دکتر سیدمهدی میردامادی

دکتر سیدمهدی میردامادی دانشیار

دکتر سیدمهدی میردامادی

Dr. Seyed mehdi Mirdamadi

دانشیار

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 آسیب پذیری خانوارهای روستایی استان فارس نسبت به ناامنی غذایی ناشی از خشکسالی (دریافت مقاله) مجله پژوهش های ترویج و آموزش کشاورزی دوره: 14، شماره: 2
2 ارزیابی اثربخش دوره های آموزش ضمن خدمت کارکنان شهرداری منطقه ۱۲ بر اساس مدل پاتریک (دریافت مقاله) فصلنامه گیاه و زیست فناوری ایران دوره: 9، شماره: 1
3 الزامات به کارگیری فناوری های نوین دیجیتال در راستای بهبود معیشت پایدار کشاورزان (موردمطالعه: استان تهران) (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های روستایی دوره: 13، شماره: 3
4 Development of Entrepreneurship Ecosystem (دریافت مقاله) مجله بین المللی تحقیقات پیشرفته زیست شناختی و زیست پزشکی دوره: 2، شماره: 12
5 Educational system of entrepreneurship for disabled rural people Case study Lorestan Province (دریافت مقاله) مجله بازاریابی و تجاری سازی کشاورزی دوره: 1، شماره: 2
6 Effective factors on Hashtgerd farmers’ participation rate in water optimum utilization (دریافت مقاله) دو فصلنامه تحقیقات سطوح استحصال آب دوره: 1، شماره: 1
7 Factors Affecting the Promotion of Small Rural Food Industry Marketing in Tehran (دریافت مقاله) مجله بازاریابی و تجاری سازی کشاورزی دوره: 1، شماره: 1
8 بررسی پیامدهای اقتصادی، اجتماعی افزایش ارتفاع دیواره سد اکباتان همدان بر شرایط زندگی روستاییان پایین دست سد (دریافت مقاله) مجله پژوهش های ترویج و آموزش کشاورزی دوره: 15، شماره: 3
9 بررسی تاثیر استراتژی های سازگاری با تغییرات اقلیم بر امنیت غذایی باغداران خرده پا (دریافت مقاله) مجله پژوهش های ترویج و آموزش کشاورزی دوره: 16، شماره: 2
10 بررسی دیدگاه مهندسان ناظر گندم درتوسعه روش های کشت پایدار گندم در شهرستان کرمانشاه (دریافت مقاله) تحقیقات اقتصاد و توسعه کشاورزی ایران دوره: 46، شماره: 4
11 بررسی رابطه بین مشارکت مردم و پیامدهای اجتماعی- اقتصادی، در طرح حبله رود (مطالعه موردی استان تهران) (دریافت مقاله) تحقیقات اقتصاد و توسعه کشاورزی ایران دوره: 41، شماره: 4
12 بررسی نقش عوامل آموزشی- ترویجی و اجتماعی موثر بر توسعه خوشه های کسب و کار زعفران در استان خراسان جنوبی (دریافت مقاله) مجله پژوهش های ترویج و آموزش کشاورزی دوره: 15، شماره: 2
13 بررسی وضعیت سلامت عمومی شالیکاران استان مازندران با استفاده از پرسش نامه GHQ-۲۸ (دریافت مقاله) مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی ایلام دوره: 29، شماره: 3
14 بکارگیری فناوری های کشاورزی اقلیم هوشمند در مزارع گندم؛ طراحی مدل قصد رفتاری با رویکرد بیزی (دریافت مقاله) مجله تحلیل فضایی مخاطرات محیطی دوره: 9، شماره: 4
15 بهره وری ترویج زنبورداری در حوضه آبی خزر: یک تحلیل علی (دریافت مقاله) تحقیقات اقتصاد و توسعه کشاورزی ایران دوره: 46، شماره: 3
16 تاثیر عوامل موثر آموزشی ترویجی در پیش برد طرح تعادل دام و مرتع در بین مرتع داران دشت مغان (دریافت مقاله) مجله پژوهش های ترویج و آموزش کشاورزی دوره: 1، شماره: 1
17 تاثیر ویژگی های جامعه شناختی بر توسعه کارآفرینی مدیران تعاونی های تولید استان قزوین (دریافت مقاله) دوفصلنامه راهبردهای کارآفرینی در کشاورزی دوره: 1، شماره: 2
