دکتر مهدی زارع بهرام آبادی

دکتر مهدی زارع بهرام آبادی دانشیار پژوهشکده تحقیق و توسعه علوم انسانی

دکتر مهدی زارع بهرام آبادی

Dr. Mahdi Zare Bahram Abadi

دانشیار پژوهشکده تحقیق و توسعه علوم انسانی

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 اثر بخشی آموزش برنامه مهارت های مقابله با استرس مبتنی بر رویکرد شناختی– رفتاری بر استرس شغلی و سبک های پاسخ به استرس پرستاران (دریافت مقاله) ماهنامه پیشرفت های نوین در روانشناسی، علوم تربیتی و آموزش و پرورش دوره: 4، شماره: 36
2 اثر بخشی گروه درمانی شناختی بر افسردگی و خودکارآمدی زنان سرپرست خانواده (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات روان شناسی بالینی دوره: 4، شماره: 14
3 اثربخشی آموزش گروهی حل مساله بر شادکامی و کیفیت زندگی زنان در حال درمان با متادون (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات روانشناسی و علوم تربیتی دوره: 4، شماره: 1
4 اثربخشی بازی درمانگری گشتالتی در کاهش هراس اجتماعی (دریافت مقاله) فصلنامه روانشناسی تحولی، روانشناسان ایرانی دوره: 7، شماره: 28
5 اثربخشی برنامه بهبود بخشی ارتباط بر کیفیت رابطه والد- فرزندی در نوجوانان دختر خانواده های تک والدینی مادر سرپرست (دریافت مقاله) فصلنامه روانشناسی بالینی دوره: 5، شماره: 2
6 اثربخشی برنامه توانمندسازی روانشناختی بر تنظیم هیجان بیماران دارای سابقه جراحی اسلیو (دریافت مقاله) دوفصلنامه مطالعات روانشناختی نوجوان و جوان دوره: 3، شماره: 2
7 اثربخشی برنامه توانمندسازی روانشناختی مبتنی بر تجارب زیسته پرستاران بر تعارض متقابل کار _ خانواده و استرس شغلی (دریافت مقاله) مجله دانشکده پزشکی مشهد دوره: 65، شماره: 4
8 اثربخشی درمان مبتنی بر دلبستگی بر کیفیت دلبستگی و مهارت های اجتماعی کودکان مبتلا به اختلال نافرمانی مقابله ای (دریافت مقاله) فصلنامه سلامت روان کودک دوره: 3، شماره: 2
9 اثربخشی زوج درمانی هیجان مدار بر بهزیستی ذهنی و عملکرد زوج های ناسازگار مراجعه کننده به مراکز مشاوره (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشهای مشاوره دوره: 20، شماره: 79
10 اثربخشی گروه درمانی پذیرش خویشتن به شیوه درایدن بر مولفه های سلامت عمومی معتادین مراکز ترک اعتیاد (دریافت مقاله) فصلنامه روانشناسی بالینی دوره: 5، شماره: 2
11 اثربخشی محدودیت و سازش بر فرسودگی شغلی کارکنان واحد اسنادپزشکی سازمان تامین اجتماعی (دریافت مقاله) فصلنامه مشاوره شغلی و سازمانی دوره: 8، شماره: 28
12 اثربخشی مشاوره تحصیلی مبتنی بر رویکرد روایتی بر تاب آوری تحصیلی و هیجان های تحصیلی دانش آموزان با افت تحصیلی (دریافت مقاله) دوفصلنامه مطالعات روانشناختی نوجوان و جوان دوره: 3، شماره: 3
13 الگوی ساختاری تاثیر طرحواره های ناسازگار اولیه بر تعارضات زناشویی با میانجیگری ناگویی هیجانی (دریافت مقاله) فصلنامه دانش و پژوهش در روانشناسی کاربردی دوره: 24، شماره: 2
14 Effectiveness of Psychodrama on the Body Image of Senior High Female Students in Tehran , District ۱۵ (دریافت مقاله) فصلنامه تخصصی تحقیقات سلامت دوره: 10، شماره: 4
