محمدسعید سیف

 محمدسعید سیف دانشگاه صنعتی شریف

محمدسعید سیف

Mohammad Saeed Seif

دانشگاه صنعتی شریف

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 بررسی تاثیر اینترسپتور بر ضرایب هیدرودینامیکی معادلات حرکت طولی شناورهای کاتاماران پروازی (دریافت مقاله) مهندسی شناورهای تندرو دوره: 15، شماره: 48
2 تاثیرحرکات شناورها درانتخاب مسیرحمل ونقل دریایی (دریافت مقاله) پژوهشنامه حمل و نقل دوره: 2، شماره: 3
3 تحلیل رفتار دینامیکی شناورهای تندرو در امواج نامنظم (دریافت مقاله) مهندسی شناورهای تندرو دوره: 14، شماره: 46
4 روش چندشبکه ای در حل جریان های دارای سطح آزاد (دریافت مقاله) دوفصلنامه مکانیک سیالات و آیرودینامیک دوره: 2، شماره: 1
5 شناسایی و کنترل حرکات هیو شناور کاتاماران (دریافت مقاله) مهندسی شناورهای تندرو دوره: 14، شماره: 46
6 عارضه یابی عدم توسعه موفق صنایع دریایی ایران با استفاده از تحلیل وضع موجود و مطلوب زنجیره ارزش صنعت (دریافت مقاله) فصلنامه تخصصی رشد فناوری دوره: 13، شماره: 49
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 آنالیز مقاومت در آبهای کم عمق و عمیق برای کشتیهای با بدنه سری 60 بر اساس متغیرهای سرعت و Cb به کمک آزمایش مدل (دریافت مقاله) هشتمین همایش ملی صنایع دریایی ایران
2 آنالیز مودال شناور با استفاده از روش FEM و بررسی تاثیر پارامترهای هندسی بر فرکانس های طبیعی شناور (دریافت مقاله) ششمین همایش ملی صنایع دریایی ایران
3 ارائه بهترین گزینه طراحی هیدرودینامیکی ممکن برای سکوی نیمه مغروق خزر با استفاده از اعمال الگوریتم ژنتیک بر پارامترهای فرم هندسی بدنه آن (دریافت مقاله) هفتمین همایش ملی صنایع دریایی ایران
4 ارائه روشی برای اولویتبندی انتخاب سکوها در آبهای عمیق دریای خزر با استفاده از رویکرد فرایند تحلیل سلسله مراتبی (دریافت مقاله) پانزدهمین همایش صنایع دریایی
5 ارائه طرح شناور مناسب جهت جایگزینی شناورهای سنتی خلیج فارس (دریافت مقاله) نهمین همایش ملی صنایع دریایی ایران
6 ارزیابی المان محدودی سکوهای شابلونی به روش زمان دوام موج (دریافت مقاله) شانزدهمین همایش صنایع دریایی
7 ارزیابی تاثیر ابعاد مدل در تست مقاومت شناورهای تندرو (دریافت مقاله) چهارمین همایش ملی صنایع دریایی ایران
8 ارزیابی تاثیر حبابهای ریز در کاهش مقاومت هیدرودینامیکی کشتی ها (دریافت مقاله) هفتمین همایش ملی صنایع دریایی ایران
9 ارزیابی دقت تست مدل در حوضچه کشش (دریافت مقاله) هفتمین همایش ملی صنایع دریایی ایران
10 ارزیابی روش احتساب اندرکنش نیروی موج و جریان بر روی یک شمع با رابطه موریسون در مقایسه با تست مدل (دریافت مقاله) هجدهمین همایش صنایع دریایی
11 ارزیابی عملکرد پروانه شناورها با استفاده از مدل های خودرانش (دریافت مقاله) اولین همایش پیشرانه های دریایی
12 ارزیابی عملکرد فویل ها درشناور های WIG (دریافت مقاله) چهارمین همایش ملی صنایع دریایی ایران