18 تاثیرات کانال های ارتباطی مرتبط با نوآوریهای اجتماعی در حفاظت از فضای سبز شهری در شهرستان کرج با استفاده از معادلات ساختاری (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیا و برنامه ریزی شهری چشم انداز زاگرس دوره: 14، شماره: 54
19 تبیین شاخص های موثر عامل اقتصادی بر جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی با نگاهی به بخش کشاورزی از منظر نخبگان اقتصادی کشور (دریافت مقاله) مجله پژوهش های ترویج و آموزش کشاورزی دوره: 15، شماره: 1
20 تحلیل تاثیر رهیافت مدرسه مزرعه کشاورز بر پذیرش مبارزه بیولوژیک از سوی شالیکاران شهرستان ساری (دریافت مقاله) تحقیقات اقتصاد و توسعه کشاورزی ایران دوره: 40، شماره: 1
21 تحلیل دیدگاه کشاورزان شهرستان نظرآباد پیرامون وضعیت شاخص های ذهنی کشاورزی پایدار در سطح خانوار زارع (دریافت مقاله) تحقیقات اقتصاد و توسعه کشاورزی ایران دوره: 40، شماره: 2
22 تحولات ساختاری هویت دموگرافیک مناطق روستایی استان مرکزی از سال ۱۳۷۵ تا ۱۳۹۰ (دریافت مقاله) مجله جغرافیا و برنامه ریزی محیطی دوره: 30، شماره: 1
23 راهکارهای کاهش مخاطرات زیست محیطی پسماند نهاده های شیمیایی از دیدگاه کارشناسان سازمان جهاد کشاورزی و محیط زیست شهرستان ساری (دریافت مقاله) مجله پژوهش های ترویج و آموزش کشاورزی دوره: 12، شماره: 3
24 ساز و کارهای موثر بر مشارکت زنان روستایی در دوره های آموزشی ترویجی در شهرستان اصفهان (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش و برنامه ریزی روستایی دوره: 5، شماره: 2
25 شناسایی ابعاد موثر بر توسعه زیست بوم کارآفرینی کشاورزی بر اساس دیدگاه کارشناسان ترویجی (دریافت مقاله) مطالعات کارآفرینی و توسعه پایدار کشاورزی دوره: 7، شماره: 3
26 شناسایی راهکارهای مناسب جهت مدیریت مصرف آب های سطحی استان آذربایجان غربی در بخش کشاورزی با استفاده از مدل سازی پویایی سیستم (دریافت مقاله) فصلنامه حفاظت منابع آب و خاک دوره: 11، شماره: 4
27 شناسایی موانع فراروی اجرای نظام مدیریت مشارکتی فضای سبز: یک پژوهش کیفی با استفاده از روش دلفی (دریافت مقاله) فصلنامه علوم و تکنولوژی محیط زیست دوره: 24، شماره: 4
28 طراحی الگوی کاربست انرژی های نو در مناطق روستایی استان زنجان (دریافت مقاله) مجله پژوهش های ترویج و آموزش کشاورزی دوره: 15، شماره: 4
29 طراحی مدل توسعه کارآفرینی اکوتوریسم روستایی با رویکرد کیفی (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیا و توسعه دوره: 20، شماره: 66
30 طراحی مدل فرآیندی مدیریت مشارکتی فضای سبز: ضرورتی بر آموزش ذینفعان (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش مدیریت آموزش کشاورزی دوره: 13، شماره: 57
31 عامل های تاثیرگذار بر عملکرد فراگیران شرکت کننده در دوره های آموزشی ترویج کشاورزی شهری(مورد مطالعه: دوره ی آموزشی باغبانی- پرورش سبزی و صیفی) (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش مدیریت آموزش کشاورزی دوره: 12، شماره: 53
32 فناوری اطلاعات و ارتباطات(ICT) در اشتغال زایی و بهره وری زنان (با تاکید بر زنان روستایی) (دریافت مقاله) فصلنامه فرهنگی - تربیتی زنان و خانواده دوره: 4، شماره: 10
33 مدل سازی و طراحی نقشه سطوح توسعه ی کشاورزی پایدار مناطق روستایی استان های همدان و کرمانشاه (دریافت مقاله) فصلنامه راهبردهای توسعه روستایی دوره: 9، شماره: 2
34 مقایسه دیدگاه کارشناسان و بهره برداران درباره مشارکت مردم در فرایند حفظ، احیاء، توسعه و بهره برداری از جنگلها و مراتع استان ایلام (دریافت مقاله) مجله تحقیقات مرتع و بیابان ایران دوره: 17، شماره: 3
