مطالعه: روستاهای پیرامون کلانشهر مشهد) (دریافت مقاله) فصلنامه برنامه ریزی توسعه شهری و منطقه ای دوره: 3، شماره: 6
66 تاثیرپذیری توسعه منطقه ای در ابعاد اقتصادی و نهادی-مدیریتی از سرمایه های ارسالی مهاجران در جنوب استان فارس (دریافت مقاله) دوفصلنامه اقتصاد و توسعه منطقه ای دوره: 26، شماره: 18
67 تبیین سناریوهای توسعه کالبدی فضایی سکونتگاه های روستایی مجموعه شهری مشهد (دریافت مقاله) مجله آمایش سرزمین دوره: 14، شماره: 1
68 تبیین عوامل موثر بر گرایش روستاییان به گردشگری کشاورزی (مطالعه موردی: روستاهای نمونه گردشگری دهستان فضل شهرستان نیشابور) (دریافت مقاله) فصلنامه برنامه ریزی و توسعه گردشگری دوره: 7، شماره: 24
69 تبیین عوامل موثر بر ناپایداری سکونتگاه های روستایی در ایران (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش و برنامه ریزی روستایی دوره: 4، شماره: 3
70 تبیین مولفه های شکل گیری آمایش هوشمند با تاکید بر ایران (دریافت مقاله) فصلنامه آماد و فناوری دفاعی دوره: 5، شماره: 4
71 تحلیل آثار تغییرات اجتماعی در زندگی روستاییان بر الگوی مسکن روستایی (مطالعه موردی: شهرستان بینالود) (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش و برنامه ریزی روستایی دوره: 3، شماره: 5
72 تحلیل اثرگذاری شاخص های روستای خلاق بر پایداری سکونتگاه های روستایی (مورد شناسی: منطقه سیستان) (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیا و آمایش شهری-منطقه ای دوره: 11، شماره: 38
73 تحلیل اثرگذاری عوامل ساختاری نوآوری بر فرآیند کارآفرینی روستایی (نمونه ی موردمطالعه: شهرستان فاروج) (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات جغرافیایی مناطق خشک دوره: 12، شماره: 45
74 تحلیل اثرگذاری فناوری دیجیتالی بر توسعه سکونتگاه های پیراشهری کلان شهر مشهد (دریافت مقاله) دوفصلنامه توسعه فضاهای پیراشهری دوره: 3، شماره: 2
75 تحلیل انطباق پذیری کتابخانه های آستان قدس رضوی در مشهد با معیارهای مرکزیت و سازگاری (دریافت مقاله) دوفصلنامه جغرافیا و توسعه فضای شهری دوره: 4، شماره: 2
76 تحلیل پیامدهای تغییر کاربری اراضی کشاورزی در سکونتگاه‌های روستایی با تأکید برکشت زعفران (نمونه‌ی موردی: دهستان میانجام شهرستان تربت‌جام) (دریافت مقاله) فصلنامه زراعت و فناوری زعفران دوره: 8، شماره: 3
77 تحلیل پیشران های اثرگذار بر پراکنش فضاهای سبز شهری با تکیه بر رهیافت عدالت محیط زیستی با رویکرد آینده پژوهی (مطالعه موردی: شهر اصفهان) (دریافت مقاله) فصلنامه اقتصاد و برنامه ریزی شهری دوره: 3، شماره: 4
78 تحلیل پیشران های کلیدی اثرگذاری شاخص های روستای خلاق بر پایداری سکونتگاه های روستایی با رهیافت آینده پژوهی (مطالعه موردی: منطقه سیستان) (دریافت مقاله) فصلنامه راهبردهای توسعه روستایی دوره: 7، شماره: 3
79 تحلیل پیشران های کلیدی اثرگذاری شاخص های گردشگری تجاری بر پایداری سکونتگاه های روستایی با رهیافت آینده پژوهی (مطالعه موردی: منطقه تجاری دهشیخ- سیگار استان فارس) (دریافت مقاله) فصلنامه برنامه ریزی و توسعه گردشگری دوره: 10، شماره: 37
80 تحلیل پیشران های کلیدی اثرگذاری عملکرد مدیریت روستایی بر تحولات کالبدی سکونتگاه های پیراشهری با رویکرد آینده پژوهی(مورد: شهرستان علی آباد کتول) (دریافت مقاله) دوفصلنامه توسعه فضاهای پیراشهری دوره: 4، شماره: 1
81 تحلیل پیشران های کلیدی اثرگذاری مولفه های رقابت پذیری بر شکل گیری اقتصاد دانش بنیان با رویکرد آینده پژوهی (مطالعه موردی شهر کرمان) (دریافت مقاله) فصلنامه اقتصاد و برنامه ریزی شهری دوره: 3، شماره: 3
