دکتر مهدی سبحانی نژاد

دکتر مهدی سبحانی نژاد

دکتر مهدی سبحانی نژاد

Dr. Mahdi Sobhani Nejad

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 آسیب شناسی تربیت دینی در عصر جهانیشدن و راهکارهای تعامل پویا با آن (دریافت مقاله) دوفصلنامه پژوهشهای آموزش و یادگیری دوره: 8، شماره: 1
2 آموزه هایی برای بهبود عنصر گفتگو در فرایند یاددهی - یادگیری از معبر مقایسه دیالکتیک سقراطی و کنش ارتباطی هابرماس (دریافت مقاله) دوفصلنامه پژوهشهای آموزش و یادگیری دوره: 17، شماره: 1
3 اثربخشی روش یادگیری معکوس برافزایش یادگیری خودراهبر و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان پایه ششم در درس علوم (دریافت مقاله) دوفصلنامه پژوهشهای آموزش و یادگیری دوره: 17، شماره: 1
4 ارائه مدلی برای سنجش آمادگی موسسات آموزش عالی برای تبدیل شدن به دانشگاه نسل سوم (نوآور و کارآفرین) (دریافت مقاله) دوفصلنامه پژوهشهای آموزش و یادگیری دوره: 15، شماره: 1
5 ارزشیابی برنامه درسی دروس عمومی معارف اسلامی دانشگاهی به منظور ارائه راهکارهای کیفیت بخش (دریافت مقاله) فصلنامه اندیشه های نوین تربیتی دوره: 12، شماره: 4
6 ارزشیابی وضعیت یاددهی – یادگیری معلمان دوره ابتدایی شهر یزد بر اساس مدل اشور و ویژگی های جمعیت شناختی (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات برنامه درسی دوره: 13، شماره: 48
7 ارزیابی عملکرد شوراهای دانش آموزی مدارس راهنمایی در جذب دانش آموزان به کمیته های مشارکتی (دریافت مقاله) دوفصلنامه پژوهشهای آموزش و یادگیری دوره: 5، شماره: 1
8 ارزیابی کیفیت برنامه های آموزشی دانشگاه پیام نور قم بر اساس الگوی (NADE-TDEC) (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات اندازه گیری و ارزشیابی آموزشی دوره: 5، شماره: 10
9 ارزیابی وضع موجود و مطلوب برنامه درسی مجازی دانشگاهی از دید دانشجویان (دریافت مقاله) دوفصلنامه پژوهشهای آموزش و یادگیری دوره: 12، شماره: 2
10 اعتبار سنجی روش های سنجش سطح خوانایی کتاب های درسی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش در برنامه ریزی درسی دوره: 13، شماره: 48
11 اعتبارسنجی و رتبه بندی مولفه های دانشی و مهارتی مورد نیاز معلمان به منظور کاربست فناوری اطلاعات و ارتباطات (دریافت مقاله) دوفصلنامه پژوهشهای آموزش و یادگیری دوره: 11، شماره: 2
12 انعکاس جایگاه و اهمیت میان رشته ای ها در مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی و برنامه های توسعه کشور (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش در برنامه ریزی درسی دوره: 15، شماره: 56
13 بررسی انطباق محتوای برنامه درسی دوره های آموزش ضمن خدمت با شرح وظایف شغلی از دید کارکنان ستادی سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور طی سال ۱۳۹۹ (دریافت مقاله) فصلنامه مهارت آموزی دوره: 8، شماره: 31
14 بررسی تاثیر آموزش بازسازی اسنادی در تغییر نگرش دانش آموزان دختر دوره راهنمایی شهر اصفهان نسبت به درس ریاضی (دریافت مقاله) دوفصلنامه پژوهشهای آموزش و یادگیری دوره: 9، شماره: 1
15 بررسی تاثیر دوره های ضمن خدمت بر عملکرد کارآفرینانه کارکنان شرکت ملی گاز ایران (دریافت مقاله) مجله مطالعات راهبردی در صنعت نفت و انرژی دوره: 3، شماره: 12
16 بررسی تاثیر مولفه های برنامه درسی پنهان بر بعد اجتماعی هویت اسلامی ـ ایرانی دانش آموزان دختر دوره متوسطه شهر تهران (دریافت مقاله) فصلنامه جامعه پژوهی فرهنگی دوره: 5، شماره: 2
