دکتر حسن احمدی

دکتر حسن احمدی عضو پیوسته فرهنگستان علوم و استاد بازنشسته دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران

دکتر حسن احمدی

Dr. Hasan Ahmadi

عضو پیوسته فرهنگستان علوم و استاد بازنشسته دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 آشکارسازی و مسیریابی رخداد گرد و غبار با استفاده از سنجش از دور و مدل عددی در استان اصفهان (دریافت مقاله) فصلنامه علوم محیطی دوره: 18، شماره: 1
2 ارزیابی تاثیر تغییر اقلیم بر نوسانات آب زیرزمینی دشت برخوار اصفهان (دریافت مقاله) فصلنامه مهندسی و مدیریت آبخیز دوره: 14، شماره: 4
3 ارزیابی تاثیر طوفان گردوغبار بر روی شار گرمایی و بیلان تابش در حوزه هیرمند (دریافت مقاله) پژوهش های حفاظت آب و خاک دوره: 29، شماره: 1
4 ارزیابی تاثیرات اقدامات آبخیزداری با استفاده از برنامه WOCAT در حوزه آبخیز نسیم آباد، شمال غرب شیراز (دریافت مقاله) مهندسی آبیاری و آب ایران دوره: 2، شماره: 2
5 ارزیابی عملکرد تغییر اقلیم به کمک دو مدل هیدرولوژیکی با ساختار متفاوت (دریافت مقاله) فصلنامه حفاظت منابع آب و خاک دوره: 11، شماره: 1
6 استفاده از عکس هوایی و قابلیت های GIS در برآورد رشد طولی فرسایش خندقی مطالعه موردی: حوزه آبخیز سمل، استان بوشهر (دریافت مقاله) نشریه سنجش از دور و GIS ایران دوره: 6، شماره: 3
7 استفاده از مدل SWAT در شبیه سازی و آنالیز عدم قطعیت هیدرولوژیک حوزه آبخیز کسیلیان (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیا و مخاطرات محیطی دوره: 11، شماره: 2
8 برآورد تغذیه انتشاری دیرینه دشت هشتگرد با ردیاب های شیمیایی (دریافت مقاله) فصلنامه مهندسی و مدیریت آبخیز دوره: 2، شماره: 1
9 برآورد رواناب در حوزه های آبخیز شهری با استفاده از مدل های تحلیلی (مطالعه موردی: بخشی از منطقه ۲۲ شهر تهران) (دریافت مقاله) مجله آب و فاضلاب دوره: 23، شماره: 81
10 برآورد فرسایش بادی در زیستگاه های بیابانی خراسان ( مطالعه موردی : منطقه سرخس ) (دریافت مقاله) فصلنامه علوم و تکنولوژی محیط زیست دوره: 5، شماره: 4
11 بررسی اثر تغییر اقلیم بر مقادیر جریان حدی حوزه آبخیز کن (دریافت مقاله) فصلنامه حفاظت منابع آب و خاک دوره: 9، شماره: 2
12 بررسی تطبیقی جهات باد و مورفولوژی تپه های ماسه ای ریگ جن (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های دانش زمین دوره: 8، شماره: 1
13 بررسی تغییرپذیری مکانی عامل فرسایش پذیری خاک با استفاده از برخی روش های زمین آماری(مطالعه موردی: حوزه آبخیز نومه رود) (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های دانش زمین دوره: 13، شماره: 2
14 بررسی چاله های ایران: مطالعه موردی بیابان لوت (دریافت مقاله) دوفصلنامه پژوهش های راهبردی در علوم کشاورزی و منابع طبیعی دوره: 7، شماره: 2
15 بررسی رابطه بین دمای سطح زمین با تغییرات پوشش گیاهی و گستره آبی در شهرستان ارسنجان، ایران (دریافت مقاله) فصلنامه سنجش از دور و سامانه اطلاعات جغرافیایی در منابع طبیعی دوره: 11، شماره: 4
16 بررسی عوامل موثر در تولید رسوب ناشی از فرسایش خندقی در اقلیم های مختلف استان فارس (دریافت مقاله) فصلنامه مهندسی و مدیریت آبخیز دوره: 1، شماره: 1
17 بهینه سازی الگوی کشت با استفاده از روش برنامه ریزی خطی و نرمافزار Lingo در دشت دهگلان استان کردستان، ایران (دریافت مقاله) مجله جغرافیا و پایداری محیط دوره: 11، شماره: 3
18 تحلیل سینوپتیکی وقایع گردوغبار و ارتباط آن با خشکسالی در استان های قزوین و البرز (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیا و برنامه ریزی منطقه ای دوره: 8، شماره: 30