35 مقایسه دیدگاه هنر آموزان و هنر جویان هنرستان های کشاورزی آموزش و پرورش استان تهران نسبت به ضرورت ها و چالش های به کار گیری فنآوری اطلاعات و ارتباطات (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش مدیریت آموزش کشاورزی دوره: 6، شماره: 31
36 مولفه های موثر در مشارکت کارکنان مرکزهای تحقیقات، آموزش و مشاوره فضای سبز تهران در توسعه فضای سبز شهری (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش مدیریت آموزش کشاورزی دوره: 12، شماره: 51
37 واکاوی و تحلیل گفتمان فلسفه کشاورزی در چارچوب نظریه های فلسفه تکنولوژی (دریافت مقاله) مجله پژوهش های ترویج و آموزش کشاورزی دوره: 10، شماره: 3
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 استلزامات و موانع یادگیری سیار در آموزش عالی (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس ملی و دومین کنفرانس بین‌المللی یادگیری و آموزش الکترونیکی
2 اولویت بندی سطوح ترویج بازاریابی در صنایع غذایی کوچک روستایی با تاکید بر محصولات دامی از دیدگاه مدیران استان تهران (دریافت مقاله) اولین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار
3 Factors influencing farmers' participation in economic-related activities of sustainable use of Qanat water in Taft district, Iran (دریافت مقاله) همایش بین المللی دانش سنتی مدیریت منابع آب
4 بررسی الزامات قانونی و نهادی برای ارتقای نقش بهره برداران در مدیریت شبکه های آبیاری و زهکشی (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس مدیریت منابع آب ایران
5 بررسی چالشهای قانونی و نهادی مشارکت بهرهبرداران در مدیریت شبکههای آبیاری و زهکشی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی چالش های منابع آب و کشاورزی
6 بررسی دیدگاه بهره برداران نسبت به سیستم های آبیای تحت فشار (مطالعه موردی: شهرستان میانه) (دریافت مقاله) اولین همایش ملی مهندسی ومدیریت کشاورزی، محیط زیست و منابع طبیعی پایدار
7 بررسی دیدگاهی وزن ریسک در نظام تولید سنتی دامداری (مطالعه موردی تولید کنندگان گاو شیری) با تأکید بر ابزار بیمه محصولات کشاورزی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی حماسه سیاسی (با رویکردی بر تحولات خاورمیانه) و حماسه اقتصادی(با رویکردی بر مدیریت و حسابداری)
8 بررسی ساز و کار پذیرش و نقش ترویج در بومی سازی انرژی های نو (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی توسعه با محوریت کشاورزی ، محیط زیست و گردشگری
9 بررسی عوامل آموزشی ترویجی مرتبط با حوزه آبخیز سقزچیچای استان اردبیل و ریشه یابی مشکلات تعاونیهای آبخیزداری (دریافت مقاله) نخستین همایش ملی جهاد اقتصادی در عرصه کشاورزی و منابع طبیعی
10 بررسی عوامل تاثیر گذار بر دوره های آموزشی ضمن خدمت کارکنان منابع طبیعی استان لرستان (دریافت مقاله) چهارمین همایش بین المللی افق های نوین در علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست
11 بررسی عوامل فردی موثر درموفقیت شغلی فارغ التحصیلان رشته های کشاورزی مطالعه موردی استان تهران (دریافت مقاله) همایش ملی اشتغال دانش آموختگان بخش کشاورزی و منابع طبیعی
12 بررسی عوامل مؤثر بر گرایش کشاورزان برای مشارکت در مدیریت شبکه ی آبیاری سد علویان (دریافت مقاله) سومین کنگره علوم ترویج و آموزش کشاورزی
13 بررسی عوامل مؤثر بر مشارکت مردم در حفظ، احیاء، توسعه و بهره برداری ازگیاهان دارویی منطقه فندقلوی اردبیل از دیدگاه کارشناسان منابع طبیعی (دریافت مقاله) دومین همایش ملی توسعه پایدارکشاورزی ومحیط زیست سالم