17 بررسی تحلیلی آراء و اندیشه های فلسفی – تربیتی دکتر محمدباقر هوشیار و مقایسه آن با برخی اندیشه های معاصر (دریافت مقاله) دوفصلنامه پژوهشهای آموزش و یادگیری دوره: 7، شماره: 1
18 بررسی تحلیلی مبانی، اصول و روش های تربیت سیاسی از منظر امام علی(ع) در نهج البلاغه (دریافت مقاله) دوفصلنامه پژوهشهای آموزش و یادگیری دوره: 6، شماره: 1
19 بررسی تربیت مدنی از دیدگاه امام علی علیه السلام با تاکید بر نهج البلاغه (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش در مسائل تعلیم و تربیت اسلامی دوره: 21، شماره: 18
20 بررسی تطبیقی مبانی فلسفی تربیت اخلاقی از دیدگاه علامه طباطبایی و لویناس (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش در مسائل تعلیم و تربیت اسلامی دوره: 28، شماره: 48
21 بررسی جایگاه الگوی مفهومی فرهنگ ایثار و شهادت و ارزیابی میزان تحقق آن در اهداف مصوب دوره متوسطه آموزش و پرورش جمهوری اسلامی ایران (دریافت مقاله) دوفصلنامه پاسداری فرهنگی انقلاب اسلامی دوره: 5، شماره: 12
22 بررسی چگونگی جو حاکم بر روابط خواهر- برادری فرزندان خانواده های استان اصفهان (دریافت مقاله) دوفصلنامه پژوهشهای آموزش و یادگیری دوره: 8، شماره: 2
23 بررسی دیدگاه معلمان نسبت به شیوه های نظارت و راهنمایی مدیران مدارس (دریافت مقاله) دوفصلنامه پژوهشهای آموزش و یادگیری دوره: 4، شماره: 1
24 بررسی رابطه بین انگیزش پیشرفت تحصیلی دانش آموزان دوره متوسطه شهر اصفهان با ویژگی های شخصیتی آنان (دریافت مقاله) دوفصلنامه پژوهشهای آموزش و یادگیری دوره: 3، شماره: 1
25 بررسی رابطه میان مولفه های برنامه درسی پنهان با ابعاد گرایش به تفکر انتقادی دانشجویان (دریافت مقاله) دوفصلنامه پژوهشهای آموزش و یادگیری دوره: 11، شماره: 1
26 بررسی رابطه ی مهارت تفکر انتقادی با کیفیت زندگی، سلامت روان، مقبولیت اجتماعی و قدردانی دانشجویان پزشکی (دریافت مقاله) دوفصلنامه روانشناسی بالینی و شخصیت دوره: 12، شماره: 2
27 بررسی راهکارهای عملی تحقق نظام مصوب برنامه ریزی درسی غیر متمرکز دانشگاهی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش در برنامه ریزی درسی دوره: 2، شماره: 8
28 بررسی روابط همبستگی و سهم تبیینی فلسفه های آموزشی با ابعاد باورهای نظارتی مدیران مدارس شهر تهران (دریافت مقاله) مجله رهیافتی نو در مدیریت آموزشی دوره: 3، شماره: 11
29 بررسی روابط همبستگی و سهم تبیینی مؤلفه های برنامه درسی پنهان با ابعاد نگرش جامع پژوهشگری دانشجویان علوم تربیتی دانشگاههای دولتی شهر تهران (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش در برنامه ریزی درسی دوره: 2، شماره: 14
30 بررسی رویکرد برنامه درسی غالب اعضای هیات علمی دانشگاه شاهد با عنایت به ماهیت رشته های تخصصی و سطح تحصیلات آنان (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش در برنامه ریزی درسی دوره: 13، شماره: 48
31 بررسی عوامل موثر بر ارتقاءاثر بخشی دوره های آموزشی(مطالعه موردی:شرکت ملی نفت ایران) (دریافت مقاله) مجله مطالعات راهبردی در صنعت نفت و انرژی دوره: 1، شماره: 2
32 بررسی کیفی چگونگی انطباق اهداف آموزش عالی با مقتضیات بعد اقتصادی جهانیشدن (دریافت مقاله) دوفصلنامه مدیریت در دانشگاه اسلامی دوره: 1، شماره: 1