19 تعیین سهم فرسایش های سطحی و زیرسطحی در تولید رسوب با استفاده از روش منشایابی در حوزه آبخیز مرگن - ماکو (دریافت مقاله) فصلنامه دانش آب و خاک دوره: 19، شماره: 1
20 تعیین شاخص فرسایندگی مناسب باران در اقلیم نیمه خشک سرد ایران، مطالعه موردی: استان کرمانشاه (دریافت مقاله) فصلنامه مهندسی و مدیریت آبخیز دوره: 1، شماره: 1
21 تهیه نقشه سیمای طرح با هدف کنترل فرسایش براساس الگوی ژئومورفولوژی (مطالعه موردی: حوضه آبریز زنوزچای) (دریافت مقاله) مجله جغرافیا و برنامه ریزی محیطی دوره: 24، شماره: 2
22 روشی برای تعیین مناطق مولد سیل بر اساس رابطه بین شاخص سیل خیزی و پارامترهای مورفومتری (دریافت مقاله) فصلنامه حفاظت منابع آب و خاک دوره: 7، شماره: 4
23 شناسایی کانون های گرد و غبار به تفکیک نوع کاربری با استفاده از تکنیک های سنجش از دور و منطق فازی، مطالعه موردی: جنوب شرق اهواز (دریافت مقاله) فصلنامه مهندسی و مدیریت آبخیز دوره: 13، شماره: 2
24 شناسایی مناطق برداشت رسوب در کانون فرسایش بادی غرب استان تهران (مطالعه موردی: شهرستان ملارد) (دریافت مقاله) مجله تحقیقات مرتع و بیابان ایران دوره: 29، شماره: 2
25 شناسایی و اولویت بندی عوامل موثر بر ایجاد گرد و غبار شهرستان هندیجان و ارائه راه کارهای مدیریتی با رویکرد DPSIR (دریافت مقاله) فصلنامه مهندسی و مدیریت آبخیز دوره: 13، شماره: 2
26 طبقه بندی ناهمواری ها با استفاده از شاخص موقعیت توپوگرافی و بررسی ارتباط بین ناهمواری ها و سازند های زمین شناسی (بررسی موردی: زیر حوضه بیرانشهر) (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های دانش زمین دوره: 9، شماره: 1
27 مدلسازی هیدرولوژیکی اثرات تغییر اقلیمی بر نوسانات دبی جریان در حوزه آبخیز سیمینه و زرینه رود (دریافت مقاله) فصلنامه مهندسی و مدیریت آبخیز دوره: 13، شماره: 1
28 مقایسه فرسایش خاک به روش سزیم 137 و مدل RUSLE-3D در نهشته های لسی شمال شرق ایران ( مطالعه موردی: حوزه آبخیز آق امام) (دریافت مقاله) پژوهش های حفاظت آب و خاک دوره: 21، شماره: 5
29 مقایسه مقادیر توان حمل ماسه برآورد شده به دو روش سرعت های لحظه ای و روش کلاسهای سرعت فرایبرگر با استفاده از نرم افزارگلماسه نما (مطالعه موردی: جاسک و کرمان) (دریافت مقاله) فصلنامه آب و خاک دوره: 25، شماره: 1
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 آنالیز حساسیت دبی سیل و شاخص سیلخیزی نسبت به تغییرات شماره منحنی (دریافت مقاله) هشتمین کنفرانس بین المللی کشاورزی پایدار در محیط زیست، غذا، انرژی و صنعت
2 اثر بخشی طرح های حفاظت خاک در ترسیب رسوبات حوضه بررسی موردی: حوزه آبخیز زیدشت طالقان (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی راه کارهای دستیابی به توسعه پایدار ( کشاورزی،منابع طبیعی و محیط زیست)
3 ارزیابی اثر تابشی ذرات گردوغبار در حوزه هیرمند (دریافت مقاله) هفدهمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری ایران با محوریت آبخیزداری و امنیت پایدار غذایی
4 ارزیابی اقدامات آبخیزداری با استفاده از برنامه WOCAT در حوزه آبخیز دژکرد استان فارس (دریافت مقاله) ششمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری ایران
5 ارزیابی اقدامات آبخیزداری با استفاده ازبرنامه WOCAT، در حوزه آبخیز سیاه خور، شهرستان اسلام آباد غرب، استان کرمانشاه (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی یافته های نوین در علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست
6 ارزیابی اهمیت نسبی رخساره های ژئومرفولوژی در تولید رسوبات تپه های ما سه ای منطقه مارون- ملاثانی استان خوزستان (دریافت مقاله) دومین همایش ملی بیابان با رویکرد مدیریت مناطق خشک و کویری
7 ارزیابی پتانسیل استفاده از نیزارهای هورالعظیم (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی جامعه و محیط زیست
8 ارزیابی تاثیرات اقدامات آبخیزداری با استفاده از برنامه WOCAT در حوزه آبخیز نسیمآباد، شمال غرب شیراز (دریافت مقاله) چهارمین همایش ملی فرسایش و رسوب
9 ارزیابی تغییرات نفوذپذیری عرصه پخش سیلاب با استفاده از اطلاعات دانهبندی(مطالعه موردی: ایستگاه پخش سیلاب گچساران) (دریافت مقاله) ششمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری ایران
10 ارزیابی حساسیت به خطر زمین لغزش در اراضی حاشیه ای دریاچه سد طالقان (دریافت مقاله) هفتمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری ایران
11 ارزیابی خطر تخریب پذیری خاک توسط نهاده های کشاورزی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی راه کارهای دستیابی به توسعه پایدار ( کشاورزی،منابع طبیعی و محیط زیست)
12 ارزیابی شدت بیابانزایی منطقه کاشان از منظر معیار خاک (دریافت مقاله) ششمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری ایران
13 ارزیابی شدت فرسایش بادی حوزه ابخیز مارون - ملاثانی به روش اریفر 1 (دریافت مقاله) دومین همایش ملی فرسایش بادی و طوفانهای گرد و غبار
14 ارزیابی عوامل موثر در وقوع حرکت های توده ای براساس مدل تراکم سطح ،با استفاده ازGIS( مطالعه ی موردی : حوزه ی آبخیز شهرستان زنوز) (دریافت مقاله) هفتمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری ایران
15 ارزیابی مدل کمی ژئومرفولوژی (IRSEEM) جهت برآورد فرسایش آبی (مطالعه موردی: حوزه آبخیز طالقان) (دریافت مقاله) پنجمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری ایران
16 ارزیابی مورفوسکوپی و دانهبندی رسوبات بادی(مطالعه موردی آران کاشان) (دریافت مقاله) چهارمین همایش ملی فرسایش بادی و طوفان های گرد و غبار
17 استفاده از سیستم استنتاج فازی در برآورد رسوب معلق ( مطالعه موردی: حوزه آبخیز طالقان ) (دریافت مقاله) چهارمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری ایران مدیریت حوزه های آبخیز
18 انگشت نگاری، رویکردی نوین در منشایابی گردوغبار (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی گرد و غبار در جنوب غرب آسیا
19 اهمیت آنالیزهای مورفومتریک جهت بدست آوردن مناطق با پتانسیل آبهای زیرزمینی باکنترل ساختمان زمین (مطالعه موردی: حوزه آبخیز تسوج) (دریافت مقاله) پنجمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری ایران
20 برآورد خسارات ناشی از فرسایش بادی (طوفانهای گرد و خاک)در منطقه سیستان (دریافت مقاله) اولین همایش ملی فرسایش بادی
21 برآورد سهم روانابهای غیرشهری دردبی سیلاب شهری به منظور مدیریت پایدارمنابع آب (مطالعه موردی کرج) (دریافت مقاله) دومین همایش ملی مهندسی و مدیریت کشاورزی، محیط زیست و منابع طبیعی پایدار
22 برآورد فرسایش و رسوب با استفاده از دو روش EPM و PSIAC ، به روش ژئومورفولوژی در حوزه آبخیز قره آقاج (دریافت مقاله) چهارمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری ایران مدیریت حوزه های آبخیز
23 برآورد میزان رشد طولی فرسایش خندقی با استفاده از مدلها همراه با تعیین بهترین مدل ( مطالعه موردی : حوزه آبخیز حبله رود ) (دریافت مقاله) چهارمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری ایران مدیریت حوزه های آبخیز