13 ارزیابی نیروی اسلمینگ (Slamming) در طراحی شناورها (دریافت مقاله) سومین همایش ملی صنایع دریایی ایران
14 استخراج ضرایب هیدرودینامیکی مانر شناور پروازی بوسیله تست کشش مورب در حوضچه کشش (دریافت مقاله) هجدهمین همایش صنایع دریایی
15 اصول اندازه گیری ارتفاع امواج دریا براساس ثبت شتاب های قائم (دریافت مقاله) دوازدهمین همایش صنایع دریایی
16 اصول مدلسازی دینامیک زیر دریایی (دریافت مقاله) هفتمین همایش ملی صنایع دریایی ایران
17 اندازه گیری نویز پروانه مغروق در تونل کاویتاسیون در شرایط عملکردی مختلف (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی آکوستیک و ارتعاشات
18 اندازه گیری نویز کاویتاسیونی و غیرکاویتاسیونی پروانه مغروق در تونل کاویتاسیون (دریافت مقاله) پانزدهمین همایش صنایع دریایی
19 برخی ملاحظات طراحی و اجرای سکوی پایه کششی (دریافت مقاله) هشتمین همایش ملی صنایع دریایی ایران
20 بررسی آزمایشگاهی رفتار دینامیکی سکوی نیمهشناور در حالت آسیب دیده با زاویه موج برخوردی صفر درجه (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین‌المللی اقیانوس‌شناسی خلیج فارس
21 بررسی آزمایشگاهی و نرم افزاری اثرصفحه هیو برپاسخ هیو سکوی نیمه شناور (دریافت مقاله) هفدهمین همایش صنایع دریایی
22 بررسی ارتعاشات حاصل از امواج نامنظم در سکو های ثابت (دریافت مقاله) دوازدهمین همایش صنایع دریایی
23 بررسی ارتعاشات ناشی از پیدایش گردابه در رایزرهای دریایی (دریافت مقاله) ششمین همایش ملی صنایع دریایی ایران
24 بررسی ارتفاع امواج دریا توسط توزیع ویبال و کاربرد آن برای امواج خلیج فارس (دریافت مقاله) پنجمین همایش ملی صنایع دریایی ایران
25 بررسی تاثیر اینترسپتور در شناورهای تندرو به صورت تجربی (دریافت مقاله) دوازدهمین همایش صنایع دریایی
26 بررسی تاثیر اینترسپتور در شناورهای تندرو به صورت تجربی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی شناورهای تندرو
27 بررسی تاثیر اینترسپتور در شناورهای تندرو به صورت عددی (دریافت مقاله) دوازدهمین همایش صنایع دریایی
28 بررسی تاثیر فرم بدنه شناور در فشارکوبش به روش عددی (دریافت مقاله) چهاردهمین همایش صنایع دریایی
29 بررسی تاثیر موقعیت بدنه های جانبی بر روی مقاومت هیدروینامیکی شناور ترایماران به روش عددی (دریافت مقاله) نهمین همایش ملی صنایع دریایی ایران
30 بررسی تاثیر نیروی اسلمینگ بر پاسخ دینامیکی سازه شناور (دریافت مقاله) هفتمین همایش ملی صنایع دریایی ایران
31 بررسی تاثیرات اینترسپتور در شناورهای تندرو به صورت عددی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی شناورهای تندرو
32 بررسی تاثیرات کاویتاسیون در کاهش عملکرد پروانه های دریایی (دریافت مقاله) اولین همایش پیشرانه های دریایی
33 بررسی تأثیر فاصلهی بین بدنههای شناور کاتاماران بر روی مقاومت شناور (دریافت مقاله) دوازدهمین همایش صنایع دریایی
34 بررسی تجربی پدیده ارتعاش ناشی از گردابه و مقایسه روش های جذب انرژی (دریافت مقاله) بیست و هشتمین کنفرانس سالانه بین المللی انجمن مهندسان مکانیک ایران