82 تحلیل پیشران های کلیدی موثر بر افزایش اثربخشی برنامه های راهبردی-عملیاتی شهر و شهرداری ها با رویکرد آینده پژوهی در شهرهای استان خراسان رضوی (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات توسعه پایدار شهری و منطقه ای دوره: 2، شماره: 4
83 تحلیل پیشران های کلیدی موثر بر پذیرش گردشگری جامعه محور در سکونتگاه های روستایی با رویکرد آینده پژوهی مطالعه موردی: شهرستان شیروان (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیا و توسعه دوره: 19، شماره: 65
84 تحلیل تاثیرپذیری تحولات کالبدی-فضایی سکونتگاه های روستایی پیراشهری از عوامل درونی و بیرونی در مجموعه شهری مشهد (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیا دوره: 17، شماره: 60
85 تحلیل تغییرات ساختاری سیمای سرزمین و الگوهای توسعه شهری با استفاده از تصاویر ماهوارهای چندزمانه - مورد مطالعه: کلان شهر مشهد (دریافت مقاله) فصلنامه اطلاعات جغرافیایی ( سپهر) دوره: 30، شماره: 119
86 تحلیل عوامل ساختاری موثر بر مشارکت روستاییان در توسعه ی نواحی روستایی(مطالعه موردی شهرستان ایجرود- استان زنجان) (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات کاربردی علوم جغرافیایی دوره: 12، شماره: 24
87 تحلیل عوامل مو ثر بر گرایش روستاییان به اجرای طرح صدور سند اماکن روستایی (مطالعه موردی: شهرستان جهرم) (دریافت مقاله) دوفصلنامه جغرافیا و توسعه ناحیه ای دوره: 14، شماره: 2
88 تحلیل عوامل موثر بر مدیریت پیچیدگی های اکولوژیکی و اجتماعی در حفظ منابع طبیعی روستاها (مورد مطالعه: روستاهای استان لرستان) (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیا و مخاطرات محیطی دوره: 11، شماره: 1
89 تحلیل فضایی اثرگذاری سرمایه اجتماعی بر تغییرات سطح توسعه پایدار در حوزه های روستایی مطالعه موردی: شهرستان بجنورد (دریافت مقاله) فصلنامه برنامه ریزی فضایی(جغرافیا) دوره: 10، شماره: 1
90 تحلیل فضایی ارزش کیفیت محیطی روستاهای هدف گردشگری (مطالعه موردی: دهستان فضل، شهرستان نیشابور) (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات محیطی هفت حصار دوره: 8، شماره: 29
91 تحلیل فضایی تاثیر ابعاد هوش فرهنگی بر عملکرد زمینه ای دهیاران (مطالعه موردی: روستاهای شهرستان مشهد) (دریافت مقاله) دوفصلنامه جغرافیا و توسعه ناحیه ای دوره: 20، شماره: 4
92 تحلیل فضایی تاثیر شاخص های عدالت توزیعی بر تاب آوری مناطق روستایی در برابر خشکسالی (مطالعه موردی: مناطق روستایی غرب دریاچه ارومیه) (دریافت مقاله) فصلنامه مخاطرات محیط طبیعی دوره: 10، شماره: 30
93 تحلیل فضایی تأثیر گردشگری تجاری بر توسعه‌ی پایدار مناطق روستایی (مطالعه‌ی موردی: محدوده‌ی تجاری دهشیخ- سیگار در شهرستان لامرد) (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات جغرافیایی مناطق خشک دوره: 10، شماره: 40
94 تحلیل فضایی سطح تاب آوری سکونتگاه های روستایی در برابر مخاطرات محیطی (مورد مطالعه: بخش مرکزی شهرستان فاروج) (دریافت مقاله) مجله تحلیل فضایی مخاطرات محیطی دوره: 5، شماره: 1
95 تحلیل فضایی شاخص های موثر در شکل گیری توسعه هوشمند روستایی مطالعه موردی: شهرستان جوین (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیا و توسعه دوره: 18، شماره: 60
96 تحلیل فضایی شاخصهای شکل گیری روستای خلاق در سکونتگاه های روستایی (مطالعه موردی: منطقه سیستان) (دریافت مقاله) فصلنامه برنامه ریزی فضایی(جغرافیا) دوره: 11، شماره: 1
97 تحلیل فضایی عوامل موثر بر شکل گیری گردشگری تجاری در سکونتگاه های روستایی (مطالعه موردی: محدوده تجاری دهشیخ- سیگار در شهرستان لامرد) (دریافت مقاله) دوفصلنامه کاوش های جغرافیایی مناطق بیابانی دوره: 10، شماره: 1