24 بررسی آستانه توپوگرافی فرسایش آبکندی در اقلیمهای مختلف استان فارس (دریافت مقاله) پنجمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری ایران
25 بررسی آستانه خاک شناسی آبکندها در اقلیم خشک بیابانی سرد (مطالعه موردی: منطقه نی ریز استان فارس) (دریافت مقاله) اولین همایش ملی بیابان (علوم، فنون و توسعه پایدار)
26 بررسی اثر شخم اضطراری بر فرسایش خاک اراضی کشاورزی دردستگاه سنجش فرسایش بادی W.E.mete (دریافت مقاله) دومین همایش ملی فرسایش بادی و طوفانهای گرد و غبار
27 بررسی اثر مالچ سنگریزه ای و زبری ناشی از ان بر میزان فرسایش بادی در دستگاه سنجش فرسایش بادی W.E.meter (دریافت مقاله) دومین همایش ملی فرسایش بادی و طوفانهای گرد و غبار
28 بررسی تاثیر الگوی زمانی بارندگی بر تولید رواناب و فرسایندگی باران با استفاده از شبیه ساز باران مطالعه موردی در حوزه الوند بر روی سه سازند حساس به فرسایش (آغاجاری، میشان و گچساران) (دریافت مقاله) چهارمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری ایران مدیریت حوزه های آبخیز
29 بررسی تاثیر پوشش خاک سطحی بر گسترش طولی ابکندها درمنطقه باباعرب جهرم (دریافت مقاله) هفتمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری ایران
30 بررسی تاثیر دوره خشکسالی 1382-1376 در تولید رسوبات بادی مناطق بحرانی (مطالعه موردی:دشت سیستان) (دریافت مقاله) اولین همایش ملی فرسایش بادی
31 بررسی تاثیر کاربری اراضی بر شدت فرسایش بادی در محدوده فرودگاه امام خمینی (ره) (دریافت مقاله) اولین همایش ملی فرسایش بادی
32 بررسی تاثیر ویژگیهای حوزه آبخیز بر گسترش آبکندها در منطقه فداغ لارستان (دریافت مقاله) چهارمین همایش ملی فرسایش و رسوب
33 بررسی تاثیر ویژگیهای حوزه آبخیز و تعیین عوامل موثر بر گسترشآبکندها درمنطقه کنارتخته استان فارس (دریافت مقاله) دومین همایش منطقه ای منابع طبیعی و محیط زیست
34 بررسی تاثیر ویژگیهای خاک سطحی بر گسترش طولی آبکندها در اقلیمهای مختلف استان فارس (دریافت مقاله) چهارمین همایش ملی فرسایش و رسوب
35 بررسی تخریب سرریز وحوضچه آرامش بندهای خشکه چین، سنگی ملاتی وتوریسنگی و تاثیر آنها در فرسایش پایین دست بندها (مطالعه موردی حوضهی موسویه جهرم) (دریافت مقاله) کنفرانس ملی مدیریت سیلاب
36 بررسی تخمین رسوب با استفاده از مدلهای P.S.I.A.C و E.P.M و با تاثیر روش ژئومرفولوژی ( مطالعه موردی : حوزه آبخیز دهنمک ) (دریافت مقاله) چهارمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری ایران مدیریت حوزه های آبخیز
37 بررسی تغییرات پارامترهای اقلیمی تحت تاثیر پدیده گردوغبار (منطقه مطالعاتی؛ حوزه هیرمند) (دریافت مقاله) هفدهمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری ایران با محوریت آبخیزداری و امنیت پایدار غذایی
38 بررسی توان جابجایی ماسه توسط باد در دشت کاشان (دریافت مقاله) دومین همایش ملی فرسایش بادی و طوفانهای گرد و غبار
39 بررسی توان رسوبزایی رخسار ه های ژئومرفولوژی با استفاده از مدل اریفر ( بررسی موردی : آران – کاشان) (دریافت مقاله) سومین همایش ملی-دانشجویی مرتع،آبخیز و بیابان
40 بررسی توان رسوبزایی رخساره های ژئومرفولوژی با استفاده تونل باد ( بررسی موردی : آران – کاشان) (دریافت مقاله) دومین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار
41 بررسی داده های بادسنجی غرب استان تهران (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی گرد و غبار در جنوب غرب آسیا
