محمدرحیم رهنما

 محمدرحیم رهنما دانشیار دانشگاه فردوسی مشهد،ایران

محمدرحیم رهنما

Mohamad Rahim Rahnama

دانشیار دانشگاه فردوسی مشهد،ایران

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 ارزیابی سناریوهای حمل ونقل کم کربن شهر مشهد با استفاده از رویکرد جاپای بوم شناختی (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیا و مخاطرات محیطی دوره: 5، شماره: 19
2 ارزیابی قابلیت دسترسی فضایی سامانه اتوبوس های تندرو مطالعه موردی: کلانشهر مشهد (دریافت مقاله) فصلنامه مهندسی حمل و نقل دوره: 6، شماره: 4
3 اولویت بندی نیاز به خدمات بهداشتی درمانی محلات حاشیه نشین شهر مشهد بر اساس سیستم پشتیبانی فضایی چند معیاره (MC-SDSS) (دریافت مقاله) مجله آمایش جغرافیایی فضا دوره: 2، شماره: 6
4 بررسی انسجام درونی محله های شهری در شهرهای اسلامی و تقابل آن با پروژه های نوسازی شهری،نمونه محله عامل شهر مشهد (دریافت مقاله) دوفصلنامه جغرافیا و توسعه فضای شهری دوره: 2، شماره: 1
5 بررسی و پیش بینی تغییرات کاربری اراضی با استفاده از داده های ماهواره ای چند زمانه شهر شاندیز (طی سال های 1379-1394) (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیا و توسعه دوره: 16، شماره: 50
6 برنامه ریزی و آمایش راهبردهای ارتقای امنیت زائران و گردشگران شهر مشهد با تلفیق مدل های برنامه ریزی استراتژیک و تحلیل شبکه (ANP-SWOT) (دریافت مقاله) مجله آمایش جغرافیایی فضا دوره: 4، شماره: 12
7 تاثیر تقاضاهای شغلی بر تعلق خاطر شغلی کارکنان (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات مدیریت بهبود و تحول دوره: 24، شماره: 78
8 تجلی هویت اسلامی در طراحی محلات جدید براساس مولفه های اسلامی نمونه موردی : محله امامیه غربی مشهد (دریافت مقاله) ماهنامه باغ نظر دوره: 13، شماره: 41
9 تحلیل علل جمعیت پذیری روستاهای حریم مادرشهرها با استفاده از تحلیل عاملی (مطالعه موردی: قلعه خیابان مشهد) (دریافت مقاله) دوره: ، شماره:
10 تحلیل عوامل موثر بر تغییر کاربری فضای سبز (باغ ها) در شهر جهرم با تاکید بر نقش مدیریت شهری (دریافت مقاله) دوفصلنامه جغرافیا و توسعه فضای شهری دوره: 3، شماره: 1
11 تحلیل قابلیت دسترسی سیستم قطار سبک شهری به خدمات بهداشتی-درمانی بیمارستان ها در کلانشهر مشهد (دریافت مقاله) دوفصلنامه جغرافیا و توسعه فضای شهری دوره: 5، شماره: 2
12 تحلیل وضعیت استراتژیک استان خراسان رضوی در راستای برنامه ریزی آمایش سرزمین (دریافت مقاله) دوفصلنامه جغرافیا و توسعه ناحیه ای دوره: 14، شماره: 1
13 تحلیلی بر جایگاه شهر مشهد در زمینه توسعه اقتصادی – اجتماعی براساس برندرقابت پذیرملی در افق1404 (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات ساختار و کارکرد شهری دوره: 6، شماره: 18
14 تحلیلی بر زیست پذیری شهری با تاکید بر شاخص امنیت و پایداری (مطالعه موردی: کلان شهر مشهد) (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیای سیاسی دوره: 1، شماره: 3
15 تعیین اولویت احیاء بافت های فرسوده شهری با استفاده از روش های تصمیم گیری چند معیاره نمونه: محله سرشور مشهد (دریافت مقاله) دوفصلنامه جغرافیا و توسعه فضای شهری دوره: 4، شماره: 1
16 روش شناسی شناخت فضای جغرافیای چیست درنگی بر سرشت روش شناسی شناخت فضای جغرافیایی از چشم انداز پدیدارشناسی هرمنوتیک (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات جغرافیایی مناطق خشک دوره: 7، شماره: 25
