دکتر فتحیه فتاحی زاده

دکتر فتحیه فتاحی زاده استاد دانشگاه الزهرا

دکتر فتحیه فتاحی زاده

Dr. Fathiyeh Fattahizadeh

استاد دانشگاه الزهرا

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 آراء تفسیری آیت الله جوادی آملی در موضوع عفاف با رویکرد تحلیل محتوا (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های اجتماعی اسلامی دوره: 23، شماره: 114
2 ارزیابی دیدگاه محمد شحرور در مبانی فهم و تفسیر قرآن کریم (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های قرآنی دوره: 25، شماره: 94
3 ارزیابی مدخل سجع از دایرۃ المعارف قرآن لیدن (دریافت مقاله) دوفصلنامه آموزه های قرآنی دوره: 14، شماره: 21
4 ارزیابی و نقد مدخل جنسیت از دائره المعارف قرآن لیدن (دریافت مقاله) مطالعات زن و خانواده دوره: 2، شماره: 2
5 انسان به مثابه یک امت در قرآن کریم(مطالعه موردی آیات ۱۲۳ - ۱۲۰ سوره نحل) (دریافت مقاله) دوفصلنامه مطالعات بنیادین تمدن نوین اسلامی دوره: 3، شماره: 1
6 بررسی آراء سیوطی در اجمال و تبیین آیات قرآن کریم با محوریت اندیشه های علامه طباطبایی (دریافت مقاله) تحقیقات علوم قرآن و حدیث دوره: 13، شماره: 1
7 بررسی استنادهای تفسیری در «مواهب الرحمن فی تفسیر القرآن» سید عبدالاعلی سبزواری (دریافت مقاله) مجله مطالعات فهم حدیث دوره: 1، شماره: 2
8 بررسی حکمت اختلاف فعلی در آیات متشابه لفظی (دریافت مقاله) تحقیقات علوم قرآن و حدیث دوره: 5، شماره: 1
9 بررسی فهم مخاطبان عصر نزول از آیات علمی تطور جنین (دریافت مقاله) دوفصلنامه قرآن و علم دوره: 13، شماره: 25
10 پیوند آموزه های نهج البلاغه با آیه اهتداء (یونس:۳۵) (دریافت مقاله) فصلنامه سفینه دوره: 17، شماره: 67
11 تاثیر پایه های فکری ابوزید در نگرش او به مسائل زنان (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات اجتماعی - روانشناختی زنان دوره: 8، شماره: 3
12 تاثیر مبانی فکری سید احمدخان هندی بر اندیشه های تفسیری وی (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات شبه قاره دوره: 11، شماره: 36
13 تبیین تحلیل رابطه متن و مخاطب در پیام های قرآن (دریافت مقاله) دوفصلنامه کتاب قیم دوره: 6، شماره: 15
14 تبیین راهکارهای عملی و نظری کسب تواضع و فروتنی بر مبنای تحلیل محتوای خطبه قاصعه امیرالمومنین(ع) (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات اخلاق کاربردی دوره: 16، شماره: 37
15 تبیین ساختار هندسی خطبه های سه گانه غدیر با استفاده از روش تحلیل محتوای مقوله ای (دریافت مقاله) دوفصلنامه امامت پژوهی دوره: 9، شماره: 1
16 تبیین ماهیت جهل و علل و پیامدهای آن بر مبنای تحلیل محتوای خطبه قاصعه امام علی(ع) (دریافت مقاله) فصلنامه مشکوه دوره: 39، شماره: 3
17 تجلی قرآن کریم در دعای مکارم اخلاق امام سجاد (ع) با رویکرد بینامتنی (دریافت مقاله) فصلنامه سراج منیر دوره: 7، شماره: 23
18 تحلیل مؤلّفه‌های معنایی «امام» درآیه 12 سوره مبارکة یس با بهره‌گیری از روابط هم‌نشینی و جانشینی (دریافت مقاله) پژوهش های زبانشناختی قرآن دوره: 6، شماره: 1