42 بررسی دانش بومی طراحی سدهایخاکیکوتاه درحوزههای آبخیز بیابانی(مطالعه موردی: حوزه آبخیز کبوترکوه گناباد، شمال شرق کشور) (دریافت مقاله) ششمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری ایران
43 بررسی رابطه خصوصیات فیزیکی خاک و میزان رواناب و رسوب در پادگانه های آبرفتی با استفاده از باران ساز ( منطقه مورد مطالعه : زیر حوضه عباس آباد جاجرود ) (دریافت مقاله) دهمین کنگره علوم خاک ایران
44 بررسی روشهای کنترل فرسایش بادی و هجوم طوفانهای گرد و خاک و ماسه های روان بر جاده های بیابانی(مطالعه موردی جاده یزد - میبد) (دریافت مقاله) اولین کنفرانس حمل و نقل مواد خطرناک و اثرات زیست محیطی آن
45 بررسی سازههای گابیونی و سنگی ملاتی احداث شده در حوزه آبخیز کن (دریافت مقاله) هفتمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری ایران
46 بررسی شاخص های مربوط به فرسایش بادی در ارزیابی بیابانزایی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی فرسایش بادی
47 بررسی شدت بیابان زایی حوزه آبخیز کویر میقان اراک با استفاده از مدل IMDPA باتاکید بر معیار پوشش گیاهی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی مقابله با بیابان زایی و توسعه پایدار تالاب های کویری ایران
48 بررسی شدت فرسایش بادی در ابوزید اباد کاشان (دریافت مقاله) دومین همایش ملی فرسایش بادی و طوفانهای گرد و غبار
49 بررسی عوامل موثر بر فرسایش خندقی، تولید رسوب و هدر رفت خاک در منطقه گوراسپید استان فارس (دریافت مقاله) پنجمین همایش زمین شناسی مهندسی و محیط زیست ایران
50 بررسی عوامل موثر خاک سطحی و شیب بر حجم فرسایش آبکندی در استان فارس (دریافت مقاله) چهارمین همایش ملی فرسایش و رسوب
51 بررسی عوامل موثر در خطر زمین لغزش و پهنه بندی آن با استفاده از روش F-AHP (مطالعه موردی:حوزه آبخیز نکارود) (دریافت مقاله) سومین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار
52 بررسی عوامل و فرآیند هیدرولوژیک موثر در تولید رسوب ناشی از فرسایش آبکندی در منطقه دژکرد استان فارس (دریافت مقاله) پنجمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری ایران
53 بررسی فرآیند غالب هیدرولوژیک در گسترش خندقها با استفاده از آستانه تو پو گرافی در اقلیمهای مختلف استان فارس (دریافت مقاله) سومین همایش زمین شناسی کاربردی و محیط زیست
54 بررسی کارایی مدل نیمه کمی Corine در پیش بینی فرسایش خاک(مطالعه موردی: حوزه آبخیز پروان) (دریافت مقاله) سیزدهمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری و سومین همایش ملی صیانت از منابع طبیعی و محیط زیست با محوریت آبخیزداری و صیانت از منابع طبیعی و محیط زیست
55 بررسی کارایی مدل نیمه کمی EHU در پیش بینی فرسایش خاک(مطالعه موردی: حوزه آبخیز پروان) (دریافت مقاله) سیزدهمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری و سومین همایش ملی صیانت از منابع طبیعی و محیط زیست با محوریت آبخیزداری و صیانت از منابع طبیعی و محیط زیست
56 بررسی کارایی مدل های نیمه کمی WSM و FSM در پیش بینی فرسایش خاک (مطالعه موردی: حوزه آبخیز پروان) (دریافت مقاله) چهارمین کنگره بین المللی توسعه کشاورزی، منابع طبیعی، محیط زیست و گردشگری ایران
57 بررسی میزان دبی و جهت انتقال رسوبات تپههای ماسهای(مطالعه موردی: جاسک) (دریافت مقاله) چهارمین همایش ملی فرسایش و رسوب
58 بررسی میزان فرسایش و رسوب در واحد های مارنی اطراف دریاچه سد طالقان با استفاده از شبیه ساز باران (دریافت مقاله) هفتمین کنفرانس زمین شناسی مهندسی و محیط زیست ایران