33 بررسی مؤلفه های مورد نیاز معلمان جهت کاربست فناوری اطلاعات و ارتباطات (ICT )در فرایندبرنامه ریزی درسی مدارس (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش در برنامه ریزی درسی دوره: 2، شماره: 7
34 بررسی مفاهیم ایثار و شهادت در کتابهای درسی دوره ابتدایی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش در مسائل تعلیم و تربیت اسلامی دوره: 22، شماره: 24
35 بررسی موانع خانوادگی مشارکت اولیای دانش آموزان در امور مدارس متوسطه شهر اصفهان (دریافت مقاله) دوفصلنامه پژوهشهای آموزش و یادگیری دوره: 10، شماره: 2
36 بررسی میزان آشنایی معلمان دوره ابتدایی شهر اصفهان با نظریه های یادگیری و نحوه به کارگیری آن ها در فرایند تدریس (دریافت مقاله) دوفصلنامه پژوهشهای آموزش و یادگیری دوره: 3، شماره: 2
37 بررسی میزان اعتماد اجتماعی ایرانیان نسبت به صاحبان مشاغل و اصناف کشور (دریافت مقاله) فصلنامه جامعه پژوهی فرهنگی دوره: 1، شماره: 1
38 بررسی میزان انطباق محتوای کتاب های درسی جدیدالتالیف حرفه وفن دوره راهنمایی تحصیلی با اهداف مصوب (دریافت مقاله) دوفصلنامه پژوهشهای آموزش و یادگیری دوره: 4، شماره: 2
39 بررسی میزان توجه به مولفه های مسئولیت پذیری اجتماعی در محتوای برنامه درسی دوره متوسطه نظری ایران در سال۱۳۹۰-۱۳۸۹ (دریافت مقاله) فصلنامه اندیشه های نوین تربیتی دوره: 8، شماره: 1
40 بررسی میزان کاربست اخلاق حرفه ای تدریس در بین اعضای هیات علمی دانشگاه علوم دریایی امام خمینی (ره) نوشهر (دریافت مقاله) فصلنامه آموزش علوم دریایی دوره: 4، شماره: 2
41 بررسی و تحلیل میزان توجه به مفاهیم دفاع مقدس در کتاب های درسی دوره ابتدایی و راهنمایی (دریافت مقاله) دوفصلنامه پژوهشهای آموزش و یادگیری دوره: 5، شماره: 2
42 پایگاه علمی حضرت رضا(ع) در اصلاح و شکوفاسازی علوم دوران خود (دریافت مقاله) فصلنامه مشکوه دوره: 28، شماره: 4
43 پیش نیازها و سازوکار برنامه درسی میان رشته ای دانشگاهی برای تقویت آینده پژوهی در راستای تحقق معرفت جامع (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات میان‌رشته‌ای در علوم انسانی دوره: 9، شماره: 3
44 تاثیر آموزش مهارت های اجتماعی بر رشد سازگاری فردی دانشجویان دختر دانشگاه علوم پزشکی مازندران (دریافت مقاله) دوفصلنامه پژوهشهای آموزش و یادگیری دوره: 12، شماره: 2
45 تبیین ابعاد و مولفه های نگرش جامع کار آفرینی و تحلیل آن در محتوای کتب درسی عمومی و تکمیل مهارت متوسطه کار دانش (دریافت مقاله) فصلنامه رهبری و مدیریت آموزشی دوره: 7، شماره: 1
46 تبیین اخلاق جنسی از منظر فیلسوفان و مربیان مسلمان با تاکید بر دلالت های تربیتی آن (دریافت مقاله) دوفصلنامه پژوهشهای آموزش و یادگیری دوره: 8، شماره: 1
47 تبیین بازتولید فرهنگی طبقاتی دانشگاهی با تاکید بر مولفه های ناهمسوی برنامه درسی پنهان به منظور طرح ملاحظات کاربردی دانشگاهی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش در برنامه ریزی درسی دوره: 12، شماره: 47
48 تبیین پدیدارشناختی ادراک معلمان سرآمد از ابعاد و مولفه های فلسفه معلمی خود (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های فلسفی دوره: 16، شماره: 39
49 تبیین پیامد های جهانی شدن اقتصادی بر اهداف علمی و آموزشی مقطع متوسطه آموزش و پرورش ایران (دریافت مقاله) فصلنامه اندیشه های نوین تربیتی دوره: 8، شماره: 2
50 تبیین پیامدهای جهانی شدن فرهنگ بر اهداف علمی و آموزشی دوره متوسطه ایران (دریافت مقاله) دوفصلنامه پژوهشهای آموزش و یادگیری دوره: 8، شماره: 1