98 تحلیل فضایی مکان‌یابی بهینه مراکز خدمات‌رسانی روستایی با روش‌های تصمیم‌گیری چند معیارۀ فازی. مطالعۀ موردی: بخش ساردوئیه-شهرستان جیرفت (دریافت مقاله) مجله آمایش جغرافیایی فضا دوره: 10، شماره: 36
99 تحلیل معیارهای شناسایی روستای خوب از دیدگاه کارشناسان و مدیران روستایی در شهرستان بناب (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش و برنامه ریزی روستایی دوره: 5، شماره: 2
100 تحلیل مقایسه‌ای اثرات الگوهای اسکان مجدد پس از وقوع مخاطرات طبیعی بر کیفیت زندگی روستاییان (موردمطالعه: زلزله سال 1376 شهرستان زیرکوه) (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیا و مخاطرات محیطی دوره: 9، شماره: 2
101 تحلیل و آینده نگری تحولات کالبدی سکونتگاههای روستایی پیراشهری واقع در حریم کلان شهر مشهد (دریافت مقاله) فصلنامه برنامه ریزی فضایی(جغرافیا) دوره: 10، شماره: 2
102 جایگاه کشتهای دوم در اقتصاد نواحی روستایی (مطالعه موردی: دهستان دشتسر آمل) (دریافت مقاله) مجله جغرافیا و برنامه ریزی محیطی دوره: 22، شماره: 4
103 سنجش رضایت مندی از کیفیت زندگی در مجتمع های زیستی احداث شده پس از رویداد زلزله مطالعه موردی: شهرستان زیرکوه (قاین) (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیا و مخاطرات محیطی دوره: 4، شماره: 15
104 سنجش سطح سلامت روستاییان و عوامل فردی موثر بر آن در شهرستان میبد- یزد (دریافت مقاله) فصلنامه برنامه ریزی فضایی(جغرافیا) دوره: 3، شماره: 1
105 سنجش فضایی ظرفیت تاب آوری زیرساختی جامعه روستایی شهرستان بجنورد با مدل FAHP و منطق فازی در محیط GIS (دریافت مقاله) فصلنامه مخاطرات محیط طبیعی دوره: 8، شماره: 20
106 شناسایی چالش های پیش روی توسعه اکوسیستم کسب وکارهای کارآفرینانه گردشگری روستایی (موردمطالعه: بخش ساردوئیه در شهرستان جیرفت) (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های روستایی دوره: 12، شماره: 4
107 شناسایی عوامل کلیدی مؤثر بر توسعه‌ی گردشگری با رویکرد آینده‌نگاری (مطالعه‌ی موردی: استان یزد) (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات جغرافیایی مناطق خشک دوره: 9، شماره: 33
108 شناسایی موانع و محدودیت های استفاده از اعتبارات خرد دولتی در توسعه فعالیت های کارآفرینی روستایی (مطالعه موردی: دهستان رادکان) (دریافت مقاله) فصلنامه راهبردهای توسعه روستایی دوره: 7، شماره: 4
109 شناسایی و اولویت بندی مسیرهای عمده کسب کسب و کارهای گردشگری مناطق روستایی شهرستان جیرفت با استفاده از عملگرهای فازی (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات توسعه پایدار شهری و منطقه ای دوره: 2، شماره: 3
110 شناسایی و تحلیل اثرات رونق صنایع دستی بومی در توسعه سکونتگاه های روستایی (مطالعه موردی: شهرستان های تربت جام- تایباد) (دریافت مقاله) فصلنامه راهبردهای توسعه روستایی دوره: 9، شماره: 2
111 عوامل اثرگذار بر زیست بوم کارآفرینی روستایی در شهرستان کاشمر (دریافت مقاله) دوفصلنامه مدیریت سبز و توسعه دوره: 1، شماره: 2
112 عوامل موثر بر انتخاب شهر مشهد به عنوان هدف گردشگری پزشکی (دریافت مقاله) فصلنامه گردشگری شهری دوره: 2، شماره: 3
113 عوامل موثر بر تحقق پذیری کاربری های پیشنهادی در طرح های هادی روستایی ایران (دریافت مقاله) فصلنامه مسکن و محیط روستا دوره: 33، شماره: 147
114 عوامل موثر بر تحقق پذیری کاربری های پیشنهادی در طرح های هادی روستایی ایران (دریافت مقاله) فصلنامه مسکن و محیط روستا دوره: 33، شماره: 147