15 بررسی الگوی ارتباط والد−فرزند با مهارت های ارتباطی و واسطه گری عزت نفس دانشجویان (دریافت مقاله) دوفصلنامه تربیت اسلامی دوره: 15، شماره: 31
16 بررسی شیوع اختلال نارسایی توجه/بیش فعالی و همبودی آن با اختلال یادگیری در دانش آموزان دبستانی (دریافت مقاله) فصلنامه ناتوانی های یادگیری دوره: 3، شماره: 4
17 بررسی عوامل روان شناختی، فرهنگی و رسانه ای موثر بر رفتار خرید آنی (دریافت مقاله) فصلنامه خانواده و بهداشت دوره: 12، شماره: 2
18 بررسی عوامل روانشناختی موثر بر رفتار خرید آنی (دریافت مقاله) فصلنامه جامعه شناسی سیاسی ایران دوره: 5، شماره: 8
19 بررسی نقش اعتکاف در بهزیستی روان شناختی دانشجویان (دریافت مقاله) فصلنامه فرهنگ در دانشگاه اسلامی دوره: 6، شماره: 19
20 بررسی نقش واسطه ای حمایت اجتماعی در رابطه بین سرمایه روانشناختی با تاب آوری شغلی شاغلان (دریافت مقاله) مجله روانشناسی اجتماعی دوره: 9، شماره: 60
21 پیش بینی تاب آوری خانواده بر اساس تعهد زناشویی و سرمایه روانشناختی در متاهلین شهر تکاب (دریافت مقاله) دوفصلنامه مطالعات روانشناختی نوجوان و جوان دوره: 4، شماره: 1
22 پیش بینی تجربه غرقه شدن در کار بر اساس سرمایه روان شناختی : میانجی گری حمایت سازمانی (دریافت مقاله) فصلنامه مشاوره شغلی و سازمانی دوره: 14، شماره: 3
23 پیش بینی کیفیت زندگی همسران جانبازان: نقش هوش معنوی و خود تنظیمی هیجانی (دریافت مقاله) مجله پژوهش در دین و سلامت دوره: 8، شماره: 4
24 پیش بینی نشاط ذهنی بر اساس سبک های دلبستگی با میانجی گری سرمایه روان شناختی در زنان دارای شاخص توده بدنی بالا (دریافت مقاله) فصلنامه زن و مطالعات خانواده دوره: 16، شماره: 59
25 پیش‌بینی بلوغ شغلی براساس هوش هیجانی و سبک‌های هویت در گروهی از دانشجویان ایرانی (دریافت مقاله) دوفصلنامه روانشناسی فرهنگی دوره: 2، شماره: 2
26 تاثیر آموزش ابراز وجود بر افزایش تمایزیافتگی دانش آموزان دختر دبیرستانی منطقه یک شهر تهران (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشنامه تربیتی دوره: 6، شماره: 25
27 تاثیر توانمندسازی روانشناختی بر سلامت اجتماعی زنان سالمند شهر تهران (دریافت مقاله) مجله سالمندشناسی دوره: 7، شماره: 1
28 تبیین روابط علی عوامل استرس‌ زای شغلی، رسالت شغلی و فرسودگی شغلی در کارکنان غیر هیئت‌ علمی دانشکده‌های دانشگاه علوم‌ پزشکی همدان (دریافت مقاله) مجله ارگونومی دوره: 7، شماره: 4
29 تدوین مدل بهزیستی روانشناختی بر اساس سرمایه روانشناختی (دریافت مقاله) فصلنامه رویکردی نو در علوم تربیتی دوره: 3، شماره: 3
30 تدوین مدل علّی فرسودگی تحصیلی بر پایۀ انتظارات پیامدی با نقش واسطه‌ای انگیزش تحصیلی در دانش‌آموزان دختر مقطع پیش‌دانشگاهی (دریافت مقاله) دوفصلنامه روانشناسی فرهنگی دوره: 3، شماره: 1
31 تعیین اثربخشی آموزش گروهی خودکارآمدی در بهبود سازگاری زنان متاهل (دریافت مقاله) دوفصلنامه مشاوره و روان درمانی خانواده دوره: 5، شماره: 1