51 تبیین جایگاه عقل در مثنوی مولوی و دلالت های تربیتی آن (دریافت مقاله) دوفصلنامه پژوهشهای آموزش و یادگیری دوره: 8، شماره: 2
52 تبیین جایگاه و چگونگی اصلاح الگوی مصرف اوقات فرغت خانواده های ایرانی به منظور ارائه راهکارهای عملیاتی بهره مندی جامع با عنایت به تعالیم دینی اسلام. (دریافت مقاله) فصلنامه فرهنگی - تربیتی زنان و خانواده دوره: 5، شماره: 16
53 تبیین رابطه رفتار شهروندی سازمانی و سرمایه اجتماعی بین کارشناسان دانشگاه تهران (دریافت مقاله) دوفصلنامه پژوهشهای آموزش و یادگیری دوره: 8، شماره: 2
54 تبیین روایی نقش و جایگاه امامت از دیدگاه امام رضا(ع) و وجوب ولایت پذیری از امام معصوم و ولی امر زمان (دریافت مقاله) فصلنامه فرهنگ رضوی دوره: 3، شماره: 10
55 تبیین ماهیت انسان از دیدگاه اسلام و غرب و عوامل تربیت دینی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش در مسائل تعلیم و تربیت اسلامی دوره: 21، شماره: 20
56 تبیین ماهیت برنامه درسی روئیدنی و استنتاج دلالت های آن در برنامه درسی (دریافت مقاله) دوفصلنامه پژوهشهای آموزش و یادگیری دوره: 17، شماره: 2
57 تبیین ماهیت برنامه درسی روئیدنی و استنتاج مبانی و اصول آن در دوره پیش دبستان (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش در برنامه ریزی درسی دوره: 18، شماره: 71
58 تبیین ماهیت، ابعاد و مولفه های علم تربیت دینی (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات معرفتی در دانشگاه اسلامی دوره: 18، شماره: 58
59 تبیین مبانی فلسفی تربیت دانش آموز فکور در مکتب فلسفی- تربیتی اسلام به منظور ارائه چارچوب نظری (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش در مسائل تعلیم و تربیت اسلامی دوره: 31، شماره: 61
60 تبیین مبانی فلسفی روش تدریس سقراطی: راهبردی در بهبود فرایند یاددهی - یادگیری مدارس (دریافت مقاله) دوفصلنامه پژوهشهای آموزش و یادگیری دوره: 15، شماره: 2
61 تبیین مبانی فلسفی مفهوم سعادت در نظام تربیت اخلاقی بانو مجتهده امین به منظور تدوین چارچوب نظری و دلالت های تربیتی آن (دریافت مقاله) فصلنامه مسائل کاربردی تعلیم و تربیت اسلامی دوره: 7، شماره: 3
62 تبیین محتوای برنامه درسی تربیت اخلاقی از منظر تحلیل مقایسه ای آرای کانت و ملا احمد نراقی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش در برنامه ریزی درسی دوره: 15، شماره: 56
63 تبیین مولفه های آموزش چند فرهنگی و تحلیل آن در محتوای کتب درسی تاریخ دوره متوسطه ایران (دریافت مقاله) فصلنامه علمی پژوهش های یاددهی و یادگیری دوره: 10، شماره: 42
64 تبیین نقش حمایت سازمانی، تجربه، اضطراب و خودکارآمدی رایانه در پیش بینی کاربست رایانه (دریافت مقاله) مجله مطالعات روانشناسی تربیتی دوره: 7، شماره: 11
65 تبیین وجوه تعمیق تربیت دینی حسب رویکرد فرامتن (با تاکید بر نظریه پساساختارگرایی) (دریافت مقاله) فصلنامه بین المللی میان رشته ای Pure Life دوره: 7، شماره: 21
66 تبیینی نو از مولفه های برنامه درسی پنهان با تاکید بر پدیدارشناسی ون منن (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش در برنامه ریزی درسی دوره: 14، شماره: 54
67 تجربه زیسته متخصصین تعلیم و تربیت از راهکارهای گسترش رفتار اخلاقی زمینه ساز ظهور در برنامه های درسی دانشگاهی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش در مسائل تعلیم و تربیت اسلامی دوره: 23، شماره: 26