35 بررسی تجربی تاثیر موقعییت بدنه های جانبی بر مقاومت هیدرودینامیکی شناور ترایمارن (دریافت مقاله) نهمین همایش ملی صنایع دریایی ایران
36 بررسی تجربی عملکرد تریم تب بر عملکرد شناورهای تندرو کاتاماران (دریافت مقاله) هشتمین همایش ملی صنایع دریایی ایران
37 بررسی تجربی عملکرد هیدرودینامیکی و تعیین شرایط وقو کاویتاسیون در پروانه مغروق (دریافت مقاله) هجدهمین همایش صنایع دریایی
38 بررسی تجربی مقاومت هیدرودینامیکی شناورهای ترایماران (دریافت مقاله) هشتمین همایش ملی صنایع دریایی ایران
39 بررسی تجربی نویس پروانه مغروق (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی آکوستیک و ارتعاشات
40 بررسی تجربی نیروی فرود ـ کریلوف ناشی ازانکسار موج منظم برسکوی نیمه شناور (دریافت مقاله) ششمین همایش بین المللی صنایع فراساحل
41 بررسی تغییرات نیروی پسا اطراف استوانه ( پایه سکوهای دریایی ) و بدنه شناورها با تاکید بر استفاده از رنگهای خاص (دریافت مقاله) دوازدهمین همایش صنایع دریایی
42 بررسی جابجایی مسافر در خلیج فارس و ارائه الگوی بهینه شناور مسافربری (دریافت مقاله) دهمین همایش ملی صنایع دریایی ایران
43 بررسی حرکات سکوی نیمه شناور در حالت آسیب دیده و زاویه ی موج برخوردی صفر درجه (دریافت مقاله) سومین کنگره بین المللی عمران ، معماری و توسعه شهری
44 بررسی حرکات طولی شناورهای پروازی در امواج نامنظم (دریافت مقاله) یازدهمین همایش ملی صنایع دریایی ایران
45 بررسی رفتار سکوی پایه کششی در امواج با زوایای برخورد مختلف (دریافت مقاله) پانزدهمین همایش صنایع دریایی
46 بررسی رفتار شناور مهار شده در امواج با بهره گیری از دینامیک سیالات محاسباتی (دریافت مقاله) دهمین همایش ملی صنایع دریایی ایران
47 بررسی رفتارارتعاشی سکوی ستاره دریایی درامواج (دریافت مقاله) شانزدهمین همایش صنایع دریایی
48 بررسی روشهای کاهش مصرف سوخت در شناورهای تجاری (دریافت مقاله) اولین همایش پیشرانه های دریایی
49 بررسی رولینگ غیرخطی کشتی در امواج منظم (دریافت مقاله) دهمین همایش ملی صنایع دریایی ایران
50 بررسی شرایط وقوع رزونانس پارامتریک در کشتی ها (دریافت مقاله) نهمین همایش ملی صنایع دریایی ایران
51 بررسی شناورهای SWATH و تاثیر تغییر عرض بر مقاومت هیدرودینامیکی این شناورها (دریافت مقاله) هفتمین همایش ملی صنایع دریایی ایران
52 بررسی ضرورت استفاده از کشتی پشتیبان صید در ناوگان صیادی ایران جهت خدمات دهی در آبهای ازاد (دریافت مقاله) هجدهمین همایش صنایع دریایی
53 بررسی عددی مشخصههای ایرودینامیکی سه بعدی بال در اثر زمین با فضای محاسباتی بهینه (دریافت مقاله) پانزدهمین همایش صنایع دریایی
54 بررسی عددی نیروهای هیدرودینامیکی وارد بر سازه های شناور (دریافت مقاله) پنجمین همایش ملی صنایع دریایی ایران
55 بررسی عددی وتجربی نیروهای هیدرودینامیک واردبریک شناورمغروغ (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین‌المللی مهندسی مکانیک و هوافضا