115 قابلیت شناخت گردشگری کشاورزی با تکیه بر محصولات انگور و زعفران (مطالعه موردی: روستاهای بخش مرکزی شهرستان کاشمر) (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات علوم زیستی و زیست فناوری دوره: 2، شماره: 3
116 مقایسه تطبیقی اثرات قاچاق کالا بر توسعه نواحی روستایی (موردپژوهی: مناطق تجاری ده شیخ (فارس) و گچین (هرمزگان)) (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های روستایی دوره: 8، شماره: 2
117 مقایسه تطبیقی روش های تصمیم گیری چند معیاره در مکان یابی بهینه ساختمان های بلندمرتبه (مطالعه موردی: منطقه ۹ شهرداری مشهد) (دریافت مقاله) فصلنامه برنامه ریزی فضایی(جغرافیا) دوره: 5، شماره: 3
118 مکان یابی با هدف توسعه مناسب بافت فیزیکی در سکونتگاه های روستایی (مطالعه موردی: روستاهای شهرستان خواف) (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش و برنامه ریزی روستایی دوره: 2، شماره: 3
119 مکان یابی بهینه فضاهای آموزشی در سکونتگاههای روستایی مورد شناسی: نقاط روستایی شهرستان خواف (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیا و آمایش شهری-منطقه ای دوره: 5، شماره: 16
120 مکان یابی بهینه فضاهای سبز در سکونتگاه های روستایی (مطالعه موردی: نقاط روستایی شهرستان خواف) (دریافت مقاله) فصلنامه محیط شناسی دوره: 40، شماره: 3
121 مکان یابی پایدار صنایع تبدیلی کشاورزی (مطالعه موردی: بخش زنجان رود، استان زنجان) (دریافت مقاله) فصلنامه توسعه پایدار محیط جغرافیایی دوره: 1، شماره: 1
122 مکان یابی محل دفن مناسب پسماندها در سکونتگاه های روستایی (مطالعه موردی: نقاط روستایی شهرستان خواف) (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیا و مخاطرات محیطی دوره: 2، شماره: 6
123 مکان یابی ناحیه صنعتی محصولات کشاورزی زرشک و عناب در مناطق روستایی (مورد شناسی: شهرستان بیرجند) (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیا و آمایش شهری-منطقه ای دوره: 8، شماره: 28
124 نقش عوامل طبیعی در پایداری سکونتگاههای روستایی (مطالعه موردی: شهرستان سبزوار) (دریافت مقاله) مجله جغرافیا و برنامه ریزی محیطی دوره: 21، شماره: 4
125 نقش مولفه های اصلی شکل گیری رهیافت رشد هوشمند در توسعه پایدار سکونتگاه های روستایی (مطالعه موردی: شهرستان جیرفت) (دریافت مقاله) فصلنامه برنامه ریزی فضایی(جغرافیا) دوره: 12، شماره: 2
126 نقش نگرش فکری و فلسفی مؤثر بر مشارکت روستاییان در فرایند اجرای طرح های هادی روستایی. مطالعه موردی شهرستان خواف (دریافت مقاله) مجله آمایش جغرافیایی فضا دوره: 4، شماره: 11
127 نگرش جامعه محلی نسبت به هم جواری با مجموعه های گردشگاهی پیراشهری مورد: مجموعه گردشگری باغرود نیشابور (دریافت مقاله) دوفصلنامه توسعه فضاهای پیراشهری دوره: 1، شماره: 2
128 واکاوی فرصت ها و چالش های فراروی ایجاد دهکده شهری در راستای تحقق سکونتگاه های روستایی پایدار (مطالعه موردی: روستای جاغرق از توابع شهرستان بینالود) (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش و برنامه ریزی روستایی دوره: 4، شماره: 4
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 آینده نگری اثرگذاری عوامل محیطی بر تحولات کالبدی- فضایی سکونتگاه های روستایی پیراشهری مشهد (دریافت مقاله) سومین همایش ملی توسعه پایدار روستایی در برنامه هفتم توسعه کشور
2 اثرات توسعهی حریم شهر مشهد بر بافت کالبدی روستاهای اطراف ناحیه توس (دریافت مقاله) هفتمین کنفرانس ملی برنامه ریزی و مدیریت شهری با تاکید بر راهبردهای توسعه شهری
