پروفسور احمد روستا

پروفسور احمد روستا

پروفسور احمد روستا

Prof. Ahmad Roosta

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 An assessment Model for Customer Relationship Management Process in Iranian Private-Commercial Banks (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت فناوری اطلاعات دوره: 4، شماره: 10
2 ارائه الگوی کاربردی برای بازاریابی چندحسی در برندسازی مقصد گردشگری (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت بازرگانی دوره: 9، شماره: 1
3 ارائه چارچوب مدیریت ارتباط با مشتری در بانک های تجاری خصوصی با رویکرد نقشه شناختی (دریافت مقاله) مجله چشم انداز مدیریت بازرگانی دوره: 10، شماره: 8
4 ارزیابی رویکرد منطقی و احساسی مشتریان در ارزشگذاری برند (دریافت مقاله) مجله چشم انداز مدیریت بازرگانی دوره: 16، شماره: 32
5 الگوی طراحی توانمندسازهای گرایش به شناسه (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات مدیریت راهبردی دوره: 5، شماره: 17
6 الگوی عوامل بازدارنده جابجایی مشتری جهت افزایش وفاداری (دریافت مقاله) مجله چشم انداز مدیریت بازرگانی دوره: 13، شماره: 19
7 الگوی مفهومی دوسطحی عوامل تعیین کننده عملکرد نیروی فروش (دریافت مقاله) مجله چشم انداز مدیریت بازرگانی دوره: 11، شماره: 10
8 Effectiveness of Multi-sensual Marketing on Loyalty to Tourism Destination Brand (دریافت مقاله) مجله بین المللی مطالعات علمی دوره: 1، شماره: 3
9 Reviewing the Mediator Role of Noreliance to Avoidance from Internet Advertisements (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت فناوری اطلاعات دوره: 1، شماره: 2
10 تاثیر کیفیت خدمات و تصمی مگیری مشتری بر ارزش ویژه شناسه (دریافت مقاله) مجله چشم انداز مدیریت بازرگانی دوره: 9، شماره: 1
11 تئوری پیشآیندها و پیامدهای هویت پذیری مصرف کنندگان از برند (دریافت مقاله) مجله تحقیقات بازاریابی نوین دوره: 3، شماره: 2
12 تبیین الگوی برند فردی کارآفرین بر برند شرکت های کوچک و متوسط کارآفرینانه (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات مدیریت راهبردی دوره: 5، شماره: 18
13 تبیین تاثیر کیفیت رابطه با مشتری بر تصویر برند بیمارستان با میانجی گری ارزش ویژه برند (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت برند دوره: 2، شماره: 2
14 تبیین و اعتباریابی راهبرد توسعه صادرات سنگ کشور ایران (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات مدیریت راهبردی دوره: 6، شماره: 23
15 تدوین الگوی توسعه صادرات سنگ های تزئینی کارشده ایران (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات مدیریت راهبردی دوره: 6، شماره: 23
16 تدوین مدلی بومی برای بهبود عملکرد صادراتی شرکت های ایرانی در بازار مصالح ساختمانی عراق (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت بازرگانی دوره: 7، شماره: 3
17 توسعه الگوی ارزیابی آمادگی صادرات برای شرکت های کوچک و متوسط ایران (دریافت مقاله) مجله چشم انداز مدیریت بازرگانی دوره: 19، شماره: 41
18 راهبرد فروش برند در صنعت محصولات مصرفی تندگردش (دریافت مقاله) مجله چشم انداز مدیریت بازرگانی دوره: 16، شماره: 31
19 ضرورت ها و پیامدهای برندیابی برای شهرهای کشور با تاکید بر حوزه اقتصاد گردشگری شهری (دریافت مقاله) فصلنامه اقتصاد و مدیریت شهری دوره: 6، شماره: 21
20 طراحی الگوی ارزیابی عوامل موثر بر رفتار فروش رابطه مند و نتایج حاصل از آن (دریافت مقاله) مجله چشم انداز مدیریت بازرگانی دوره: 18، شماره: 37
21 طراحی الگوی پذیرش خدمات درمانی نوآورانه با روش آمیخته اکتشافی (دریافت مقاله) مجله تحقیقات بازاریابی نوین دوره: 10، شماره: 4
22 طراحی الگوی پذیرش خدمات نوآورانه؛راهبردی نوین در حوزه بازاریابی سلامت (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت بهره وری دوره: 13، شماره: 4
23 طراحی و اعتباریابی مدل بازدارندگی جابجایی مشتریان صنعت لوازم خانگی (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات مدیریت راهبردی دوره: 5، شماره: 19
24 عوامل موثر بر تصمیم به خرید بیمه عمرمطالعه موردی: شرکت سهامی بیمه ایران (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات جدید در علوم انسانی دوره: 3، شماره: 13
25 عوامل موثر بر عملکرد نیروی فروش با رویکرد دوسطحی (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت بازرگانی دوره: 2، شماره: 2
26 مدلی برای برندسازی شهری در ایران براساس نظریه ی داده بنیاد (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت برند دوره: 3، شماره: 1
27 مفهوم پردازی استراتژی فروش برند در صنعت محصولات مصرفی تندگردش (دریافت مقاله) مجله تحقیقات بازاریابی نوین دوره: 6، شماره: 3
28 مفهوم پردازی مدل برندآفرینی شهری در ایران (دریافت مقاله) مجله تحقیقات بازاریابی نوین دوره: 6، شماره: 4
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 World-Class Marketing in Post - Sanction EraImplication and challenges for promoting Persian products in globalmarket (دریافت مقاله) اولین کنگره بین المللی چشم انداز مدیریت کلاس جهانی در ایران
2 بررسی بیستگانه بازاریابی مطالعه موردی شرکت McDonald's (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی ابزار و تکنیکهای مدیریت
3 تبیین مدل مدیریت استراتژیک برند با استفاده از سناریو پردازی (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس ملی و دومین کنفرانس بین المللی حسابداری و مدیریت
4 شناسایی سبکهای خریدخانمهای ایرانی درارتباطباکالاهای آرایشی و بهداشتی وپوشاک (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی مدیریت بازاریابی
5 ضرورت ها و پیامدهای برندآفرینی شهری و اثرات آن بر جذب گردشگر با تأکید بر نقش رضایت شهروندان ساکن (دریافت مقاله) همایش بین المللی اقتصاد شهری
6 طراحی الگویی برای شناسایی و انتخاب بازارهای هدف صادرات خودرو با استفاده از «منطق فازی» (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس بین المللی مدیریت
7 طراحی مدل اثر بخش ارتباطات یکپارچه بازاریابی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی مدیریت بازاریابی
8 طراحی و توسعه مدل ارتباطات یکپارچه بازاریابی برای فروشگاههای زنجیره ای ایران (دریافت مقاله) هشتمین کنفرانس بین المللی مدیریت
9 عوامل تاثیرگذار بر رفتارمصرف کننده در محیط Online خاطره سازی در اینترنت (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی مدیریت بازاریابی
10 کیفیت ارائه خدمات وراهکارهای اجرایی حفظ مشتری (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی مدیریت بهره وری و کیفیت در نگرش جهانی شدن
11 نقش تبلیغات و ترفیعات فروش در ایجاد ارزش ویژه برند (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی تحقیقات بازاریابی
12 نقش عملکرد ارتباطات یکپارچه بازاریابی بر عملکرد بازار با تاکید بر شاخص های عملکرد فروش، رضایت مشتری و مزایای برند (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی پارادایم های نوین مدیریت، نوآوری و کارآفرینی