14 بررسی عوامل مؤثر در توسعه آموزش کارآفرینی در مراکز آموزش علمی کاربردی کشاورزی ایران از دیدگاه دانشجویان (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی مدیریت، کارآفرینی و توسعه اقتصادی
15 بررسی عوامل مؤثر در توسعه مهارت های کارآفرینی در میان دانشجویان سال آخر دانشکده کشاورزی دانشگاه تهران (دریافت مقاله) سومین کنگره علوم ترویج و آموزش کشاورزی
16 بررسی عوامل موثر برموفقیت طرحهای انتقال مهارت های علمی از دیدگاه روستاییان شهرستان بروجرد (دریافت مقاله) نخستین کنفرانس ملی علوم زمین، آب و هوا و تغییرات اقلیمی
17 بررسی عوامل موثربرتوسعه کارآفرینی درتعاونیهای تولیدروستایی شهرستان همدان (دریافت مقاله) دومین کنگره بین المللی مدیریت، اقتصاد، علوم انسانی و توسعه کسب و کار
18 بررسی مدیریت حفاظت از آب در تعدیل پدیده خشکسالی منطقه آشتیان (دریافت مقاله) دومین کنفرانس سراسری مدیریت جامع بهره برداری از منابع آب
19 بررسی نقش ترویج در بومی سازی انرژی های نو (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی توسعه با محوریت کشاورزی ، محیط زیست و گردشگری
20 بررسی و تحلیل مدلهای طراحی آموزشی در آموزش الکترونیکی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس دانشجویی آموزش الکترونیکی
21 بررسی وضعیت دوره های آموزشی ضمن خدمت کارکنان از دیدگاه کارشناسان منابع طبیعی استان لرستان (دریافت مقاله) اولین همایش ملی ایده های نوین در کشاورزی پایدار
22 بررسی وضعیت دوره های آموزشی ضمن خدمت کارکنان از دیدگاه کارشناسان منابع طبیعی استان لرستان (دریافت مقاله) چهارمین همایش بین المللی افق های نوین در علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست
23 تأثیر جهانی شدن بر کشورهای در حال توسعه با تأکید بر بخش کشاورزی (دریافت مقاله) همایش بین المللی پژوهش های کاربردی در کشاورزی
24 تبیین کارآفرینی پایدار روستایی به عنوان یک ضرورت استراتژیک در توسعه ملی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی توسعه روستایی، تجارب و آینده نگری در توسعه محلی
25 تحلیل SWOT1 در بکارگیری آموزش الکترونیکی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس دانشجویی آموزش الکترونیکی
26 تحلیل رابطه بین آگاهی بوم شناختی زنان کشاورز بندر انزلی با معیارهای کشاورزی پایدار (دریافت مقاله) اولین همایش ملی مدیریت و توسعه کشاورزی پایدار در ایران
27 تحلیل عاملی موانع کاربرد انرژی خورشیدی در محیط های روستایی( از دیدگاه کارشناسان شرکت های ارائه دهنده خدمات سیستم های خورشیدی) (دریافت مقاله) هشتمین کنگره ملی مهندسی ماشین های کشاورزی (بیوسیستم) و مکانیزاسیون ایران
28 تحلیلی بر آگاهی و عملکرد زیستی کشاورزان در نواحی روستایی (مطالعه موردی : دهستان کوزران شهرستان کرمانشاه) (دریافت مقاله) ششمین کنگره بین المللی توسعه کشاورزی، منابع طبیعی، محیط زیست و گردشگری ایران
29 تعاونی‌های آب‌ بران گامی اساسی به سوی مدیریت مشارکتی آبیاری (دریافت مقاله) دومین همایش ملی اثرات خشکسالی و راهکارهای مدیریت آن
30 تغییر اقلیم وچشم انداز اثرات ارزیابی آن درمنطقه زاگرس غربی (استانهای کرمانشاه وهمدان ایران) طی قرن گذشته (دریافت مقاله) ششمین کنگره بین المللی توسعه کشاورزی، منابع طبیعی، محیط زیست و گردشگری ایران
31 توسعه آبزی پروری پایدار با استفاده از بیوتکنولوژی (دریافت مقاله) دومین همایش ملی مهندسی و مدیریت کشاورزی، محیط زیست و منابع طبیعی پایدار