3 ارزیابی اثرات جابه جایی و انتقال روستاهای در معرض مخاطرات طبیعی (نمونه موردی: روستای بیساباد نوسازی استان خراسان رضوی) (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی مخاطرات محیطی
4 ارزیابی اثرات کالبدی اجرای طرح های هادی روستایی (مطالعه مورد: روستاهای غرب خراسان رضوی) (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی مسکن و توسعه کالبدی روستا
5 ارزیابی توان اکولوژیک توسعه روستایی با استفاده از توابع فازی در سیستم اطلاعات جغرافیایی (مطالعه موردی: مجموعه شهری مشهد) (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی علم اطلاعات جغرافیایی بنیادها و کاربردهای بین رشته ای
6 برآورد میزان و ارزش آلاینده های زیست محیطی ناشی از سکونتگاه های شهری(مطالعه موردی:آب شهر سبزوار) (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره جغرافیدانان ایران
7 بررسی اثرات تغییراقلیم بر گردشگری استان کرمان (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی بیابان لوت با رویکرد گردشگری
8 بررسی اثرات زیست محیطی مجموعه تفریحی چالیدره از دیدگاه جامعه میزبان (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی برنامه ریزی و مدیریت محیط زیست
9 بررسی تاثیر همجواری با کلانشهر مشهد بر تحولات کالبدی – فضایی سکونتگاه های روستایی پیرامون (دریافت مقاله) دومین همایش ملی چشم انداز توسعه پایدار روستایی ایران
10 بررسی عوامل موثر بر انتخاب گردشگران در ارتباط با اقامتگاه های بوم گردی به عنوان محصول گردشگری کم شتاب، (مورد پژوهی: اقامتگاه های بوم گردی استان اصفهان) (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس ملی در مدیریت،حسابداری و اقتصاد با تاکید بر بازاریابی منطقه ای و جهانی
11 بررسی میزان تغییر سبک زندگی در نواحی روستایی (منطقه مورد مطالعه: دهستان کبود گنبد شهرستان کلات) (دریافت مقاله) اولین همایش اندیشه ها وفناوری های نوین در علوم جغرافیایی
12 بررسی نقش پدافند غیر عامل در مکان گزینی ابر پروژه های شهری (مطالعه موردی:مجموعه گردشگری شاندیز) (دریافت مقاله) ششمین کنگره انجمن ژئوپلیتیک ایران پدافند غیرعامل
13 بررسی نقش سرمایه ی انسانی بر شکل گیری اقتصاد خلاق و کارآفرینی روستایی (مطالعه ی موردی: روستاهای شهرستان بینالود) (دریافت مقاله) همایش ملی بررسی راهکارهای مدیریت توسعه کارآفرینی روستایی در ایران
14 تاثیر روند شهرنشینی برتحولات توسعه ی انسانی درکشورهای اسلامی (دریافت مقاله) پنجمین کنگره بین المللی جغرافیدانان جهان اسلام
15 تاثیر کلان شهر مشهد بر تحولات کالبدی فضایی روستاهای پیرامونی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی و هشتمین کنفرانس ملی برنامه ریزی و مدیریت شهری
16 تاثیر گردشگری فرهنگی بر ارتقاء کیفیت زندگی روستاییان (مطالعه موردی: روستای یاسه چاه- شهرستان سامان) (دریافت مقاله) کنفرانس ملی اکوتوریسم،فرهنگ و توسعه گردشگری
17 تأثیر ابرپروژه ها بر بازار زمین و مسکن شهری (مطالعه موردی: شهر شاندیز) (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس ملی برنامه ریزی و مدیریت شهری با تاکید بر مولفه های شهر اسلامی
18 تأثیر عملکرد مدیریت شهری بر ارتقا کیفیت زندگی شهروندان مطالعه موردی: شهرجدید گلبهار (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس برنامه‌ریزی و مدیریت شهری
19 تبیین نظری جایگاه اعتبارات دولتی در توسعه کارآفرینی روستایی (دریافت مقاله) همایش ملی توسعه پایدار (با رویکرد فرصت ها و چالش های سرمایه گذاری در منطقه ترشیز)