59 بررسی نقش عملیات نهالکاری درکاهش فرسایش بادی درمناطق بیابانی ایران مطالعه موردی: عین خوش - دهلران (دریافت مقاله) دومین همایش ملی فرسایش بادی و طوفانهای گرد و غبار
60 بررسی نقش کاربری اراضی بر هدر رفت خاک ناشی از فرسایش آبکندی در استان فارس (دریافت مقاله) سومین همایش زمین شناسی کاربردی و محیط زیست
61 بررسی و تحلیل عوامل و آستانه های محیطی مؤثر بر فرسایش خندقی با تأکید بر شرایط توپوگرافی و پوشش زمین (مطالعه موردی: حوزه آبخیز کلوچه بیجار) (دریافت مقاله) اولین همایش ملی برنامه ریزی، حفاظت، حمایت از محیط زیست و توسعه پایدار
62 بررسی و تعیین آستانه کنترل کننده خاک در گسترش طولی خندق ها در منطقه دژکرد اقلید استان فارس (دریافت مقاله) دومین همایش ملی توسعه پایدارکشاورزی ومحیط زیست سالم
63 بررسی و تعیین آستانه هیدرولیک در گسترش فرسایش آبکندی در منطقه باباعرب جهرم استان فارس (دریافت مقاله) کنفرانس علوم کشاورزی و محیط زیست
64 بررسی و مقایسه میزان فرسایش ورسوب با استفاده ازمدل EPM و روش ژئومرفولوژی در حوزه آبخیز کسیلیان (دریافت مقاله) چهارمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری ایران مدیریت حوزه های آبخیز
65 بررسی وضعیت بهمن خیزی حوزه های البرز مرکزی (دریافت مقاله) پنجمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری ایران
66 بررسی ویژگی های مورفومتریک و فرایند غالب هیدرولوژیک در گسترش آبکندها در اقلیم های استان فارس (دریافت مقاله) اولین همایش ملی مدیریت و توسعه کشاورزی پایدار در ایران
67 پایش و ارزیابی مهمترین فرایند در مدیریت پایدار حوزه آبخیز (دریافت مقاله) چهارمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری ایران مدیریت حوزه های آبخیز
68 پهنهبندی درصد فراوانی نسبی وقوع خشکسالیهای استان یزد در SGI محیط با استفاده از شاخص معیار سالانه بارندگی (SIAP) (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی خشکسالی و تغییر اقلیم
69 تاثیر تغییر کاربری اراضی بر گسترش اراضی خندقی شده ( مطالعه موردی حوزه آبخیز چپ چپ - گمیش آباد شهرستان زنجان ) (دریافت مقاله) چهارمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری ایران مدیریت حوزه های آبخیز
70 تاثیر خصوصیات فیزیکوشیمیایی خاک برشدت بیابانزایی حوزه آبخیز کویر میقان اراک با استفاده از مدل IMDPA (دریافت مقاله) اولین همایش ملی مقابله با بیابان زایی و توسعه پایدار تالاب های کویری ایران
71 تاثیر مدیریت کاربری اراضی در سوددهی و فرسایش خاک حوزه آبخیز خارستان (دریافت مقاله) چهارمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری ایران مدیریت حوزه های آبخیز
72 تحلیل طوفان های گرد و غبار با استفاده از ترسیم گلباد و گل توفان (مطالعه موردی: ایستگاه ورزنه استان اصفهان) (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی برنامه ریزی و مدیریت محیط زیست
73 تحلیل عاملی متغیرهای انسانی موثر بر بیابان زائی ( تخریب آب، خاک و پوشش گیاهی ) در استان مرکزی (دریافت مقاله) همایش خاک، محیط زیست و توسعه پایدار
74 تخصیص بهینه سازه ه ای اصلاحی رسوب گیر به منظور حداقل تلفات خاک از حوضه با استفاده از مدل LP (مطالعه موردی: حوزه آبخیز زیدشت طالقان) (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی مدلسازی گیاه، آب، خاک و هوا
75 تعیین بهترین شاخص فرسایندگی باران در اقلیم نیمه خشک سرد ایران (مطالعه موردی ایستگاه تحقیقات حفاظت خاک کبوده علیا – کرمانشاه) (دریافت مقاله) چهارمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری ایران مدیریت حوزه های آبخیز