17 سنجش میزان رضایت مندی ساکنین از کیفیت محیط مسکونی در شهر کرمان (مطالعه موردی: پروژه مسکن مهر شهرک مهرگان) (دریافت مقاله) دوفصلنامه جغرافیای اجتماعی شهری دوره: 2، شماره: 1
18 شناسایی و خوشه بندی اراضی قهوه ای شهر مشهد به منظور ارایه الگوهای سرمایه گذاری (دریافت مقاله) دوفصلنامه جغرافیا و توسعه ناحیه ای دوره: 13، شماره: 1
19 علل جمعیت پذیری روستاهای حریم مادرشهرها با استفاده از تحلیل عاملی (مطالعه موردی: قلعه خیابان مشهد) (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش و برنامه ریزی روستایی دوره: 4، شماره: 1
20 گذار از برنامه ریزی جامع به برنامه ریزی استراتژیک (نمونه ی موردی: شهر بانه) (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات جغرافیایی مناطق خشک دوره: 2، شماره: 8
21 مکان یابی ساختمان های بلندمرتبه با تأکید بر نظریه رشد هوشمند شهری در منطقه 9 شهرداری مشهد (دریافت مقاله) مجله آمایش جغرافیایی فضا دوره: 3، شماره: 9
22 نقش توسعه ی کریدوری و حمل ونقل محور مبتنی بر ریل در پایداری کلان شهر مشهد (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات جغرافیایی مناطق خشک دوره: 7، شماره: 27
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 ارائه مدل مفهومی شکل گیری تعلق خاطر شغلی در شهرداری مشهد از طریق رشد مسیر شغلی، منابع و تقاضاهای شغلی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی شهرسازی، مدیریت شهری و توسعه پایدار
2 ارایه مدل مفهومی در جهت ارتقا میزان تاب آوری در جوامع شهری با تاکید بر سوانح طبیعی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی شهرسازی، مدیریت شهری و توسعه پایدار
3 ارزیابی تحلیلی مدل های سنجش تصویر شهر براساس دیدگاه گردشگران (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی شهرسازی، مدیریت شهری و توسعه پایدار
4 ارزیابی جایگاه سازمان نظام مهندسی ساختمان در توسعه پایدارشهری (مطالعه موردی شهر بجنورد) (دریافت مقاله) سومین کنفرانس سالانه پژوهش های معماری، شهرسازی و مدیریت شهری
5 ارزیابی جایگاه سازمان نظام مهندسی ساختمان در ساخت وساز پایدار(مطالعه موردی شهر بجنورد) (دریافت مقاله) سومین کنفرانس سالانه پژوهش های معماری، شهرسازی و مدیریت شهری
6 ارزیابی شاخصهای شهر سالم در ناحیه 3 منطقه 3 شهر مشهد با رویکرد دستیابی به توسعه پایدارشهری (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی توسعه پایدار در علوم جغرافیا و برنامه ریزی، معماری و شهرسازی
7 ارزیابی علل عدم تحقق پذیری طرح نوسازی قلعه آبکوه مشهد (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی پژوهشهای نوین در عمران،معماری،مدیریت شهری و محیط زیست
8 ارزیابی عوامل مؤثر بر شکل گیری تصویر شهر مشهد از دیدگاه گردشگران به کمک مدلسازی معادلات ساختاری (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی جغرافیا، گردشگری ، منابع طبیعی و توسعه پایدار
9 ارزیابی قابلیت پیاده مداری محورهای شهری با تاکید بر رویکرد نوشهرگرایی (دریافت مقاله) اولین همایش منطقه ای معماری پایدار و شهر سازی ایذه (خشت اول )
10 ارزیابی قابلیت پیاده مداری محورهای شهری با تاکید بر رویکرد نوشهرگرایی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی شهرسازی و معماری در گذر زمان