56 بررسی عملکرد پروانه در میدان ویک شناور با استفاده از دینامیک سیالات محاسباتی (دریافت مقاله) نهمین همایش ملی صنایع دریایی ایران
57 بررسی عملکرد توپی پره دار در شفت پروانه کشتی (دریافت مقاله) اولین همایش پیشرانه های دریایی
58 بررسی عملکرد و اترجت با استفاده از مدلسازی عددی (دریافت مقاله) هفتمین همایش ملی صنایع دریایی ایران
59 بررسی عملکرد هیدرودینامیکی پروانه نیمه مغروق B 841 به روش دینامیک سیالات محاسباتی در شرایط آب آزاد (دریافت مقاله) اولین همایش پیشرانه های دریایی
60 بررسی کمانش موضعی خطوط لوله دریایی تحت فشارخارج (دریافت مقاله) شانزدهمین همایش صنایع دریایی
61 بررسی نرم افزارهای تحلیل سیستم رانش و توسعه نمونه مناسب (دریافت مقاله) چهاردهمین همایش صنایع دریایی
62 بررسی نقاط ضعف، نقاط قوت، فرصت ها و تهدیدهای صنایع دریایی کشور و تعیین استراتژی ها و راهکارهای اجرایی مناسب (دریافت مقاله) ششمین همایش ملی صنایع دریایی ایران
63 بررسی نوسانات نیروهای هیدرودینامیکی وارد بر اجسام متحرک داخل آب در جریانهای کاویتاسیونی به کمک روشهای شبیه سازی عددی جریانهای دوفاز (دریافت مقاله) شانزدهمین کنفرانس سالانه بین المللی مهندسی مکانیک
64 بررسی نویز پروانه در دو حالت بدون کاویتاسیون و در اثر وقوع کاویتاسیون (دریافت مقاله) اولین همایش پیشرانه های دریایی
65 بررسی نیروی Drift وارد بر شناور بدون مهاربندی با بهره گیری از روش پردازش تصاویر (دریافت مقاله) نهمین همایش ملی صنایع دریایی ایران
66 بررسی وضعیت علمی کشور در حوزه مهندسی دریا (دریافت مقاله) دوازدهمین همایش صنایع دریایی
67 بررسیی تعادل و پایداری سکوهای شناور بروش انتگرالگیری فشار (دریافت مقاله) سومین همایش بین المللی سواحل، بنادر و سازه های دریایی
68 بهینه سازی پارامترهای موثر در عملکرد شناورهای تندرو حالت پروازی برای دستیابی به حداکثرسرعت (دریافت مقاله) هجدهمین کنفرانس سالانه مهندسی مکانیک
69 بهینه سازی چندگانه شناورهای تندرو حالت پروازی در آبهای آرام (دریافت مقاله) دوازدهمین همایش صنایع دریایی
70 بهینه سازی مبدل پیزوالکتریکی انرژی امواج در خلیج فارس (دریافت مقاله) یازدهمین همایش ملی صنایع دریایی ایران
71 پیش بینی عمر خستگی اتصال های جوشکاری شده T در خصوص مقادیر متفاوت فاصله بین ورق ها در اتصال (دریافت مقاله) دومین همایش ملی صنایع دریایی ایران
72 تاثیر منابع تک قطبی و دوقطبی درتولید نویز پروانه (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی آکوستیک و ارتعاشات
73 تاثیرالگوهای مهاربندی مختلف بررفتارسکوی نیمه شناور (دریافت مقاله) ششمین همایش بین المللی صنایع فراساحل
74 تأثیر تریم با زاویه ثابت بر رفتار شناور تندرو (دریافت مقاله) دهمین همایش ملی صنایع دریایی ایران
75 تأثیر عدم تقارن بر ضربه هیدرودینامیک وارد بر شناورها (دریافت مقاله) هشتمین کنفرانس دینامیک شاره ها
76 تبیین اهمیت توجه به عقلانیت های سیاست گذاری و شناسایی آنها درصنایع دریایی کشور (دریافت مقاله) ششمین همایش بین المللی صنایع فراساحل
