دکتر سید آیت رزمجو

دکتر سید آیت رزمجو دانشیار گروه زبان انگلیسی دانشکده خارجی، دانشگاه شیراز، ایران

دکتر سید آیت رزمجو

Dr. Seyyed Ayatollah Razmjoo

دانشیار گروه زبان انگلیسی دانشکده خارجی، دانشگاه شیراز، ایران

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.