11 ارزیابی کارایی خطوط اتوبوسرانی شهر مشهد با مدل تحلیل پوششی داده ها (DEA)، (نمونه موردی خطوط پایانه مصلی) (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس ملی برنامه ریزی و مدیریت شهری با تاکید بر مولفه های شهر اسلامی
12 ارزیابی موقعیت مکانی ساختمان های بلند در راستای توسعه پایدار (مطالعه موردی: منطقه 9 شهرداری مشهد) (دریافت مقاله) اولین همایش ملی جغرافیا، شهرسازی و توسعه پایدار
13 ارزیابی میزان تحقق پذیری حمروایی مطلوب شهری با تاکید بر مدیریت شهری (مطالعه موردی: شهر مشهد) (دریافت مقاله) نخستین همایش ملی «آینده ­نگاری راهبردی در حوزه علوم جغرافیایی و مطالعات شهری- منطقه ­ای»
14 ارزیابی میزان تحقق کاربری های اراضی مسکن مهر شهر دامغان با تاکید بر تاسیسات و تجهیزات شهری (دریافت مقاله) کنفرانس سالانه تحقیقات در مهندسی عمران،معماری و شهرسازی و محیط زیست پایدار
15 ارزیابی و بررسی تطبیقی شاخص های توسعه پایدار در شهر چناران (دریافت مقاله) اولین همایش ملی جغرافیا، شهرسازی و توسعه پایدار
16 ارزیابی و تحلیل اصول معماری سبز از طریق شاخص LEED در ساخت و سازآپارتمان های مسکونی (نمونه موردی : شهر مشهد) (دریافت مقاله) اولین همایش ملی علوم زمین و توسعه شهری
17 امکان سنجی نظریه شهر اکولوژیک با تأکید بر بعد فضای سبز در شهر مشهد (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی خدمات شهری و محیط زیست
18 اولویت بندی استراتژی های توسعه شهر CDS ساوه با استفاده از مدل SWOT و ANP (دریافت مقاله) دومین همایش ملی معماری ،عمران و توسعه نوین شهری
19 اولویت بندی استراتژیهای توسعه شهری براساس ماتریس QSPM مطالعه موردی شهرقوچان (دریافت مقاله) همایش بین المللی معماری عمران وشهرسازی در آغاز هزاره سوم
20 بازشناسی و پیوندشناسی الگوهای مدیریت شهری نمونه : کلان شهر مشهد (دریافت مقاله) سومین کنفرانس برنامه ریزی و مدیریت شهری
21 بررسی اثار اینده نگری جمعیت پذیری، پیرامون خطوط قطار شهری مشهد بر اساس توسعه حمل و نقل محور بر کارایی خطوط قطار شهری (دریافت مقاله) اولین کنگره علمی پژوهشی افق های نوین در حوزه مهندسی عمران، معماری، فرهنگ و مدیریت شهری ایران
22 بررسی ارتباط بین توانمندسازی اجتماعی، فرهنگی محلات فرسوده واصول نوشهرگرایی - نمونه موردی محله آبکوه مشهد (دریافت مقاله) سومین کنگره بین المللی عمران ، معماری و توسعه شهری
23 بررسی ارتباط راهبرد توسعه شهری مشهد و گردشگری از دیدگاه کارشناسان (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی و هشتمین کنفرانس ملی برنامه ریزی و مدیریت شهری
24 بررسی اصول توسعه حمل ونقل محوردرمحدوده اطراف ایستگاه شریعتی خط یک قطارشهری مشهد (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی توسعه پایدار در علوم جغرافیا و برنامه ریزی، معماری و شهرسازی
25 بررسی اصول و راهکارهای رشد هوشمند شهری در مناطق شهری بوکان با استفاده از مدل VICOR (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس ملی برنامه ریزی و مدیریت شهری با تاکید بر مولفه های شهر اسلامی
26 بررسی الگوهای متفاوت توسعه سناریو و ارزیابی تجربه اروپا دربرنامه ریزی آمایش سرزمین با تاکید بر سناریو نویسی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی رویکردهای نوین آمایش سرزمین در ایران