77 تبیین وضعیت حرکتی و مقاومت هیدرودینامیکی شناور تندرو پروازی بوسیله روش تست مدل (دریافت مقاله) سومین همایش ملی هیدرودینامیک کاربردی ایران
78 تحلیل آماری لنج های ایران (دریافت مقاله) پنجمین همایش ملی صنایع دریایی ایران
79 تحلیل پایداری استاتیکی و دینامیکی قایق پرنده در اثر سطح با استفاده از نرم افزار Autowing (دریافت مقاله) پانزدهمین همایش صنایع دریایی
80 تحلیل حدی ارتفاع امواج منطقه خلیج فارس برای دوره بازگش تهای مختلف (دریافت مقاله) پانزدهمین همایش صنایع دریایی
81 تحلیل دینامیکی سکوی پایه ثابت بوسیله روش زمان دوام با در نظر گرفتن اندرکنش سازه و آب (دریافت مقاله) چهاردهمین همایش صنایع دریایی
82 تحلیل دینامیکی غیرخطی سکوی پایه کششی تحت بارهای تصادفی باد و موج (دریافت مقاله) چهاردهمین همایش صنایع دریایی
83 تحلیل رفتار دینامیکی شناورهای تندرو در امواج نامنظم (دریافت مقاله) شانزدهمین همایش صنایع دریایی
84 تحلیل رفتار دینامیکی یک زیر دریایی تحت اثر سیستم های کنترل (دریافت مقاله) ششمین همایش ملی صنایع دریایی ایران
85 تحلیل و بررسی آزمایشگاهی عملیات انتقال و مغروقسازی پایه های کیسونی پل خلیج فارس (دریافت مقاله) هفدهمین همایش صنایع دریایی
86 تحلیل هیدرودینامیکی پروانه مغروق در شرایط عملکردی مختلف به شیوه عددی و تجربی (دریافت مقاله) پانزدهمین همایش صنایع دریایی
87 تست حرکات مدل یک بارج در فلوم موجساز (دریافت مقاله) نهمین همایش ملی صنایع دریایی ایران
88 تشریح و ارزیابی نتایج آزمایش مدل یک شناور (Planing) (دریافت مقاله) سومین همایش ملی صنایع دریایی ایران
89 تعیین دور پروانه در آزمایشهای مدل پروانه نیمه مغروق (دریافت مقاله) یازدهمین همایش ملی صنایع دریایی ایران
90 تعیین مشخصات عملکردی پروانه های دریایی به روش تجربی (دریافت مقاله) پانزدهمین همایش صنایع دریایی
91 تعیین مشخصههای عملکردی سیستم رانش پمپ جت به روش عددی (دریافت مقاله) پانزدهمین همایش صنایع دریایی
92 تکنیک های ترکیب شار جهت تسخیر سطح آزاد در جریان های دو فازی (دریافت مقاله) دوازدهمین همایش صنایع دریایی
93 توسعه روش تحلیل موج دوام برای ارزیابی سکوی پایه ثابت تحت بارگذاری موج خلیج فارس با استفاده از تئوری موج نو (دریافت مقاله) چهاردهمین همایش صنایع دریایی
94 توسعه یک مدل ریاضی جهت شبیهسازی مانور شناورها تحت اثر وزش باد (دریافت مقاله) چهاردهمین همایش صنایع دریایی
95 تولید امواج نامنظم دو بعدی و بررسی اثرات ناشی از امواج بر سازه های شناور (دریافت مقاله) دومین همایش صنایع فراساحل و حضور در بازارهای جهانی
96 تولید طیف موج بر مبنای رکورد تاریخچه زمانی امواج با رویکرد ارتعاشات تصادفی (دریافت مقاله) پنجمین همایش بین المللی صنایع فراساحل
97 حل عددی جریان لزج اطراف یک شناور لنج (دریافت مقاله) ششمین همایش ملی صنایع دریایی ایران
98 حل عددی معادله ناویر استوکس بر روی شبکه های بی ساختار (دریافت مقاله) یازدهمین همایش ملی صنایع دریایی ایران