32 تولید علوفه سبز به روش هیدروپونیک، راهبردی ویژه برای سازگاری با خشکسالی (با اشاره به تجربه اداره کل امور عشایر استان سیستان و بلوچستان در بومی‌سازی این فناوری در شرایط خشکسالی) (دریافت مقاله) دومین همایش ملی اثرات خشکسالی و راهکارهای مدیریت آن
33 خسارات خشکسالی در کشاورزی و چالش مدیریتی مقابله با اثرات آن (دریافت مقاله) همایش منطقه ای بحران آب و خشکسالی
34 خشکسالی و راهکارهای سازگاری با آن در جوامع عشایری، یک تبیین اکتشافی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی توسعه روستایی، تجارب و آینده نگری در توسعه محلی
35 راهبرد تعاونی های آب بران در حفظ منابع آب (دریافت مقاله) نخستین کنفرانس پژوهشهای کاربردی منابع آب ایران
36 رویکرد مشارکت های مردمی در توسعه نگهداری و بهره برداری بهینه از شبکه های آبیاری و زهکشی (دریافت مقاله) سومین همایش ملی مدیریت شبکه های آبیاری و زهکشی
37 سازه های اجتماعی - آموزشی موثر برمشارکت کشاورزان استان گلستان درمدیریت بهینه آب کشاورزی (دریافت مقاله) سومین کنگره علوم ترویج و آموزش کشاورزی
38 سنجش نگرش روستاییان در مورد یارانه (مطالعه موردی: روستاهای شهرستان قم) (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی الگوهای مدیریت در عصر پیشرفت
39 شناسایی عوامل اقتصادی و اجتماعی توسعه مدیریت مشارکتی آبیاری و ارائه راهکارهای لازم؛مطالعه موردی شبکه آبیاری دشت میاندربند کرمانشاه (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس مدیریت منابع آب ایران
40 شناسایی عوامل تاثیر گذار بر تغییر کاربری زمین های کشاورزی از دیدگاه کارشناسان جهاد کشاورزی شهرستان ساری، استان مازندران (دریافت مقاله) سومین همایش ملی توسعه پایدار روستایی
41 شناسایی و تحلیل موانع انتقال مدیریت آبیاری به بهره برداران؛ مطالعه موردی شبکه آبیاری میاندربند کرمانشاه (دریافت مقاله) چهارمین همایش ملی مدیریت شبکه های آبیاری و زهکشی
42 طراحی الگوی کارکردهای های مؤثر بر نظام نوآوری فناوری منابع زیست توده درمناطق روستایی استان تهران (دریافت مقاله) همایش ملی الکترونیکی دستاوردهای نوین در علوم مهندسی و پایه
43 طراحی الگوی مدیریت مشارکتی شالیکاران با رویکرد پایداری اجتماعی در تالاب بینالمللی فریدونکنار (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی تغییر اقلیم
44 طراحی سناریوی تغییرات اقلیمی جهت مدیریت منابع آب کشاورزی با استفاده از سیستم دینامیک در استان آذربایجانغربی (دریافت مقاله) ششمین کنگره بین المللی توسعه کشاورزی، منابع طبیعی، محیط زیست و گردشگری ایران
45 عوامل آموزشی موثر در زمینه یابی کاربرد کولاژ بر توسعه گردشگری روستایی استان اصفهان (دریافت مقاله) اولین همایش ملی گردشگری وطبیعت گردی ایران زمین
46 عوامل اجتماعی و فرهنگی موثربرتمایل به خریدمحصول سالم و ارگانیک (دریافت مقاله) دومین همایش ملی توسعه پایدارکشاورزی ومحیط زیست سالم
47 عوامل مؤثر بر نگرش کارشناسان منابع طبیعی استان گیلان نسبت به کاربرد فناوری-های اطلاعات و ارتباطات در جنگلداری اجتماعی (دریافت مقاله) سومین کنگره علوم ترویج و آموزش کشاورزی
48 عوامل موثر بر توسعه کشت خیارگلخانه ای در شهرستان دره شهر (دریافت مقاله) اولین کنگره ملی هیدروپونیک و تولیدات گلخانه ای
49 عواهل موثر بر عدم کاربرد اینترنت در فعالیتهای علمی دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشکده کشاورزی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات (دریافت مقاله) سومین کنگره علوم ترویج و آموزش کشاورزی
50 فناوری نانو راهی به سوی توسعه پایدار کشاورزی (دریافت مقاله) سومین کنگره علوم ترویج و آموزش کشاورزی