68 تحقق هویت و انسجام اجتماعی جوانان در پرتو آموزه های پیامبر صلی الله وعلیه و آله در نهج الفصاحه (دریافت مقاله) فصلنامه مشکوه دوره: 26، شماره: 4
69 تحلیل ابعادشناسانه ی مسیولیت پذیری در سبک زندگی اسلامی (دریافت مقاله) فصلنامه سراج منیر دوره: 5، شماره: 16
70 تحلیل جایگاه محورها و عوامل سبک زندگی اسلامی مبتنی بر سوره مبارکه حجرات در کتابهای درسی ادبیات فارسی دوره متوسطه ایران (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش در مسائل تعلیم و تربیت اسلامی دوره: 22، شماره: 23
71 تحلیل جایگاه مولفههای اساسی آموزش شهروندی در محتوای کتابهای درسی مطالعات اجتماعی دوره ابتدایی (دریافت مقاله) دوفصلنامه پژوهشهای آموزش و یادگیری دوره: 15، شماره: 1
72 تحلیل شایستگی های حرفه ای اعضای هیأت علمی در زمینه ارزشیابی پیشرفت تحصیلی (دریافت مقاله) دوفصلنامه مطالعات آموزشی نما دوره: 17، شماره: 1
73 تحلیل محتوای کتاب درسی پیام های آسمان دوره متوسطه اول از منظر توجه به شایستگی های پایه اخلاقی برنامه درسی ملی (دریافت مقاله) فصلنامه رهبری و مدیریت آموزشی دوره: 13، شماره: 1
74 تحلیل محتوای کتاب های دین و زندگی دوره متوسطه از لحاظ میزان توجه به مباحث سبک زندگی اسلامی مبتنی بر سوره مبارکه حجرات (دریافت مقاله) فصلنامه اندیشه های نوین تربیتی دوره: 11، شماره: 1
75 تحلیل میزان توجه به مولفه های شهداء و ایثارگران دفاع مقدس در محتوای کتب درسی دوره ابتدایی (دریافت مقاله) دوفصلنامه پژوهشهای آموزش و یادگیری دوره: 12، شماره: 1
76 تدوین الگوی اثربخش انتقال یادگیری در راستای بازگشت سرمایه در توسعه منابع انسانی با تأکید بر مدیریت شهری (دریافت مقاله) فصلنامه اقتصاد و مدیریت شهری دوره: 3، شماره: 11
77 تعیین چارچوب صلاحیت های مورد نیاز مربیان و استادکاران (معلمان آموزش فنی و حرفه ای) در هنرستان های فنی و کاردانش (دریافت مقاله) فصلنامه مهارت آموزی دوره: 4، شماره: 13
78 چارچوب مفهومی هویت اسلامی- ایرانی و ملاحظات عملی تعمیق آن در نظام دانشگاهی (دریافت مقاله) فصلنامه فرهنگ در دانشگاه اسلامی دوره: 3، شماره: 8
79 در آمدی بر ابعاد و زمینه های تربیت در صحیفه سجادیه (دریافت مقاله) فصلنامه مشکوه دوره: 25، شماره: 2
80 دلالت های برنامه درسی چندفرهنگی میشل فوکو و هنری ژیرو بر اصلاح و بازطراحی برنامه درسی دوره ابتدایی ایران (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش در برنامه ریزی درسی دوره: 16، شماره: 60
81 راهکارهای توسعه و به کارگیری فناوری اطلاعات و ارتباطات در مدارس (دریافت مقاله) مجله مطالعات روانشناسی تربیتی دوره: 6، شماره: 9
82 روایت پژوهی فرهنگ یادگیری کودکان در مدرسه با توجه به نیاز ویژه (دریافت مقاله) دوفصلنامه پژوهشهای آموزش و یادگیری دوره: 17، شماره: 1
83 سازمان دهی میان رشته ای برنامه درسی با تاکید بر اثربخش سازی محتوای دروس (دریافت مقاله) دوفصلنامه پژوهشهای آموزش و یادگیری دوره: 12، شماره: 1
84 شناسایی ابعاد معلم اثربخش و اعتبار سنجی مولفه های آن توسط دبیران دوره متوسطه شهریاسوج (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش در برنامه ریزی درسی دوره: 2، شماره: 5
85 شناسایی مولفه های نظام توسعه شایستگی معلمان دوره متوسطه از دیدگاه خبرگان (دریافت مقاله) دوفصلنامه پژوهشهای آموزش و یادگیری دوره: 17، شماره: 1