32 رابطه بین دلستگی شغلی مسیولیت پذیری وتحلیل عاطفی بارضایت شغلی (دریافت مقاله) فصلنامه فرهنگ مشاوره و روان درمانی دوره: 1، شماره: 4
33 رابطه طرحواره های ناسازگار اولیه و کلیشه های جنسیتی با تصویر بدن دختران دانش آموز دبیرستانی (دریافت مقاله) مجله مطالعات روانشناسی و علوم تربیتی دوره: 2، شماره: 21
34 رابطه میان الگوهای ارتباط والد−فرزند و مهارت‌های ارتباطی، با میانجیگری مدیریت هیجانی و عزّت نفس: مدل‌یابی ساختاری (دریافت مقاله) دوفصلنامه تربیت اسلامی دوره: 15، شماره: 33
35 رابطه ویژگی های شخصیتی، حمایت اجتماعی و تعارض متقابل کارخانواده با تحلیل عاطفی معلمان (دریافت مقاله) فصلنامه فرهنگ مشاوره و روان درمانی دوره: 5، شماره: 17
36 راهبردهای طرح ریزی فرایند رشد شغلی دانش آموزان (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش در نظام های آموزشی دوره: 16، شماره: 58
37 مدل سازی ویژگی های شخصیتی و تعارضات زناشویی با نقش میانجی ناگویی هیجانی (دریافت مقاله) فصلنامه زن و مطالعات خانواده دوره: 14، شماره: 54
38 مدل یابی دگرگون سازی شغلی بر مبنای سرمایه روانشناختی و رسالت شغلی با میانجیگری حمایت سازمانی (دریافت مقاله) دوفصلنامه روانشناسی فرهنگی دوره: 5، شماره: 2
39 مدل یابی ساختاری برای پیش بینی فرسودگی شغلی بر اساس تعهد سازمانی با میانجی گری بهزیستی شغلی در پرستاران (دریافت مقاله) فصلنامه ابن سینا دوره: 23، شماره: 4
40 مطالعه فرایند و ماهیت هویت یابی شغلی در نوجوانان دختر: یک مطالعه داده بنیاد (دریافت مقاله) دوفصلنامه روانشناسی فرهنگی دوره: 6، شماره: 2
41 مقایسه اثربخشی برنامه توانمندسازی شغلی مبتنی بر الگوی چند محوری با نظریه رشدی بر کاهش تعارض متقابل کار- خانواده و نشانگان فرسودگی شغلی (مطالعه موردی: دانشجویان زن شاغل متاهل تحصیلات تکمیلی دانشگاه ازاد اسلامی واحد شبستر) (دریافت مقاله) فصلنامه زن و مطالعات خانواده دوره: 9، شماره: 32
42 مقایسه اثربخشی درمان مبتنی بر آرام سازی حالت و تنظیم هیجان بر خودپنداره منفی نوجوانان دارای بدتنظیمی هیجان (دریافت مقاله) مطالعات روان شناختی دوره: 18، شماره: 4
43 مقایسه اثربخشی سه شیوه رژیم درمانی، رژیم درمانی به همراه ورزش ورژیم درمانی به همراه رفتاردرمانی شناختی بر روی کاهش وزن و بهبود رضایت از زندگی کارکنان مرد چاق و دارای اضافه وزن شرکت ملی حفاری ایران (دریافت مقاله) فصلنامه فرهنگ مشاوره و روان درمانی دوره: 3، شماره: 12
44 مقایسه اثربخشی طرحواره درمانی و تلفیق آن با روش مواجهه و جلوگیری از پاسخ بر شدت علائم وسواس (دریافت مقاله) فصلنامه روانشناسی بالینی دوره: 14، شماره: 4
45 مقایسه اثربخشی مشاوره تحصیلی مبتنی بر رویکرد روایتی و رویکرد شناختی- رفتاری بر تاب آوری، انگیزش و هیجان های تحصیلی دانش آموزان با افت تحصیلی (دریافت مقاله) مجله مطالعات روانشناسی و علوم تربیتی دوره: 5، شماره: 55
46 مقایسه اثربخشی مشاوره گروهی با روش گشتالت و روانشناسی مثبت بر بهزیستی ذهنی زنان مبتلا به سرطان ریه (دریافت مقاله) مجله دانشکده پزشکی مشهد دوره: 62، شماره: 6