20 تحلیل اثرگذاری شرایط کالبدی شهر جدید گلبهار بر فرایند جذب جمعیت از کلان شهر مشهد (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس برنامه ریزی و مدیریت شهری
21 تحلیل اثرگذاری عوامل کالبدی بر احساس امنیت در روستاهای هدف گردشگری مذهبی (مطالعه موردی: روستای پیرچوگان شهرستان رودان) (دریافت مقاله) دهمین همایش سراسری محیط زیست انرژی و منابع طبیعی پایدار
22 تحلیل میزان موفقیت تعاونی های کشاورزی استان خراسان رضوی در توسعه کشاورزی (دریافت مقاله) همایش ملی توسعه روستایی
23 تحلیل نظری جایگاه امنیت کالبدی در برنامه ریزی مناطق روستایی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی علوم جغرافیا
24 تحلیل نقش عوامل فضایی-کالبدی روستایی بر میزان احساس امنیت (دریافت مقاله) همایش ملی رویکردهای نوین در برنامه ریزی و توسعه پایدار منطقه ای
25 تحلیل نقش گردشگری مذهبی در توسعه سکونتگاههای روستایی مطالعه موردی:روستای نوده انقلاب از شهرستان خوشاب (دریافت مقاله) اولین همایش بین المللی علمی راهبردی توسعه گردشگری جمهوری اسلامی ایران، چالش ها و چشم اندازها
26 تحلیل وضعیت دفع بهداشتی و مدیریت پسماندهای روستایی توسط دهیاران از دیدگاه روستاییان (مطالعه موردی: روستاهای بخش نیمبلوک شهرستان قاین) (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی علوم کشاورزی،محیط زیست،توسعه شهری و روستایی
27 تهیه نقشه پهنه بندی خطر زمین لغزش با کاربرد مدل ترکیبی FAHP-OWA (مطالعه موردی: بخش مرکزی شهرستان فاروج) (دریافت مقاله) پنجمین همایش ملی ژئومورفولوژی و چالش های محیطی
28 راهبردهای پدافند غیر عامل در توسعه سکونتگاه های مرزی (دریافت مقاله) ششمین کنگره انجمن ژئوپلیتیک ایران پدافند غیرعامل
29 روند تحولات توسعه‌ی انسانی در کشورهای اسلامی (دریافت مقاله) چهارمین کنگره بین المللی جغرافیدانان جهان اسلام
30 شناسایی متغیر های کلیدی در شکل گیری برند مقصد گردشگری مبتنی بر روش آینده پژوهی (مطالعه موردی: روستای هدف گردشگری سوادجان استان چهارمحال و بختیاری) (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی تحولات نوین در مدیریت ، اقتصاد و حسابداری
31 شناسایی متغیرهای کلیدی در شکل گیری ماهیت برند روستای هدف گردشگری (مطالعه موردی: روستای یاسه چای استان چهارمحال و بختیاری) (دریافت مقاله) کنفرانس ملی اندیشه های نوین و خلاق در مدیریت،حسابداری مطالعات حقوقی و اجتماعی
32 شناسایی نواحی بحرانی منابع آب شهر سبزوار بر اساس بار آلودگی نیترات (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی خدمات شهری و محیط زیست
33 عارضه یابی اجتماعی در نواحی حاشیه ی شهرها (مطالعه موردی: شهر سبزوار) (دریافت مقاله) دومین همایش ملی شهر سالم
34 عوامل مؤثر بر توسعه گردشگری پزشکی در شهر مشهد (دریافت مقاله) هفتمین کنفرانس ملی برنامه ریزی و مدیریت شهری با تاکید بر راهبردهای توسعه شهری
35 عوامل موثر بر عملکرد دهیاران و نقشآن در توسعه سکونتگاه های روستایی (مطالعه موردی: شهرستان خواف) (دریافت مقاله) همایش ملی توسعه روستایی
36 مدیریت نوین روستایی و نقشآن در تحول مساکن با توجه بر عملکرد دهیاران (مطالعه موردی: دهستان میشخاص- شهرستان ایلام ) (دریافت مقاله) همایش ملی توسعه روستایی
37 نقش و جایگاه فرهنگ در کشاورزی پایدار مناطق روستایی (مطالعه موردی: روستاهای بخش جعفرآباد شهرستان قم) (دریافت مقاله) همایش ملی توسعه روستایی
38 واکاوی عوامل ساخت جوهره برند در روستای هدف گردشگری از دیدگاه جامعه میهمان و میزبان (مطالعه موردی: روستای هوره استان چهارمحال و بختیاری) (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی تحولات نوین در مدیریت ، اقتصاد و حسابداری