51 کشت توٱم ماهی و برنج با شناسایی چالش های ترویجی از دیدگاه کارشناسان کشاورزی گیلان (دریافت مقاله) دومین کنگره سراسری فناوریهای نوین ایران با هدف دستیابی به توسعه پایدار
52 لزوم استفاده از مدیریت مصرف بهینه آب در بخش کشاورزی در استان آذربایجان غربی (دریافت مقاله) اولین همایش بین المللی مدیریت،تقاضا و بهره وری مصرف آب
53 مدل فناوری (TAM) به عنوان یک پیش بینی کننده الگوی تبیین رفتار کارشناسان کشاورزی درپذیرش فناوری اطلاعات در استانهای کرمانشاه وهمدان (دریافت مقاله) ششمین کنگره بین المللی توسعه کشاورزی، منابع طبیعی، محیط زیست و گردشگری ایران
54 مدلسازی رابطه رفتار حامی محیط زیست کشاورزان: مورد مطالعه روستاهای استان کرمانشاه ایران (دریافت مقاله) هشتمین کنگره بین المللی توسعه کشاورزی و محیط زیست با تاکید بر برنامه توسعه ملل
55 مدیریت پایدار منابع آب کشاورزی با رویکرد توانمندسازی اجتماعات روستایی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی مهندسی ومدیریت کشاورزی، محیط زیست و منابع طبیعی پایدار
56 مدیریت مشارکتی منابع آب با تاکید بر توسعه پایدارکشاورزی (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس اقتصاد کشاورزی ایران
57 مروری بر ضرورت تشکیل تعاونی آب بران در راستای اصلاح الگوی مصرف آب در بخش کشاورزی (دریافت مقاله) همایش ملی الگوهای توسعه پایداردر مدیریت آب
58 مطالعه آمایش فضایی در بخش کشاورزی استان کرمان (دریافت مقاله) هشتمین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار
59 مطالعه آمایش فضایی در بخش کشاورزی استان کرمان (دریافت مقاله) هشتمین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار
60 مکان گزینی نواحی صنعتی روستایی با روش تاکسونومی عددی (مطالعه موردی: استان مرکزی) (دریافت مقاله) همایش ملی رویکردهای نوین در برنامه ریزی و توسعه پایدار منطقه ای
61 نقش پدیده های زمین شناسی در توسعه اکوتریسم (دریافت مقاله) چهارمین همایش زمین شناسی و محیط زیست
62 نقش تعاونیهای منابع طبیعی به عنوان سازمان مردم نهاد در اشتغالزایی به عنوان یکی از ابعاد توسعه پایدار (دریافت مقاله) هفتمین همایش ملی دو سالانه انجمن متخصصان محیط زیست ایران
63 نقش روشهای آموزشی- ترویجی در کاهش استفاده از سموم و نهاده ها در کشت سبزیجات در شهرستان ری (دریافت مقاله) همایش ملی پدافند غیر عامل در بخش کشاورزی
64 نقش فناوری اطلاعات و ارتباطات در توانمند سازی زنان روستایی در جهت اهداف توسعه کشاورزی هزاره سوم (دریافت مقاله) اولین همایش ملی مدیریت و توسعه کشاورزی پایدار در ایران
65 نقش مسائل اقتصادی روستائیان عضو و تعاونی های آبخیوزدار ی با مشارکت در تعاونی های آبخیزداری (دریافت مقاله) نخستین همایش ملی جهاد اقتصادی در عرصه کشاورزی و منابع طبیعی
66 نقش یکپارچه سازی اراضی در توسعه پایدار و معیشت اقتصاد روستایی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی کشاورزی در شرایط محیطی دشوار
67 نگرش مصرف کنندگان نسبت به کشاورزی ارگانیک و عوامل اقتصادی موثربرآن (دریافت مقاله) اولین همایش ملی توسعه پایدار کشاورزی ومحیط زیست سالم
68 ویژگیهای فردی و حرفه ای مؤثر بر مشارکت روستائیان در تعاونیهای آبخیزداری استان اردبیل (دریافت مقاله) نخستین همایش ملی جهاد اقتصادی در عرصه کشاورزی و منابع طبیعی
69 ویژگیهای مؤثر بر مشارکت بهره برداران در طرحهای آبخیزداری (دریافت مقاله) پنجمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری ایران