دکتر علی عیسی زادگان

دکتر علی عیسی زادگان دانشیار-گروه روانشناسی، دانشگاه ارومیه، آموزش و پرورش و دانشکده روانشناسی، ارومیه، ایران

دکتر علی عیسی زادگان

Dr. Ali Issazadegan

دانشیار-گروه روانشناسی، دانشگاه ارومیه، آموزش و پرورش و دانشکده روانشناسی، ارومیه، ایران

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 اثربخشی آموزش راهبردهای برنامه ریزی عصبی زبانی بر خودکارآمدی، اضطراب و انگیزش پیشرفت دانش آموزان پسر مقطع پیش دانشگاهی (دریافت مقاله) مطالعات روان شناختی دوره: 8، شماره: 4
2 اثربخشی تقلید حرکتی غیرگفتاری بر طول گفتار کودکان ۸-۱۶ ساله دارای اختلالات طیف اتیسم (دریافت مقاله) فصلنامه کودکان استثنایی دوره: 17، شماره: 2
3 اثربخشی درمان آدلری بر علایم بالینی و رضایت از زندگی افراد مبتلا به اختلال اضطراب فراگیر (دریافت مقاله) فصلنامه روانشناسی بالینی دوره: 10، شماره: 1
4 اثربخشی مصاحبه انگیزشی بر افزایش خودکارآمدی و بهبود خودپنداره دانش آموزان کم پیشرفت مدارس متوسطه (دریافت مقاله) مجله مطالعات روانشناسی تربیتی دوره: 12، شماره: 21
5 ارتباط سبک های مقابله ای و حمایت اجتماعی با استرس ادراک شده (دریافت مقاله) مطالعات روان شناختی دوره: 9، شماره: 2
6 ارزیابی مدل شناختی- شخصیتی اختلال اضطراب فراگیر در تبیین ادراک درد بیماران دارای درد مزمن (دریافت مقاله) مجله دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد دوره: 19، شماره: 1
7 الگوی علی روابط بین باورهای معرفت شناختی و مهارت های مطالعه بر عملکرد تحصیلی: نقش واسطه ای خودکارآمدی تحصیلی (دریافت مقاله) فصلنامه روان شناسی تربیتی دوره: 15، شماره: 53
8 Comparing the effects of transcranial direct-current stimulation (tDCS) and mindfulness based cognitive therapy (MBCT) on forward and backward memory span in patients with epilepsy (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات در آسیب شناسی روانی دوره: 1، شماره: 1
9 Prevalence of Restless Legs Syndrome in Iran: A Systematic Review and Meta-Analysis (دریافت مقاله) فصلنامه تخصصی تحقیقات سلامت دوره: 9، شماره: 3
10 Relationship between Demographic Characteristics, Depression and Insomnia with Restless Legs Syndrome: a Case-Control Study of Adults Aged 17-70 Years in Yazd (دریافت مقاله) فصلنامه تخصصی تحقیقات سلامت دوره: 9، شماره: 2
11 Study Of Relationship Between Using Internet And Mental Health Of Internet Users in Zahedan, Iran 2382-9745 (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت و مطالعات حسابداری دوره: 1، شماره: 1
12 The analysis of personality features, coping strategies and stress relations in drug addicts (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت و مطالعات حسابداری دوره: 2، شماره: 1
13 The Effect of Working Memory Rehabilitation on Visual Memory and Memory Span (دریافت مقاله) مجله سلامت سالمندان دوره: 6، شماره: 2
14 The effectiveness of rehabilitation of cognitive-metacognitive strategies on visual memory and memory span in the elderly (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات در آسیب شناسی روانی دوره: 1، شماره: 3