27 بررسی الگوهای موفق بازتوسعه اراضی قهو های در جهان و ارائه راهکار برای شهر مشهد (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی خدمات شهری و محیط زیست
28 بررسی تاثیر پنج نیروی پورتر بر کسب و کار شرکت های توزیع نیروی برق در شهر هوشمند انرژی (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس ملی پژوهشهای کاربردی در مهندسی عمران، معماری و مدیریت شهری و پنجمین نمایشگاه تخصصی انبوه سازان مسکن و ساختمان استان تهران
29 بررسی تأثیر استقرار سامانه اتوبوس گردشگری در شهر مشهد بر مدت اقامت زائران و گردشگران (دریافت مقاله) اولین همایش بین المللی علمی راهبردی توسعه گردشگری جمهوری اسلامی ایران، چالش ها و چشم اندازها
30 بررسی تطبیقی تجارب جهانی فرآیند برندسازی شهری و ارائه راهکار برای کلانشهر مشهد (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی جغرافیا، گردشگری ، منابع طبیعی و توسعه پایدار
31 بررسی تطبیقی راهبردهای کاهش شکاف دیجیتال در جهان و پیشنهاداتی برای ایران (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی شهرسازی، مدیریت شهری و توسعه پایدار
32 بررسی جایگاه و نقش شهرداری کلانشهرها درمدیریت بحران مطالعه موردی: شهرداری کلانشهر مشهد (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس برنامه‌ریزی و مدیریت شهری
33 بررسی چال شها و ارائه راهکار در جهت پیاده سازی شهر الکترونیک در ایران (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی خدمات شهری و محیط زیست
34 بررسی راهبرد توسعه شهری برازجان بر اساس مدل SWOT-QSPM (دریافت مقاله) چهاردهمین کنگره انجمن جغرافیایی ایران
35 بررسی عوامل تاثیرگذار بر قیمت مسکن در منطقه 9 با تاکید بر بلندمرتبه سازی مطالعه موردی محلات هاشمیه کوثر هنرستان و هفت تیر (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس ملی برنامه ریزی و مدیریت شهری با تاکید بر مولفه های شهر اسلامی
36 بررسی عوامل موثر بر پراکنش شهری در کلان شهر مشهد (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی پژوهش در علوم و تکنولوژی
37 بررسی عوامل موثر بر حاشیه نشینی و بازتاب های آن، باتاکید بر مدیریت شهری شهر شیراز (محله کوشک میدان) (دریافت مقاله) ششمین همایش ملی مطالعات و تحقیقات نوین در حوزه علوم جغرافیا، معماری و شهرسازی ایران
38 بررسی عوامل موثر بر کسب و کار شرکت های توزیع نیروی برق در شهر هوشمند انرژی (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس ملی تازه یافته ها در مدیریت و مهندسی صنایع با تاکید بر کارآفرینی در صنایع
39 بررسی فرآیند ارایه خدمات در دفاترخدمات شهرسازی شهرداری مشهد (دریافت مقاله) اولین همایش بین المللی ایده های نوین در معماری شهرسازی جغرافیا و محیط زیست پایدار
40 بررسی مشارکت پذیری به عنوان مهمترین شاخص مداخله دراحیاء محله فرسوده آبکوه مشهد (دریافت مقاله) سومین کنگره بین المللی عمران ، معماری و توسعه شهری
41 بررسی میزان انطباق طرح های جامع با رویکرد راهبردی با معیارهای پدافند غیر عامل (نمونه موردی شهر مشهد) (دریافت مقاله) کنفرانس پدافند غیرعامل و توسعه پایدار
42 بررسی نقش پارک علم و فناوری و عوامل موثر بر آن در توسعه شهر دانش با تاکید بر کلانشهر مشهد (دریافت مقاله) هفتمین کنفرانس ملی و اولین کنفرانس بین المللی مدیریت دانش