47 مقایسه اثربخشی مشاوره گروهی با روش گشتالت و روانشناسی مثبت بر بهزیستی روان شناختی زنان مبتلا به سرطان ریه (دریافت مقاله) مجله دانشگاه علوم پزشکی قم دوره: 13، شماره: 9
48 مقایسه تصور بدنی، رضایت جنسی و کیفیت زندگی در زنان مبتلا به سرطان سینه (گروه جراحی حفظ سینه و جراحی ماستکتومی) با زنان غیرمبتلا در استان مرکزی (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات اجتماعی - روانشناختی زنان دوره: 10، شماره: 4
49 نقش میانجی گر انگیزش تحصیلی در تبیین روابط بین خودکارآمدی تحصیلی و خود تنظیمی تحصیلی با فرسودگی تحصیلی در دانش آموزان دختر (دریافت مقاله) مجله دانشکده پزشکی مشهد دوره: 62، شماره: 3
50 نقش واسطهای حمایت اجتماعی در رابطه بین سرمایه روانشناختی با تصویر بدن در دانشجویان یکی از دانشگاههای نظامی (دریافت مقاله) فصلنامه علمی پژوهشی طب انتظامی دوره: 9، شماره: 3
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 اثر بخشی برنامه غنی سازی ارتباط زوجین مبتنی بر روش گاتمن بر رضایت زناشویی همسران معتاد در حال ترک با دارو (دریافت مقاله) نخستین همایش ملی علوم تربیتی و روان شناسی
2 اثر بخشی درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد، با اتکا بر استعاره های مثنوی مولانا، بر افزایش عزت نفس و بهزیستی روانشناختی دانشجویان (دریافت مقاله) هجدهمین همایش انجمن مشاوره ایران با عنوان مشاوره و حوزه سلامت
3 اثربخشی شناخت درمانی بر سلامت روان در افراد وابسته به مواد مخدر (دریافت مقاله) سومین همایش ملی روانشناسی و آسیب های اجتماعی
4 اثربخشی مثبت درمانی برکاهش اضطراب و تنش والدگری مادران دارای نوزادنارس (دریافت مقاله) کنفرانس پژوهش های نوین در علوم و مهندسی
5 اثربخشی مشورت رفتاری مشترک بر کاهش نشانگان درونی سازی کودکان پیش دبستانی (دریافت مقاله) نهمین کنگره بین المللی روان درمانی (اجلاس آسیایی در بستر ارزش های فرهنگی)
6 اثربخشی هنردرمانی مبتنی بر نقاشی و بازی بر یکپارچگی حسی کودکان اوتیستیک (دریافت مقاله) شانزدهمین کنفرانس بین المللی روانشناسی،مشاوره و علوم تربیتی
7 Structural equation model of psychological well-being based on the role of psychological capital and mindfulness (دریافت مقاله) دهمین همایش ملی پژوهش های مدیریت و علوم انسانی در ایران
8 بررسی اثربخشی شناخت درمانی بر افزایش خود کارآمدی در افراد وابسته به مواد مخدر (دریافت مقاله) سومین همایش ملی روانشناسی، تعلیم و تربیت و سبک زندگی
9 بررسی تفاوت نسلی نگرش به انتخاب همسردر سه نسل از مردان ساکن شهر اراک (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی روانشناسی، علوم اجتماعی، علوم تربیتی و فلسفه
10 بررسی تفاوت نسلی نگرش به زندگی زناشویی در سه نسل از مردان ساکن شهر اراک (دریافت مقاله) پانزدهمین کنفرانس بین المللی روانشناسی، مشاوره و علوم تربیتی