15 بررسی اثربخشی آموزش مهارت های اجتماعی از طریق الگوی یادگیری مشاهده ای بندورا بر بهبود این مهارت ها و نظریه ذهن دختران و پسران پیش دبستانی (دریافت مقاله) دوفصلنامه شناخت اجتماعی دوره: 7، شماره: 1
16 بررسی تجربه درد، حمایت اجتماعی و باورهای ادراکی در افراد مبتلا به دردهای مزمن (دریافت مقاله) مجله دانشکده علوم پزشکی نیشابور دوره: 4، شماره: 2
17 بررسی تفاوت های فردی در حافظه هیجانی با توجه به حساسیت پردازش محرک های حسی (دریافت مقاله) دوفصلنامه شناخت اجتماعی دوره: 6، شماره: 2
18 بررسی رابطه بین اهداف پیشرفت و عملکرد تحصیلی در دانش آموزان مدارس تیزهوشان و مدارس عادی: نقش میانجی گرایانه سبک های تفکر (دریافت مقاله) پژوهش های علوم شناختی و رفتاری دوره: 3، شماره: 1
19 بررسی روابط ساختاری ادراک از جو مدرسه و اهداف پیشرفت با خودکارآمدی تحصیلی (دریافت مقاله) فصلنامه روانشناسی مدرسه و آموزشگاه دوره: 4، شماره: 1
20 بررسی روابط ساختاری امید، خودکارآمدی تحصیلی و ادراک از جو کلاس با انگیزش تحصیلی (دریافت مقاله) مجله مطالعات روانشناسی تربیتی دوره: 14، شماره: 25
21 بررسی عوامل موثر بر اختلال یادگیری دانش آموزان شهر کرمانشاه (دریافت مقاله) مجله مطالعات روانشناسی و علوم تربیتی دوره: 3، شماره: 28
22 بررسی نقش عملکرد خانواده، احساس تنهایی و عزت نفس در اعتیاد نوجوانان به اینترنت (دریافت مقاله) مجله مطالعات روانشناسی تربیتی دوره: 14، شماره: 27
23 برسی ویژگی های روانسنجی نسخه فارسی آزمون ذهن خوانی صوتی- تصویری کمبریج برای آزمودن شناخت هیجانات پیچیده (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های نوین روانشناختی دوره: 13، شماره: 50
24 پیش بینی اضطراب حالت/صفت بر اساس سیستم مغزی رفتاری وتیپ های صبحگاهی/عصرگاهی در دانشجویان (دریافت مقاله) مجله مدیریت ارتقای سلامت دوره: 8، شماره: 4
25 تاثیر آموزش شناختی ارتقاء امید برکاهش خودناتوان سازی تحصیلی دانش آموزان پسر مدارس راهنمایی شبانه روزی شهرستان بوکان در سال تحصیلی ۹۱- ۹۰ (دریافت مقاله) مجله مطالعات روانشناسی تربیتی دوره: 10، شماره: 18
26 تبیین علائم خودشیفتگی بر اساس ابعاد ترومای کودکی و تحریف شناختی (دریافت مقاله) مطالعات روان شناختی دوره: 17، شماره: 3
27 تحلیل ویژگیهای روانسنجی نسخه فارسی پرسشنامه وسواسی-جبری ونکوور (دریافت مقاله) فصلنامه روان شناسی کاربردی دوره: 14، شماره: 3
28 تفاوت های فردی در توانایی های شناختی و سبک های عاطفی با توجه به گرایش های شخصیتی صبحگاهی و شامگاهی (دریافت مقاله) مجله عصب روان شناسی دوره: 1، شماره: 2
29 دانشجویان و معنای تحصیل (دریافت مقاله) فصلنامه راهبرد فرهنگ دوره: 2، شماره: 7
30 رابطه بین امید ،خوش بینی و معنای تحصیل با عملکرد تحصیلی دانش آموزان دوره پیش دانشگاهی (دریافت مقاله) فصلنامه روانشناسی مدرسه و آموزشگاه دوره: 3، شماره: 2
31 رابطه ی بین راهبردهای تنظیم شناختی هیجان، خلاقیت هیجانی، عملکرد تحصیلی با بهداشت روانی در دانشجویان (دریافت مقاله) مجله مطالعات روانشناسی تربیتی دوره: 7، شماره: 12