19 تحلیل محتوای دعای 26 صحیفۀ سجادیه (دریافت مقاله) فصلنامه سراج منیر دوره: 9، شماره: 32
20 تحلیل محتوای مکاتبات و مذاکرات امام حسین(ع) در جریان قیام عاشورا و تخریج مدل منطقی آن (دریافت مقاله) دوفصلنامه مطالعات قرآن و حدیث دوره: 11، شماره: 22
21 جایگاه نقد حدیث در وسائل الشیعه (دریافت مقاله) تحقیقات علوم قرآن و حدیث دوره: 9، شماره: 1
22 جستاری در رویکرد علامه طباطبایی به نقش «زبان» در قرآن کریم با محوریت نمودهای گفتاری (دریافت مقاله) دوفصلنامه کتاب قیم دوره: 11، شماره: 24
23 درآمدی بر ترجمه ساخت های کنایی در صحیفه سجادیه (دریافت مقاله) مجله حدیث و اندیشه دوره: 14، شماره: 27
24 درآمدی بر زبان حدیث، تحلیلی بر ضمنی شدگی اطلاعات در فرایند نقل حدیث (دریافت مقاله) مجله مطالعات فهم حدیث دوره: 4، شماره: 2
25 دلالات الامام الباطل فی القرآن الکریم (دریافت مقاله) مجله آفاق الحضاره الاسلامیه دوره: 19، شماره: 2
26 رفتارشناسی امام علی(علیه‌السلام) با اولین مخالفان داخلی حکومت اسلامی (دریافت مقاله) دوفصلنامه پژوهشنامه علوی دوره: 8، شماره: 16
27 روابط بینامتنی خطبه ی فدک با قرآن (دریافت مقاله) فصلنامه سراج منیر دوره: 7، شماره: 22
28 روابط بینامتنی دعای چهل و چهارم صحیفه سجادیه (دعا درآغاز ماه رمضان) با قرآن کریم (دریافت مقاله) فصلنامه سراج منیر دوره: 9، شماره: 33
29 روش آیت الله خویی در تعارض جرح و تعدیل (دریافت مقاله) تحقیقات علوم قرآن و حدیث دوره: 11، شماره: 3
30 روش آیت الله خویی در تعامل با اصول اولیه رجالی (دریافت مقاله) دوفصلنامه علوم قرآن و حدیث دوره: 48، شماره: 2
31 روش آیت الله خویی در توحید مختلفات (دریافت مقاله) دوفصلنامه کتاب قیم دوره: 8، شماره: 20
32 روش شناسی کاشف الغطاء در تعلیق بر شرح نهج البلاغه محمد عبده (دریافت مقاله) دوفصلنامه آموزه های حدیثی دوره: 3، شماره: 6
33 روش علامه شعرانی در حل تعارض اخبار (دریافت مقاله) تحقیقات علوم قرآن و حدیث دوره: 11، شماره: 1
34 روش های نقد و ارزیابی شبهات واقعه غدیر در کتاب الغدیر (دریافت مقاله) دوفصلنامه مطالعات قرآن و حدیث دوره: 12، شماره: 2
35 روش‌شناسی علامه جعفری در شرح نهج‌البلاغه (با تأکید بر منابع و استنادهای تفسیری) (دریافت مقاله) دوفصلنامه پژوهشنامه علوی دوره: 4، شماره: 8
36 ساختار تعاملات مدیریتی حاکمان از رهگذر تحلیل محتوای نامه 53 نهج البلاغه (دریافت مقاله) دوفصلنامه مطالعات قرآن و حدیث دوره: 13، شماره: 2
37 شناخت اهل باطل بر مبنای تحلیل محتوای نامه امام صادق (ع) به اصحاب (دریافت مقاله) مجله مطالعات فهم حدیث دوره: 7، شماره: 2
38 شیخ حر عاملی و راهکارهای حل تعارض اخبار در وسایل الشیعه (دریافت مقاله) دوفصلنامه کتاب قیم دوره: 7، شماره: 17
39 شیخ طوسی و روش های نقد حدیث در تهذیبین (دریافت مقاله) دوفصلنامه مطالعات قرآن و حدیث دوره: 2، شماره: 4
40 علوم مقدماتی برای کشف حکمت تفاوت آیات مشابه (دریافت مقاله) دوفصلنامه مطالعات قرآن و حدیث دوره: 4، شماره: 7
41 کاربست زبان شناسی تاریخی و شناختی در تحلیل ساختار مفهومی عرف در قرآن (دریافت مقاله) پژوهشنامه مطالعات تاریخی قرآن و حدیث دوره: 25، شماره: 66