76 تعیین حجم فرسایش خندقی با استفاده از خصوصیات خندق؛ مطالعه موردی کنارتخته کازرون در استان فارس (دریافت مقاله) سومین همایش ملی مدیریت جامع منابع آب
77 تعیین خطر بهمن (بررسی موردی جاده ی چالوس) (دریافت مقاله) چهارمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری ایران مدیریت حوزه های آبخیز
78 تعیین سهم فرسایش خندقی در میزان تولید رسوب با استفاده از ردیابهای آلی و سزیم 137 (دریافت مقاله) پنجمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری ایران
79 تعیین سهم منابع رسوب حوضه ها در تولید رسوب ( مطالعه موردی : حوضه مرگن پلدشت، ماکو ) (دریافت مقاله) چهارمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری ایران مدیریت حوزه های آبخیز
80 تعیین شدت فرسایش بادی در منطقه کاشان با استفاده از مدل بیابانزایی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی فرسایش بادی
81 تعیین عوامل موثر بر گسترش طولی آبکندها با استفاده از تکنیک های داده کاوی در منطقه کنارتخته استان فارس (دریافت مقاله) سومین همایش ملی سلامت، محیط زیست و توسعه پایدار
82 تعیین گروه های هیدرولوژیکی خاک با روش ابداعی در براورد دبی سیل مطالعه موردی: آبخیز وشته - زیدشت طالقان (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس مدیریت منابع آب ایران
83 تعیین مناسبترین روش تجربی برآورد روانآب سالانه در حوضههای فاقد آمارغرب گلستان(مطالعه موردی: حوزه آبخیز وطنا) (دریافت مقاله) ششمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری ایران
84 تهیه نقشه خطر حرکتهای تودهای با مدل CF (دریافت مقاله) دومین کنفرانس سراسری مدیریت جامع بهره برداری از منابع آب
85 روش ها و عوامل مکان یابی سدهای زیرزمینی (با نگاهی اجمالی به استان فارس) (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس سراسری آبخیزداری و مدیریت منابع آب و خاک کشور
86 ساخت مدل منطقه ای خطر حرکت های توده ای با استفاده از ویژگی های کیفی وتحلیل سلسله مراتبی سیستم ها(AHP)مطالعه موردی حوزه آبخیز طالقان (دریافت مقاله) چهارمین همایش ملی فرسایش و رسوب
87 سهم مشارکت اشکال فرسایش در میزان نسبی تولید رسوب (دریافت مقاله) کنفرانس ملی پژوهش های نوین در مهندسی کشاورزی، محیط زیست و منابع طبیعی
88 شبیه سازی جریان برای تعیین آستانه های هیدرولیک جریان شروع فرسایش خندقی (مطالعه موردی حوزه آبخیز دره کره، استان بوشهر) (دریافت مقاله) پنجمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری ایران
89 شناسایی رخساره های مناطق برداشت ارگ خارتوران (دریافت مقاله) دومین همایش ملی مقابله با بیابان زایی و توسعه پایدار تالاب های کویری ایران
90 شناسایی کانونهای بحرانی فرسایش بادی کشور،نمودی از تلاش تیم کارشناسی ایران در راستای مدیریت بحران (دریافت مقاله) اولین همایش ملی فرسایش بادی
91 کاربرد سنجش از دور در تهیه نقشه های استفاده از اراضی و پوشش سطح زمین در مدل فرسایش خاک MPSIAC (دریافت مقاله) دومین همایش ملی فرسایش و رسوب
92 کاربرد مدل SEBAL در براورد تبخیر و تعرق در حوزه آبخیز طالقان (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی مدلسازی گیاه، آب، خاک و هوا
93 کاربرد مدل تاکسنومی توسعه یافته به منظور پهنه بندی پتانسیل خطر فرسایش بادی در منطقه خضراباد یزد (دریافت مقاله) دومین همایش ملی فرسایش بادی و طوفانهای گرد و غبار