32 رابطه ی پریشانی روانشناختی و علائم جسمانی سوء هاضمه عملکردی با نقش میانجی گری تصاویر ذهنی مرتبط با درد، حساسیت احشایی، فاجعه آفرینی درد و خودکار آمدی درد (دریافت مقاله) مجله روانشناسی و روانپزشکی شناخت دوره: 8، شماره: 6
33 عوامل فشارزای دانشآموزان دوره ی متوسطه ی شهر اردبیل و برخی متغیرهای مرتبط با آنها (دریافت مقاله) فصلنامه روانشناسی مدرسه و آموزشگاه دوره: 2، شماره: 1
34 فراتحلیل تاثیر آموزش مدیریت والدین بر مشکلات رفتاری و هیجانی کودکان ایرانی (دریافت مقاله) فصلنامه سلامت روان کودک دوره: 6، شماره: 3
35 مقایسه اثربخشی درمان شناختی-رفتاری و درمان ذهن آگاهی و پذیرش بر کاهش اختلال اضطراب اجتماعی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های نوین روانشناختی دوره: 11، شماره: 44
36 مقایسه ادراک زمان از طریق استعاره ها در دانشجویان با و بدون اختلال وسواسی- جبری (دریافت مقاله) فصلنامه فرهنگ در دانشگاه اسلامی دوره: 10، شماره: 36
37 مقایسه پردازش معنایی مفاهیم هیجانی در بین افراد افسرده غیربالینی و افراد با صفات شخصیتی برون گرایی (دریافت مقاله) مطالعات روان شناختی دوره: 5، شماره: 1
38 مقایسه سبک های تفکر و خلاقیت هیجانی در بین دانش آموزان تیزهوش و عادی (دریافت مقاله) فصلنامه روانشناسی افراد استثنایی دوره: 3، شماره: 11
39 مقایسه سبک های فرزندپروری و آسیب های روانی در دختران فراری و عادی (دریافت مقاله) فصلنامه روان شناسی کاربردی دوره: 9، شماره: 3
40 مقایسه‌ی انعطاف‌پذیری شناختی، هم‌جوشی و گسلش شناختی در زنان و مردان متقاضی طلاق (دریافت مقاله) فصلنامه پرستاری ، مامایی و پیراپزشکی دوره: 5، شماره: 4
41 نارسایی های پردازش اطلاعات حسی در کودکان مبتلا به ناتوان یهای یادگیری (دریافت مقاله) فصلنامه ناتوانی های یادگیری دوره: 2، شماره: 1
42 نقش تجربه رویدادهای آسیب زای زندگی در پیش بینی علائم روان شناختی دانش آموزان پسر دبیرستانی شهر اورمیه در سال تحصیلی ۹۰-۱۳۸۹ (دریافت مقاله) مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی ایلام دوره: 20، شماره: 4
43 نقش تصورات قالبی جنسیتی(مردانگی- زنانگی)در پیش بینی باورهای غیرمنطقی و کمال گرایی در میان دانش آموزان دبیرستان شهرستان مهاباد (دریافت مقاله) مطالعات روان شناختی دوره: 9، شماره: 4
44 نقش تمایل به بخشش، قدردانی، امید و بهزیستی ذهنی در رضایت از زندگی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های نوین روانشناختی دوره: 11، شماره: 42
45 نقش راهبردهای نظم دهی شناختی هیجان و سلامت عمومی در ناگویی خلقی (دریافت مقاله) فصلنامه روانشناسی تحولی، روانشناسان ایرانی دوره: 8، شماره: 31
46 نقش طرحواره های هیجانی در پیش بینی نشانگان ضربه عشق در افراد دارای شکست عاطفی (دریافت مقاله) مطالعات روان شناختی دوره: 18، شماره: 3
47 نقش میانجی گری مهارت های مطالعه در تاثیر خودکارآمدی تحصیلی، باورهای معرفت شناختی و اضطراب تحصیلی بر عملکرد تحصیلی دانش آموزان دوره متوسطه (دریافت مقاله) فصلنامه دانش و پژوهش در روانشناسی کاربردی دوره: 19، شماره: 4
48 همبستگی سنخ های شبانه روزی، سبک های دلبستگی و پردازش هیجانی با اعتیاد به اینترنت در بین دانش آموزان دبیرستانی دختر شهر ارومیه (دریافت مقاله) مجله مدیریت ارتقای سلامت دوره: 11، شماره: 2