86 شناسایی و اعتباربخشی چارچوب نظری برنامه درسی پژوهش محور و تحلیل آن در محتوای علوم تجربی پایه ششم ابتدایی (دریافت مقاله) دوفصلنامه تفکر و کودک دوره: 11، شماره: 2
87 شناسایی و بررسی زمینه های فرهنگی - اجتماعی تحول در الگوی رفتار ترافیکی (دریافت مقاله) فصلنامه امنیت انتظامی دریایی دوره: 4، شماره: 14
88 شناسایی و رتبه بندی ابعاد تعامل استاد در برنامه درسی دوره نظری پزشکی (دریافت مقاله) دوماهنامه راهبردهای آموزش در علوم پزشکی دوره: 7، شماره: 1
89 طراحی الگوی برنامه درسی تربیت اخلاقی بر اساس دیدگاه آیت الله جوادی آملی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش در مسائل تعلیم و تربیت اسلامی دوره: 30، شماره: 57
90 طراحی الگوی برنامه درسی هویت دینی در دوره اول متوسطه (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات برنامه درسی دوره: 16، شماره: 61
91 طراحی الگوی تدریس خلاق مبتنی بر مولفه های معرفت شناختی ژیل دلوز و فیلیکس گاتاری (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش در برنامه ریزی درسی دوره: 18، شماره: 68
92 طراحی مدل ارتقای اثربخشی دوره های آموزشی (مطالعه موردی :شرکت ملی نفت ایران) (دریافت مقاله) مجله مطالعات راهبردی در صنعت نفت و انرژی دوره: 3، شماره: 11
93 طراحی و اعتباربخشی الگوی مدیریت دانش کارکنان دانشگاه ها (مطالعه موردی دانشگاه شاهد) (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات و پژوهش های اداری دوره: 2، شماره: 5
94 طراحی و اعتبارسنجی الگوی برنامه درسی تربیت اخلاقی دوره متوسطه اول با تاکید بر سند تحول بنیادین آموزش و پرورش جمهوری اسلامی ایران (دریافت مقاله) دوفصلنامه پژوهشهای آموزش و یادگیری دوره: 16، شماره: 2
95 عوامل موثر بر اثربخش سازی مدیریت مدارس دوره متوسطه از دیدگاه مدیران و دبیران (دریافت مقاله) دوفصلنامه پژوهشهای آموزش و یادگیری دوره: 4، شماره: 1
96 فراترکیب مولفه های سرمایه اجتماعی و ارزیابی جایگاه آن در اسناد بالادستی و کتب مطالعات اجتماعی دوره ابتدایی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش در مسائل تعلیم و تربیت اسلامی دوره: 31، شماره: 60
97 ماهیت تربیت اجتماعی از دیدگاه امام علی(ع) (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش در مسائل تعلیم و تربیت اسلامی دوره: 19، شماره: 13
98 مبانی الهیاتی برنامه درسی هویت دینی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش در مسائل تعلیم و تربیت اسلامی دوره: 30، شماره: 55
99 مصون سازی جامعه از مضرات برنامه های انحرافی رسانه های نوین با توجه به راهکارهای قرآنی (دریافت مقاله) فصلنامه سراج منیر دوره: 4، شماره: 10
100 مقایسه دو شیوه ارزشیابی پیشرفت تحصیلی توصیفی و سنتی از دید معلمان و مدیران مدارس دوره ابتدایی شهر شوش (دریافت مقاله) دوفصلنامه پژوهشهای آموزش و یادگیری دوره: 10، شماره: 1
101 مقایسه‫ای بین تاثیر روش های تعلیم اکتشافی و تعاونی محور از ‬ جنبه خلاقیت و انعطاف‫پذیری در دانش‫اموزان ابتدایی‬‬ (مطالعه موردی: دانش‫آموزان پسر پایه سوم منطقه ۴ تهران)‬ (دریافت مقاله) مجله مطالعات روانشناسی و علوم تربیتی دوره: 4، شماره: 19
102 موانع عدم تحقق اهداف برنامه درسی فارسی و نگارش دوره دوم ابتدایی (دریافت مقاله) فصلنامه برنامه درسی و آموزش یادگیرنده محور دوره: 2، شماره: 4