43 بررسی نقش فرهنگ در موفقیت شهرهای دانش؛ مطالعه موردی: پارک علم و فناوری خراسان (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی شهرسازی، مدیریت شهری و توسعه پایدار
44 بررسی وضعیت دسترسی به ICT در منطقه 6 شهرداری مشهد با تاکید بر شکاف دیجیتال (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی شهرسازی، مدیریت شهری و توسعه پایدار
45 برنامه ریزی استراتژیک توسعه شهر بجستان با استفاه از مدل ANP,SWOT (دریافت مقاله) دهمین کنفرانس بین المللی مدیریت استراتژیک
46 برنامه ریزی شهری جهت ارتقا فعالیت بدنی بانوان مشهد با بهره گیری از فضاهای سبز شهری (دریافت مقاله) همایش بین المللی زنان و زندگی شهری
47 برنامهریزی سناریو جهت بهبود بخش مرکزی شهر بوکان با استفاده از نرم افزارCommunityVIZ Scenario360 (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس برنامه‌ریزی و مدیریت شهری
48 تحلیل آینده بازتوسعه اراضی قهوه ای در جهت توسعه شهری پایدار با رویکرد سناریونویسی (دریافت مقاله) همایش ملی مهندسی عمران، معماری و مدیریت پایدار شهری
49 تحلیل استراتژی توسعه شهرکلات نادر (دریافت مقاله) ششمین همایش ملی مطالعات و تحقیقات نوین در حوزه علوم جغرافیا، معماری و شهرسازی ایران
50 تحلیل استراتژی توسعه شهری (CDS) برازجان (دریافت مقاله) چهاردهمین کنگره انجمن جغرافیایی ایران
51 تحلیل حکمروایی خوب شهری در کلانشهر مشهد (مطالعه موردی: منطقه یک شهرداری مشهد) (دریافت مقاله) اولین همایش ملی جغرافیا، شهرسازی و توسعه پایدار
52 تحلیل خودهمبستگی فضایی مرگ و میر بانوان و دسترسی به فضاهای سبز شهری (ویتامین G ) در شهر مشهد (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی و هشتمین کنفرانس ملی برنامه ریزی و مدیریت شهری
53 تحلیل شاخصهای شهر سالم در محله ی بهارستان شهر مشهد (دریافت مقاله) سومین کنفرانس برنامه ریزی و مدیریت شهری
54 تحلیل عوامل اقتصادی و اجتماعی حاشیهن شینی در شهر شیراز (مطالعه موردی محله کوشک میدان) (دریافت مقاله) ششمین همایش ملی مطالعات و تحقیقات نوین در حوزه علوم جغرافیا، معماری و شهرسازی ایران
55 تدوین چشم انداز و برنامه راهبردی گردشگری شهر قاین با رویکرد پایداری (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی گردشگری بیابان لوت؛ فرصت های محلی و بین المللی
56 تدوین راهبردهایی درراستای دفع کارای پسماندهای شهری مطالعه موردی حوزه خدمات شهری شهرداری مشهد (دریافت مقاله) همایش علوم مدیریت نوین
57 تعیین تراکم توسعه پایدار با رویکرد ظرفیت تحمل زیست محیطی در منطقه 9 شهرداری مشهد (با تأکید بر ظرفیت برد راه ها) (دریافت مقاله) اولین همایش ملی در جستجوی شهر فردا «واکاوی مفاهیم و مصادیق در شهر اسلامی - ایرانی»
58 توسعه شهراسفراین برمبنای فرآیندراهبردتوسعه شهری CDS (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی شهرسازی، مدیریت شهری و توسعه پایدار
59 جایگاه محله در شهر اسلامی و بررسی علل ناپایداری آن در بافت مرکزی شهر مشهد، نمونه؛ محله سرشور (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس ملی برنامه ریزی و مدیریت شهری با تاکید بر مولفه های شهر اسلامی
60 جهش شهری - بازساخت فضا برای جهانی شدن در استانبول (دریافت مقاله) چهارمین کنگره بین المللی جغرافیدانان جهان اسلام
61 چشم اندازسازی شهراشنویه درفرآیند راهبرد توسعه شهری CDS (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس برنامه‌ریزی و مدیریت شهری