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 اثر باورهای معرفت شناختی و مهارتهای مطالعه بر عملکرد تحصیلی: نقش واسطه ای خودکارآمدی تحصیلی (دریافت مقاله) پنجمین همایش ملی روان شناسی مدرسه
2 ارزیابی خود ارزیابی منفی در دانشجویان موفق و ناموفق (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی توسعه پایدار در علوم تربیتی و روانشناسی ایران
3 بررسی اثربخشی آموزش ذهن آگاهی برکاهش اضطراب امتحان و مدرسه دانش آموزان دختر (دریافت مقاله) اولین همایش علمی پژوهشی روانشناسی،علوم تربیتی و آسیب شناسی جامعه
4 بررسی ارتباط اعتیاد جنسی با تیپ شخصیتی وسواس و اضطراب در دانشجویان (دریافت مقاله) نخستین همایش ملی علوم تربیتی و روان شناسی
5 بررسی توان ابعاد ترومای کودکی در پیش بینی مولفه های طرحواره ناسازگار اولیه (دریافت مقاله) اولین همایش ملی روان شناسی بالینی کودک و نوجوان
6 بررسی رابطه اضطراب صفت و حالت با دشواری در تنظیم هیجان (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی نوآوری های اخیر در روانشناسی، مشاوره و علوم رفتاری
7 بررسی رابطه باورهای معرفت شناختی علمی با انگیزه یادگیری علوم در دانشجویان رشته های علوم پایه دانشگاه ارومیه (دریافت مقاله) کنگره بین المللی علوم تربیتی و روانشناسی و سبک زندگی سالم
8 بررسی رابطه باورهای معرفت شناختی علمی با انگیزه یادگیری علوم در دانشجویان رشتههای علوم پایه دانشگاه ارومیه (دریافت مقاله) کنگره بین المللی مطالعات رفتاری جامعه و سبک زندگی سالم
9 بررسی رابطه پنج عامل شخصیت، تیپ های زمانی و فرسودگی تحصیلی با رضایت از مدرسه (دریافت مقاله) ششمین همایش بین‌المللی روان‌شناسی مدرسه
10 بررسی رابطه خودارزیابی منفی و اضطراب حالت با پیشرفت تحصیلی در دانشجویان دوره کارشناسی (دریافت مقاله) کنفرانس ملی دستاوردهای نوین جهان در تعلیم و تربیت، روانشناسی، حقوق و مطالعات فرهنگی - اجتماعی
11 بررسی رابطه کیفیت تعامل معلم- دانش آموز، احساس تعلق به مدرسه و سازگاری هیجانی با کیفیت زندگی دانش آموزان دارای اختلال یادگیری (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی روانشناسی،مشاوره، تعلیم و تربیت
12 بررسی رابطه ی فرانگرانی، اجتناب تجربه ای و سیستم های مغزی-رفتاری BIS/BAS در بین مراجعه کنندگان به کلینیک های خدمات روان شناختی (دریافت مقاله) دوازدهمین کنفرانس بین المللی روانشناسی، مشاوره و علوم تربیتی
13 بررسی روابط ساختاری پنج عامل شخصیت، تیپهای زمانی، فرسودگی تحصیلی، رضایت از مدرسه با رضایت از زندگی دانش آموزان (دریافت مقاله) چهارمین همایش ملی روان شناسی تربیتی شناختی
14 بررسی روابط ساختاری خودکارآمدی تحصیلی، باورهای معرفت شناختی، اضطراب تحصیلی و مهارت های مطالعه با عملکرد تحصیلی دانش آموزان (دریافت مقاله) سومین کنفرانس ملی روانشناسی و علوم تربیتی
15 بررسی کارکردهای اجرایی بر عملکرد تحصیلی دانش آموزان دیرآموز و عادی (دریافت مقاله) دومین همایش ملی پژوهش و درمان در روانشناسی بالینی
16 بررسی نقش پیش بینی کننده های انگیزشی در پیشرفت تحصیلی دانش آموزان مقطع متوسطه سلماس 92-93 (دریافت مقاله) اولین همایش علمی پژوهشی روانشناسی،علوم تربیتی و آسیب شناسی جامعه
