دکتر مهدی ارزنلو

دکتر مهدی ارزنلو استاد گروه گیاهپزشکی، دانشگاه تبریز

دکتر مهدی ارزنلو

Dr. Mahdi Arzanlou

استاد گروه گیاهپزشکی، دانشگاه تبریز

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.