99 خصوصی سازی راه آهن چالشها و فرصتها (دریافت مقاله) همایش ملی صنعت ناوگان ریلی کشور
100 دسته بندی نرم افزارها درحوزه مطالعات هیدرودینامیک و مانور دربنادر (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی زیرساختهای حمل و نقل
101 دکترین توسعه صنایع دریایی جمهوری اسلامی ایران (دریافت مقاله) چهارمین همایش ملی صنایع دریایی ایران
102 دینامیک سیالات محاسباتی و مدلسازی عددی هیدرودینامیک شناورها گذشته، حال و آینده (دریافت مقاله) هفتمین همایش ملی صنایع دریایی ایران
103 راهنمای مطالعه اثرشرایط محیطی برمانورشناورها درحوضچه و کانال دسترسی بنادر (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی زیرساختهای حمل و نقل
104 روش های کاهش مصرف سوخت در شناورهای دریایی (دریافت مقاله) هفتمین همایش ملی صنایع دریایی ایران
105 روشهای عملی در بهینه سازی و کنترل ارتعاش سیستمهای استخراج نفت از آبهای بسیار عمیق (دریافت مقاله) هفتمین همایش ملی صنایع دریایی ایران
106 روشی برای اولویت بندی حوزههای صنایع دریایی جهت سرمایه گذاری به کمک نمودارپارتو (دریافت مقاله) پانزدهمین همایش صنایع دریایی
107 روشی جدید در شبیه سازی مانور شناورها (دریافت مقاله) پنجمین همایش ملی صنایع دریایی ایران
108 سازه های مناسب برای استخراج نفت از دریایی خزر (دریافت مقاله) چهارمین همایش ملی صنایع دریایی ایران
109 شبیه سازی دینامیکی زیرسطحی SUT-2 (دریافت مقاله) یازدهمین همایش ملی صنایع دریایی ایران
110 شبیه سازی عددی جابجایی مایع درون مخزن و بررسی اثر دیواره های میانی در کاهش گشتاور ناشی از آن (دریافت مقاله) پانزدهمین کنفرانس سالانه مهندسی مکانیک
111 شبیه سازی عددی جریانهای کاویتاسیونی به کمک روش حجم محدود (دریافت مقاله) دهمین همایش ملی صنایع دریایی ایران
112 شبیه سازی عددی ضربات هیدرودینامیکی ناشی از برخورد جسم شناور با سطح آب (دریافت مقاله) نهمین همایش ملی صنایع دریایی ایران
113 شبیه سازی عددی مانور شناورها با در نظر گرفتن تاثیرات متقابل بدنه، سکان و پروانه (دریافت مقاله) دهمین همایش ملی صنایع دریایی ایران
114 شبیه سازی مانور شناور (دریافت مقاله) یازدهمین همایش ملی صنایع دریایی ایران
115 شبیهسازی حرکات شناور اثرسطحی با پانل صلب در صفحه قائم (دریافت مقاله) چهاردهمین همایش صنایع دریایی
116 شناسایی و کنترل حرکات هیو شناور کاتاماران (دریافت مقاله) شانزدهمین همایش صنایع دریایی
117 صنایع دریایی در برنامه سوم توسعه (دریافت مقاله) دومین همایش ملی صنایع دریایی ایران
118 طراحی دستگاه موج ساز (دریافت مقاله) سومین همایش ملی صنایع دریایی ایران
119 طراحی سامانه اندازه گیری نیرو و حرکات در حوضچه کشش (دریافت مقاله) شانزدهمین همایش صنایع دریایی
120 طراحی شناور باربری کوچک برای منطقه خلیج فارس (دریافت مقاله) هفتمین همایش ملی صنایع دریایی ایران
121 طراحی شناور هیدروفویل نیروی انسانی و تحلیل عملکرد بدنه آن (دریافت مقاله) هفتمین همایش ملی صنایع دریایی ایران