42 کارکرد تفسیری اقتباس های قرآنی خطبه های حضرت زهرا (س) (دریافت مقاله) فصلنامه سراج منیر دوره: 7، شماره: 24
43 کارکردهای تفسیری صحیفه سجادیه در تبیین جایگاه نبوت (دریافت مقاله) دوفصلنامه کتاب قیم دوره: 10، شماره: 22
44 مأثور بودن دعاهای روزانه ماه رمضان در بوته نقد (دریافت مقاله) مجله مطالعات فهم حدیث دوره: 6، شماره: 1
45 مبانی و قواعد تفسیری علامه شعرانی (دریافت مقاله) تحقیقات علوم قرآن و حدیث دوره: 7، شماره: 2
46 معناشناسی الفاظ قرآن در تفسیر مجمع البیان (دریافت مقاله) دوفصلنامه مطالعات قرآن و حدیث دوره: 5، شماره: 9
47 معناشناسی توصیفی واژه عزم در قرآن کریم (دریافت مقاله) تحقیقات علوم قرآن و حدیث دوره: 14، شماره: 2
48 معیارهای مشترک شیخ طوسی و بیهقی در فهم احادیث فقهی با تاکید بر تهذیبین و السنن الکبری (دریافت مقاله) مجله مطالعات فهم حدیث دوره: 3، شماره: 1
49 مفهوم سازی تاثیر شیطان/ابلیس در نظام هدایت/ضلالت برمبنای مقوله حرکت در قرآن کریم: رویکرد شناختی (دریافت مقاله) فصلنامه زبان پژوهی دوره: 13، شماره: 40
50 مفهوم‌سازی «اعمال نیک» در قرآن کریم با رویکردی شناختی (دریافت مقاله) پژوهش های زبانشناختی قرآن دوره: 7، شماره: 1
51 نگرش علامه طباطبایی (رحمه ا... علیه) به روایات ترتیب نزول (دریافت مقاله) دوفصلنامه مطالعات قرآن و حدیث دوره: 2، شماره: 3
52 واکاوی نگرش علامه طباطبایی به روایات وارده در تفسیر قرآن کریم با تاکید بر مفاهیم بطن و جری (دریافت مقاله) تحقیقات علوم قرآن و حدیث دوره: 12، شماره: 2
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 بازنمود رویداد حرکت در جلوه های گفتاری زبان در قرآن کریم: رویکردی شناختی (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی فقه،حقوق و پژوهش های دینی
2 تجلی پیوند امام و کتاب آسمانی بر اساس استعاره مفهومی: رویکردی شناختی (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی مطالعات میان رشته علوم انسانی و اسلامی ایران
3 تجلی مضامین تعلیمی – تربیتی در منظومه ی دفتر دل علامه حسن حسن زاده آملی (دریافت مقاله) چهارمین کنگره بین المللی فرهنگ و اندیشه دینی
4 جستاری در استعاره های حوزه عاطفی «خشم» در قرآن کریم : رویکردی شناختی (دریافت مقاله) ششمین همایش بین المللی مطالعات زبان و ادبیات در جهان اسلام
5 خرافه زدایی در سیره معصومان(ع) (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی علوم اسلامی و پژوهش های دینی
6 ساختار نظاممند مفاهیم جهان شمول دعای 26 صحیفه سجادیه (دریافت مقاله) همایش جهان‌شمولی آموزه‌های قرآنی و روایی
7 کاربست نظریه استعاره های مفهومی در حوزه حقوقی قرآن کریم با تأکید بر حوزه داوری قیامت (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی فقه،حقوق و پژوهش های دینی
8 معناشناسی شناختی «امام حق» در نهج البلاغه (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی فقه،حقوق و پژوهش های دینی
9 مفهوم شناسی حیا و عفاف با محوریت سوره نساء (دریافت مقاله) همایش نگرش علمی و کاربردی به عفاف و حجاب