94 کاربرد مدل هیدرولیکی و GIS در مدیریت بهینه دشت سیلابی (دریافت مقاله) هفتمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه
95 کنترل و نظارت بر حمل و نقل مواد خطرناک (دریافت مقاله) اولین کنفرانس حمل و نقل مواد خطرناک و اثرات زیست محیطی آن
96 محاسبه مقادیر CN با استفاده از متغییرهای کاربری اراضی و بافت خاک (حوزه آبخیز کردان) (دریافت مقاله) چهارمین کنگره بین المللی توسعه کشاورزی، منابع طبیعی، محیط زیست و گردشگری ایران
97 مدل سازی عددی فرسایش خاکریز سددراثرعبور جریان آب بادرنظرگرفتن پایداری شیب پایین دست (دریافت مقاله) یازدهمین کنفرانس هیدرولیک ایران
98 مدل سازی کمی فرسایش آبی با استفاده از روش تحلیل سلسله مراتبی(مطالعه موردی: حوزه آبخیز سد لتیان) (دریافت مقاله) چهارمین همایش ملی فرسایش و رسوب
99 مدلسازی فرسایش و تولید رسوب و تهیه نقشه خطر فرسایش آبی ( مطالعه موردی : حوزه آبخیز بالغلی چای، اردبیل ) (دریافت مقاله) چهارمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری ایران مدیریت حوزه های آبخیز
100 مدیریت اراضی خندقی از طریق بررسی عوامل موثر و ارائه مدل جهت تعیین پتانسیل رشد طولی خندقها ( مطالعه موردی : حوزه آبخیز حبله رود ) (دریافت مقاله) چهارمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری ایران مدیریت حوزه های آبخیز
101 مدیریت سیلابهای شهری با استفاده از نرم افزار SWMM و مبتنی بر اطلاعات حوزه آبخیز مشرف (مطالعه موردی بخشی از حوزه آبخیز شهر تهران) (دریافت مقاله) اولین سمینار تحلیل فضایی مخاطرات محیطی کلانشهر تهران
102 مطالعات راهبردی برای تهیه نقشه مناطق پرخطر بهمن خیز در حوزه آبخیز(بررسی موردی جاده ی چالوس) (دریافت مقاله) پنجمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری ایران
103 معرفی دو روش جدید برآورد رسوب در فرسایش بادی 1- روش تجربی برآورد رسوب فرسایش بادی I.R.T.I.F.R 2- اندازه گیری غیر مستقیم با کاربرد دستگاه W.E.meter و آنالیز منطقه ای سرعت و تداوم باد (دریافت مقاله) دومین همایش ملی بیابان زایی و روشهای مختلف بیابان زدایی
104 معرفی مناسبترین شاخص های فرسایش بادی در ارزیابی بیابانزایی ایران مرکزی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی فرسایش بادی
105 معیارهای شناخت بیابان های ایران (دریافت مقاله) دومین همایش ملی بیابان زایی و روشهای مختلف بیابان زدایی
106 مقایسه دو اقدام حفاظت آب و خاک در مدیریت حوزههای آبخیز استان فارس با استفاده از برنامه جهانی WOCAT (دریافت مقاله) هفتمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری ایران
107 مقایسه عوامل تاثیر گذار در خطر زمین لغزش در دو مقیاس(مطالعه موردی حوزه آبخیز طالقان) (دریافت مقاله) هفتمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری ایران
108 مقایسه نقشه شدت کیفی فرسایش تهیه شده با مدل ژئومرفولوژی و مدل پسیاک ( مطالعه موردی :حوزه آبخیز زنوزچای) (دریافت مقاله) اولین همایش ملی بیابان (علوم، فنون و توسعه پایدار)
109 نقش رژیم بادی در میزان دبی و جهت انتقال رسوباتتپه های ماسه ای (مطالعه موردی : بوشهر) (دریافت مقاله) سومین همایش ملی فرسایش بادی و طوفان های گردو غبار
110 نقش رژیم بادی در میزان دبی و جهت انتقال رسوباتتپه های ماسه ای (مطالعه موردی: اهواز) (دریافت مقاله) سومین همایش ملی فرسایش بادی و طوفان های گردو غبار
111 همگن سازی هیدرولوژیک و اهمیت آن در مدیریت سیلابها (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی بررسی راهکارهای مقابله با بحران آب