11 پیش بینی مدل علی بهزیستی روانشناختی بر اساس سرمایه روانشناختی با نقش واسطه ای ذهن آگاهی (دریافت مقاله) دهمین همایش ملی پژوهش های مدیریت و علوم انسانی در ایران
12 تاب آوری، تعارضات کار خانواده و سلامت روان در پرسنل بیمارستان (دریافت مقاله) ششمین کنگره انجمن روانشناسی ایران
13 تعیین اثربخشی برنامه غنی سازی زندگی زناشویی به روش گاتمن بر خوش بینی زوجین 20 تا 30 سال (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس پژوهش در علوم تربیتی، روانشناسی و علوم اجتماعی
14 رابطه تعارض زناشویی با خودشیفتگی همسران زنان متاهل: نقش واسطه ای عزت نفس و حمایت اجتماعی (دریافت مقاله) هجدهمین همایش انجمن مشاوره ایران با عنوان مشاوره و حوزه سلامت
15 رابطه سبک های حل مسیله و کیفیت رابطه والد-فرزندی با سلامت روان دانش آموزان دختر دبیرستان های شهر تهران (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی روانشناسی ، مشاوره و علوم تربیتی
16 رابطه سبکهای حل مسیله و کیفیت رابطه والد-فرزندی با سلامت روان دانش آموزان دختر دبیرستان های شهر تهران (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس بین المللی روانشناسی،علوم تربیتی و سبک زندگی
17 رابطه فرسودگی شغلی، حمایت اجتماعی و ویژگی های شخصیتی با رفتارهای انحرافی شغلی در کارکنان ناجا اسلامشهر (دریافت مقاله) دوازدهمین همایش ملی پژوهش های نوین در علوم و فناوری
18 شناخت درمانی در افراد وابسته به مواد مخدر، تاکیدی بر افزایش خود کارآمدی و سلامت روان (دریافت مقاله) نخستین همایش ملی پیشگیری از سومصرف مواد مخدر در بین دانشجویان
19 مروری بر شناخت درمانی در افراد وابسته به مواد مخدر تاکیدی بر افزایش خود کارآمدی و سلامت روان (دریافت مقاله) هفتمین همایش ملی مطالعات و تحقیقات نوین در حوزه علوم تربیتی، روانشناسی و مشاوره ایران
20 مقایسه استرسهای شغلی در کارکنان زن دور کار و غیر دورکار در شرکتهای کوچک و متوسط (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی علوم تربیتی، روانشناسی، علوم ورزشی و تربیت بدنی
21 مقایسه استرسهای شغلی در کارکنان زن دور کار و غیر دورکار در شرکتهای کوچک و متوسط (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی روانشناسی، علوم اجتماعی، علوم تربیتی و فلسفه
22 مقایسه بهزیستی روانشناختی در مادران دارای فرزند سرطانی و دارای فرزند عادی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی علوم اجتماعی،تربیتی علوم انسانی و روانشناسی
23 مقایسه تعارض کار- خانواده در کارکنان زن دور کار و غیر دورکار در شرکتهای کوچک و متوسط (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی علوم تربیتی، روانشناسی، علوم ورزشی و تربیت بدنی
24 مقایسه تعارض کار- خانواده در کارکنان زن دور کار و غیر دورکار در شرکتهای کوچک و متوسط (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی روانشناسی، علوم اجتماعی، علوم تربیتی و فلسفه
25 نقش واسطه ای حمایت اجتماعی در رابطه سرمایه روانشناختی با تصویر بدن در دانشجویان (دریافت مقاله) هجدهمین همایش انجمن مشاوره ایران با عنوان مشاوره و حوزه سلامت