103 مولفه های اخلاق حرفه ای تدریس از دیدگاه دانشجویان؛ دانشگاه علوم پزشکی قم (دریافت مقاله) دوماهنامه راهبردهای آموزش در علوم پزشکی دوره: 7، شماره: 6
104 میزان توجه به نگرش فرهنگ کار در کتاب های درسی دوره راهنمایی کشور (دریافت مقاله) دوفصلنامه پژوهشهای آموزش و یادگیری دوره: 3، شماره: 2
105 نقدنظام تربیتی مبتنی بر فلسفه سارتر با تاکید بر آرای شهید مطهری (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش در مسائل تعلیم و تربیت اسلامی دوره: 23، شماره: 29
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 آسیب شناسی فضای مجازی در عرصه یادگیری های نوین و راهکارهایی مبتنی بر قرآن کریم (دریافت مقاله) نهمین همایش انجمن فلسفه تعلیم و تربیت ایران
2 ارتقاء سواد اطلاعاتی پیش بایست بهره گیری از ICT در دست یابی به آموزش و پرورش پیش رو (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی فناوری اطلاعات و دانش
3 ارزیابی چگونگی تربیت جنسی درخانوادههای شهر اصفهان بر اساس مدل کرکلر (دریافت مقاله) دومین کنگره سراسری خانواده و مشکلات جنسی
4 ارزیابی کیفیت مدیریت ارشد، دانشکده و گروه آموزشی دانشگاه اصفهان ( با تاکید بر روابط انسانی) (دریافت مقاله) هفتمین کنفرانس بین المللی مدیران کیفیت
5 بازشناسی ترکیب کننده های محیط آموزشی اثربخش بر پایه ادراکات دانشجویان رشته پزشکی عمومی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی توسعه پایدار در علوم تربیتی و روانشناسی ایران
6 بررسی چالشها و راهکارهای توسعه کیفی در نظام آموزش عالی کشور (دریافت مقاله) اولین همایش ملی آموزش در ایران 1404
7 بررسی رابطه هوش هیجانی مدیران سازمانهای صنعتی استان اصفهان با سبک رهبری آنها-Relationship among manager’s emotional intelligence and Leadership style in Isfahan industrial companies (دریافت مقاله) دومین همایش مدیریت سرمایه های انسانی با رویکرد کاربردی
8 بررسی رویکرد تغییر برنامه درسی به سوی آموزش چند فرهنگی (دریافت مقاله) همایش ملی تغییر برنامه درسی دوره های تحصیلی آموزش و پرورش
9 بررسی ساختار دوره پیش دبستانی در اسناد بالادستی آموزش و پرورش با تاکید بر سند تحول بنیادین (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی علوم انسانی و توسعه
10 بررسی عوامل موثربرپرورش خلاقیت دانش آموزان دوره ی ابتدایی وارائه راهکارهای بهبودبخش (دریافت مقاله) همایش سلامت اخلاقی و رفتاری کودک و نوجوان در خانواده ، مدرسه و جامعه
11 بررسی کیفی پیامدهای علمی جهانی شدن و تغییرات بنیادی متضمن آن درمحتوای برنامه های درسی آموزش عالی ازدید اعضای هییت علمی دانشگاه های شهرتهران (دریافت مقاله) هشتمین همایش انجمن مطالعات برنامه درسی
12 بررسی منابع کسب اطلاعات جنسی دانشجویان دانشگاههای استان اصفهان در سال تحصیلی 84-83 (دریافت مقاله) دومین کنگره سراسری خانواده و مشکلات جنسی
13 بررسی نیازهای اوقات فراغت، رتبه بندی و ارائه پیشنهادهایی برای بهبود برنامه های اوقات فراغت دانشجویان دختر پردیس دانشگاه شاهد (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی علوم انسانی و توسعه
14 بررسی وضعیت به کارگیری و نقش شبکه های اجتماعی در تقویت برنامه درسی (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی حقوق، روانشناسی، علوم تربیتی و رفتاری
15 به سوی تجاری سازی فناوری و تحقیقات در دانشگاه ها و مراکز آموزشی و پژوهشی (Towards Commercialization of Technology and Research Results ) (دریافت مقاله) هفتمین همایش مراکز تحقیق و توسعه صنایع و معادن