17 بررسی نقش پیش بینی کننده های شناختی در پیشرفت تحصیلی دانش آموزان مقطع متوسطه سلماس 92-93 (دریافت مقاله) اولین همایش علمی پژوهشی روانشناسی،علوم تربیتی و آسیب شناسی جامعه
18 بررسی نقش پیش بینی کنندههای شناختی و انگیزشی در پیشرفت تحصیلی دانش آموزان مقطع متوسطه سلماس 92-93 (دریافت مقاله) اولین همایش علمی پژوهشی روانشناسی،علوم تربیتی و آسیب شناسی جامعه
19 جایگاه استعاره و تفکر استعاره ای در تعلیم و تربیت (دریافت مقاله) اولین همایش ملی علوم شناختی در تعلیم و تربیت
20 رابطه ابعاد سرمایه روانشناختی با فرسودگی تحصیلی در دانش آموزان (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی روانشناسی، علوم تربیتی و سبک زندگی
21 رابطه انگیزش تحصیلی با فرسودگی تحصیلی در دانش آموزان (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی روانشناسی، علوم تربیتی و سبک زندگی
22 رابطه هوش هیجانی و استدلال اخلاقی با نوع دوستی (مورد مطالعه: دانشجویان دانشگاه تهران شمال) (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی مطالعات میان رشته علوم انسانی و اسلامی ایران
23 سلامت روان در قرآن (دریافت مقاله) کنفرانس ملی آینده پژوهی،علوم انسانی و توسعه
24 عنوان: مقایسه اثربخشی آموزش کارکردهای اجرایی بر عملکرد خواندن و ریاضی دانش آموزان دیرآموز10-12ساله شهر ارومیه در سال تحصیلی1390-91 (دریافت مقاله) دومین همایش ملی پژوهش و درمان در روانشناسی بالینی
25 کاهش اضطراب دانش آموزان با رویکردهای درمانی ذهن آگاهی و خودتنظیمی هیجانی (دریافت مقاله) دومین همایش ملی روان درمانی ایران
26 مقایسه اضطراب سلامت و راهبردهای تنظیم شناختی هیجان پرستاران شاغل در بخش های ویژه و بخش های عمومی بیمارستان (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی نوآوری های اخیر در روانشناسی،مشاوره و علوم رفتاری
27 مقایسه دشواری های تنظیم هیجان، کیفیت خواب و اضطراب سلامت در افراد مبتلا به دیابت نوع دو، اختلالات پوستی و افراد عادی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی علوم تربیتی، روانشناسی، علوم ورزشی و تربیت بدنی
28 مقایسه طرح واره هیجانی و سرگردانی ذهنی در سه گروه از افراد مبتلا به دیابت، فشار خون و افراد بدون علائم شهر مشهد (دریافت مقاله) دوازدهمین کنفرانس بین المللی روانشناسی، مشاوره و علوم تربیتی
29 مقایسه فعالیت سیستم های مغزی–رفتاری (BAS/BIS) و اضطراب صفت/ حالت در دانش آموزان با اعتیاد و بدون اعتیاد به اینترنت (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی روانشناسی، علوم تربیتی و سبک زندگی
30 نقش دشواری در کنترل تکانه و اضطراب صفت در پیش بینی پیشرفت تحصیلی دانشجویان (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس بین المللی روانشناسی،علوم تربیتی و سبک زندگی
31 نقش سبک های تفکر و اضطراب امتحان در عملکرد تحصیلی دانش آموزان مقطع دبیرستان شهر ارومیه (دریافت مقاله) نخستین همایش ملی الکترونیکی رویکردهای کاربردی و پژوهشی در علوم انسانی و مدیریت
32 نقش میانجی انعطاف پذیری روانشناختی در رابطه بین کیفیت زندگی و سلامت روان دانشجویان (دریافت مقاله) هشتمین کنگره انجمن روانشناسی ایران