122 طراحی موجساز لولایی برای تولید امواج منظم در حوضچه کشش (دریافت مقاله) هشتمین همایش ملی صنایع دریایی ایران
123 طراحی و ساخت ربات زیرآبی خودکار SUT1 (دریافت مقاله) دهمین همایش ملی صنایع دریایی ایران
124 طراحی و ساخت اولین فرودگاه شناور دنیا (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی سواحل و بنادر و سازه های دریایی
125 طراحی و ساخت بویه موج نگار قابل حمل (دریافت مقاله) ششمین همایش بین المللی صنایع فراساحل
126 طراحی و ساخت موجساز لولایی (دریافت مقاله) یازدهمین همایش ملی صنایع دریایی ایران
127 طراحی و ساخت موجساز لولایی برای تولید امواج منظم در کانال موج (دریافت مقاله) نهمین همایش ملی صنایع دریایی ایران
128 طراحی و ساخت میکروتوربین چرخ آبی (دریافت مقاله) رویداد پیوند آب و انرژی شریف
129 طراحی و ساخت یک مدل خودرانش جهت ارزیابی مانور شناورها در آبهای آزاد (دریافت مقاله) چهاردهمین همایش صنایع دریایی
130 طرح پیشنهادی جهت انجام تست های مانور شناورها (دریافت مقاله) نهمین همایش ملی صنایع دریایی ایران
131 کاربرد دینامیک سیالات محاسباتی در شبیه سازی مانورشناورهای تندرو (دریافت مقاله) اولین همایش ملی شناورهای تندرو
132 کاویتاسیون و روشهای تست مدل پروانه شناورها (دریافت مقاله) چهارمین همایش ملی صنایع دریایی ایران
133 کاهش مقاومت هیدرودینامیکی بدنه شناورهای تندرو حالت پروازی با زاویه ددرایز متغیر نسبت به زاویه ددرایزثابت بر اساس روش سویتسکی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی شناورهای تندرو
134 مباحثی در انتخاب و بهینه سایز سیستم های استخراج نفت از آب های عمیق (دریافت مقاله) اولین همایش صنایع فراساحل و حضور در بازارهای جهانی
135 محاسبه جرم افزوده برای زیردریایی همراه با برجک (دریافت مقاله) چهاردهمین همایش صنایع دریایی
136 محاسبه جرم افزوده و میرایی مقطع واقعی کاتاماران به روش المان مرزی و بررسی پدیده رزونانس موج بین دو بدنه (دریافت مقاله) چهاردهمین همایش صنایع دریایی
137 محاسبه کارایی رزمی زیردریایی (دریافت مقاله) یازدهمین همایش ملی صنایع دریایی ایران
138 محاسبه مقاومت شناور جدید تریماران (دریافت مقاله) پانزدهمین کنفرانس سالانه مهندسی مکانیک
139 مدل دینامیکی ربات زیرآبی خودکار SUT1 (دریافت مقاله) دهمین همایش ملی صنایع دریایی ایران
140 مدل سازی اجزائ محدود لوله گذاری در دریا به روش S-lay (دریافت مقاله) نهمین همایش ملی صنایع دریایی ایران
141 مدل سازی سیستم رانش سطحی بر روی یک بدنه پلنینگ در حرکت پایدار (دریافت مقاله) دوازدهمین همایش صنایع دریایی
142 مدلسازی تجربی و عددی حرکات یک شناور پروازی در امواج منظم (دریافت مقاله) دوازدهمین همایش صنایع دریایی
143 مدلسازی تجربی و عددی یک شناور تندروی پروازی (دریافت مقاله) هفتمین همایش ملی صنایع دریایی ایران
144 مدلسازی جریان گذرای دو فازی با استفاده از روش گام جزئی (دریافت مقاله) هفتمین همایش ملی صنایع دریایی ایران