16 تبیین ابعاد راهبرد ارتقاء سطح امنیت اجتماعی از منظربهبود سبک تربیت دینی خانواده (دریافت مقاله) همایش ملی سبک زندگی،نظم و امنیت
17 تبیین تاثیرات فرهنگی جهانی شدن برآموزش عالی به منظورتصریح بازنگریهای ضروری دراهداف برنامه های درسی آموزش عالی ایران (دریافت مقاله) هشتمین همایش انجمن مطالعات برنامه درسی
18 تبیین ریوس محتوای برنامه ی درسی تربیت شهروندبومی درعصرجهانی شدن ازدید اعضای هیات علمی دانشگاه های شهرتهران (دریافت مقاله) هشتمین همایش انجمن مطالعات برنامه درسی
19 تبیین سنن تربیت از منظر قرآن (دریافت مقاله) هشتمین کنفرانس بین المللی روانشناسی، علوم تربیتی و سبک زندگی
20 تبیین ماهیت، جایگاه و چالش های مؤسسات آموزش عالی در بهره گیری از مدیریت دانش سازمانی (دریافت مقاله) اولین همایش بین المللی مدیریت، آینده نگری، کارآفرینی و صنعت در آموزش عالی
21 تبیین وجوه تعمیق تربیت دینی حسب رویکرد فرامتن با تاکید بر نظریه پساساختارگرایی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی ظرفیت شناسی و تاثیر گذاری فضای مجازی در ارتقای آموزش های دینی
22 توانمندسازی تربیت دینی معلمان به عنوان عاملین تحقق تمدن نوین اسلامی در نظام مدرسه ای (دریافت مقاله) چهارمین همایش ملی تمدن نوین اسلامی
23 توسعه مولفه های ذهنیت فلسفی ضرورت تحقق یادگیری مادام العمر (دریافت مقاله) هشتمین همایش ملی انجمن فلسفه تعلیم و تربیت ایران
24 چالشهای حاشیه نشینی و مدیریت شهری (با در نظر گرفتن تجارب برخورد) (دریافت مقاله) همایش ملی شناسایی و تبیین راهکارهای تحقق جهاد اقتصادی در شهرداری ها
25 چگونگی مؤلفه های اساسی آموزش شهروندی در حیطه های سه گانه در ایران (افق 1404) (دریافت مقاله) اولین همایش ملی آموزش در ایران 1404
26 چگونگی مداخله در بافت تاریخی شهرها باتاکید بر مداخله گام به گام (دریافت مقاله) نخستین همایش ملی استحکام بخشی ساختمانهای بنایی غیرمسلح و بناهای تاریخی
27 زمینه های موثر در اختلال خواندن و نوشتن پایه های اول و دوم مقطع ابتدایی از دید معلمان ابتدایی شهرستان الیگودرز (دریافت مقاله) کنگره بین المللی علوم انسانی، مطالعات فرهنگی
28 زمینه های موثر در اختلال خواندن و نوشتن پایه های اول و دوم مقطع ابتدایی از دید معلمان ابتدایی شهرستان الیگودرز (دریافت مقاله) چهارمین همایش علمی پژوهشی علوم تربیتی وروانشناسی، آسیب های اجتماعی و فرهنگی ایران
29 سلوک اجتماعی زنان در تفسیرالمیزان (دریافت مقاله) همایش ملی تحکیم بنیان خانواده و نقش زن
30 شناسایی کمی شایستگی های دانشی مورد نیاز معلمان جهت تدریس در مدارس هوشمند (دریافت مقاله) سومین همایش بین المللی افق های نوین در علوم تربیتی، روانشناسی و آسیب های اجتماعی
31 ضرورت توجه به توسعه توانمندی معلمان در بکارگیری ICT در فرایند تدریس (دریافت مقاله) هشتمین همایش ملی مطالعات و تحقیقات نوین در حوزه علوم انسانی ، مدیریت و کارافرینی ایران
32 نقش سرمایه اجتماعی سازمانی برنوآوری درسازمان (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی مدیریت، نوآوری و تولید ملی
33 نقش یادگیری سازمانی برنوآوری درسازمان (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی مدیریت، نوآوری و تولید ملی
34 هویت برنامه درسی دانشگاهی تمدن ساز (دریافت مقاله) سومین همایش ملی تمدن نوین اسلامی