62 راهبردهای توسعه مرکز شهر مشهد بعد از انقلاب اسلامی ایران 1394-1357 (دریافت مقاله) هفتمین کنفرانس ملی برنامه ریزی و مدیریت شهری با تاکید بر راهبردهای توسعه شهری
63 راهبردهای نوین مدیریت مالی درایران مطالعه موردی شورای اسلامی کلانشهر مشهد (دریافت مقاله) همایش علوم مدیریت نوین
64 سنجش قابلیت دسترسی به فعالیتهای شهری با استفاده از سامانه اتوبوسهای تندرومطالعه موردی بیمارستانها و پارکهای کلانشهر مشهد (دریافت مقاله) هفتمین کنفرانس ملی برنامه ریزی و مدیریت شهری با تاکید بر راهبردهای توسعه شهری
65 شناسایی ذینفعان پروژه خط 2 قطار شهری مشهد (دریافت مقاله) اولین همایش ملی جغرافیا، شهرسازی و توسعه پایدار
66 شناسایی عوامل موثر بر عدم تمایل مالکین به نوسازی واحدهای مسکونی فرسوده محله سرشور مشهد (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی و هشتمین کنفرانس ملی برنامه ریزی و مدیریت شهری
67 طراحی شهرها بر اساس کارکرد علمی و زیرساخت های الکترونیک (دریافت مقاله) اولین کنگره تخصصی مدیریت شهری و شوراهای شهر
68 ظرفیت تحمل شهری برمبنای مصرف و بهرهوری از منابع آب در شهر مشهد (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی خدمات شهری و محیط زیست
69 کاربرد ایزوتوپ های پایدار درکاهش آلودگی جوی شهرها (دریافت مقاله) نخستین همایش ملی کاربرد ایزوتوپ های پایدار
70 گذار از الگوی تک مرکزی به چندمرکزی گامی در راستای تمرکز زدایی و تعادل منطقه ای استان خراسان رضوی (دریافت مقاله) دومین کنفرانس برنامه ریزی و مدیریت شهری
71 گذر از برنامه ریزی معیارگرا به برنامه ریزی حل مشکل اصلاحی، نمونه: مقایسه بین شیوه تعیین مشکلات در برنامه میان مدت شهرداری مشهد(معیارگرا)و شیوه برنامه ریزی حل مشکل اصلاجی (مشارکتی) (دریافت مقاله) اولین کنفرانس برنامه ریزی و مدیریت شهری
72 مدلسازی عوامل مؤثر بر شکلگیری تصویر شهر از دیدگاه شهروندان مطالعه موردی: شهر مشهد (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس ملی برنامه ریزی و مدیریت شهری با تاکید بر مولفه های شهر اسلامی
73 مدیریت ریسک و ضرورت کاربرد آن در مدیریت پروژه (دریافت مقاله) پنجمین کنگره بین المللی جغرافیدانان جهان اسلام
74 مطالعه تاثیر عوامل اقتصادی بر توسعه کالبدی منطقه 7 مشهد (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی عمران، معماری، مدیریت شهری و محیط زیست در هزاره سوم
75 مطالعه تطبیقی شاخص های حکمروایی خوب شهری در کلان شهر های ایران (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس ملی برنامه ریزی و مدیریت شهری با تاکید بر مولفه های شهر اسلامی
76 معماری همساز با اقلیم بافت تاریخی شهر دامغان (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی علوم انسانی، روانشناسی و علوم اجتماعی
77 مقایسه شاخصهای کمی وکیفی مسکن در حوزه شمال غرب با کلان شهرمشهد (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی بنای ماندگار
78 نقش المان های موقت در تقویت هویت شهری (نمونه موردی: شهر مشهد) (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی مدیریت شهری ایران
79 نگرش مدیران شهری در خصوص نحوه هماهنگی بین دستگاههای اجرایی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس برنامه ریزی و مدیریت شهری