145 مدلسازی حرکات کشتی در امواج دریا (دریافت مقاله) ششمین همایش ملی صنایع دریایی ایران
146 مدلسازی عددی آزمایشهای هیدرودینامیکی، روابط حاکم و معتبرسازی (دریافت مقاله) هشتمین همایش ملی صنایع دریایی ایران
147 مدلسازی عددی پروانه های دوبل (دریافت مقاله) یازدهمین همایش ملی صنایع دریایی ایران
148 مدلسازی عددی جریان کاویتاسیون اطراف یک مکعب مستطیل متحرک به کمک مدل تعادل همگندر حالت دو بعدی و گذرا (دریافت مقاله) نهمین همایش ملی صنایع دریایی ایران
149 مدلسازی عددی حرکت جسم شناور (دریافت مقاله) چهاردهمین کنفرانس سالانه مهندسی مکانیک
150 مدلسازی عددی و آزمایشگاهی سکوی اسپار (دریافت مقاله) ششمین همایش بین المللی صنایع فراساحل
151 مدلسازی و ارزیابی عملکرد شناورها در امواج دریا (دریافت مقاله) ششمین همایش ملی صنایع دریایی ایران
152 مدلسازی هیدرودینامیکی هیدروفویل نزدیک سطح آب (دریافت مقاله) هشتمین کنفرانس دینامیک شاره ها
153 مروری برروشهای تحلیل حوزه تاریخچه زمانی و فرکانس امواج نامنظم مربوط به منطقه خلیج فارس (دریافت مقاله) ششمین همایش بین المللی صنایع فراساحل
154 مروری برمدلسازی سکوهای آب عمیق و روند ساخت مدل سکوی اسپار (دریافت مقاله) شانزدهمین همایش صنایع دریایی
155 مطالعه تطبیقی روش های مختلف تخمین شرایط دریایی با استفاده از تابع چگالی طیفی در منطقه خلیج فارس (دریافت مقاله) شانزدهمین همایش صنایع دریایی
156 مطالعه عددی بر روی سطح خیس زیر بدنه منشوری متقارن و نامتقارن در حالتهای تک بدنه و کاتاماران (دریافت مقاله) هجدهمین همایش صنایع دریایی
157 مطالعه عددی برروی اثرات تداخلی کاتاماران های پلنینگ نامتقارن (دریافت مقاله) هفدهمین همایش صنایع دریایی
158 مطالعه قابلیت استفاده از قایق پرنده مسافری در آبهای جنوبی کشور (دریافت مقاله) هجدهمین همایش صنایع دریایی
159 مطالعه مقایسه ای سیستم های مناسب برای استخراج نفت از دریای خزر (دریافت مقاله) ششمین همایش ملی صنایع دریایی ایران
160 معرفی و ارزیابی روش های مختلف کنترل یک AUV (دریافت مقاله) دهمین همایش ملی صنایع دریایی ایران
161 مقایسه تاثیر استپ برمقاومت شناورهای تندرو به روش عددی CFD (دریافت مقاله) پانزدهمین همایش صنایع دریایی
162 مقایسه عملکرد کنترلربهینه وpid درکنتل اینترسپتور هوشمندشناورتندرو درامواج (دریافت مقاله) پانزدهمین همایش صنایع دریایی
163 مقایسه فرم بدنه و عملکرد لنج ها و شناورهای جایگزین (دریافت مقاله) ششمین همایش ملی صنایع دریایی ایران
164 مقایسه مقاومت هیدرودینامیکی بدنه شناورهای تندرو حالت پروازی با زاویه ددرایز متغیر نسبت به زاویه ددرایز ثابت بر اساسروش سویتسکی (دریافت مقاله) نوزدهمین همایش سالانه مهندسی مکانیک
165 نرم افزار طراحی ترمینال های نفتی شناور SBM (دریافت مقاله) دومین همایش ملی صنایع دریایی ایران
166 نقش محدودیتهای عملکرد انسان در طراحی شناورها (دریافت مقاله) هفتمین همایش ملی صنایع دریایی ایران